thiruppugazh 6 - 250    251 - 500    501 - 750    1001 - 1340    venue list 
 அ - ஓ    க - கோ    ச - தோ    ந - போ    ம - வே    ஆலய வரிசைப் பட்டியல் 
திருப்புகழ் பாடல்கள் - எண் வரிசைப் பட்டியல்

751 - 1000

Thiruppugazh Songs Numerical List


with mp3 audio  thirumozhi - viruththAsalam Green 0751 - திருமொழி - விருத்தாசலம்  with mp3 audio
with mp3 audio  pasai atRa udal - viruththAsalam Green 0752 - பசை அற்ற உடல் - விருத்தாசலம்  with mp3 audio
with mp3 audio  kuraikadal ulaginil - vEppUr Green 0753 - குரைகடல் உலகினில் - வேப்பூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  anjuvidha bUdhamum - nimbapuram Green 0754 - அஞ்சுவித பூதமும் - நிம்பபுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  nAttam thangki - vEppanjandhi Red 0755 - நாட்டம் தங்கி - வேப்பஞ்சந்தி  with mp3 audio
 vAttiyenai - thirukkUdalaiyAtRUr Red 0756 - வாட்டியெனை - திருக்கூடலையாற்றூர் 
 vArumingkE - kadambUr Red 0757 - வாருமிங்கே - கடம்பூர் 
 kaRuvi maikkaNi - thiruvaraththuRai Red 0758 - கறுவி மைக்கணி - திருவரத்துறை 
with mp3 audio  pUththAr sUdu - yAzhppANAyanpattinam Red 0759 - பூத்தார் சூடு - யாழ்ப்பாணாயன்பட்டினம்  with mp3 audio
with mp3 audio  kazhaimuththu mAlai - Sri mushtam Green 0760 - கழைமுத்து மாலை - ஸ்ரீ முஷ்டம்  with mp3 audio
 saramveR Rikka - Sri mushtam Red 0761 - சரம்வெற் றிக்க - ஸ்ரீ முஷ்டம் 
 mUla muNdaganu bUdhi - thirunallUr Green 0762 - மூல முண்டகனு பூதி - திருநல்லூர் 
with mp3 audio  vaNdu aNiyum - thirumayEndhiram Red 0763 - வண்டு அணியும் - திருமயேந்திரம்  with mp3 audio
 alaikadal silai - seegAzhi Blue 0764 - அலைகடல் சிலை - சீகாழி 
 iradhamAna thEn - seegAzhi Red 0765 - இரதமான தேன் - சீகாழி 
with mp3 audio  Unaththasai thOlgaL - seegAzhi Green 0766 - ஊனத்தசை தோல்கள் - சீகாழி  with mp3 audio
 oiyA rachchilai - seegAzhi Red 0767 - ஒய்யா ரச்சிலை - சீகாழி 
 katkAmakrOtha - seegAzhi Red 0768 - கட்காமக்ரோத - சீகாழி 
 kongku lAviya - seegAzhi Red 0769 - கொங்கு லாவிய - சீகாழி 
 sandhanam parimaLa - seegAzhi Red 0770 - சந்தனம் பரிமள - சீகாழி 
with mp3 audio  saruvi igazhndhu - seegAzhi Green 0771 - சருவி இகழ்ந்து - சீகாழி  with mp3 audio
with mp3 audio  sindhu utRu ezhu - seegAzhi Blue 0772 - சிந்து உற்று எழு - சீகாழி  with mp3 audio
 sekkarvAnap piRai - seegAzhi Red 0773 - செக்கர்வானப் பிறை - சீகாழி 
with mp3 audio  dhinamaNi sArngka - seegAzhi Green 0774 - தினமணி சார்ங்க - சீகாழி  with mp3 audio
with mp3 audio  pUmAdhu uramEyaNi - seegAzhi Green 0775 - பூமாது உரமேயணி - சீகாழி  with mp3 audio
 madhanachchoR kAra - seegAzhi Red 0776 - மதனச்சொற் கார - சீகாழி 
 vidam ena miguththa - seegAzhi Blue 0777 - விடம் என மிகுத்த - சீகாழி 
 aLisuzha laLaga - kariyavanagar Red 0778 - அளிசுழ லளக - கரியவனகர் 
with mp3 audio  uraththuRai bOdha - vaiththeeswaran kOyil Green 0779 - உரத்துறை போத - வைத்தீசுரன் கோயில்  with mp3 audio
with mp3 audio  eththanai kOdi - vaiththeeswaran kOyil Green 0780 - எத்தனை கோடி - வைத்தீசுரன் கோயில்  with mp3 audio
 pAda kachchilambOdu - vaiththeeswaran kOyil Red 0781 - பாட கச்சிலம்போடு - வைத்தீசுரன் கோயில் 
with mp3 audio  mAlinAl eduththa - vaiththeeswaran kOyil Green 0782 - மாலினால் எடுத்த - வைத்தீசுரன் கோயில்  with mp3 audio
with mp3 audio  mUla AthAramOdu - vaiththeeswaran kOyil Green 0783 - மூல ஆதாரமோடு - வைத்தீசுரன் கோயில்  with mp3 audio
 mEga vArkuzhala - vaiththeeswaran kOyil Red 0784 - மேக வார்குழல - வைத்தீசுரன் கோயில் 
with mp3 audio  Ettin vidhippadi - thirukkadavUr Red 0785 - ஏட்டின் விதிப்படி - திருக்கடவூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  sUlam ena Odu - thirukkadavUr Green 0786 - சூலம் என ஓடு - திருக்கடவூர்  with mp3 audio
 arukki meththena siriththumai - thiruppadikkarai Red 0787 - அருக்கி மெத்தென சிரித்துமை - திருப்படிக்கரை 
 amudhinai meththa - mAyUram Red 0788 - அமுதினை மெத்த - மாயூரம் 
 Adal mAmadha rAjan - pAgai Red 0789 - ஆடல் மாமத ராஜன் - பாகை 
with mp3 audio  eeLai surangkuLir - pAgai Green 0790 - ஈளை சுரங்குளிர் - பாகை  with mp3 audio
with mp3 audio  kuvaLai porudhiru - pAgai Red 0791 - குவளை பொருதிரு - பாகை  with mp3 audio
 anal appu ari - thiruvidaikkazhi Red 0792 - அனல் அப்பு அரி - திருவிடைக்கழி 
 irakkum avarkku - thiruvidaikkazhi Red 0793 - இரக்கும் அவர்க்கு - திருவிடைக்கழி 
with mp3 audio  pagaru muththamizh - thiruvidaikkazhi Green 0794 - பகரு முத்தமிழ் - திருவிடைக்கழி  with mp3 audio
with mp3 audio  padi punal neruppu - thiruvidaikkazhi Green 0795 - படி புனல் நெருப்பு - திருவிடைக்கழி  with mp3 audio
with mp3 audio  pazhiyuRu sattagamAna - thiruvidaikkazhi Red 0796 - பழியுறு சட்டகமான - திருவிடைக்கழி  with mp3 audio
 perukka mAgiya - thiruvidaikkazhi Red 0797 - பெருக்க மாகிய - திருவிடைக்கழி 
with mp3 audio  marukkulAviya - thiruvidaikkazhi Blue 0798 - மருக்குலாவிய - திருவிடைக்கழி  with mp3 audio
 mulai kulukkigaL - thiruvidaikkazhi Red 0799 - முலை குலுக்கிகள் - திருவிடைக்கழி 
 sUzhndhu EndRa thukka - thAn thOndRi Green 0800 - சூழ்ந்து ஏன்ற துக்க - தான் தோன்றி 
with mp3 audio  endhansadalangam - kandhankudi Green 0801 - எந்தன்சடலங்கம் - கந்தன்குடி  with mp3 audio
with mp3 audio  iRaiyaththanaiyO - thiladhaippadhi Green 0802 - இறையத்தனையோ - திலதைப்பதி  with mp3 audio
 panagap padamisaindha - thiladhaippadhi Red 0803 - பனகப் படமிசைந்த - திலதைப்பதி 
 magarak kuzhaikkuLundhu - thiladhaippadhi Red 0804 - மகரக் குழைக்குளுந்து - திலதைப்பதி 
 sOdhi mandhiram - thiruvambar Green 0805 - சோதி மந்திரம் - திருவம்பர் 
 kAdhOdu thOdikali - thirumAkALam Red 0806 - காதோடு தோடிகலி - திருமாகாளம் 
 kunguma kaRppUra - injikudi Red 0807 - குங்கும கற்பூர - இஞ்சிகுடி 
with mp3 audio  pachchai yoNgiri - thirunaLLARu Green 0808 - பச்சை யொண்கிரி - திருநள்ளாறு  with mp3 audio
 tharuvUrisai - vazhuvUr Red 0809 - தருவூரிசை - வழுவூர் 
with mp3 audio  thalai nALil padham - vazhuvUr Green 0810 - தலை நாளில் பதம் - வழுவூர்  with mp3 audio
 annam misai - kannapuram Green 0811 - அன்னம் மிசை - கன்னபுரம் 
with mp3 audio  ibamAndhar sakra - thiruvAnjiyam Green 0812 - இபமாந்தர் சக்ர - திருவாஞ்சியம்  with mp3 audio
with mp3 audio  vangkAra mArbilaNi - thiruchchengkattangkudi Red 0813 - வங்கார மார்பிலணி - திருச்செங்காட்டங்குடி  with mp3 audio
 siththi raththilumi - thiruviRkudi Red 0814 - சித்தி ரத்திலுமி - திருவிற்குடி 
with mp3 audio  kudalniNa menbu - vijayapuram Green 0815 - குடல்நிண மென்பு - விஜயபுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  kUsAdhE pAr - thiruvArUr Green 0816 - கூசாதே பார் - திருவாரூர்  with mp3 audio
 kUrvAi nArAi - thiruvArUr Blue 0817 - கூர்வாய் நாராய் - திருவாரூர் 
with mp3 audio  pAlO thEnO pAgO - thiruvArUr Green 0818 - பாலோ தேனோ பாகோ - திருவாரூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  needhAneththanai - thiruvArUr Green 0819 - நீதானெத்தனை - திருவாரூர்  with mp3 audio
 magaramadhukeda - thiruvArUr Red 0820 - மகரம துகெட - திருவாரூர் 
with mp3 audio  karamu muLariyin - thiruvArUr Red 0821 - கரமு முளரியின் - திருவாரூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  pAlO thEnO palavuRu - thiruvArUr Red 0822 - பாலோ தேனோ பலவுறு - திருவாரூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  kalagavizhi mAmagaLir - periyamadam Red 0823 - கலகவிழி மாமகளிர் - பெரியமடம்  with mp3 audio
with mp3 audio  oruvazhipadAdhu - sOmanAdhanmadam Red 0824 - ஒருவழிபடாது - சோமநாதன்மடம்  with mp3 audio
 urai ozhindhu - thriyambagapuram Red 0825 - உரை ஒழிந்து - த்ரியம்பகபுரம் 
 kanna loththa - sikkal Red 0826 - கன்ன லொத்த - சிக்கல் 
with mp3 audio  pulavarai rakshi - sikkal Green 0827 - புலவரை ரக்ஷி - சிக்கல்  with mp3 audio
with mp3 audio  Olamittiraiththu - nAgappattinam Green 0828 - ஓலமிட்டிரைத்து - நாகப்பட்டினம்  with mp3 audio
 mArbu rambinaLi - nAgappattinam Red 0829 - மார்பு ரம்பினளி - நாகப்பட்டினம் 
with mp3 audio  vizhudhAdhenavE - nAgappattinam Red 0830 - விழுதாதெனவே - நாகப்பட்டினம்  with mp3 audio
 uramutR Riru - ettikudi Red 0831 - உரமுற் றிரு - எட்டிகுடி 
with mp3 audio  Ongum aimbula - ettikudi Green 0832 - ஓங்கும் ஐம்புல - எட்டிகுடி  with mp3 audio
 kadal oththa vidam - ettikudi Red 0833 - கடல் ஒத்த விடம் - எட்டிகுடி 
 maikkuzhal oththa - ettikudi Red 0834 - மைக்குழல் ஒத்த - எட்டிகுடி 
with mp3 audio  sandhanandhimirndhu - eNkaN Green 0835 - சந்தனந்திமிர்ந்து - எண்கண்  with mp3 audio
 ayilAr maikkadu - thirukkudavAyil Red 0836 - அயிலார் மைக்கடு - திருக்குடவாயில் 
with mp3 audio  surudhiyAy - thirukkudavAyil Green 0837 - சுருதியாய் - திருக்குடவாயில்  with mp3 audio
 thoduththa nALmudhal - valivalam Red 0838 - தொடுத்த நாள்முதல் - வலிவலம் 
with mp3 audio  sUzhumvinai - vEdhAraNiyam Red 0839 - சூழும்வினை - வேதாரணியம்  with mp3 audio
 sElai uduththu - vEdhAraNiyam Red 0840 - சேலை உடுத்து - வேதாரணியம் 
 nUlinai oththa - vEdhAraNiyam Red 0841 - நூலினை ஒத்த - வேதாரணியம் 
with mp3 audio  neela mugil Ana - kOdi-kuzhagar kOyil Red 0842 - நீல முகில் ஆன - கோடி .. குழகர் கோயில்  with mp3 audio
 iraththa munji - thirupperundhuRai Green 0843 - இரத்த முஞ்சி - திருப்பெருந்துறை 
 variththa kungkumam - thirupperundhuRai Red 0844 - வரித்த குங்குமம் - திருப்பெருந்துறை 
 mugara vaNdezhu - thirupperundhuRai Red 0845 - முகர வண்டெழு - திருப்பெருந்துறை 
 malaik ganaththena - thiruththuruththi Red 0846 - மலைக் கனத்தென - திருத்துருத்தி 
with mp3 audio  eruvAi karuvAi - thiruveezhimizhalai Green 0847 - எருவாய் கருவாய் - திருவீழிமிழலை  with mp3 audio
 soRpizhai varAmal - thiruvAvaduthuRai Red 0848 - சொற்பிழை வராமல் - திருவாவடுதுறை 
 karuth thithappadu - maruththuvakkudi Red 0849 - கருத் திதப்படு - மருத்துவக்குடி 
 idhasandhana puzhugu - thiruppandhaNai nallUr Red 0850 - இதசந்தன புழுகு - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
with mp3 audio  iruvinaiyanja - thiruppandhaNai nallUr Green 0851 - இருவினையஞ்ச - திருப்பந்தணை நல்லூர்  with mp3 audio
 egini nampazhi - thiruppandhaNai nallUr Red 0852 - எகினி னம்பழி - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
 kumbamu nigarththa - thiruppandhaNai nallUr Red 0853 - கும்பமு நிகர்த்த - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
 keNdaigaL porum - thiruppandhaNai nallUr Red 0854 - கெண்டைகள் பொரும் - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
 thEnirundha idhazhAr - thiruppandhaNai nallUr Red 0855 - தேனிருந்த இதழார் - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
 madhiyanj chaththiru - thiruppandhaNai nallUr Red 0856 - மதியஞ் சத்திரு - திருப்பந்தணை நல்லூர் 
 kondhAr maikkuzhal - thiruppanandhAL Red 0857 - கொந்தார் மைக்குழல் - திருப்பனந்தாள் 
with mp3 audio  aRugununi pani - thiruvidaimarudhUr Red 0858 - அறுகுநுனி பனி - திருவிடைமருதூர்  with mp3 audio
 ilagu kuzhaikizhiya - thiruvidaimarudhUr Red 0859 - இலகு குழைகிழிய - திருவிடைமருதூர் 
with mp3 audio  padiyai aLavidu - thiruvidaimarudhUr Green 0860 - படியை அளவிடு - திருவிடைமருதூர்  with mp3 audio
 puzhugodupani - thiruvidaimarudhUr Red 0861 - புழுகொடுபனி - திருவிடைமருதூர் 
 thanunudhal veyar - thiribuvanam Red 0862 - தனுநுதல் வெயர் - திரிபுவனம் 
with mp3 audio  indhukadhir - kumbakONam Green 0863 - இந்துகதிர் - கும்பகோணம்  with mp3 audio
 thumbi mugaththAnai - kumbakONam Red 0864 - தும்பி முகத்தானை - கும்பகோணம் 
 keNdai nEroththavizhi - kumbakONam Red 0865 - கெண்டை நேரொத்தவிழி - கும்பகோணம் 
with mp3 audio  panjusEr nirththa - kumbakONam Red 0866 - பஞ்சுசேர் நிர்த்த - கும்பகோணம்  with mp3 audio
with mp3 audio  mAlaidhanil vandhu - kumbakONam Red 0867 - மாலைதனில் வந்து - கும்பகோணம்  with mp3 audio
with mp3 audio  kaRuththa kunjiyum - kumbakONam Green 0868 - கறுத்த குஞ்சியும் - கும்பகோணம்  with mp3 audio
 seniththidum salam - kumbakONam Green 0869 - செனித்திடும் சலம் - கும்பகோணம் 
with mp3 audio  kariyakuzhal sariya - sOmeechchuram Red 0870 - கரியகுழல் சரிய - சோமீச்சுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  pattumaNik kachchi - kottaiyUr Red 0871 - பட்டுமணிக் கச்சி - கொட்டையூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  manamenum poruL - sivapuram Green 0872 - மனமெனும் பொருள் - சிவபுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  AsAra veenakku - thirunAgEchchuram Green 0873 - ஆசார வீனக்கு - திருநாகேச்சுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  tharaiyinil veguvazhi - kUndhalUr Red 0874 - தரையினில் வெகுவழி - கூந்தலூர்  with mp3 audio
 kadagarima ruppiRka - thiruchchaththimuththam Red 0875 - கடகரிம ருப்பிற்க - திருச்சத்திமுத்தம் 
 magara kuNdala meedhE - thiruvalanjuzhi Red 0876 - மகர குண்டல மீதே - திருவலஞ்சுழி 
 thOdutRuk kAdhaLa - thiruppazhaiyARai Red 0877 - தோடுற்றுக் காதள - திருப்பழையாறை 
 thittenap pala - thiruchchakkirappaLLi Red 0878 - திட்டெனப் பல - திருச்சக்கிரப்பள்ளி 
with mp3 audio  alangkAra mudikkiraNa - thirukkurangkadudhuRai Green 0879 - அலங்கார முடிக்கிரண - திருக்குரங்காடுதுறை  with mp3 audio
 kuRiththa nenjAsai - thirukkurangkadudhuRai Red 0880 - குறித்த நெஞ்சாசை - திருக்குரங்காடுதுறை 
 kudangkaL nirai - thirukkurangkadudhuRai Red 0881 - குடங்கள் நிரை - திருக்குரங்காடுதுறை 
 mAnai nErvizhi - kAvaLUr Red 0882 - மானை நேர்விழி - காவளூர் 
with mp3 audio  anjana vElvizhi madamAdhar - thanjai Red 0883 - அஞ்சன வேல்விழி மடமாதர் - தஞ்சை  with mp3 audio
 ambu rAsiyil - thanjai Red 0884 - அம்பு ராசியில் - தஞ்சை 
 kandha vArkuzhal - thanjai Red 0885 - கந்த வார்குழல் - தஞ்சை 
 maru ulAvidum - sabdhasdhAnam Red 0886 - மரு உலாவிடும் - சப்தஸ்தானம் 
with mp3 audio  soriyu mAmugil - thiruvaiyARu Red 0887 - சொரியு மாமுகில் - திருவையாறு  with mp3 audio
 veengku pachchiLa - thiruppUndhuruththi Red 0888 - வீங்கு பச்சிள - திருப்பூந்துருத்தி 
 mugilaik kArai - thiruneyththAnam Red 0889 - முகிலைக் காரை - திருநெய்த்தானம் 
 vigada sangkada - thiruppazhuvUr Red 0890 - விகட சங்கட - திருப்பழுவூர் 
 sadhangkai maNi - perumpuliyUr Red 0891 - சதங்கை மணி - பெரும்புலியூர் 
with mp3 audio  panja pulanum pazhaiya - nedungkaLam Green 0892 - பஞ்ச புலனும் பழைய - நெடுங்களம்  with mp3 audio
 kUriya kadaikkaNAl - kuRatti Red 0893 - கூரிய கடைக்கணால் - குறட்டி 
with mp3 audio  neerizhivu kuttam - kuRatti Green 0894 - நீரிழிவு குட்டம் - குறட்டி  with mp3 audio
 karugi aRivu agala - aththippattu Red 0895 - கருகி அறிவு அகல - அத்திப்பட்டு 
 thokkaik kazhuvi - aththikkarai Red 0896 - தொக்கைக் கழுவி - அத்திக்கரை 
with mp3 audio  vindhubEdhiththa - kandhanUr Green 0897 - விந்துபேதித்த - கந்தனூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  eeyeRumbu nari - vAlikoNdapuram Green 0898 - ஈயெறும்பு நரி - வாலிகொண்டபுரம்  with mp3 audio
with mp3 audio  Angudal vaLaindhu - thirumAndhuRai Green 0899 - ஆங்குடல் வளைந்து - திருமாந்துறை  with mp3 audio
with mp3 audio  ari marukOnE - vayalUr Green 0900 - அரி மருகோனே - வயலூர்  with mp3 audio
 Aram mulai kAtti - vayalUr Red 0901 - ஆரம் முலை காட்டி - வயலூர் 
 igalkadina mugapadavi - vayalUr Red 0902 - இகல்கடின முகபடவி - வயலூர் 
 ilagu mulaivilai - vayalUr Red 0903 - இலகு முலைவிலை - வயலூர் 
with mp3 audio  ennAl piRakkavum - vayalUr Red 0904 - என்னால் பிறக்கவும் - வயலூர்  with mp3 audio
 kadalpOR kaNai vizhi - vayalUr Red 0905 - கடல்போற் கணைவிழி - வயலூர் 
 kamalaththE kulAvum - vayalUr Red 0906 - கமலத்தே குலாவும் - வயலூர் 
with mp3 audio  kamai atRa seer - vayalUr Green 0907 - கமை அற்ற சீர் - வயலூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  kuruthi kirumigaL - vayalUr Green 0908 - குருதி கிருமிகள் - வயலூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  kuyilO mozhi - vayalUr Red 0909 - குயிலோ மொழி - வயலூர்  with mp3 audio
 kOvai vAyidhazh - vayalUr Red 0910 - கோவை வாயிதழ் - வயலூர் 
with mp3 audio  thAmaraiyin mattu - vayalUr Green 0911 - தாமரையின் மட்டு - வயலூர்  with mp3 audio
 thiru urUba nErAga - vayalUr Red 0912 - திரு உரூப நேராக - வயலூர் 
 neyththa suri - vayalUr Red 0913 - நெய்த்த சுரி - வயலூர் 
 mulai maRaikkavum - vayalUr Red 0914 - முலை மறைக்கவும் - வயலூர் 
 mEgalai negizhththu - vayalUr Red 0915 - மேகலை நெகிழ்த்து - வயலூர் 
with mp3 audio  vALin munai - vayalUr Red 0916 - வாளின் முனை - வயலூர்  with mp3 audio
 vigada parimaLam - vayalUr Red 0917 - விகட பரிமளம் - வயலூர் 
 kAr aNiyum kuzhal - thiruththavaththuRai Red 0918 - கார் அணியும் குழல் - திருத்தவத்துறை 
with mp3 audio  niraiththa niththila - thiruththavaththuRai Red 0919 - நிரைத்த நித்தில - திருத்தவத்துறை  with mp3 audio
 kAlan vEl kaNai - pUvALur Red 0920 - காலன் வேல் கணை - பூவாளூர் 
 vAsanai mangkaiyar - thirupparAiththuRai Red 0921 - வாசனை மங்கையர் - திருப்பராய்த்துறை 
 puNariyum - thenkadambanthuRai Red 0922 - புணரியும் - தென்கடம்பந்துறை 
with mp3 audio  madhiyAl viththagan - karuvUr Green 0923 - மதியால் வித்தகன் - கருவூர்  with mp3 audio
 iLanirk kuvattu - karuvUr Red 0924 - இளநிர்க் குவட்டு - கருவூர் 
with mp3 audio  thasaiyAgiya - karuvUr Green 0925 - தசையாகிய - கருவூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  niththap piNikodu - karuvUr Green 0926 - நித்தப் பிணிகொடு - கருவூர்  with mp3 audio
 mutta marutti - karuvUr Red 0927 - முட்ட மருட்டி - கருவூர் 
with mp3 audio  sanjala saridha - karuvUr Green 0928 - சஞ்சல சரித - கருவூர்  with mp3 audio
 mugilaLa kanjari - karuvUr Red 0929 - முகிலள கஞ்சரி - கருவூர் 
with mp3 audio  guruvum adiyavar - neruvUr Red 0930 - குருவும் அடியவர் - நெருவூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  vaNdupOR sAra - thiruvenjamAkkUdal Green 0931 - வண்டுபோற் சார - திருவெஞ்சமாக்கூடல்  with mp3 audio
with mp3 audio  iruvinaip piRavi - thiruppANdikkodumudi Green 0932 - இருவினைப் பிறவி - திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி  with mp3 audio
with mp3 audio  kAndhat karavaLai - thiruppANdikkodumudi Red 0933 - காந்தட் கரவளை - திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி  with mp3 audio
with mp3 audio  parivuRu nAratRu - sElam Blue 0934 - பரிவுறு நாரற்று - சேலம்  with mp3 audio
with mp3 audio  sangkuvAr mudi - rAjapuram Green 0935 - சங்குவார் முடி - ராஜபுரம்  with mp3 audio
 kalaga samprama - vijayamangkalam Red 0936 - கலக சம்ப்ரம - விஜயமங்கலம் 
 sanjari ugandhu - singkai-kAngkEyam Red 0937 - சஞ்சரி உகந்து - சிங்கை-காங்கேயம் 
 sandhidhoRum nANam - singkai-kAngkEyam Red 0938 - சந்திதொறும் நாணம் - சிங்கை-காங்கேயம் 
 iru kuzhai idaRi - pattAliyUr Red 0939 - இரு குழை இடறி - பட்டாலியூர் 
 kaththUri yagaru - pattAliyUr Red 0940 - கத்தூரி யகரு - பட்டாலியூர் 
 sangkaik kaththOdu - pattAliyUr Green 0941 - சங்கைக் கத்தோடு - பட்டாலியூர் 
with mp3 audio  avasiyamun vENdi - thirumuruganpUNdi Green 0942 - அவசியமுன் வேண்டி - திருமுருகன்பூண்டி  with mp3 audio
with mp3 audio  iRavAamaR piRavAmal - avinAsi Green 0943 - இறவாமற் பிறவாமல் - அவிநாசி  with mp3 audio
 pandhappoR bAra - avinAsi Red 0944 - பந்தப்பொற் பார - அவிநாசி 
with mp3 audio  manaththiraindhezhu - avinAsi Green 0945 - மனத்திரைந்தெழு - அவிநாசி  with mp3 audio
with mp3 audio  pakkuva AchAra - thiruppukkoLiyUr Green 0946 - பக்குவ ஆசார - திருப்புக்கொளியூர்  with mp3 audio
 madhappattavi sAlaga - thiruppukkoLiyUr Green 0947 - மதப்பட்ட விசால - திருப்புக்கொளியூர் 
 vanapputRezhu - thiruppukkoLiyUr Red 0948 - வனப்புற்றெழு - திருப்புக்கொளியூர் 
with mp3 audio  theerAp piNitheera - pErUr Green 0949 - தீராப் பிணிதீர - பேரூர்  with mp3 audio
with mp3 audio  maich charOrugam - pErUr Red 0950 - மைச் சரோருகம் - பேரூர்  with mp3 audio
 kalaignar eNum kaRpu - kodumbALUr Green 0951 - கலைஞர் எணும் கற்பு - கொடும்பாளூர் 
with mp3 audio  eera mOdu siriththu - keeranUr Red 0952 - ஈர மோடு சிரித்து - கீரனூர்  with mp3 audio
 tharangka vArkuzhal - kuLandhainagar Red 0953 - தரங்க வார்குழல் - குளந்தைநகர் 
 ilaichchurut kodu - thanichchayam Red 0954 - இலைச்சுருட் கொடு - தனிச்சயம் 
with mp3 audio  uraiththa samprama - thanichchayam Green 0955 - உரைத்த சம்ப்ரம - தனிச்சயம்  with mp3 audio
with mp3 audio  alagu il avuNarai - madhurai Green 0956 - அலகு இல் அவுணரை - மதுரை  with mp3 audio
with mp3 audio  AnaimugavaRku - madhurai Green 0957 - ஆனைமுகவற்கு - மதுரை  with mp3 audio
with mp3 audio  paravu nedungkadhir - madhurai Green 0958 - பரவு நெடுங்கதிர் - மதுரை  with mp3 audio
 pazhippar vAzhththuvar - madhurai Red 0959 - பழிப்பர் வாழ்த்துவர் - மதுரை 
 ceedha vAsanai malar - madhurai Red 0960 - சீத வாசனை மலர் - மதுரை 
 puruvach senjilai - madhurai Red 0961 - புருவச் செஞ்சிலை - மதுரை 
 mugamelA nei - madhurai Red 0962 - முகமெலா நெய் - மதுரை 
 Elap pani neer - madhurai Red 0963 - ஏலப் பனி நீர் - மதுரை 
with mp3 audio  kalaimEvu nyAna - bhavAni Green 0964 - கலைமேவு ஞான - பவானி  with mp3 audio
with mp3 audio  neethaththuvamAgi - madhurai Green 0965 - நீதத்துவமாகி - மதுரை  with mp3 audio
 mananinai suththa - madhurai Red 0966 - மனநினை சுத்த - மதுரை 
with mp3 audio  muththu navarathnamaNi - madhurai Green 0967 - முத்து நவரத்நமணி - மதுரை  with mp3 audio
with mp3 audio  Adal madhan ambin - Sri purushamangkai Red 0968 - ஆடல் மதன் அம்பின் - ஸ்ரீ புருஷமங்கை  with mp3 audio
 kAr kuzhal kulaindhu - Sri purushamangkai Red 0969 - கார் குழல் குலைந்து - ஸ்ரீ புருஷமங்கை 
 vEnin madhan aindhu - Sri purushamangkai Red 0970 - வேனின் மதன் ஐந்து - ஸ்ரீ புருஷமங்கை 
with mp3 audio  karam kamalam min - ilanji Green 0971 - கரம் கமலம் மின் - இலஞ்சி  with mp3 audio
 kondhaLa vOlai kulu - ilanji Red 0972 - கொந்தள வோலை குலு - இலஞ்சி 
with mp3 audio  surumbu aNi - ilanji Red 0973 - சுரும்பு அணி - இலஞ்சி  with mp3 audio
with mp3 audio  mAlaiyil vandhu - ilanji Blue 0974 - மாலையில் வந்து - இலஞ்சி  with mp3 audio
 Edukkoth thAralar - thirukkutRAlam Red 0975 - ஏடுக்கொத் தாரலர் - திருக்குற்றாலம் 
with mp3 audio  vEthaththiR kELvi - thirukkutRAlam Green 0976 - வேதத்திற் கேள்வி - திருக்குற்றாலம்  with mp3 audio
 muththOlai thanai - thirukkutRAlam Red 0977 - முத்தோலை தனை - திருக்குற்றாலம் 
with mp3 audio  vAtpada sEnai - Ayikkudi Green 0978 - வாட்படச் சேனை - ஆய்க்குடி  with mp3 audio
 karuppuch chAba - thiruppuththUr Red 0979 - கருப்புச் சாப - திருப்புத்தூர் 
 vElai thORka vizhi - thiruppuththUr Red 0980 - வேலை தோற்க விழி - திருப்புத்தூர் 
with mp3 audio  UnArum utpiNiyum - thiruvAdAnai Green 0981 - ஊனாரும் உட்பிணியும் - திருவாடானை  with mp3 audio
 kaRpaga gnAnak kadavuL - uththarakOsamangkai Green 0982 - கற்பக ஞானக் கடவுள் - உத்தரகோசமங்கை 
with mp3 audio  vAlavayadhAgi - rAmEsuram Red 0983 - வாலவயதாகி - இராமேசுரம்  with mp3 audio
 vAnOr vazhuththunadhu - rAmEsuram Red 0984 - வானோர் வழுத்துனது - இராமேசுரம் 
 amala kamala uru - indhambalam Green 0985 - அமல கமல உரு - இந்தம்பலம் 
with mp3 audio  viragaRa nOkkiyum - ezhugarainAdu Green 0986 - விரகற நோக்கியும் - எழுகரைநாடு  with mp3 audio
 vazhakkuch choRpayil - odukkaththuch cheRivAi Red 0987 - வழக்குச் சொற்பயில் - ஒடுக்கத்துச் செறிவாய் 
 AgaththE thappAmal - kAmaththUr Blue 0988 - ஆகத்தே தப்பாமல் - காமத்தூர் 
 minnAr bayandha - muLvAi Green 0989 - மின்னார் பயந்த - முள்வாய் 
 AalaiyAna mozhikku - vAgaimAnagar Red 0990 - ஆலையான மொழிக்கு - வாகைமாநகர் 
 thirugu seRindha - visuvai Red 0991 - திருகு செறிந்த - விசுவை 
with mp3 audio  bOdha nirkkuNa - common Green 0992 - போத நிர்க்குண - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  Odhu muththamizh - common Green 0993 - ஓது முத்தமிழ் - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  vEdha viththagA - common Green 0994 - வேத வித்தகா - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  Avi kAppadhu - common Red 0995 - ஆவி காப்பது - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  EgamAi palavAi - common Red 0996 - ஏகமாய் பலவாய் - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
 thOdu menkuzhai - common Red 0997 - தோடு மென்குழை - பொதுப்பாடல்கள் 
with mp3 audio  nAli raNtidha zhAlE - common Green 0998 - நாலிரண்டிதழாலே - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  pOdhil irundhu - common Green 0999 - போதில் இருந்து - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
with mp3 audio  vEdar sezhundhinai - common Green 1000 - வேடர் செழுந்தினை - பொதுப்பாடல்கள்  with mp3 audio
 6 - 250    251 - 500    501 - 750    1001 - 1340    venue list 
 அ - ஓ    க - கோ    ச - தோ    ந - போ    ம - வே    ஆலய வரிசைப் பட்டியல் 

Thiru AruNagirinAthar's Thiruppugazh - numerical Index of songs 751 - 1000

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]