திருப்புகழ் 95 வஞ்சங்கொண்டும்  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 95 vanjangkoNdum  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 95 vanjangkoNdum - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தந்தந் தந்தன தானன
     தந்தந்தந் தந்தன தானன
          தந்தந்தந் தந்தன தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

வஞ்சங்கொண் டுந்திட ராவண
     னும்பந்தென் திண்பரி தேர்கரி
          மஞ்சின்பண் புஞ்சரி யாமென ...... வெகுசேனை

வந்தம்பும் பொங்கிய தாகஎ
     திர்ந்துந்தன் சம்பிர தாயமும்
          வம்புந்தும் பும்பல பேசியு ...... மெதிரேகை

மிஞ்சென்றுஞ் சண்டைசெய் போதுகு
     ரங்குந்துஞ் சுங்கனல் போலவெ
          குண்டுங்குன் றுங்கர டார்மர ...... மதும்வீசி

மிண்டுந்துங் கங்களி னாலெத
     கர்ந்தங்கங் கங்கர மார்பொடு
          மின்சந்துஞ் சிந்தநி சாசரர் ...... வகைசேர

வுஞ்சண்டன் தென்றிசை நாடிவி
     ழுந்தங்குஞ் சென்றெம தூதர்க
          ளுந்துந்துந் தென்றிட வேதசை ...... நிணமூளை

உண்டுங்கண் டுஞ்சில கூளிகள்
     டிண்டிண்டென் றுங்குதி போடவு
          யர்ந்தம்புங் கொண்டுவெல் மாதவன் ...... மருகோனே

தஞ்சந்தஞ் சஞ்சிறி யேன்மதி
     கொஞ்சங்கொஞ் சந்துரை யேயருள்
          தந்தென்றின் பந்தரு வீடது ...... தருவாயே

சங்கங்கஞ் சங்கயல் சூழ்தட
     மெங்கெங்கும் பொங்கம காபுநி
          தந்தங்குஞ் செந்திலில் வாழ்வுயர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வஞ்சங்கொண்டும் திட ராவணனும் ... வஞ்சக எண்ணம்
கொண்டவனும், வலிமை வாய்ந்தவனுமான ராவணன்,

பந்தென் திண்பரி தேர்கரி ... பந்து போல வேகமாய்ச் செல்லும்
வலிய குதிரை, தேர், யானை,

மஞ்சின்பண்புஞ் சரியாமென வெகுசேனை ... மற்றும் மேக
வரிசைக்கு நிகராக அடுக்கிய அனேகம் காலாட்படைகளுடன்,

வந்து அம்பும் பொங்கியதாக எதிர்ந்தும் ... போர்க்களத்துக்கு
கூட்டி வந்து, அம்புக் கூட்டங்கள் நிறைந்து எதிர்த்தாலும்,

தன் சம்பிரதாயமும் வம்பும் தும்பும் பல பேசியும் ... தனது
சாமர்த்தியப் பெருமைப் பேச்சும், வீண் பேச்சும், இழிவான வார்த்தைகளும்
பலவாகப் பேசியும்,

எதிரே கைமிஞ்சு என்றுஞ் சண்டைசெய்போது ... எதிரில் உள்ள
சேனையோடு மிகவும் இடைவிடாது போரிட்ட போது,

குரங்குந் துஞ்சுங்கனல் போல வெகுண்டும் ... குரங்குச்
சேனைகள் நிலையான நெருப்பைப் போல கோபம் கொண்டு,

குன்றுங் கரடார் மரமதும்வீசி ... மலைகளையும், கரடுமுரடான
மரங்களையும் பிடுங்கி வீசி,

மிண்டும் துங்கங்களினாலெ தகர்ந்து ... பேர்த்து எடுக்கப்பட்ட
மலைப்பாறைகளினாலே நொறுக்கி,

அங்கம் கம் கர மார்பொடு ... அசுரர்களின் உடம்பு, தலை, கரம்,
மார்பு இவைகளுடன்

மின்சந்துஞ் சிந்த நிசாசரர் வகைசேரவும் ... ஒளிவீசும் மற்ற
உடற்பகுதிகளையும் சிதற அடித்து, அசுரர்களின் இனம் முழுவதையும்,

சண்டன் தென்றிசை நாடிவிழுந்து ... யமனுடைய தெற்குத்
திசையை நாடிச்சென்று விழச்செய்து,

அங்குஞ் சென்று எம தூதர்கள்உந்து உந்து உந்தென்றிடவே ...
அங்கு சென்றும் யம தூதர்கள் அசுரர்களைத் தள்ளு, தள்ளு, தள்ளு
என்று கூறும்படியாக

தசை நிணமூளை உண்டுங்கண் டுஞ்சில கூளிகள் ... மாமிசம்,
கொழுப்பு மூளை இவற்றை சில பேய்கள் பார்த்தும், உண்டும்,

டிண்டிண்டென்றுங் குதி போட ... டிண்டிண்டென்றும் தாளமுடன்
குதித்துக் கூத்தாடவும்,

உயர்ந்த அம்புங் கொண்டு வெல் மாதவன் மருகோனே ...
சிறந்த அம்புகளைக் கொண்டு வென்ற ராமனின் (திருமாலின்) மருகனே,

தஞ்சந்தஞ்சம் சிறியேன்மதி கொஞ்சங்கொஞ்சம் துரையே ...
அடைக்கலம், அடைக்கலம், சிறியேனுடைய அறிவு மிகக் கொஞ்சம்,
கொஞ்சம், துரையே,

அருள் தந்து என்று இன்பந்தரு வீடது தருவாயே ... அருள்
பாலித்து எப்போது எனக்கு இன்பம் தருகின்ற மோக்ஷ வீட்டைக்
கொடுக்கப் போகிறாய்?

சங்கங் கஞ்சங்கயல் சூழ்தடம் எங்கெங்கும் பொங்க ...
சங்குகளும், தாமரையும், கயல் மீன்களும் உள்ள குளங்கள் பல
இடங்களிலும் பொங்கி நிறைந்திருக்க,

மகாபுநிதம் தங்குஞ் செந்திலில் வாழ்வுயர் பெருமாளே. ...
மிகுந்த பரிசுத்தம் துலங்கும் திருச்செந்தூரில் வாழ்ந்து ஓங்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.236  pg 1.237  pg 1.238  pg 1.239 
 WIKI_urai Song number: 94 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 95 - vanjangkoNdum (thiruchchendhUr)

vanjangkoN dundhida rAvaNa
     numpandhen thiNpari thErkari
          manjinpaN bumsari yAmena ...... vegusEnai

vandhambum pongiya dhAgae
     dhirndhunthan sambira dhAyamum
          vambunthum bumpala pEsiyu ......medhirEkai

minjendRum sandaisey pOdhuku
     rangunthun junkanal pOlave
          gundungkun Rungkara dArmara ...... madhumveesi

mindunthung gangaLi nAletha
     karndhangang kangara mArbodu
          minsandhum sindhani sAcharar ...... vagaisEra

unchaNdan thendhisai nAdivi
     zhundhangkunj chendRema dhUtharga
          Lundhundhun dhendRida vEdhasai ...... niNamULai

uNdungkaN dumsila kULigaL
     diNdiNden dRungkudhi pOdavu
          yarndhambung koNduvel mAdhavan ...... marugOnE

thanjamthan jamsiri yEnmadhi
     konjamkon jamdhurai yEaruL
          thandhendrin bantharu veedadhu ...... tharuvAyE

sangangkanj angkayal sUzhthadam
     engengum pongama hApuni
          thanthangum sendhilil vAzhvuyar ...... perumALE.

......... Meaning .........

vanjang koNdun dhida rAvaNanum: With an evil design, strong RAvaNA assembled

pandhen thiNpari thErkari: a troop of robust horses (capable of sprinting like balls), chariots, elephants

manjin paNbum sari yAmena vegusEnai: and many regiments of soldiers arrayed like tiers of clouds;

vandhambum pongiya dhAga edhirndhum: they came to the battlefield to face the clusters of the enemy's arrows; even then,

than sambira dhAyamum vambun thumbum pala pEsiyum: he kept on bragging about his valour, talking excessively in vain and ridiculing his opponent.

edhirE kai minjendrum sandaisey pOdhu: When he fiercely fought the whole day with the army of the opponent,

kurangun thunjun kanal pOlavegundung: the monkeys were enraged and displayed their anger like the steadily-burning fire

kundrung karadAr mara madhumveesi: by throwing boulders and rocks from the mountains and branches of rough trees.

mindun thung gangaLi nAle thakarndhu: With the rocks chipped from the hills, they shattered

angang kangara mArbodu minsandhum sindha: and cast away the bodies, heads, arms, chests and other prominent limbs of the enemy.

nisAcharar vagaisEra unchaNdan thendhisai nAdi vizhundhu: The entire clan of the demons was driven to the South, the direction ruled by YamA (the God of Death).

angkunj chendr emadhUthargaL: The messengers of YamA went after them to YamA's land

undhundhun dhendridavE: and kept pushing the demons further and further.

dhasai niNamULai uNdung kaNdum sila kULigaL: Some fiends got the sight and taste of the demons' flesh, fat and brains

diNdiNden drungkudhi pOda: and began to jump about in exhilaration, dancing to the meter of "diN diN".

uyarndhambung koNdu vel mAdhavan marugOnE: This victory was achieved by the lofty arrows wielded by Rama (Vishnu), and You are His nephew!

thanjam thanjam: I surrender to You, I surrender to You;

siriyEn madhi konjam konjam dhuraiyE aruL: my intellect is very very meagre, Oh Lord, kindly bless me

thandhendrin bantharu veedadhu tharuvAyE: with the blissful liberation that is everlasting!

sangang kanjang kayal sUzh thadam: Conch shells, lotus and kayal fish are abundant in the surrounding tanks

engengum ponga mahA punithanthangum: which are filled with water to the brim everywhere in this sacred place,

sendhilil vAzhvuyar perumALE.: ThiruchchendhUr, which is Your abode, Oh Exalted and Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 95 vanjangkoNdum - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]