திருப்புகழ் 216 சரண கமலாலயத்தை  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 216 saraNakamalAlayaththai  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 216 saraNakamalAlayaththai - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தான தத்த தனதனன தான தத்த
     தனதனன தான தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

சரணகம லால யத்தை அரைநிமிஷ நேர மட்டில்
     தவமுறைதி யானம் வைக்க ...... அறியாத

சடகசட மூட மட்டி பவவினையி லேச னித்த
     தமியன்மிடி யால்ம யக்க ...... முறுவேனோ

கருணைபுரி யாதி ருப்ப தெனகுறையி வேளை செப்பு
     கயிலைமலை நாதர் பெற்ற ...... குமரோனே

கடகபுய மீதி ரத்ந மணியணிபொன் மாலே செச்சை
     கமழுமண மார்க டப்ப ...... மணிவோனே

தருணமிதை யாமி குத்த கனமதுறு நீள்ச வுக்ய
     சகலசெல்வ யோக மிக்க ...... பெருவாழ்வு

தகைமைசிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகொ டுத்து
     தவிபுரிய வேணு நெய்த்த ...... வடிவேலா

அருணதள பாத பத்ம மதுநிதமு மேது திக்க
     அரியதமிழ் தான ளித்த ...... மயில்வீரா

அதிசயம நேக முற்ற பழநிமலை மீது தித்த
     அழகதிரு வேர கத்தின் ...... முருகோனே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சரண கமலாலயத்தை ... உனது தாமரை போன்ற திருவடிகளை

அரை நிமிஷ நேர மட்டில் ... அரை நிமிஷ நேர அளவுக்காவது

தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத ... தவ நிலையில் தியானத்தில்
வைத்திட அறியாத

ஜட கசட மூட மட்டி ... பொய்யும் குற்றமும் கொண்ட மூடனான
மட்டி யான்

பவ வினையிலே சனித்த ... பிறப்பதே தொழிலாகக் கொண்டு
பிறந்துள்ள

தமியன் ... தன்னம் தனியனான யான்

மிடியால் மயக்கம் உறுவேனோ? ... வறுமையால் மயக்கத்தை
அடையலாமோ?

கருணை புரியாதிருப்ப தென குறை ... கருணை காட்டாமல்
இருப்பது என்ன குறையைக் கண்டு?

இவேளை செப்பு ... இப்பொழுதே சொல்லி அருளவேண்டும்

கயிலைமலை நாதர்பெற்ற குமரோனே ... கயிலாயமலை நாதராம்
சிவன் பெற்ற குமரனே

கடக புயமீதி ... வீரக் கடகம் அணிந்த புஜத்தின் மீது

ரத்ன மணியணி பொன்மாலை செச்சை ... ரத்னாபரணம்,
தங்கமாலை, வெட்சிப் பூமாலை

கமழு மணமார் கடப்பம் அணிவோனே ... வாசனை நிறைந்த
கடம்பமாலை இவைகளை அணிந்தவனே

தருணம் இதையா ... தக்க சமயம் இதுதான் ஐயா

மிகுத்த கனமதுறு நீள்சவுக்ய ... மிக்க பெருமையைத் தரும்
நீடித்த சுகம்

சகல செல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வு ... எல்லாவித செல்வம்,
அதிர்ஷ்டம், நிறைந்த பெருவாழ்வு

தகைமை சிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகொடுத்(து) ...
நன்மதிப்பு, சிவஞானம், முக்தியாம் மேலான கதி இவையாவும் நீ
கொடுத்(து)

(உ)தவிபுரிய வேணு நெய்த்த வடிவேலா ... உதவி புரிய
வேண்டுகின்றேன், பளபளப்பும் கூர்மையும் உடைய வேலனே

அருணதள பாத பத்மம் அதுநிதமுமே துதிக்க ... சிவந்த
தாமரையிதழ் போன்ற உன் பாதமதனை தினந்தோறும் நான் துதிப்பதற்கு

அரிய தமிழ் தானளித்த மயில்வீரா ... அருமையான் தமிழ்
ஞானத்தை தந்த மயில்வீரனே

அதிசயம் அனேகம் உற்ற பழனிமலை மீதுதித்த ... அதிசயக்
கோலங்கள் பல நிறைந்த பழனிமலை மீது விளங்கித் தோன்றும்

அழக, திருவேரகத்தின் முருகோனே. ... அழகனே திருவேரகத்து
(சுவாமி மலையின்) முருகப்பெருமானே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.517  pg 1.518  pg 1.519  pg 1.520 
 WIKI_urai Song number: 214 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 216 - saraNa kamalAlayaththai (SwAmimalai)

charaNa kamalAla yaththai arainimisha nEra mattil
     thavamuRai dhiyAnam vaikka ...... aRiyAdha

jadakasada mUda matti bhava vinaiyilE janiththa
     thamiyan midiyAl mayakkam ...... uRuvEnO

karuNaipuri yAdhi ruppa dhenakuRaiyi vELai seppu
     kayilaimalai nAthar petra ...... kumarOnE

kadakabuya meethi rathna maNiyaNipon mAlai secchai
     kamazhu maNa mAr kadappam ...... aNivOnE

tharuNam idhaiyA miguththa ganamadhuRu neeL savukya
     sakalaselva yOga mikka ...... peruvAzhvu

thagaimaisiva nyAna muththi paragathiyu nee koduth
     udhavipuriya vENu neyththa ...... vadivElA

aruNadhaLa pAdha padhmam adhunidhamumE thudhikka
     ariyathamizh thAn aLiththa ...... mayilveerA

adhisayam anEgam utra pazhanimalai meedh udhiththa
     azhagathiru vEragaththin ...... murugOnE.

......... Meaning .........

charana kamalAlayaththai: At the temple of Your lotus feet

arainimisha nEra mattil: at least for the duration of half a minute

thavamuRai dhiyAnam vaikka aRiyAdha: incapable of proper concentration and penance

jadakasada mUda matti: the scum, rotten rogue and a complete fool called myself

bhava vinaiyilE janiththa: having been born as if birth alone is my profession

thamiyan: the lonely myself

midiyAl mayakkam uRuvEnO: should I feel dazed due to poverty, lack of spirituality?

karuNaipuri yAdhi ruppa dhenakuRai: What is the reason for Your lack of compassion?

i vELai seppu: Kindly tell me right at this moment,

kayilaimalai nAthar petra kumarOnE: You, the Son of SivA, the Lord of Mount Kailas!

kadakabuya meethi: On Your valorous shoulders

rathna maNiyaNipon mAlai secchai: You wear chains made of gems, gold, vetchi flowers

kamazhu maNa mAr kadappam aNivOnE: and fragrant garlands of katampa flowers.

tharuNam idhaiyA: This is the opportune time, Oh Lord, for You

miguththa ganamadhuRu neeL savukya: to grant me long lasting happiness

sakalaselva yOga mikka peruvAzhvu: abundant wealth, long life filled with fortunes

thagaimaisiva nyAna muththi paragathiyu nee koduthu udhavipuriya vENu: respect, knowledge of SivA and heavenly bliss - these are a few of my requests to You.

neyththa vadivElA: Oh, bright and sharp speared One!

aruNadhaLa pAdha padhmam adhunidhamumE thudhikka: In order that I praise Your reddish lotus feet everyday,

ariyathamizh thAn aLiththa mayilveerA: You gave me the rare knowledge of Tamil, Oh Peacock-Warrior!

adhisayam anEgam utra pazhanimalai meedh udhiththa: You rise over the wonderful mount of Pazhani,

azhagathiru vEragaththin murugOnE.: Oh handsome one, MurugA of ThiruvEragam (SwAmimalai)!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 216 saraNa kamalAlayaththai - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]