திருப்புகழ் 122 உலகபசு பாச  (பழநி)
Thiruppugazh 122 ulagapasupAsa  (pazhani)
Thiruppugazh - 122 ulagapasupAsa - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தான தந்த ...... தனதான
     தனதனன தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

உலகபசு பாச தொந்த ...... மதுவான
     உறவுகிளை தாயர் தந்தை ...... மனைபாலர்

மலசலசு வாச சஞ்ச ...... லமதாலென்
     மதிநிலைகெ டாம லுன்ற ...... னருள்தாராய்

சலமறுகு பூளை தும்பை ...... யணிசேயே
     சரவணப வாமு குந்தன் ...... மருகோனே

பலகலைசி வாக மங்கள் ...... பயில்வோனே
     பழநிமலை வாழ வந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உலகபசு பாச தொந்தம் அதுவான ... உலகத்தில் உயிர், பாசம்
இவை சம்பந்தப்பட்ட

உறவுகிளை தாயர் தந்தை மனைபாலர் ... உற்றோரும்,
சுற்றத்தாரும், தாய், தந்தை, மனைவி, மக்கள்,

மலசல சுவாச சஞ்சலம் அதால் ... மல, மூத்திர, மூச்சு முதலிய
உபாதைகளால்

என் மதிநிலை கெடாமல் ... எனது புத்திநிலை கெடாதவாறு

உன்றன் அருள்தாராய் ... உனது திருவருளைத் தந்தருள்வாயாக.

சலம் அறுகு பூளை தும்பை ... கங்கை நீர், அறுகம்புல்,
பூளைச்செடியின் பூ, தும்பைப் பூ

அணிசேயே ... இவைகளை அணியும் சிவபெருமானின் குமாரனே,

சரவணபவா முகுந்தன் மருகோனே ... சரவணபவனே, திருமாலின்
மருமகனே,

பலகலை சிவாகமங்கள் பயில்வோனே ... பல கலைகளாலும்,
சிவாகமங்களாலும் புகழப்படுவோனே,

பழநிமலை வாழ வந்த பெருமாளே. ... பழனிமலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.340  pg 1.341  pg 1.342  pg 1.343 
 WIKI_urai Song number: 139 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
'பழநி' திரு சண்முக சுந்தரம்

'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 122 - ulagapasu pAsa (pazhani)

ulagapasu pAsa thondham ...... adhuvAna
     uRavukiLai thAyar thandhai ...... manaibAlar

malajalasu vAsa sancha ...... lamadhAlen
     madhinilaike dAma lundhan ...... aruLthArAy

jalamarugu pULai thumbai ...... aNisEyE
     saravanaba vAmu kundhan ...... marugOnE

palakalaisi vAga mangaL ...... payilvOnE
     pazhanimalai vAzha vandha ...... perumALE.

......... Meaning .........

ulaga pasu pAsa thondham adhuvAna: In this world, attachment to life, relationship and bondage to

uRavu kiLai thAyar thandhai manai bAlar: kith and kin, father, mother, wife and children lead to worries.

mala jala suvAsa sanchalam adhAle: Physical discomforts such as excretion of faeces, urination, breathing and the like also haunt me.

en madhi nilai kedAmal undhan aruL thArAy: Lest I am affected by these and lose my mind, Your Grace is what I request from You.

jalamarugu pULai thumbai aNi sEyE: You are the son of SivA who adorns His tresses with river Ganga, aRugam (cynodon) grass, pULai (Indian laburnum) flower and thumbai (leucas) flower.

saravanabavA mukundhan marugOnE: Oh SaravanabhavA, the nephew of Mukunda (Vishnu).

palakalai sivAgamangaL payilvOnE: You are praised by several artistic creations and Siva AgamAs (Saivite scriptures).

pazhani malai vAzha vandha perumALE.: You have chosen as Your abode, Mount Pazhani, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 122 ulagapasu pAsa - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]