திருப்புகழ் 6 முத்தைத்தரு  (திருவருணை)
Thiruppugazh 6 muththaiththaru  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 6 muththaiththaru - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தத்தன தத்தத் தனதன
     தத்தத்தன தத்தத் தனதன
          தத்தத்தன தத்தத் தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
     அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
          முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
     முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
          முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
     ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
          பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
     பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
          பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
     நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
          திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
     தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
          சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
     குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
          குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
     வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
          குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை ... வெண்முத்தை நிகர்த்த, அழகான
பல்வரிசையும் இளநகையும் அமைந்த

அத்திக்கு இறை ... தேவயானை* தேவியின் தலைவனே,

சத்திச் சரவண ... சக்திவேல் ஆயுதத்தை ஏந்தும் சரவணபவக் கடவுளே,

முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ... மோக்ஷ வீட்டுக்கு ஒப்பற்ற ஒரு
விதையாக விளங்கும் ஞான குருவே,

எனவோதும் முக்கட்பரமற்கு ... என்று துதிக்கும் முக்கண்ணர்
பரமசிவனார்க்கு

சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து ... வேதங்களுக்கு முதன்மையான
ஓம் என்னும் மந்திரத்தை உபதேசித்து,

இருவரும் ... (மும்மூர்த்திகளில் எஞ்சியுள்ள) பிரம்மா, திருமால் ஆகிய
இருவரும்,

முப்பத்துமுவர்க்கத்து அமரரும் அடிபேண ... முப்பத்து முக்கோடி
தேவர்களும் அடி பணிய நின்றவனே,

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு ... ராவணனுடைய பத்துத்
தலைகளும் சிதறி விழுமாறு அம்பை விட்டு,

ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருது ... ஒப்பற்ற மந்தர மலையான மத்தைக்
கொண்டு பாற்கடலைக் கடைந்து,

ஒரு பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் இரவாக ... ஒரு பகற்
பொழுதை வட்டமான சக்ராயுதத்தால் இரவு ஆக்கி,

பத்தற்கு இரதத்தைக் கடவிய ... நண்பனாகிய அர்ச்சுனனுக்கு,
தேர்ப்பாகனாக வந்து தேரினைச் செலுத்திய

பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள் ... பசுமையான
நீலமேகவண்ணன் திருமால் பாராட்டும் பரம்பொருளே,

பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ஒருநாளே ... பரிவோடு
என்னைக் காத்தருளும் நாள் ஒன்றும் உண்டோ?

(இப்பாடலின் பிற்பகுதி முருகன் அசுரர்களுடன் செய்த போரினை
விரிவாக வருணிக்கிறது).

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர ... தித்தித்தெய என்ற தாளத்துக்கு ஒத்து,
சிலம்புகள் அணிந்த

நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி ... நாட்டியப் பாதங்களை வைத்து
காளிதேவி

திக்கொட்க நடிக்க ... திசைகளில் எல்லாம் சுழன்று தாண்டவம்
செய்யவும்,

கழுகொடு கழுதாட ... கழுகுகளோடு பேய்கள் சேர்ந்து ஆடவும்,

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர் ... எட்டுத் திக்குகளிலும் உலகங்களைத்
தாங்குகின்ற அஷ்ட பைரவர்கள்**

சித்ரப்பவுரிக்கு ... இந்த அழகிய கூத்துக்கு ஏற்ப

தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு த்ரிகடக
எனவோத
... 'தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு த்ரிகடக'
என்ற தாள ஓசையைக் கூறவும்,

கொத்துப்பறை கொட்ட ... கூட்டமாகப் பற்பல பறை
வாத்தியங்களை அதே தாளத்தில் முழக்கவும்,

களமிசை முதுகூகை ... போர்க்களத்தில் கிழக் கோட்டான்கள்

குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென
கொட்புற்றெழ
... 'குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு' என்ற ஓசையோடு
'குத்திப் புதை, புகுந்து பிடி' என்றெல்லாம் குழறி வட்டமாகச்
சுழன்று மேலே எழவும்,

நட்பற்ற அவுணரை ... சினேக எண்ணம் தவிர்த்து விரோத
மனப்பான்மையே கொண்ட அசுரர்களை

வெட்டிப்பலியிட்டுக் குலகிரிகுத்துப்பட ... கொன்று பலி
கொடுத்து, அசுரர் குல மலை கிரெளஞ்சகிரி தூளாக,

ஒத்துப் பொரவல பெருமாளே. ... தர்ம மார்க்கத்துக்குப் பொருந்த,
போர் செய்யவல்ல பெருமாளே.


குறிப்பு:

முருகன் அருணகிரிநாதருக்கு அடி எடுத்துக் கொடுக்கப் பாடிய பாடல் இது.


* தேவயானை கிரியாசக்தி என்பதால், கர்மயோகத்தை முதலில் அனுஷ்டிக்க
அவளைக் குறிப்பிட்டார்.


** அஷ்ட பைரவர்கள்:

அசிதாங்கன், காபாலி, சண்டன், உருரு, குரோதன், சங்காரன்,
பீடணன், உன்மத்தன்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.34  pg 1.35  pg 1.36  pg 1.37 
 WIKI_urai Song number: 1 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore S Janaki
'சிங்கப்பூர்' செல்வி ஜானகி

Singapore S. Janaki
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
'பழநி' திரு சண்முக சுந்தரம்

'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

ThiruththaNi Thiru SAminAthan
'திருத்தணி' திரு சாமிநாதன்

'ThiruththaNi' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 6 - muththaiththaru (nUl)

muththaiththaru paththith thirunakai
     aththikkiRai saththis saravaNa
          muththikkoru viththuk gurupara ...... enavOthum

mukkatpara maRkuc churuthiyin
     muRpattathu kaRpith thiruvarum
          muppaththumu varkkath thamararum ...... adipENap

paththuththalai thaththak kaNaithodu
     otRaikkiri maththaip poruthoru
          pattappakal vattath thikiriyil ...... iravAkap

paththaRkira thaththaik kadaviya
     pachchaippuyal mechchath thakuporuL
          patchaththodu ratchith tharuLvathum ...... orunALE

thiththiththeya oththap paripura
     nirththappatham vaiththup payiravi
          thikkotkana dikkak kazhukodu ...... kazhuthAdath

thikkuppari attap payiravar
     thokkuththoku thokkuth thokuthoku
          chithrappavu rikkuth thrikadaka ...... enavOthak

koththuppaRai kottak kaLamisai
     kukkukkuku kukkuk kukukuku
          kuththipputhai pukkup pidiyena ...... muthukUkai

kotputRezha natpatR RavuNarai
     vettippali yittuk kulakiri
          kuththuppada oththup poravala ...... perumALE.

......... Meaning .........

muththaiththaru paththith thirunakai aththikkiRai: "You are the Consort of DEvayAnai* with a beautiful smile and lovely teeth looking like pearls!

saththis saravaNa: You are SaravaNabhava holding the powerful spear called SakthivEl!

muththikkoru viththuk gurupara: You are the foremost seed for the Heaven" -

enavOthum mukkatpara maRku: so praises Lord SivA, with three eyes (the Sun, the Moon and the Fire-Agni);

suruthiyin muRpattathu kaRpiththu: to that SivA, You preached the fundamental ManthrA OM dating earlier than the VEdAs

iruvarum muppaththumu varkkath thamararum adipENap: while the other two of the Trinity (BrahmA and Vishnu), along with thirty-three crores of DevAs, watched (Your preaching) and worshipped Your feet!

paththuththalai thaththak kaNaithodu: He shot an arrow to scatter the ten heads of RAvaNA (RAmAvathAram);

otRaikkiri maththaip poruthoru: He churned the milky ocean with the incomparable Mount Manthara (KUrmAvathAram);

pattappakal vattath thikiriyil iravAka: He hid the Sun with His ChakrA (disc) in daytime making it night (KrishnAvathAram);

paththaRkira thaththaik kadaviya: He drove the chariot for His friend and devotee, Arjunan (KrishnAvathAram);

pachchaippuyal mechchath thakuporuL: and He is Lord Vishnu, the emerald-green and cloud-complexioned. You are His favourite!

patchaththodu ratchith tharuLvathum orunALE: Will You be kind enough to come and protect me one of these days?

(The second half of this song describes Murugan's war against the demons)

thiththiththeya oththu: In accordance with the meter 'thiththiththeya',

ap paripura nirththappatham vaiththup payiravi thikkotka nadikka: anklets in Her feet jingled as Bhairavi (KALi) danced fiercely moving in all the eight directions;

kazhukodu kazhuthAda: the devils in the battlefield danced along with the eagles;

thikkuppari attap payiravar: the eight bhairavAs** protecting all directions

chithrappavu rikku thokkuththoku thokkuth thokuthoku thrikadaka enavOtha: choreographed for this unique dance in the meter of 'thokkuththoku thokkuth thokuthoku thrikadaka';

koththuppaRai kotta: a series of drums were beaten to the same tune;

kaLamisai muthukUkai: in the battlefield, old vultures screamed

kukkukkuku kukkuk kukukuku kuththipputhai pukkup pidiyena kotputRezha: 'kukkukkuku kukkuk kukukuku, stab and bury, attack and catch' and they kept revolving around the corpses, flying upwards in circles;

natpatR RavuNarai vettippali yittu: the hostile demons (asuras) were killed en masse; and

kulakiri kuththuppada: their mountain Krounchagiri was shattered into pieces

oththup poravala perumALE.: when You fought the righteous war, Oh Great One!


Note: The first few words were given to AruNagirinAthar by Murugan Himself to compose his first song.


* As DEvayAnai symbolizes Kriyasakthi {Creative Power}, She was invoked to establish Karma yOgA in life.


** The eight BhairavAs are:

AsithAngan, KApAli, ChaNdan, Ururu, KurOthan, SankAran, PeedaNan, and Unmaththan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 6 muththaiththaru - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]