திருப்புகழ் 74 பங்கம் மேவும் பிறப்பு  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 74 pangammEvumpiRappu  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 74 pangammEvumpiRappu - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தனா தந்தனத் தந்தனா தந்தனத்
     தந்தனா தந்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பங்கமே வும்பிறப் பந்தகா ரந்தனிற்
     பந்தபா சந்தனிற் ...... றடுமாறிப்

பஞ்சபா ணம்படப் புண்படா வஞ்சகப்
     பண்பிலா டம்பரப் ...... பொதுமாதர்

தங்களா லிங்கனக் கொங்கையா கம்படச்
     சங்கைமால் கொண்டிளைத் ...... தயராதே

தண்டைசூழ் கிண்கிணிப் புண்டரீ கந்தனை
     தந்துநீ யன்புவைத் ...... தருள்வாயே

அங்கைவேல் கொண்டரக் கன்ப்ரதா பங்கெடுத்
     தண்டவே தண்டமுட் ...... படவேதான்

அஞ்சவே திண்டிறற் கொண்டலா கண்டலற்
     கண்டலோ கங்கொடுத் ...... தருள்வோனே

திங்களார் கொன்றைமத் தந்துழாய் துன்றுபொற்
     செஞ்சடா பஞ்சரத் ...... துறுதோகை

சிந்தையே தென்றிசைத் தென்றல்வீ சும்பொழிற்
     செந்தில்வாழ் செந்தமிழ்ப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பங்கம் மேவும் பிறப்பு அந்தகாரம் தனில்பந்த பாசம் தனில்
தடுமாறி
... குற்றங்களோடு பொருந்திய பிறப்பு என்னும் பேரிருளில்,
பந்த பாசங்களில் தடுமாற்றம் அடைந்து,

பஞ்ச பாணம் பட புண்படா வஞ்சகப் பண்பு இலா ஆடம்பரப்
பொதுமாதர் தங்கள்
... (மன்மதனின்) ஐந்து அம்புகளும் பாய்வதால்
புண்பட்டு, வஞ்சகமுள்ள, நற்குணம் இல்லாத ஆடம்பரமான
விலைமாதர்களின்

ஆலிங்கனக் கொங்கை ஆகம் பட சங்கை மால் கொண்டு
இளைத்து அயராதே
... தழுவுதலால் அவர்களின் மார்பகங்கள் உடலில்
பட, குற்ற உணர்ச்சியும் ஆசையும் கொண்டு இளைத்துத் தளராமல்,

தண்டை சூழ் கிண்கிணி புண்டரீகம் தனை தந்து நீ அன்பு
வைத்து அருள்வாயே
... தண்டையும், அவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள
கிண்கிணியும் அணிந்துள்ள தாமரை போன்ற திருவடியைக்
கொடுத்து, நீ என் மீது அன்பு கொண்டு அருள் புரிவாயாக.

அம் கை வேல் கொண்டு அரக்கன் ப்ரதாபம் கெடுத்து அண்ட
வேதண்டம் உட்படவே தான் அஞ்சவே
... அழகிய கையில் வேல்
எடுத்து, அண்டங்களும் மலைகளும் உட்பட யாவும் பயப்படும்படி,
சூரனாகிய அசுரனது பெருமையைக் கெடுத்தவனே,

திண் திறல் கொண்டல் ஆகண்டலற்கு அண்ட லோகம்
கொடுத்து அருள்வோனே
... திண்ணிய திறலைக் கொண்ட மேக
வாகனனாகிய தேவேந்திரனுக்கு விண்ணுலகத்தைக் கொடுத்து
அருள் புரிந்தவனே,

திங்கள் ஆர் கொன்றை மத்தம் துழாய் துன்று பொன் செம்
சடா பஞ்சரத்து உறு தோகை சிந்தையே
... நிலவு, ஆத்தி,
கொன்றை, ஊமத்தம் மலர், துளசி (இவைகள்) நெருங்கிய, அழகிய,
சிவந்த (சிவ பெருமானின்) சடையாகிய கூட்டிலிருக்கும்
கங்கையாகிய நங்கையின் சிந்தைக்கு உகந்தவனே,

தென் திசை தென்றல் வீசும் பொழில் ... தென் திசையிலிருந்து
தென்றல் வீசும் சோலைகள் (நிறைந்த)

செந்தில் வாழ் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே. ... திருச்செந்தூரில்
வீற்றிருக்கும் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.120  pg 1.121  pg 1.122  pg 1.123 
 WIKI_urai Song number: 38 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Dharmapuram Thiru SwAminAthan
'தருமபுரம்' திரு சுவாமிநாதன்

Dharmapuram SwAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 74 - pangam mEvum piRappu (thiruchchendhUr)

pangamE vumpiRap panthakA ranthaniR
     panthapA santhanit ...... RadumARip

panjapA Nampadap puNpadA vanjakap
     paNpilA damparap ...... pothumAthar

thangaLA linganak kongaiyA kampadac
     cangaimAl koNdiLaith ...... thayarAthE

thaNdaisUzh kiNkiNip puNdaree kanthanai
     thanthunee yanpuvaith ...... tharuLvAyE

angaivEl koNdarak kanprathA pangkeduth
     thaNdavE thaNdamut ...... padavEthAn

anjavE thiNdiRaR koNdalA kaNdalaR
     kaNdalO kangkoduth ...... tharuLvOnE

thingaLAr konRaimath thanthuzhAy thunRupoR
     chenjadA panjarath ...... thuRuthOkai

sinthaiyE thenRisaith thenRalvee sumpozhiR
     senthilvAzh senthamizhp ...... perumALE.

......... Meaning .........

pangam mEvum piRappu anthakAram thanilpantha pAsam thanil thadumARi: Staggering between attachments in this sinful and dark hole of birth,

panja pANam pada puNpadA: feeling sore due to the wounds inflicted by the five flowery arrows shot by Manmathan (God of Love),

vanjakap paNpu ilA Adamparap pothumAthar thangaL Alinganak kongai Akam pada: and the hugging bosom of treacherous, immoral and pompous whores pressing into my body,

sangai mAl koNdu iLaiththu ayarAthE: I do not wish to be weakened feeling a sense of guilt and lust;

thaNdai sUzh kiNkiNi puNdareekam thanai thanthu nee anpu vaiththu aruLvAyE: (instead,) kindly bless me with love, granting Your hallowed lotus-feet, wearing the anklets surrounded by rattling little gems, Oh Lord!

am kai vEl koNdu arakkan prathApam keduththu aNda vEthaNdam utpadavE thAn anjavE: You wielded the spear from Your lovely hand and destroyed the renown of the demon SUran scaring the entire universe and all the mountains;

thiN thiRal koNdal AkaNdalaRku aNda lOkam koduththu aruLvOnE: You offered graciously the celestial world to the strong king IndrA who rides the clouds as his vehicle!

thingaL Ar konRai maththam thuzhAy thunRu pon sem sadA panjaraththu uRu thOkai sinthaiyE: You are the favourite of River Ganga kept in the cage of matted hair (of Lord SivA) which is dense and beautifully reddish, with the crescent moon, Aththi (mountain ebony), kondRai (Indian laburnum) and Umaththam flowers and Tulsi leaves embedded within.

then thisai thenRal veesum pozhil senthil vAzh senthamizhp perumALE.: You have Your abode in ThiruchchendhUr, surrounded by groves where gentle southerly breeze blows, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 74 pangam mEvum piRappu - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]