திருப்புகழ் 8 உனைத் தினம்  (திருப்பரங்குன்றம்)
Thiruppugazh 8 unaithdhinam  (thirupparangkundRam)
Thiruppugazh - 8 unaithdhinam - thirupparangkundRamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்த தந்தன தனதன தனதன
     தனத்த தந்தன தனதன தனதன
          தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

உனைத்தி னந்தொழு திலனுன தியல்பினை
     உரைத்தி லன்பல மலர்கொடுன் அடியிணை
          உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன ...... தருள்மாறா

உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்
     விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன்
          உவப்பொ டுன்புகழ் துதிசெய விழைகிலன் ...... மலைபோலே

கனைத்தெ ழும்பக டதுபிடர் மிசைவரு
     கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர்
          கதித்த டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடு ...... பொருபோதே

கலக்கு றுஞ்செயல் ஒழிவற அழிவுறு
     கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள்
          கணத்தில் என்பய மறமயில் முதுகினில் ...... வருவாயே

வினைத்த லந்தனில் அலகைகள் குதிகொள
     விழுக்கு டைந்துமெய் உகுதசை கழுகுண
          விரித்த குஞ்சியர் எனுமவு ணரைஅமர் ...... புரிவேலா

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி அழகிய
     கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுழுநறை
          விரைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரை ...... உடையோனே

தினத்தி னஞ்சதுர் மறைமுநி முறைகொடு
     புனற்சொ ரிந்தலர் பொதியவி ணவரொடு
          சினத்தை நிந்தனை செயுமுநி வரர்தொழ ...... மகிழ்வோனே

தெனத்தெ னந்தன எனவரி யளிநறை
     தெவிட்ட அன்பொடு பருகுயர் பொழில்திகழ்
          திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

உனைத்தி னந்தொழு திலன் ... யான் உன்னைத் தினந்தோறும்
தொழுவதும் இல்லை.

உனதியல்பினை உரைத்திலன் ... உன் தன்மைகளை எடுத்து
உரைப்பதுமில்லை.

பல மலர்கொடுன் அடியிணை ... பல மலர்கள் கொண்டு உன்
திருவடிகளை

உறப்ப ணிந்திலன் ... பொருந்தப் பணியவில்லை.

ஒருதவ மிலன் ... ஒருவகையான தவமும் யான் செய்தவன் இல்லை.

உனதருள்மாறா உளத்து ளன்பினர் ... உன்னருள் நீங்காத
உள்ளத்தை உடைய அன்பர்

உறைவிடம் அறிகிலன் ... இருக்கும் இடம்கூட யான் அறிகின்றதும்
இல்லை.

விருப்பொடுன் சிகரமும்வலம் வருகிலன் ... ஆர்வத்தோடு உன்
மலையை வலம்வருவதும் இல்லை.

உவப்பொடுன்புகழ் துதிசெய ... மகிழ்ச்சியோடு உன் புகழைத் துதிக்க

விழைகிலன் ... விரும்புவதும் இல்லை.

மலைபோலே கனைத்தெ ழும்பகடது ... மலைபோல் உருவமுடன்,
கனைத்தவாறு வரும் எருமையின்

பிடர் மிசைவரு ... கழுத்தின் மீது வருகின்ற,

கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர் ... கரிய நிறமும்
கடுங்கோபமும் உடைய யமனின் தூதர்கள்

கதித்த டர்ந்தெறி கயிறு ... என்முன் தோன்றி நெருக்கி எறிகின்ற
பாசக்கயிறு கொண்டும்,

அடுகதைகொடு பொருபோதே ... துன்புறுத்தும் கதாயுதம்
கொண்டும் என்னோடு போரிடும் போது,

கலக்கு றுஞ்செயல் ... மனம் கலங்கும் செயலும்,

ஒழிவற அழிவுறு கருத்து ... ஓய்வின்றி அழிவுறும் எண்ணமும்

நைந்து அல முறுபொழுது ... நைந்துபோய் யான் துன்புறும்போது

அளவைகொள் கணத்தில் ... ஒரு கண அளவில்

என்பய மற ... என் பயம் நீங்கும்படியாக அஞ்சேல் என்று கூறி

மயில் முதுகினில் வருவாயே ... மயிலின் முதுகினில் நீ வருவாயாக.

வினைத்தலந்தனில் ... போர்க்களத்தில்

அலகைகள் குதிகொள ... பேய்கள் கூத்தாடுவதால்

விழுக்கு டைந்துமெய் உகுதசை ... ஊன் உடைந்து உடல்களிலிருந்து
சிதறின மாமிசத்தை

கழுகுண ... கழுகுகள் உண்ணவும்,

விரித்த குஞ்சியர் எனும் ... விரித்த தலைமயிர் உடையவர்கள் என்னும்

அவுணரை அமர்புரிவேலா ... அசுரர்களோடு போர் புரிந்த வேலனே,

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி ... நிறைய ராகங்களில் பாடவல்ல
குயிலின் மொழி ஒத்த குரலாள்,

அழகிய கொடிச்சி ... அழகான வள்ளிமலைக்காரி, (வள்ளியின்)

குங்கும முலைமுகடு ... குங்குமம் அணிந்த மார்பில்

உழுநறை விரைத்த சந்தன ம்ருகமத ... அழுந்தும் வாசமிகு
சந்தனமும் கஸ்தூரியும் அணிந்த

புயவரை உடையோனே ... மலை போன்ற தோள்களை உடையவனே,

தினத்தினஞ் சதுர்மறைமுநி முறைகொடு ... தினந்தோறும்,
நால்வேதமும் வல்ல பிரம்மா விதிப்படி,

புனற்சொரிந்து அலர் பொதிய ... நீரால் அபிஷேகம் செய்து,
பூக்களை நிறைய அர்ச்சித்து,

விணவரொடு ... தேவர்களும்

சினத்தை நிந்தனை செயுமுநி வரர்தொழ ... கோபத்தை நிந்தித்து
விட்ட முனிவர்களும் தொழ,

மகிழ்வோனே ... அந்த நித்ய பூஜையில் மனம் மகிழ்வோனே,

தெனத்தெனந்தன என ... தெனத்தெனந்தன என்ற சப்தத்துடன்

வரி யளிநறை தெவிட்ட ... இசைக்கும் வண்டுகள் தேனைத்
தெவிட்டும் அளவுக்கு

அன்பொடு பருகு ... ஆசையுடன் குடிக்கும்

உயர் பொழில்திகழ் ... உயர்ந்த சோலைகள் விளங்கும்

திருப் பரங்கிரி தனிலுறை ... திருப்பரங்குன்றத்தில் வீற்றிருக்கும்

சரவண பெருமாளே. ... சரவண மூர்த்தியே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.46  pg 1.47  pg 1.48  pg 1.49 
 WIKI_urai Song number: 5 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 8 - unaith dhinam (thirupparangkundRam)

unaiththi nanthozhu dhilanuna dhiyalbinai
     uraiththi lanpala malarkodun adiyiNai
          uRappa Nindhilan oruthava milanuna ...... dharuLmARA

uLaththu Lanbinar uRaividam aRigilan
     viruppo dunsika ramumvalam varugilan
          uvappo dunpugazh thudhiseya vizhaigilan ...... malaipOlE

kanaiththe zhumpaga dathupidar misaivaru
     kaRuththa venchina maRalithan uzhaiyinar
          kadhiththa darndheRi kayiRadu gadhaikodu ...... porupOdhE

kalakku Runseyal ozhivaRa azhivuRu
     kaRuththu naindhala muRupozhy dhaLavaikoL
          kaNaththil enbayam aRamayil mudhuginil ...... varuvAyE

vinaiththa lanthanil alagaigaL kudhikoLa
     vizhukku daindhumey ugudhasai kazhuguNa
          viriththa kunjiyar enumavu Naraiamar ...... purivElA

miguththa paNpayil kuyilmozhi azhagiya
     kodichchi kungkuma mulaimuga duzhunaRai
          viraiththa chandhana mrugamadha buyavarai ...... udaiyOnE

dhinaththi namchathur maRaimuni muRaikodu
     punaRcho rinthalar podhiyavi Navarodu
          chinaththai nindhanai seyumuni vararthozha ...... magizhvOnE

thenaththe nanthana enavari aLinaRai
     thevitta anbodu paruguyar pozhilthigazh
          thiruppa rangiri thaniluRai saravaNa ...... perumALE.

......... Meaning .........

unaith dhinan thOzhudhilan: I do not worship You everyday.

una dhiyalbinai uraiththilan: I do not speak of Your great qualities.

pala malarkodun adiyiNai uRappa Nindhilan: I do not offer many flowers at Your feet and surrender myself.

oruthava milan: I do not meditate at all.

una dharuLmARA uLaththu Lanbinar: Your devotees whose hearts are never bereft of Your grace,

uRaividam aRigilan: their whereabouts are never known to me.

viruppodun sikaramum valam varugilan: I never walk around Your hilly abode with devotion.

uvappod unpugazh thudhiseya vizhaigilan: I do not desire to praise Your Glory with delight.

malaipOlE kanaithth ezhum pagadu: The mountain-like buffalo grunts and comes towards me

adhu pidar misaivaru: on whose back ride

kaRuththa venchina maRalithan uzhaiyinar: the dark and angry messengers of Death-God (Yaman);

kadhiththa darndheRi kayiR: they throw around my neck the thick noose

adu gadhaikodu porupOdhE: and fight with me using their cruel weapon (gathai), (to take my life away). At that time,

kalakku Runseyal ozhivaRa azhivuRu: I lose my heart and become immobilized, with my consciousness rapidly fading away,

kaRuththu naindhala muRupozhudhu: and with all the suffering I lose my perspective.

aLavaikoL kaNaththil enbayam aRa: At that last moment, to allay my fear

mayil mudhuginil varuvAyE: You must come to my rescue, riding on Your peacock.

vinaiththa lanthanil alagaigaL kudhikoLa: In the battlefield, the devils were dancing,

vizhukku daindhu mey ugudhasai kazhuguNa: and the eagles were preying on the scattered pieces of flesh from the corpses,

viriththa kunjiyar enum avuNarai: and the demons (asuras) with spread-out hair

amar purivElA: were conquered in the war with Your Spear, Vela!

miguththa paNpayil kuyilmozhi: VaLLi, with a voice like cuckoo singing many tunes,

azhagiya kodichchi: is the beautiful damsel of the mountain:

kungkuma mulaimuga duzhu: on her vermillion-soaked chest,

naRai viraiththa chandhana mrugamadha buyavarai udaiyOnE: press Your mountain-like shoulders, fragrant with sandal paste and kasthUri (musk) scent!

dhinath dhinam chathur maRaimuni muRaikodu: Everyday, in accordance with the rules laid out by BrahmA, who founded the Four VEdAs,

punaR sorindhalar podhiya: through pouring water and with plenty of flowers,

viNavarodu chinaththai nindhanai seyu munivarar thozha: You are worshipped by DEvAs and sages who have banished anger;

magizhvOnE: and You rejoice at their worship!

thenaththe nanthana ena: With the humming sound of "thenaththe nanthana"

vari aLi naRai thevitta anbodu parugu: beetles suck honey until they lose the taste for it

uyar pozhil thigazh: at the lovely groves in

thiruppa rangiri thanil uRai saravaNa perumALE.: ThirupparangkundRam, which is Your favourite abode, Oh Great Saravana!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 8 unaith dhinam - thirupparangkundRam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]