திருப்புகழ் 83 பெருக்கச் சஞ்சலித்து  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 83 perukkasanjaliththu  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 83 perukkasanjaliththu - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தத்தந் தனத்தத்தந்
     தனத்தத்தந் தனத்தத்தந்
          தனத்தத்தந் தனத்தத்தந் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பெருக்கச்சஞ் சலித்துக்கந்
     தலுற்றுப்புந் தியற்றுப்பின்
          பிழைப்பற்றுங் குறைப்புற்றும் ...... பொதுமாதர்

ப்ரியப்பட்டங் கழைத்துத்தங்
     கலைக்குட்டங் கிடப்பட்சம்
          பிணித்துத்தந் தனத்தைத்தந் ...... தணையாதே

புரக்கைக்குன் பதத்தைத்தந்
     தெனக்குத்தொண் டுறப்பற்றும்
          புலத்துக்கண் செழிக்கச்செந் ...... தமிழ்பாடும்

புலப்பட்டங் கொடுத்தற்கும்
     கருத்திற்கண் படக்கிட்டும்
          புகழ்ச்சிக்குங் க்ருபைச்சித்தம் ...... புரிவாயே

தருக்கிக்கண் களிக்கத்தெண்
     டனிட்டுத்தண் புனத்திற்செங்
          குறத்திக்கன் புறச்சித்தந் ...... தளர்வோனே

சலிப்புற்றங் குரத்திற்சம்
     ப்ரமித்துக்கொண் டலைத்துத்தன்
          சமர்த்திற்சங் கரிக்கத்தண் ...... டியசூரன்

சிரத்தைச்சென் றறுத்துப்பந்
     தடித்துத்திண் குவட்டைக்கண்
          டிடித்துச்செந் திலிற்புக்கங் ...... குறைவோனே

சிறக்கற்கஞ் செழுத்தத்தந்
     திருச்சிற்றம் பலத்தத்தன்
          செவிக்குப்பண் புறச்செப்பும் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பெருக்கச் சஞ்சலித்துக் கந்தல் உற்றுப் புந்தி அற்றுப் பின்
பிழைப்பு அற்றும் குறைப்பு உற்றும்
... (நான்) மிகவும் மனக்
கலக்கம் அடைந்து, ஒழுக்கக் கேடு உடையவனாக, நற்புத்தி இல்லாமல்,
பின்னர் பிழைக்கும் வழியும் இல்லாமல் குறைபாடு உற்றுப் போகும்படி,

பொது மாதர் ப்ரியப்பட்டு அங்கு அழைத்துத் தம் கலைக்குள்
தங்கிடப் பட்சம் பிணித்துத் தம் தனத்தைத் தந்து
அணையாதே
... விலை மகளிர் (என்னை) அன்பு கொண்டு தங்களிடம்
அழைத்து தங்களுடைய காமக் கலைக்குள் சிக்கும்படி பரிவு காட்டுவது
போலப் பிணித்து, தங்களுடைய மார்பகங்களைத் தந்து தழுவாத
வண்ணம்,

புரக்கைக்கு உன் பதத்தைத் தந்து எனக்குத் தொண்டு உறப்
பற்றும் புலத்துக் கண் செழிக்கச் செந்தமிழ் பாடும் புலப்
பட்டம் கொடுத்தற்கும்
... என்னைக் காப்பதற்காக உனது
திருவடியைத் தந்து நான் தொண்டு செய்து உன்னைப் பற்றும்படியான
ஞானக் கண் (அறிவு நிலை) செழித்தோங்கவும், செந்தமிழ் பாடும்
புலவன் என்னும் பட்டத்தை (உலகோர்) கொடுப்பதற்கும்,

கருத்தில் கண் படக் கிட்டும் புகழ்ச்சிக்கும் க்ருபைச் சித்தம்
புரிவாயே
... ஞானக் கண் பெறக் கிட்டும்படியான புகழைப்
பெறுவதற்கும் அருள் மனம் கொண்டு உதவுவாயாக.

தருக்கிக் கண் களிக்கத் தெண்டனிட்டுத் தண் புலத்தில் செம்
குறத்திக்கு அன்புறச் சித்தம் தளர்வோனே
... உள்ளம் பூரித்து
கண் களிக்கும்படி தண்டனிட்டு வணங்கி குளிர்ந்த (தினைப்) புனத்தில்
செவ்விய குறப் பெண்ணாகிய வள்ளிக்கு அன்பு பெருக மனம்
தளர்ந்தவனே,

சலிப்பு உற்று அங்கு உரத்தில் சம்ப்ரமித்து கொண்டு
அலைத்துத் தன் சமர்த்தில் சங்கரிக்கத் தண்டிய சூரன்
...
(தேவர்கள்) சோர்வு அடையச் செய்து, அங்கு வலிமையைக் காட்டி,
கர்வத்துடன் எழுந்து (அத்தேவர்களைப்) பிடித்து அலைத்து,
தன்னுடைய திறமையால் அவர்களை அழித்து வருத்திய சூரனுடைய

சிரத்தைச் சென்று அறுத்துப் பந்தடித்துத் திண் குவட்டைக்
கண்டு இடித்துச் செந்திலில் புக்கு அங்கு உறைவோனே
...
தலையைப் போய் அறுத்து, பந்தடிப்பது போல் அடித்து, அந்த வலிய
(கிரவுஞ்ச) மலையைக் கண்டு அதைப் பொடியாக்கி, திருச்
செந்தூரில் புகுந்து அங்கு வாழ்பவனே,

சிறக்க அற்க அஞ்சு எழுத்து அத்தம் திருச் சிற்றம்பலத்து
அத்தன் செவிக்குப் பண்பு உறச் செப்பும் பெருமாளே.
...
(அனைவரும்) மேம்பாடுற ப்ரணவமாகிய (நமசிவாய என்ற)
ஐந்தெழுத்தின் பொருளை, தில்லையில் கூத்தாடும் தந்தையின்
காதில் முறைப்படி உபதேசித்த பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.114  pg 1.115  pg 1.116  pg 1.117 
 WIKI_urai Song number: 34 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 83 - perukkac chanjaliththu (thiruchchendhUr)

perukkacchan jaliththukkan
     thalutRuppun thiyatRuppin
          pizhaippatRung kuRaipputRum ...... pothumAthar

priyappattang kazhaiththuththang
     kalaikkuttang kidappatcham
          piNiththuththan thanaththaiththan ...... thaNaiyAthE

purakkaikkun pathaththaiththan
     thenakkuththoN duRappatRum
          pulaththukkaN sezhikkacchen ...... thamizhpAdum

pulappattang koduththaRkum
     karuththiRkaN padakkittum
          pukazhcchikkung krupaicchiththam ...... purivAyE

tharukkikkaN kaLikkaththeN
     danittuththaN punaththiRcheng
          kuRaththikkan puRacchiththan ...... thaLarvOnE

salipputRang kuraththiRcham
     pramiththukkoN dalaiththuththan
          samarththiRchang karikkaththaN ...... diyacUran

siraththaicchen RaRuththuppan
     thadiththuththiN kuvattaikkaN
          didiththucchen thiliRpukkang ...... kuRaivOnE

siRakkaRkan jezhuththaththan
     thiruchchitRam palaththaththan
          sevikkuppaN puRaccheppum ...... perumALE.

......... Meaning .........

perukkac chanjaliththuk kanthal utRup punthi atRup pin pizhaippu atRum kuRaippu utRum: My mind has been bothering me a lot; I do not have moral character nor do I have wisdom; without knowing how I am going to carry on in life, I have been languishing;

pothu mAthar priyappattu angu azhaiththuth tham kalaikkuL thangidap patcham piNiththuth tham thanaththaith thanthu aNaiyAthE: the whores have lovingly beckoned me to their home and ensnared me inside the web of erotic arts, binding me with feigned concern; lest they embrace me offering their bosom,

purakkaikku un pathaththaith thanthu enakkuth thoNdu uRap patRum pulaththuk kaN sezhikkac chenthamizh pAdum pulap pattam koduththaRkum: kindly protect me so that my inner eye of knowledge flourishes enabling me to attain, and hold on to, Your hallowed feet through service to You, so that I am bestowed upon (by this world) the title of a poet capable of singing songs in chaste Tamil language;

karuththil kaN padak kittum pukazhcchikkum krupaic chiththam purivAyE: and You have to help me with a gracious mind so that I become famous by discovering my inner eye of knowledge!

tharukkik kaN kaLikkath theNdanittuth thaN pulaththil sem kuRaththikku anpuRac chiththam thaLarvOnE: Being exhilarated, and with elated eyes, You prostrated at the feet of VaLLi, the reddish damsel of the KuRavAs, in the cool millet field, and Your heart went feeble due to increasing love for her, Oh Lord!

salippu utRu angu uraththil sampramiththu koNdu alaiththuth than samarththil sangarikkath thaNdiya cUran: By showing his might, he made the celestials powerless and rose with arrogance to torture them; that demon SUran displayed his ability to toss them around rendering them miserable;

siraththaic chenRu aRuththup panthadiththuth thiN kuvattaik kaNdu idiththuc chenthilil pukku angu uRaivOnE: You went ahead to sever the head of that SUran and thrashed him out as if he were a ball; You shattered the strong Mountain Krouncha to pieces and then entered ThiruchchendhUr to make it Your abode, Oh Lord!

siRakka aRka anju ezhuththu aththam thiruc chitRampalaththu aththan sevikkup paNpu uRac cheppum perumALE.: Granting prosperity to all, You methodically preached the meaning of the PraNava ManthrA in the form of five holy letters (NamasivAya) into the ears of Your Father, Lord SivA, who dances in Chidhambaram, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 83 perukka sanjaliththu - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]