திருப்புகழ் 172 நெற்றி வெயர்த்துளி  (பழநி)
Thiruppugazh 172 netRiveyarththuLi  (pazhani)
Thiruppugazh - 172 netRiveyarththuLi - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தன தத்தன தனத்த தானன
     தத்தன தத்தன தனத்த தானன
          தத்தன தத்தன தனத்த தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

நெற்றிவெ யர்த்துளி துளிக்க வேயிரு
     குத்துமு லைக்குட மசைத்து வீதியி
          னிற்பவர் மைப்படர் விழிக்க லாபியர் ...... மொழியாலே

நித்தம யக்கிகள் மணத்த பூமலர்
     மெத்தையில் வைத்ததி விதத்தி லேயுட
          னெட்டுவ ரத்தொழில் கொடுத்து மேவியு ...... முறவாடி

உற்றவ கைப்படி பொருட்கள் யாவையு
     மெத்தவு நட்பொடு பறித்து நாடொறு
          முற்பன வித்தைகள் தொடுக்கு மாதர்க ...... ளுறவாமோ

உச்சித மெய்ப்புற அனைத்த யாவுடன்
     மெய்ப்படு பத்தியி னிணக்க மேபெற
          வுட்குளிர் புத்தியை யெனக்கு நீதர ...... வருவாயே

கற்றத மிழ்ப்புல வனுக்கு மேமகிழ்
     வுற்றொரு பொற்கொடி களிக்க வேபொரு
          கற்பனை நெற்பல அளித்த காரண ...... னருள்பாலா

கற்பந கர்க்களி றளித்த மாதணை
     பொற்புய மைப்புயல் நிறத்த வானவர்
          கட்கிறை யுட்கிட அருட்க்ரு பாகர ...... எனநாளும்

நற்றவ ரர்ச்சனை யிடத்த யாபர
     வஸ்துவெ னப்புவி யிடத்தி லேவளர்
          நத்தணி செக்கரன் மகிழ்ச்சி கூர்தரு ...... மருகோனே

நட்டுவர் மத்தள முழக்க மாமென
     மைக்குல மெத்தவு முழக்க மேதரு
          நற்பழ நிப்பதி செழிக்க மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நெற்றி வெயர்த் துளி துளிக்கவே இரு குத்து முலைக் குடம்
அசைத்து வீதியில் நிற்பவர் மைப் படர் விழிக் கலாபியர்
மொழியாலே நித்த(ம்) மயக்கிகள்
... நெற்றியில் வியர்வைத் துளிகள்
அரும்பவே, இரண்டு குத்து முலைக் குடங்களையும் அசைத்து தெருவில்
நிற்பவர்கள். மை தீட்டிய கண்களை உடைய மயில் போன்ற
விலைமாதர்கள். இனிய பேச்சினால் நாள் தோறும் மயக்குபவர்கள்.

மணத்த பூ மலர் மெத்தையில் வைத்து அதி விதத்திலே
உடல் நெட்டு வரத் தொழில் கொடுத்து மேவியும் உறவாடி
...
நறு மணம் வீசும் அழகிய மலர்கள் விரிக்கப்பட்ட மெத்தையில்
சேர்ப்பித்து, பல வகையிலே உடலில் திமிர் ஏறும்படியான
தொழில்களைக் காட்டிக் கொடுத்தும், நெருங்கியும் உறவாடி,

உற்ற வகைப்படி பொருட்கள் யாவையும் மெத்தவு(ம்)
நட்பொடு பறித்து நாள் தொறும் உற்பன வித்தைகள்
தொடுக்கு மாதர்கள் உறவாமோ
... தமக்கே உள்ள வழக்கமாக
பொருள் முழுமையும் மிகுந்த நட்பினைக் காட்டிப் பறித்து தினமும்
(பணம் பறிக்க) புதிதாகத் தோன்றும் வித்தைகளை உபயோகப்
படுத்தும் விலைமாதர்களின் தொடர்பு நல்லதாகுமோ?

உச்சித மெய்ப்பு உற அ(ன்)னை தயாவுடன் மெய்ப்படு
பத்தியின் இணக்கமே பெற உள் குளிர் புத்தியை எனக்கு
நீ தர வருவாயே
... மேலான உண்மை உடையதான மெய்யான
பக்தியின் சேர்க்கையையே நான் பெறுமாறு, என் உள்ளம் குளிரும்
புத்தியை எனக்கு, தாயின் அன்புடன், நீ தர வந்தருள வேண்டும்.

கற்ற தமிழ்ப் புலவனுக்குமே மகிழ்வுற்று ஒரு பொற் கொடி
களிக்கவே பொரு கற்பனை நெல் பல அளித்த காரணன்
அருள்பாலா
... நன்கு கற்ற தமிழ்ப் புலவனாகிய சுந்தரர் மீது
மகிழ்ச்சி பூண்டு ஒரு பொன் கொடி போன்ற அவர் மனைவி
(பரவையார்) களிப்புற, தாம் இட்ட கட்டளைப்படி வந்து குவிந்த
நெல் மலையை* அளித்த மூலப் பொருளான சிவ பெருமான்
அருளிய குழந்தையே,

கற்ப நகர்க் களிறு அளித்த மாது அணை பொன் புய ...
கற்பக மரங்கள் நிறைந்த நகராகிய அமராவதியில் உள்ள
(ஐராவதமாகிய) வெள்ளை யானை போற்றி வளர்த்த மாதாகிய
தேவயானையைத் தழுவிய அழகிய திருப்புயங்களை உடையவனே,

மைப் புயல் நிறத்த வானவர்கட்கு இறை உட்கிட அருள்
க்ருபாகர என நாளும் நல் தவர் அர்ச்சனை இட
... கரிய மேக
நிறமுடைய தேவர்கள் தலைவனாகிய இந்திரன் (சூரனைக் கண்டு)
பயப்பட்ட போது கருணைக்கு உறைவிடமே என்று நாள் தோறும்
நல்ல தவசிகள் அர்ச்சனை செய்ய,

தயாபர வஸ்து எனப் புவியிடத்திலே வளர் நத்து அணி
செக்கரன் மகிழ்ச்சி கூர் தரு மருகோனே
... கிருபாகர மூர்த்தி
என்று, பூமியில் புகழ் வளர்ந்திருக்கின்ற சங்கு ஏந்திய சிவந்த
கரங்களை உடைய திருமால் மகிழ்ச்சி மிகக் கொண்டு, போற்ற
விளங்கும் மருகோனே,

நட்டுவர் மத்தள முழக்கமாம் என மைக் குலம் மெத்தவும்
முழக்கமே தரு நல் பழநிப் பதி செழிக்க மேவிய
பெருமாளே.
... நட்டுவனார் மத்தளத்தின் முழக்கம் தானோ என்று
ஐயுறும்படி, கரு மேகக் கூட்டங்கள் மிகவும் இடி ஒலியைப் பெருக்கும்
சிறந்த பழனி மலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* சுந்தரர் பரவையாரோடு திருவாரூரில் வாழ்ந்த காலத்தில் குண்டையூர்
கிழவர் என்பவர் சுந்தரருக்கு நெல் தவறாது அளித்து வந்தார். ஒரு பருவத்தில்
மழை இல்லாமல் போகவே, நெல் கொடுக்க முடியாமல் கிழவர் வருந்தினார்.
அவர் வருத்தம் நீங்க சிவ பெருமான் நெல் மலையை அளித்தார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.438  pg 1.439  pg 1.440  pg 1.441 
 WIKI_urai Song number: 182 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 172 - netRiveyarth thuLi (pazhani)

netRive yarththuLi thuLikka vEyiru
     kuththumu laikkuda masaiththu veethiyi
          niRpavar maippadar vizhikka lApiyar ...... mozhiyAlE

niththama yakkikaL maNaththa pUmalar
     meththaiyil vaiththathi vithaththi lEyuda
          nettuva raththozhil koduththu mEviyu ...... muRavAdi

utRava kaippadi porutkaL yAvaiyu
     meththavu natpodu paRiththu nAdoRu
          muRpana viththaikaL thodukku mAtharka ...... LuRavAmO

ucchitha meyppuRa anaiththa yAvudan
     meyppadu paththiyi niNakka mEpeRa
          vutkuLir puththiyai yenakku neethara ...... varuvAyE

katRatha mizhppula vanukku mEmakizh
     vutRoru poRkodi kaLikka vEporu
          kaRpanai neRpala aLiththa kAraNa ...... naruLbAlA

kaRpana karkkaLi RaLiththa mAthaNai
     poRpuya maippuyal niRaththa vAnavar
          katkiRai yutkida arutkru pAkara ...... enanALum

natRava rarcchanai yidaththa yApara
     vasthuve nappuvi yidaththi lEvaLar
          naththaNi sekkaran makizhcchi kUrtharu ...... marukOnE

nattuvar maththaLa muzhakka mAmena
     maikkula meththavu muzhakka mEtharu
          naRpazha nippathi sezhikka mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

netRi veyarth thuLi thuLikkavE iru kuththu mulaik kudam asaiththu veethiyil niRpavar maip padar vizhik kalApiyar mozhiyAlE niththa(m) mayakkikaL: Their forehead perspiring, they stand in the street prominently displaying their sharp and protruding breasts that look like pots. These peacock-like whores paint their eyes with black pigment. Everyday they entice people with their sweet talk.

maNaththa pU malar meththaiyil vaiththu athi vithaththilE udal nettu varath thozhil koduththu mEviyum uRavAdi: Leading their suitors to the mattress sprinkled with fragrant and beautiful flowers, they perform several acts of stimulation that send insolence surging throughout the body; they also flirt by lying very close to their suitors;

utRa vakaippadi porutkaL yAvaiyum meththavu(m) natpodu paRiththu nAL thoRum uRpana viththaikaL thodukku mAtharkaL uRavAmO: demonstrating their customary over-friendliness, they grab the entire belongings (of the suitors); will there be any good outcome from a liaison with these whores who employ every day novel methods (for fleecing money)?

ucchitha meyppu uRa a(n)nai thayAvudan meyppadu paththiyin iNakkamE peRa uL kuLir puththiyai enakku nee thara varuvAyE: In order that I obtain genuine union with the supreme and truthful devotion, kindly come and bless me with a mother's love so that my mind and intellect are cool and collected, Oh Lord!

katRa thamizhp pulavanukkumE makizhvutRu oru poR kodi kaLikkavE poru kaRpanai nel pala aLiththa kAraNan aruLbAlA: He was delighted with His devotee Sundarar who was well-versed in Tamil poetry, and to the elation of his spouse (ParavaiyAr) who was like a golden creeper, He commanded the delivery of paddy that was heaped up like a mountain*; He is the Primordial and Causal Principle; and You are the child of that Lord SivA!

kaRpa nakark kaLiRu aLiththa mAthu aNai pon puya: In the celestial town AmarAvathi filled with KaRpaga trees, there was a white elephant (AirAvatham); it reared the damsel DEvayAnai very caringly; and You hugged her with Your broad and hallowed shoulders, Oh Lord!

maip puyal niRaththa vAnavarkatku iRai utkida aruL krupAkara ena nALum nal thavar arcchanai ida: When IndrA, the leader of the dark cloud-like celestials, became terrified (of the demon SUran), great sages worshipped You offering prayers saying "Oh, Safe Haven of Compassion";

thayApara vaSthu enap puviyidaththilE vaLar naththu aNi sekkaran makizhcchi kUr tharu marukOnE: Lord VishNu, holding in His reddish hand the world-famous conch-shell, prayed to You ardently saying "Oh the greatest and kindest benefactor!"; and You are the nephew of that VishNu!

nattuvar maththaLa muzhakkamAm ena maik kulam meththavum muzhakkamE tharu nal pazhanip pathi sezhikka mEviya perumALE.: The dance-masters in this place wonder if it is the beating of the drums when the dark clouds make loud thunderous noise; it is the famous mountain in Pazhani, and You are seated here, Oh Great One!


* When Sundarar lived in ThiruvArUr with his wife ParavaiyAr, an old devotee of Lord SivA from KuNdaiyUr used to make offerings of paddy to Sundarar. In one dry season when rains failed, the old man felt miserable due to his inability to make his offering. Ending his misery, Lord SivA arranged to donate a mountain of paddy to His devotee.தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 172 netRiveyarth thuLi - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]