திருப்புகழ் 219 சேலும் அயிலும்  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 219 sElumayilum  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 219 sElumayilum - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானதன தந்த தத்த தானதன தந்த தத்த
     தானதன தந்த தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

சேலுமயி லுந்த ரித்த வாளையட ருங்க டைக்கண்
     மாதரைவ சம்ப டைத்த ...... வசமாகிச்

சீலமறை யும்ப ணத்தி லாசையிலை யென்ற வத்தை
     காலமுமு டன்கி டக்கு ...... மவர்போலே

காலுமயி ரும்பி டித்து மேவுசிலு கும்பி ணக்கு
     நாளுமிக நின்ற லைத்த ...... விதமாய

காமகல கம்பி ணித்த தோதகமெ னுந்து வக்கி
     லேயடிமை யுங்க லக்க ...... முறலாமோ

ஏலமில வங்க வர்க்க நாகம்வகு ளம்ப டப்பை
     பூகமரு தந்த ழைத்த ...... கரவீரம்

யாவுமலை கொண்டு கைத்த காவிரிபு றம்பு சுற்றும்
     ஏரகம மர்ந்த பச்சை ...... மயில்வீரா

சோலைமடல் கொண்டு சக்ர மால்வரைய ரிந்த வஜ்ர
     பாணியர்தொ ழுந்தி ருக்கை ...... வடிவேலா

சூர்முதிர்க்ர வுஞ்ச வெற்பும் வேலைநில மும்ப கைத்த
     சூரனுட லுந்து ணித்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சேலும் அயிலும் தரித்த வாளை அடரும் கடைக் கண் ... சேல்
மீன், வேல் இவை போன்றதும், வாளாயுதத்தைப்போல் தாக்கி வருத்த
வல்லதுமான கடைக்கண்களை உடைய

மாதரை வசம் படைத்த வசமாகி ... விலைமாதர்களுடைய
வசத்தில்பட்ட ஆளாகி,

சீலம் மறையும் பணத்தில் ஆசை இலை என்று அவத்தை
காலமும் உடன் கிடக்கும் அவர் போலே
... நல்ல ஒழுக்கத்தை
மறைக்கும் பொருளின்மேல் ஆசை இல்லை என்று சொல்லி, நித்திரை
செய்யும்போதும் கூடப் படுத்துக் கிடக்கும் அன்புடையவர்போல் நடித்து,

காலும் மயிரும் பிடித்து மேவும் சிலுகும் பிணக்கு நாளும் மிக
நின்று அலைத்த விதம் ஆய
... கால்களையும் (பின்னர்) மயிரையும்
பிடித்து, சண்டையும் ஊடலும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக அலைப்பிக்கின்ற
வகைக்குச் செய்கின்ற

காம கலகம் பிணித்த தோதகம் எனும் துவக்கிலே அடிமையும்
கலக்கம் உறலாமோ
... மாதர்களின் காமக் கலகத்தில் சிக்குதலால்
ஏற்படும் வருத்தமாகிய தொடர்பில் அடிமையாகிய நானும் கலக்கம்
அடையலாமோ?

ஏலம் இலவங்க வர்க்க நாகம் வகுளம் படப்பை பூகம் மருதம்
தழைத்த கர வீரம்
... ஏலம், கிராம்பு வகை, சுரபுன்னை, மகிழ மரத்
தோட்டங்கள், கமுகு, மருத மரம், செழிப்புள்ள தாமரை

யாவும் அலை கொண்டு கைத்த காவிரி புறம்பு சுற்றும் ...
யாவையும் தனது அலையில் அடித்துத் தள்ளி வருகின்ற காவிரி ஆறு
வெளிப் புறத்தில் சூழ்ந்து செல்லும்

ஏரகம் அமர்ந்த பச்சை மயில் வீரா ... திருவேரகம் என்ற
சுவாமிமலையில் வீற்றிருக்கும் பச்சை மயில் வீரனே,

சோலை மடல் கொண்டு சக்ர மால் வரை அரிந்த ... கற்பகச்
சோலையில் உள்ள பூ இதழால் சக்ரவாள கிரி ஆகிய பெரிய மலைகளின்
(சிறகுகளை)* வெட்டித்தள்ளிய

வஜ்ரபாணியர் தொழும் திருக் கை வடி வேலா ... வஜ்ராயுதம்
கொண்ட கைகளை உடைய இந்திரன் வணங்கும் திருக்கை வடிவேலனே,

சூர் முதிர் க்ரவுஞ்ச வெற்பும் வேலை நிலமும் பகைத்த சூரன்
உடலும் துணித்த பெருமாளே.
... அச்சத்தை நிரம்பத் தரும்
கிரெளஞ்ச மலையையும், கடலிடத்தையும், பகைத்து வந்த சூரனுடைய
உடலையும் அழித்த பெருமாளே.


* முன்பு ஒரு காலத்தில் மலைகள் எல்லாம் பறவைகள்போல் இறகுகள்
உடையவவைகளாக இருந்தனவாம். எங்கும் பறந்து விழுந்து, உயிர்களுக்குத்
தீங்கு செய்ததால், இந்திரன் கோபித்து அந்த மலைகளின் இறகுகளை
அறுத்துத் தள்ளினான்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.521  pg 1.522  pg 1.523  pg 1.524 
 WIKI_urai Song number: 216 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 219 - sElum ayilum (SwAmimalai)

sElumayi luntha riththa vALaiyada rungka daikkaN
     mAtharaiva sampa daiththa ...... vasamAki

seelamaRai yumpa Naththi lAsaiyilai yenRa vaththai
     kAlamumu danki dakku ...... mavarpOlE

kAlumayi rumpi diththu mEvusilu kumpi Nakku
     nALumika ninRa laiththa ...... vithamAya

kAmakala kampi Niththa thOthakame nunthu vakki
     lEyadimai yungka lakka ...... muRalAmO

Elamila vanga varkka nAkamvaku Lampa dappai
     pUkamaru thantha zhaiththa ...... karaveeram

yAvumalai koNdu kaiththa kAviripu Rampu sutRum
     Erakama marntha pacchai ...... mayilveerA

sOlaimadal koNdu sakra mAlvaraiya rintha vajra
     pANiyartho zhunthi rukkai ...... vadivElA

cUrmuthirkra vunja veRpum vElainila mumpa kaiththa
     cUranuda lunthu Niththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

sElum ayilum thariththa vALai adarum kadaik kaN: Their eyes are like the sEl fish and the spear; the look from the corner of their eyes inflicts pain like the edge of the sword;

mAtharai vasam padaiththa vasamAki: I have been totally under the spell of such whores;

seelam maRaiyum paNaththil Asai ilai enRu avaththai kAlamum udan kidakkum avar pOlE: they outwardly show lack of interest in money saying that it suppresses good behaviour and, even during sleep, lying beside me, they pretend to be true lovers;

kAlum mayirum pidiththu mEvum silukum piNakku nALum mika ninRu alaiththa vitham Aya: (eventually) they get hold of my feet and then my hair, first flirting with me and then fighting; this torture increases day by day;

kAma kalakam piNiththa thOthakam enum thuvakkilE adimaiyum kalakkam uRalAmO: why should this slave (myself) be subjected to such a turmoil being ensnared in a relationship with these lustful and troublesome women?

Elam ilavanga varkka nAkam vakuLam padappai pUkam marutham thazhaiththa kara veeram: Many condimums like cardamom and clove, trees like surapunnai, makizham, betelnut and marutham and blooming lotus flowers

yAvum alai koNdu kaiththa kAviri puRampu sutRum: are all brought along in its current, with the waves by KAvEri river, which runs surrounding this place, called,

Erakam amarntha pacchai mayil veerA: ThiruvEragam (SwAmimalai), where You are seated, mounting the green peacock, Oh valorous One!

sOlai madal koNdu sakra mAl varai arintha: He used the petal of the flower from the grove of KaRpaga trees and slashed the wings* of the mountains like ChakravALam;

vajrapANiyar thozhum thiruk kai vadi vElA: and He is Lord IndrA, holding the weapon vajram in His hallowed hands, who worships You, Oh Lord with the sharp spear in Your hand!

cUr muthir kravunja veRpum vElai nilamum pakaiththa cUran udalum thuNiththa perumALE.: You destroyed the most terrifying mountain Krouncha, the land below the seas and the body of the confronting demon SUran, Oh Great One!


* Once upon a time, mountains used to have wings like birds and could fly.
They used to fly everywhere and fall upon innocent lives killing them.
IndrA became enraged and severed the wings of those mountains.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 219 sElum ayilum - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]