திருப்புகழ் 108 அரிசன வாடை  (பழநி)
Thiruppugazh 108 arisanavAdai  (pazhani)
Thiruppugazh - 108 arisanavAdai - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தானத் தான தனத்தத்
     தனதன தானத் தான தனத்தத்
          தனதன தானத் தான தனத்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

அரிசன வாடைச் சேர்வை குளித்துப்
     பலவித கோலச் சேலை யுடுத்திட்
          டலர்குழ லோதிக் கோதி முடித்துச் ...... சுருளோடே

அமர்பொரு காதுக் கோலை திருத்தித்
     திருநுதல் நீவிப் பாளி தபொட்டிட்
          டகில்புழு காரச் சேறு தனத்திட் ...... டலர்வேளின்

சுரதவி நோதப் பார்வை மையிட்டுத்
     தருணக லாரத் தோடை தரித்துத்
          தொழிலிடு தோளுக் கேற வரித்திட் ...... டிளைஞோர்மார்

துறவினர் சோரச் சோர நகைத்துப்
     பொருள்கவர் மாதர்க் காசை யளித்தற்
          றுயரற வேபொற் பாத மெனக்குத் ...... தருவாயே

கிரியலை வாரிச் சூர ரிரத்தப்
     புணரியின் மூழ்கிக் கூளி களிக்கக்
          கிரணவை வேல்புத் தேளிர் பிழைக்கத் ...... தொடுவோனே

கெருவித கோலப் பார தனத்துக்
     குறமகள் பாதச் சேக ரசொர்க்கக்
          கிளிதெய்வ யானைக் கேபு யவெற்பைத் ...... தருவோனே

பரிமள நீபத் தாரொ டுவெட்சித்
     தொடைபுனை சேவற் கேத னதுத்திப்
          பணியகல் பீடத் தோகை மயிற்பொற் ...... பரியோனே

பனிமல ரோடைச் சேலு களித்துக்
     ககனம ளாவிப் போய்வ ருவெற்றிப்
          பழநியில் வாழ்பொற் கோம ளசத்திப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அரிசன வாடைச் சேர்வை குளித்துப் பலவித கோலச் சேலை
உடுத்திட்டு
... மஞ்சள் வாசனை சேர்ந்த நீரில் குளித்து, பலவிதமான
வண்ணச் சேலைகளை உடுத்து,

அலர் குழல் ஓதிக் கோதி முடித்துச் சுருளோடே அமர் பொரு
காதுக்கு ஓலை திருத்தித் திரு நுதல் நீவிப் பாளித பொட்டு
இட்டு
... மலரணிந்த கூந்தல் மயிரை சிக்கெடுத்துச் சீவி முடித்து,
சுருண்டுள்ள (அந்தக் குழலுடன்) நெருங்கிப் போர் புரிகின்ற
காதணியைத் தரித்து, அழகிய நெற்றியைச் சீர்படத் துடைத்து,
பச்சைக் கற்பூரம் கலந்த பொட்டை இட்டு,

அகில் புழுகு ஆரச் சேறு தனத்து இட்டு அலர் வேளின் சுரத
விநோதப் பார்வை மை இட்டுத் தருண கலாரத் தோடை
தரித்து
... அகில், புனுகு இவை நிரம்பிய குழம்பை மார்பில் பூசி,
மலர்க்கணை ஏந்திய மன்மதனின் காம சாஸ்திரத்தில் கூறியவாறு
காமத்தை எழுப்பி விநோதங்களைக் காட்டும் கண்களில் மையைப்
பூசி, அப்போது அலர்ந்த செங்கழு நீர் மாலையைச் சூடி,

தொழிலிடு தோளுக்கு ஏற வரித்திட்டு இளைஞோர்மார்
துறவினர் சோரச் சோர நகைத்து
... வேசைத் தொழில் செய்யும்
தோளுக்குப் பொருந்தும் வகையில் நிரம்ப அலங்கரித்து, இளைஞர்கள்
முதல் துறவிகள் வரை அனைவரும் தளரத் தளரச் சிரித்து,

பொருள் கவர் மாதர்க்கு ஆசை அளித்தல் துயர் அறவே
பொன் பாதம் எனக்குத் தருவாயே
... பொருளைக் கவர்கின்ற
விலைமாதர் மேல் ஆசை வைத்தலாகிய துன்பம் நீங்கவே, உனது
அழகிய திருவடிகளை அருள்வாயாக.

கிரி அலை வாரிச் சூரர் இரத்தப் புணரியின் மூழ்கிக் கூளி
களிக்கக் கிரண வை வேல் புத்தேளிர் பிழைக்கத்
தொடுவோனே
... மலைகளிலும், அலைகளுடன் கூடிய கடலிலும்
இருந்த அசுரர்களுடைய ரத்தக் கடலில் முழுகி, பேய்கள் (உடல்களைத்
துய்த்து) இன்புறுமாறும், தேவர்கள் பிழைத்து உய்யுமாறும், ஒளி வீசும்
கூரிய வேலாயுதத்தைச் செலுத்தியவனே,

கெருவித கோலப் பார தனத்தக் குறமகள் பாதச் சேகர
சொர்க்கக் கிளி தெய்வ யானைக்கே புய வெற்பைத்
தருவோனே
... செருக்கு உறத் தக்க, அழகிய, கனமான மார்பகத்தை
உடைய குறமகளாம் வள்ளி நாயகியின் திருவடியைத் தலை மேல்
சூடியவனே, விண் உலகில் வளர்ந்த கிளி போன்ற தேவயானைக்கே
மலை போன்ற தோள்களைக் கொடுப்பவனே,

பரிமள நீபத் தாரொடு வெட்சித் தொடை புனை சேவல்
கேதன துத்திப் பணி அகல் பீடத் தோகை மயில் பொன்
பரியோனே
... நறுமணம் உள்ள கடப்ப மாலையோடு, வெட்சி
மாலையை அணிந்துள்ள சேவல் கொடியோனே, படத்தில்
பொறிகளை உடைய பாம்பு அஞ்சி அகல்கின்ற, ஆசனம் போல்
விளங்கும் கலாப மயில் என்கின்ற அழகிய குதிரை போன்ற
வாகனத்தைக் கொண்டவனே,

பனி மலர் ஓடைச் சேல் உகளித்துக் ககனம் அளாவிப்
போய் வரு(ம்) வெற்றிப் பழநியில் வாழ் பொன் கோமள
சத்திப் பெருமாளே.
... குளிர்ந்த மலர் ஓடையில் சேல் மீன்கள்
களிப்புடன் ஆகாயம் வரை எட்டிப் பார்த்துத் திரும்பி வரும்
வெற்றிப் பழனி மலையில் வாழ்கின்ற, ஒளியும் அழகும் பூண்ட
ஞான சக்திப் பெருமாளே.


(இந்தப் பாடலில் வேல், மயில், சேவல், தேவயானை, வள்ளியம்மை, கடம்பு,
வெட்சி, திருவடி யாவும் வருகின்றன).

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.382  pg 1.383  pg 1.384  pg 1.385 
 WIKI_urai Song number: 158 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 108 - arisana vAdai (pazhani)

arichana vAdaic chErvai kuLiththup
     palavitha kOlac chElai yuduththit
          talarkuzha lOthik kOthi mudiththuc ...... churuLOdE

amarporu kAthuk kOlai thiruththith
     thirunuthal neevip pALi thapottit
          takilpuzhu kArac chERu thanaththit ...... talarvELin

surathavi nOthap pArvai maiyittuth
     tharuNaka lArath thOdai thariththuth
          thozhilidu thOLuk kERa variththit ...... tiLainjOrmAr

thuRavinar chOrac chOra nakaiththup
     poruLkavar mAthark kAsai yaLiththat
          RuyaraRa vEpoR pAtha menakkuth ...... tharuvAyE

kiriyalai vAric cUra riraththap
     puNariyin mUzhkik kULi kaLikkak
          kiraNavai vElputh thELir pizhaikkath ...... thoduvOnE

keruvitha kOlap pAra thanaththuk
     kuRamakaL pAthac chEka rasorkkak
          kiLitheyva yAnaik kEpu yaveRpaith ...... tharuvOnE

parimaLa neepath thAro duvetchith
     thodaipunai sEvaR kEtha nathuththip
          paNiyakal peedath thOkai mayiRpoR ...... pariyOnE

panimala rOdaic chElu kaLiththuk
     kakanama LAvip pOyva ruvetRip
          pazhaniyil vAzhpoR kOma Lasaththip ...... perumALE.

......... Meaning .........

arichana vAdaic chErvai kuLiththup palavitha kOlac chElai uduththittu: After taking bath in water mixed with the scent of turmeric powder, these women wear a variety of colourful saris;

alar kuzhal Othik kOthi mudiththuc churuLOdE amar poru kAthukku Olai thiruththith thiru nuthal neevip pALitha pottu ittu: they untangle their hair (with a comb) and bind it in a bundle decorating it with flower; they wear the ear-studs that confront the curly hair fighting it at close range; they wipe their beautiful forehead neatly and place a decorative mark, mixed with camphor, in its middle;

akil puzhuku Arac chERu thanaththu ittu alar vELin suratha vinOthap pArvai mai ittuth tharuNa kalArath thOdai thariththu: they smear a paste of incense powder and musk on their chest; they paint their eyes with black pigment, the eyes displaying many sensual wonders as defined in the erotic text written by Manmathan, God of Love, who wields the arrows of flowers; they wear a garland made of fresh and red lilies;

thozhilidu thOLukku ERa variththittu iLainjOrmAr thuRavinar chOrac chOra nakaiththu: they overly adorn their shoulders in keeping with their profession and laugh derisively so that all men, from youths to sages who have renounced, are rendered weak;

poruL kavar mAtharkku Asai aLiththal thuyar aRavE pon pAtham enakkuth tharuvAyE: in order to remove the peril of my doting over these whores who are out to grab money, kindly grant me Your hallowed feet!

kiri alai vAric cUrar iraththap puNariyin mUzhkik kULi kaLikkak kiraNa vai vEl puththELir pizhaikkath thoduvOnE: Your Spear bathed in the sea of blood of the demons who lived in the mountains and in the wavy seas; to the delight of the fiends (who devoured the demons' bodies) and for the resurrection of the celestials, You wielded that bright and sharp Spear, Oh Lord!

keruvitha kOlap pAra thanaththak kuRamakaL pAthac chEkara sorkkak kiLi theyva yAnaikkE puya veRpaith tharuvOnE: You wear on Your head the hallowed feet of VaLLi, the damsel of the KuRavAs, who is endowed with haughty, beautiful and heavy bosom, Oh Lord! You lend Your mountain-like shoulders to DEvayAnai, the parrot-like pretty damsel who grew up in the celestial land!

parimaLa neepath thArodu vetchith thodai punai sEval kEthana thuththip paNi akal peedath thOkai mayil pon pariyOnE: Wearing the fragrant garland of kadappa flowers, You also don the garland of Vetchi (scarlet ixora), Oh Lord with a staff with the emblem of the Rooster! Repelling the serpents which spew fiery poisonous sparks from their hoods, the Peacock with beautiful plumes serves as Your seat, and You mount that elegant horse-like vehicle!

pani malar Odaic chEl ukaLiththuk kakanam aLAvip pOy varu(m) vetRip pazhaniyil vAzh pon kOmaLa saththip perumALE.: From the cool brook filled with flowers, sEl fish leap up to the sky with delight and return to the water in the triumphant mountain of Pazhani, which is Your abode, Oh Great One, filled with radiance, beauty, knowledge and power!


(In this song all aspects associated with Murugan, namely, the Spear, the Peacock, the Rooster, VaLLi, DEvayAnai, Kadappa and Vetchi flowers and His hallowed feet are mentioned).

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 108 arisana vAdai - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]