திருப்புகழ் 47 குகர மேவுமெய்  (திருச்செந்தூர்)
Thiruppugazh 47 kugaramEvumei  (thiruchchendhUr)
Thiruppugazh - 47 kugaramEvumei - thiruchchendhUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தானனத் தனதன தனனாத்
     தந்தத் தந்தத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

குகர மேவுமெய்த் துறவினின் மறவாக்
     கும்பிட் டுந்தித் ...... தடமூழ்கிக்

குமுத வாயின்முற் றமுதினை நுகராக்
     கொண்டற் கொண்டைக் ...... குழலாரோ

டகரு தூளிகர்ப் புரதன இருகோட்
     டன்புற் றின்பக் ...... கடலூடே

அமிழு வேனைமெத் தெனவொரு கரைசேர்த்
     தம்பொற் றண்டைக் ...... கழல்தாராய்

ககன கோளகைக் கணவிரு மளவாக்
     கங்கைத் துங்கப் ...... புனலாடும்

கமல வாதனற் களவிட முடியாக்
     கம்பர்க் கொன்றைப் ...... புகல்வோனே

சிகர கோபுரத் தினுமதி ளினுமேற்
     செம்பொற் கம்பத் ...... தளமீதும்

தெருவி லேயுநித் திலமெறி யலைவாய்ச்
     செந்திற் கந்தப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குகரம் மேவு மெய்த் துறவினின் மறவாக் கும்பிட்டு ... மலைக்
குகைளில் இருக்கும் உண்மைத் துறவிகள் போல மறவாத மனத்துடன்
(வேசிகளின் அடிகளைக்) கும்பிட்டு,

உந்தித் தடம் மூழ்கி குமுத வாயின் முற்று அமுதினை
நுகரா
... (மாதர்களின்) தொப்புள் குளத்தில் முழுகி, அவர்களது
குமுத மலர் போன்ற மலர் வாயில் பெருகும் அமுதினைப் பருகி,

கொண்டல் கொண்டைக் குழலாரோடு அகரு தூளி கர்ப்புர
தன இரு கோட்டு அன்பு உற்று
... மேகம் போன்ற கொண்டையிட்ட
கூந்தலாருடைய அகிற் பொடி, கற்பூரம் அணிந்த மார்பகங்களாகிய
இரு மலைகளின் மேல் அன்பு பூண்டு,

இன்பக் கடல் ஊடே அமிழுவேனை மெத்தென ஒரு கரை
சேர்த்து
... இன்பக் கடலிடையே அமிழ்கின்ற என்னை பக்குவமாக
ஒப்பற்ற முக்திக் கரையில் சேர்த்து,

அம் பொன் தண்டைக் கழல் தாராய் ... அழகிய பொன்னாலாகிய
தண்டை சூழ்ந்த திருவடியைத் தந்து அருளுக.

ககன(ம்) கோளகைக்கு அண இரும் அளவாக் கங்கைத்
துங்கப் புனல் ஆடும்
... ஆகாய முகட்டில் அளவுக்கு அடங்காத
வெள்ளத்துடன் கங்கையாகிய புனித நீர் அசைந்தாடும்

கமல வதனற்கு அளவிட முடியாக் கம்பர்க்கு ஒன்றைப்
புகல்வோனே
... தாமரைப் பீடத்தில் அமர்ந்துள்ள பிரமனால்
அளவிட முடியாத (கச்சி ஏகம்பராகிய) சிவபெருமானுக்கு ஒப்பற்ற
பிரணவப் பொருளைப் போதித்தவனே,

சிகர கோபுரத்தினும் மதிளினும் மேல் செம் பொன் கம்பத்
தளம் மீதும்
... சிகரங்களை உடைய கோபுரத்தின் மீதும், மதில் மீதும்,
செம்பொன்னாலாகிய கம்பங்களின் மேல் அமைந்த தளத்தின் மீதும்,

தெருவிலே நித்திலம் எறி அலைவாய்ச் செந்தில் கந்தப்
பெருமாளே.
... வீதியிலும் முத்துக்களை வீசி எறிகின்ற அலைகளின்
கரையில் (உள்ள) திருச்செந்தூர் பதியில் வாழும் கந்தப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.168  pg 1.169  pg 1.170  pg 1.171 
 WIKI_urai Song number: 63 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 47 - kugara mEvumei (thiruchchendhUr)

kukara mEvumeyth thuRavinin maRavAk
     kumpit tunthith ...... thadamUzhkik

kumutha vAyinmut Ramuthinai nukarAk
     koNdaR koNdaik ...... kuzhalArO

dakaru thULikarp purathana irukOt
     tanput Rinpak ...... kadalUdE

amizhu vEnaimeth thenavoru karaisErth
     thampot RaNdaik ...... kazhalthArAy

kakana kOLakaik kaNaviru maLavAk
     kangaith thungap ...... punalAdum

kamala vAthanaR kaLavida mudiyAk
     kampark konRaip ...... pukalvOnE

sikara kOpurath thinumathi LinumER
     sempoR kampath ...... thaLameethum

theruvi lEyunith thilameRi yalaivAy
     senthiR kanthap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kukaram mEvu meyth thuRavinin maRavAk kumpittu: Like ascetics living in caverns of the mountains and praying ardently, I have been prostrating without fail (at the feet of the whores) with a determined mind,

unthith thadam mUzhki kumutha vAyin mutRu amuthinai nukarA: sinking in the pond of the navel (of women), imbibing the nectar-like dribble from their lily-like lips,

koNdal koNdaik kuzhalArOdu akaru thULi karppura thana iru kOttu anpu utRu: falling for the mountain-like bosom, smeared with the paste of camphor and incence (akil), of the women whose hair is like the cloud,

inpak kadal UdE amizhuvEnai meththena oru karai sErththu: I drown deeply in the sea of carnal bliss; please take me subtly to the matchless shore of liberation

am pon thaNdaik kazhal thArAy: and grant me Your hallowed feet surrounded by beautiful and golden anklets!

kakana(m) kOLakaikku aNa irum aLavAk kangaith thungap punal Adum: On top of the sky, where the holy river Gangai flows swaying with abundant flood

kamala vathanaRku aLavida mudiyAk kamparkku onRaip pukalvOnE: is the Lotus on which Lord BrahmA is seated; He could not discern the dimensions of Kachchi EgAmbar (Lord SivA); to that SivA You preached the matchless PraNava ManthrA, Oh Lord!

sikara kOpuraththinum mathiLinum mEl sem pon kampath thaLam meethum: On the peaks of the temple towers, on top of the castle-walls, on the floors laid on pillars made of reddish gold, and

theruvilE niththilam eRi alaivAys senthil kanthap perumALE.: on the streets of this shore-town, ThiruchchendhUr, pearls are hurled by the waves, and You have Your abode here, Oh KandhA, the Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 47 kugara mEvumei - thiruchchendhUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]