திருப்புகழ் 177 புடைசெப் பென  (பழநி)
Thiruppugazh 177 pudaiseppena  (pazhani)
Thiruppugazh - 177 pudaiseppena - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
     தனனத் தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

புடைசெப் பெனமுத் தணிகச் சறவுட்
     பொருமிக் கலசத் ...... திணையாய

புளகக் களபக் கெருவத் தனமெய்ப்
     புணரத் தலையிட் ...... டமரேசெய்

அடைவிற் றினமுற் றவசப் படுமெற்
     கறிவிற் பதடிக் ...... கவமான

அசடற் குயர்வொப் பதில்நற் க்ருபையுற்
     றடிமைக் கொருசொற் ...... புகல்வாயே

குடமொத் தகடக் கரடக் கலுழிக்
     குணமெய்க் களிறுக் ...... கிளையோனே

குடிபுக் கிடமிட் டசுரப் படையைக்
     குறுகித் தகரப் ...... பொரும்வேலா

படலைச் செறிநற் கதலிக் குலையிற்
     பழமுற் றொழுகப் ...... புனல்சேர்நீள்

பழனக் கரையிற் கழைமுத் துகுநற்
     பழநிக் குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

புடை செப்பு என முத்து அணி கச்சு அற உள் பொருமிக்
கலசத்து இணையாய புளகக் களபக் கெருவத் தன மெய்ப்
புணரத் தலை இட்டு அமரே செய்
... பருத்துள்ள சிமிழ் போன்று,
முத்து மாலை அணிந்த, கச்சு கிழியும்படி உள்ளே விம்மி, கலசத்துக்கு
ஒப்பாகி, புளகம் கொண்டு, சந்தனக் கலவை பூண்டு செருக்குற்ற மார்பகம்
சேர்ந்த உடலைப் புணர முனைந்து நின்று, (கலவிப்) போர் புரிகின்ற,

அடைவில் தினம் உற்று அவசப்படும் எற்கு அறிவில்
பதடிக்கு அவமான அசடற்கு உயர் ஒப்பது இல் நல் க்ருபை
உற்று அடிமைக்கு ஒரு சொல் புகல்வாயே
... ஒழுக்க முறையை
தினமும் கொண்டு மயக்கம் பூணும் என் மீது, அறிவு இல்லாத,
பயனில்லாத என் மீது, வீணான அசடனாகிய என் மீது, உயர்வு ஒப்பு
இல்லாத உனது நல்ல அருளைக் காட்டி, அடிமையாகிய எனக்கு
ஒப்பற்ற உபதேசச் சொல்லை புகன்று அருள்வாயாக.

குடம் ஒத்த கடக் கரடக் கலுழிக் குணம் மெய்க் களிறுக்கு
இளையோனே
... குடம் போன்ற கதுப்பினின்றும் மத நீர் கலங்கல்
நீர் போல் ஒழுகும் யானை முகத்தை உடையவரும், குணமும்
மெய்ம்மையும் கொண்டவருமான விநாயகக் கடவுளுக்குத் தம்பியே,

குடி புக்கிட மி(மீ)ட்டு அசுரப் படையைக் குறுகித் தகரப்
பொரும் வேலா
... (தேவர்கள் பொன்னுலகத்துக்குக்) குடி புக
(தேவர்களைச் சூரனுடைய சிறையினின்று) மீட்டு, அசுரப்
படைகளை நெருக்கி நொறுங்கி ஒழியச் சண்டை செய்த வேலனே,

படலைச் செறி நல் கதலிக் குலையில் பழம் முற்(றி) ஒழுகப்
புனல் சேர் நீள் பழனக் கரையில் கழை முத்து உகு நல் பழநிக்
குமரப் பெருமாளே.
... எங்கும் பரந்து அடர்ந்துள்ள நல்ல வாழைக்
குலையில் பழங்கள் முற்றி தேன் ஒழுக, நீர் சேர்ந்த நீண்ட வயற்
கரையில் மூங்கில்களின் முத்து உதிரும் நல்ல பழனியில் அமர்ந்த
குமரப் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.318  pg 1.319 
 WIKI_urai Song number: 128 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 177 - pudaisep pena (pazhani)

pudaichep penamuth thaNikac chaRavut
     porumik kalasath ...... thiNaiyAya

puLakak kaLapak keruvath thanameyp
     puNarath thalaiyit ...... tamarEsey

adaivit Rinamut Ravasap padumeR
     kaRiviR pathadik ...... kavamAna

asadaR kuyarvop pathilnaR krupaiyut
     Radimaik korusoR ...... pukalvAyE

kudamoth thakadak karadak kaluzhik
     kuNameyk kaLiRuk ...... kiLaiyOnE

kudipuk kidamit tasurap padaiyaik
     kuRukith thakarap ...... porumvElA

padalaic cheRinaR kathalik kulaiyiR
     pazhamut Rozhukap ...... punalsErneeL

pazhanak karaiyiR kazhaimuth thukunaR
     pazhanik kumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

pudai cheppu ena muththu aNi kacchu aRa uL porumik kalasaththu iNaiyAya puLakak kaLapak keruvath thana meyp puNarath thalai ittu amarE sey: Looking like a plump casket, wearing a string of pearls, swelling from inside the blouse tearing it open, the pot-like and exhilarated bosom is proud, being smeared with sandalwood paste; I have been zealously longing to make love to the body attached to that bosom and to wage a (coital) war;

adaivil thinam utRu avasappadum eRku aRivil pathadikku avamAna asadaRku uyar oppathu il nal krupai utRu adimaikku oru sol pukalvAyE: I have been practising that kind of delusory ritual everyday; on such a fellow like me, on such a senseless, useless and vain fool like me, kindly bestow Your gracious blessings, that have nothing equal or superior, and teach this slave the unique word of Your preaching, Oh Lord!

kudam oththa kadak karadak kaluzhik kuNam meyk kaLiRukku iLaiyOnE: From His pot-like jaw on the elephant-face, bilious saliva oozes looking like muddy water; He is virtuous and truthful; and You are the younger brother of that Lord VinAyagA!

kudi pukkida mi(mee)ttu asurap padaiyaik kuRukith thakarap porum vElA: Resettling the celestials (in their golden land) after freeing them (from the prison of the demon SUran), You destroyed the armies of the demons by smashing them in the battlefield, Oh Lord with the spear!

padalaic cheRi nal kathalik kulaiyil pazham mutR(i) ozhukap punal sEr neeL pazhanak karaiyil kazhai muththu uku nal pazhanik kumarap perumALE.: From the bunches of well-ripened plantain fruits grown everywhere densely, honey is oozing, and on the long banks of wet paddy-fields, the bamboos are shedding pearls in this nice town Pazhani which is Your abode, Oh Lord KumarA, the Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 177 pudaisep pena - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]