திருப்புகழ் 110 அவனிதனிலே  (பழநி)
Thiruppugazh 110 avanidhanilE  (pazhani)
Thiruppugazh - 110 avanidhanilE - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனன தான தந்த தனதனன தான தந்த
     தனதனன தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

அவனிதனி லேபி றந்து மதலையென வேத வழ்ந்து
     அழகுபெற வேந டந்து ...... இளைஞோனாய்

அருமழலை யேமி குந்து குதலைமொழி யேபு கன்று
     அதிவிதம தாய்வ ளர்ந்து ...... பதினாறாய்

சிவகலைக ளாக மங்கள் மிகவுமறை யோது மன்பர்
     திருவடிக ளேநி னைந்து ...... துதியாமல்

தெரிவையர்க ளாசை மிஞ்சி வெகுகவலை யாயு ழன்று
     திரியுமடி யேனை யுன்ற ...... னடிசேராய்

மவுனவுப தேச சம்பு மதியறுகு வேணி தும்பை
     மணிமுடியின் மீத ணிந்த ...... மகதேவர்

மனமகிழ வேய ணைந்து ஒருபுறம தாக வந்த
     மலைமகள்கு மார துங்க ...... வடிவேலா

பவனிவர வேயு கந்து மயிலின்மிசை யேதி கழ்ந்து
     படியதிர வேந டந்த ...... கழல்வீரா

பரமபத மேசெ றிந்த முருகனென வேயு கந்து
     பழநிமலை மேல மர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அவனிதனிலே பிறந்து ... இந்த பூமியிலே பிறந்து

மதலை எனவே தவழ்ந்து ... குழந்தை எனத் தவழ்ந்து

அழகு பெறவே நடந்து ... அழகு பெறும் வகையில் நடை பழகி

இளைஞோனாய் ... இளைஞனாய்

அருமழலையே மிகுந்து ... அரிய மழலைச் சொல்லே மிகுந்து வர

குதலை மொழியே புகன்று ... குதலை மொழிகளே பேசி

அதிவிதம் அதாய் வளர்ந்து ... அதிக விதமாக வயதுக்கு ஒப்ப
வளர்ந்து

பதினாறாய் ... வயதும் பதினாறு ஆகி,

சிவகலைகள் ஆகமங்கள் ... சைவ நூல்கள், சிவ ஆகமங்கள்,

மிகவுமறை ஓதும் அன்பர் ... மிக்க வேதங்களை ஓதும்
அன்பர்களுடைய

திருவடிகளே நினைந்து துதியாமல் ... திருவடிகளையே நினைந்து
துதிக்காமல்,

தெரிவையர்கள் ஆசை மிஞ்சி ... மாதர்களின் மீது ஆசை மிகுந்து

வெகுகவலை யாய்உழன்று ... அதன் காரணமாக மிக்க கவலையுடன்
அலைந்து

திரியும் அடியேனை ... திரிகின்ற அடியேனை,

உன்றன் அடிசேராய் ... உனது திருவடிகளில் சேர்க்க மாட்டாயா?

மவுன உபதேச சம்பு ... சும்மா இரு என்ற மெளன உபதேசம்
செய்த சம்பு,

மதியறுகு வேணி தும்பை ... பிறைச்சந்திரன், அறுகம்புல், கங்கை,
தும்பைப்பூ

மணிமுடியின் மீதணிந்த மகதேவர் ... தன் மணி முடியின்
மேலணிந்த மகாதேவர்,

மனமகிழவே அணைந்து ... மனமகிழும்படி அவரை
அணைத்துக்கொண்டு

ஒருபுறமதாகவந்த ... அவரது இடப்புறத்தில் வந்தமர்ந்த

மலைமகள் குமார ... பார்வதியின் குமாரனே

துங்க வடிவேலா ... பரிசுத்தமும் கூர்மையும் உடைய வேலினை
உடையவனே

பவனி வரவே உகந்து ... இவ்வுலகைச் சுற்றிவரவே ஆசை கொண்டு

மயிலின் மிசையே திகழ்ந்து ... மயிலின் மேல் ஏறி விளங்கி

படி அதிரவே நடந்த ... பூமி அதிரவே வலம் வந்த

கழல்வீரா ... வீரக் கழல் அணிந்த வீரனே

பரம பதமே செறிந்த ... மோட்ச வீட்டில் பொருந்தி நின்று

முருகன் எனவே உகந்து ... முருகன் என விளங்கி

பழனிமலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே. ... பழனிமலையில்
வீற்ற பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.340  pg 1.341 
 WIKI_urai Song number: 138 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
'பழநி' திரு சண்முக சுந்தரம்

'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 110 - avanidhanilE (pazhani)

avanithani lEpi Randhu madhalaiena vEtha vazhndhu
     azhagupeRa vEna dandhu ...... iLainyOnAy

arumazhalai yEmi gundhu kudhalaimozhi yEpu gandru
     athividhama dhAyva Larndhu ...... padhinARAy

sivakalaigaL Aga mangaL migavumaRai Odhum anbar
     thiruvadiga LEni naindhu ...... thudhiyAmal

therivaiyarkaL Asai minji vegukavalai yAyu zhandru
     thiriyumadi yEnai undRan ...... adisErAy

mavunaupa dhEsa sambu madhiyaRugu vENi thumbai
     maNimudiyin meedha Nindha ...... magadhEvar

manamagizha vEya Naindhu orupuRama dhAga vandha
     malaimagaLku mAra thunga ...... vadivElA

bavanivara vEyu gandhu mayilinmisai yEthi gazhndhu
     padiyadhira vEna dandha ...... kazhalveerA

paramapadha mEse Rindha muruganena vEyu gandhu
     pazhanimalai mEla marndha ...... perumALE.

......... Meaning .........

avanithani lEpi Randhu: Having taken birth in this world,

madhalai enavE thavazhndhu: crawling as a kid,

azhagu peRavE na dandhu: having walked about in a beautiful way,

iLainyOnAy: I became a youth;

arumazhalaiyE migundhu: babbling all childish pranks,

kudhalai mozhiyE pugandru: uttering sweet-nothings,

athividham adhAy vaLarndhu: I grew up in so many ways

padhinARAy: and reached the age of 16.

sivakalaigaL AgamangaL: SivA's scriptures - SivA AgamAs (rules of worship)

migavumaRai Odhum anbar: and a lot of VEdic scriptures - Your devotees chant these;

thiruvadigaLE ninaindhu thudhiyAmal: I never praised their holy feet nor prostrated before them.

therivaiyarkaL Asai minji: I was overwhelmed by lust for women;

vegukavalai yAy uzhandru: I was grief-stricken

thiriyum adiyEnai: and rambled here and there, the lowly me.

undran adisErAy: Will You lift me unto Your holy feet?

mavuna upadhEsa sambu: Samba SivA, who preached 'silence' (as Dakshinamurthy), with

madhiyaRugu vENi thumbai: moon, aRugam (cynodon) grass, Ganga river and thumbai (leucas) flower,

maNimudiyin meedh aNindha magadhEvar: adorning His Great matted hair, that Mahadeva,

manamagizhavE aNaindhu: was embraced joyfully

orupuRama dhAga vandha: and His left side was concorporated

malaimagaL: The Daughter of the Mountain (PArvathi); (as ArdhanAri)

kumAra: You are her Son, and

thunga vadivElA: You possess the pure and sharp Spear!

bavani varavE ugandhu: Desirous of circumambulating the entire earth,

mayilin misaiyE thigazhndhu: You mounted the Peacock

padi adhiravE nadandha: and as You went around, the whole earth trembled!

kazhalveerA: Oh warrior, You are the brave one, with the anklet!

parama padhamE seRindha: You are fully present at the Heavenly Abode (MOkshA)

murugan enavE ugandhu: and are known as Murugan; and You chose

pazhanimalai mEl amarndha: the Mount of Pazhani as Your abode,

perumALE.: Oh, Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 110 avanidhanilE - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]