திருப்புகழ் 9 கருவடைந்து  (திருப்பரங்குன்றம்)
Thiruppugazh 9 karuvadaindhu  (thirupparangkundRam)
Thiruppugazh - 9 karuvadaindhu - thirupparangkundRamSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனதந்த தத்தத்த தந்த
     தனனதந்த தத்தத்த தந்த
          தனனதந்த தத்தத்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருவடைந்து பத்துற்ற திங்கள்
     வயிறிருந்து முற்றிப்ப யின்று
          கடையில்வந்து தித்துக்கு ழந்தை ...... வடிவாகிக்

கழுவியங்கெ டுத்துச்சு ரந்த
     முலையருந்து விக்கக்கி டந்து
          கதறியங்கை கொட்டித்த வழ்ந்து ...... நடமாடி

அரைவடங்கள் கட்டிச்ச தங்கை
     இடுகுதம்பை பொற்சுட்டி தண்டை
          அவையணிந்து முற்றிக்கி ளர்ந்து ...... வயதேறி

அரியபெண்கள் நட்பைப்பு ணர்ந்து
     பிணியுழன்று சுற்றித்தி ரிந்த
          தமையுமுன்க்ரு பைச்சித்தம் என்று ...... பெறுவேனோ

இரவிஇந்த்ரன் வெற்றிக்கு ரங்கி
     னரசரென்றும் ஒப்பற்ற உந்தி
          யிறைவன்எண்கி னக்கர்த்த னென்றும் ...... நெடுநீலன்

எரியதென்றும் ருத்ரற்சி றந்த
     அநுமனென்றும் ஒப்பற்ற அண்டர்
          எவரும்இந்த வர்க்கத்தில் வந்து ...... புனமேவ

அரியதன்ப டைக்கர்த்த ரென்று
     அசுரர்தங்கி ளைக்கட்டை வென்ற
          அரிமுகுந்தன் மெச்சுற்ற பண்பின் ...... மருகோனே

அயனையும்பு டைத்துச்சி னந்து
     உலகமும்ப டைத்துப்ப ரிந்து
          அருள்பரங்கி ரிக்குட்சி றந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருவடைந்து ... கருவிலே சேர்ந்து

பத்துற்ற திங்கள் வயிறிருந்து ... பத்து மாதங்கள் தாயின் வயிற்றில்
இருந்து

முற்றிப்ப யின்று ... கரு முற்றிப் பக்குவம் அடைந்து

கடையில்வந்து தித்து ... கடைசியில் பூமியில் வந்து பிறந்து

குழந்தை வடிவாகி ... குழந்தையின் வடிவத்தில் தோன்றி

கழுவியங்கெ டுத்து ... குழந்தையை அங்கு கழுவியெடுத்து

சுரந்த முலையருந்து விக்க ... சுரக்கும் முலைப்பாலை ஊட்டுவிக்க

கிடந்து கதறி ... தரையிலே கிடந்தும், அழுதும்,

அங்கை கொட்டித்தவழ்ந்து ... உள்ளங்கையைக் கொட்டியும்,
தவழ்ந்தும்,

நடமாடி ... நடை பழகியும்,

அரைவடங்கள் கட்டி ... அரைநாண் கட்டியும்,

சதங்கை இடுகுதம்பை ... காலில் சதங்கையும், காதில் இட்ட அணியும்,

பொற்சுட்டி தண்டை அவையணிந்து ... பொன் கொலுசு, தண்டை
அவைகளை அணிந்தும்,

முற்றிக்கி ளர்ந்து வயதேறி ... முதிர்ந்து வளர்ந்து வயது ஏறி,

அரியபெண்கள் ... அருமையான பெண்களின்

நட்பைப்பு ணர்ந்து ... நட்பைப் பூண்டு,

பிணியுழன்று ... நோய்வாய்ப்பட்டு

சுற்றித்தி ரிந்த(து) அமையும் ... அலைந்து திரிந்தது போதும்.
(இனிமேல்)

உன்க்ரு பைச்சித்தம் என்று பெறுவேனோ ... உனது அருள்
கடாட்சத்தை எப்போது பெறுவேனோ?

இரவிஇந்த்ரன் ... சூரியன் (அவன் அம்சமாக சுக்ரிவன்), இந்திரன்
(அவன் அம்சமாக வாலி)

வெற்றிக்கு ரங்கினரசரென்றும் ... வெற்றி வானர அரசர்களாகவும்,

ஒப்பற்ற உந்தியிறைவன் ... ஒப்பில்லா திருமால் வயிற்றிலே பிறந்த
பிரமன்

எண்கி னக்கர்த்த னென்றும் ... கர் இனத் தலைவன் (ஜாம்பவான்)
ஆகவும்,

நெடுநீலன் எரியதென்றும் ... நெடிய நீலன் அக்கினியின் கூறாகவும்,

ருத்ரற்சி றந்த அநுமனென்றும் ... ருத்திர அம்சம் அநுமன் என்றும்,

ஒப்பற்ற அண்டர் எவரும் ... ஒப்பில்லாத தேவர்கள் யாவரும்

இந்த வர்க்கத்தில் வந்து ... இன்னின்ன வகைகளிலே வந்து

புனமேவ ... இப் பூமியில் சேர்ந்திட,

அரியதன்ப டைக்கர்த்த ரென்று ... (இவர்களே) தன் அரிய
படைக்குத் தலைவர் எனத் தேர்ந்து,

அசுரர்தங்கி ளைக்கட்டை ... அசுரர்களின் சுற்றமென்னும் கூட்டத்தை

வென்ற அரிமுகுந்தன் ... வெற்றி கொண்ட ஹரிமுகுந்தனாம் ஸ்ரீராமன்

மெச்சுற்ற பண்பின் மருகோனே ... புகழும் குணம் வாய்ந்த
மருமகனே,

அயனையும்பு டைத்துச்சி னந்து ... பிரம்மாவையும் தண்டித்து,
கோபித்து,

உலகமும்ப டைத்து ... (பிரம்மனைச் சிறையிட்ட பின்) உலகத்தையும்
படைத்து,

பரிந்து ... அன்புடன்

அருள்பரங்கி ரிக்குள் ... அருள் பாலிக்கும் திருப்பரங்குன்றத்தில்

சிறந்த பெருமாளே. ... வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.52  pg 1.53  pg 1.54  pg 1.55 
 WIKI_urai Song number: 8 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 9 - karuvadaindhu (thirupparangkundRam)

karuvadaindhu paththutra thingaL
     vayiRirundhu mutrip payindru
          kadaiyilvandhu dhiththukku zhandhai ...... vadivAgik

kazhuviyange duththucchu rantha
     mulaiyarundhu vikkakki dandhu
          kadhaRiyangai kottiththa vazhndhu ...... nadamAdi

arivadangaL katticcha dhangai
     idukudhambai poRchutti thaNdai
          avaiyaNindhu mutRikki Larndhu ...... vayadhERi

ariyapeNgaL natpaippu Narndhu
     piNivuzhandRu sutRiththi rintha
          dhamaiyumunkru paicchiththam endRu ...... peRuvEnO

iraviinthran vetRikku rangi
     narasarendRum oppatRa undhi
          iRaivaneNgi nakkarththa nendRum ...... neduneelan

eriyadhendRum rudraR chiRandha
     anumanendRum oppatRa aNdar
          evarumindha vargaththil vandhu ...... punamEva

ariyathanpa daikkarththa rendRu
     asurarthanki Laikkattai vendRa
          arimukundhan mecchutRa paNbin ...... marugOnE

ayanaiyumpu daiththucchi nandhu
     ulagaiyumpa daiththuppa rindhu
          aruLparangki rikkuLchi Randha ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuvadaindhu: Being conceived in my mother's womb,

paththutra thingaL vayiRirundhu: I spent ten months over there

mutrip payindru: and developed into a full form;

kadaiyilvandh udhiththu: finally, I arrived in this world

kuzhandhai vadivAgi: as a little baby.

kazhuvi anggeduththu: They took me out, washed me

surandha mulaiyarundhu vikka: and made me suck my mother's breast for milk.

kidandhu kadhaRi: I was laid on the floor and I cried;

angai kottith thavazhndhu: I clapped my little hands; I crawled;

nadamAdi: I walked;

arivadangaL katti: I wore golden chains around my waist;

chadhangai idukudhambai: I wore chadhangai (a type of anklet) and earstuds;

poRchutti thaNdai: I put on golden ornaments and thandai (another type of anklet);

avaiyaNindhu mutRik kiLarndhu: and so adorned, I matured and grew up glowingly.

vayadhERi: I reached adulthood.

ariyapeNgaL natpaip puNarndhu: I sought the company of dear girls.

piNiyuzhandru: I suffered from numerous diseases.

sutrith thirindha dhamaiyum: Had enough of running around.

un krupai chiththam endru peRuvEnO: When will I ever get Your Gracious Blessings? (Hereafter, the Poet describes scenes from RAmAyaNA)

iravi indhran: The Sun God (with his aspect as Sugreevan) and IndrA (with his aspect as VAli),

vetrik kurangin arasarendrum: were born as the valorous Monkey Kings;

oppatra undhi iRaivan: BrahmA, the God who came from the unique navel of Vishnu,

eNgi nakkarththa nendRum: was born as the leader of the bear dynasty (JambavAn);

neduneelan eriyadhendrum: tall Neelan was the form taken by the Fire God (Agni);

rudraR siRandha anuman endrum: RudrA (a form of SivA) came as Great HanumAn;

oppatra aNdar evarum: and all peerless DEvAs

indha vargaththil vandhu punamEva: came in this way, descending on this earth.

ariyathanpa daikkarththa rendRu: They were appointed as the leaders of His great armies,

asurarthan kiLaikkattai vendRa: and the demons (asuras), with their entire dynasties, were conquered, by

arimukundhan: Hari Mukundan (who came as Rama);

mecchutRa paNbin marugOnE: He constantly praises Your virtues; and You are His Nephew!

ayanaiyum pudaiththuch chinandhu: After punishing BrahmA* angrily,

ulagamum padaiththu: (and after imprisoning him) You took over the duty of creation in this world.

parindhu aruL parangkirikkuL: With love, You came unto ThirupparangkundRam

siRandha perumALE.: and flourish there, Oh Great One!


* Once, in Kailas, BrahmA, seeking to have the audience of SivA, went past Murugan ignoring Him. Murugan felt slighted. He stopped BrahmA and asked him to interpret the meaning of OM, the PraNava ManthrA. Being unable to explain the significance, BrahmA was punished by Murugan who later imprisoned him. Murugan then took over the duties of BrahmA, including Creation.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 9 karuvadaindhu - thirupparangkundRam

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]