திருப்புகழ் 214 குமர குருபர முருக சரவண  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 214 kumaragurubaramurugasaravaNa  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 214 kumaragurubaramurugasaravaNa - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதன தனன தனதன
     தனன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

குமர குருபர முருக சரவண
     குகசண் முககரி ...... பிறகான

குழக சிவசுத சிவய நமவென
     குரவ னருள்குரு ...... மணியேயென்

றமுத இமையவர் திமிர்த மிடுகட
     லதென அநுதின ...... முனையோதும்

அமலை அடியவர் கொடிய வினைகொடு
     மபய மிடுகுர ...... லறியாயோ

திமிர எழுகட லுலக முறிபட
     திசைகள் பொடிபட ...... வருசூரர்

சிகர முடியுடல் புவியில் விழவுயிர்
     திறைகொ டமர்பொரு ...... மயில்வீரா

நமனை யுயிர்கொளு மழலி னிணைகழல்
     நதிகொள் சடையினர் ...... குருநாதா

நளின குருமலை மருவி யமர்தரு
     நவிலு மறைபுகழ் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குமர குருபர முருக சரவண குக சண்முக ... குமரா, குருபரா,
முருகா, சரவணா, குகா, சண்முகா,

கரி பிறகான குழக ... யானைமுகக் கணபதிக்குப் பின்பிறந்த
இளையோய்,

சிவசுத ... சிவ குமாரனே,

சிவய நமவென குரவன் ... சிவாயநம என்னும் பஞ்சாட்சரத்துக்குக்
குருவான சிவன்

அருள் குருமணியே யென்று ... அருளிய குருமணியே என்றெல்லாம்,

அமுத இமையவர் திமிர்தம் இடுகடலதென ... அமிர்தத்தை
தேவர்கள் கடைந்திட்ட கடல் ஓசைபோல்,

அநுதினம் உனையோதும் ... நாள்தோறும் உன்னை
வாயாரப் பாடி

அமலை அடியவர் ... ஆரவாரத்துடன் துதிக்கும் அடியார்கள்

கொடிய வினைகொடும் ... தமது கொடிய வினைகள் நீங்குவதற்காக

அபய மிடுகுரல் அறியாயோ ... அபயம் என்று ஓலமிடும் குரலொலி
உனக்குக் கேட்கவில்லையோ?

திமிர எழுகட லுலக முறிபட ... இருண்ட ஏழு கடல்களும்
உலகங்களும் அழிய,

திசைகள் பொடிபட ... எட்டுத்திசைகளும் பொடிபட,

வருசூரர் சிகர முடியுடல் புவியில் விழ ... போருக்கு வந்த
சூரர்களின் குடுமியும் உடலும் விழ,

உயிர் திறைகொடு அமர்பொரும் அயில்வீரா ... அவர்களின்
உயிரைக் கவர்ந்து போரிட்ட வேல் வீரா,

நமனை உயிர்கொளும் அழலின் இணைகழல் ... யமனின்
உயிரை எடுத்த நெருப்பை ஒத்த அடியும்*,

நதிகொள் சடையினர் குருநாதா ... கங்கைநதியைத் தாங்கிய
சடையும் உடைய சிவனின் குருநாதா,

நளின குருமலை மருவி யமர்தரு ... தாமரை நிறைந்த
சுவாமிமலையில் பொருந்தி அமர்ந்தோனே,

நவிலு மறைபுகழ் பெருமாளே. ... ஓதும் வேதங்கள் புகழும்
பெருமாளே.


* மார்க்கண்டேயனுக்காக யமனது உயிரை சிவபெருமான் காலால் உதைத்து
எடுத்த காலபைரவ மூர்த்திக் கோலத்தை திருக்கடையூரில் காணலாம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.477  pg 1.478  pg 1.479  pg 1.480 
 WIKI_urai Song number: 196 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Singapore B. Subhashini
'சிங்கப்பூர்' செல்வி சுபாஷினி

Singapore B. Subhashini
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Murugan Songs by Ms Sughandhisri K.
சுகந்திஸ்ரீ

Ms Sughandhisri K.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 214 - kumara gurubara muruga saravaNa (SwAmimalai)

kumara gurupara muruga saravaNa
     guha shaNmuga kari ...... piRagAna

kuzhaga sivasutha sivaya namavena
     kurava naruLguru ...... maNiyE endru

amudha imaiyavar thimirdha midukadal
     adhena anudhinam ...... unaiyOdhum

amalai adiyavar kodiya vinaikodum
     abhaya midukural ...... aRiyAyO

thimira ezhukadal ulaga muRipada
     dhisaigaL podipada ...... varusUrar

sikara mudiyudal bhuviyil vizhavuyir
     thiRaiko damarporu ...... mayilveerA

namanai uyirkoLu mazhalin iNaikazhal
     nadhikoL sadaiyinar ...... gurunAthA

naLina gurumalai maruvi amar tharu
     navilu maRai pugazh ...... perumALE.

......... Meaning .........

kumara gurupara muruga saravaNa: "KumarA, GuruparA, MurugA, SaravaNA,

guha shaNmuga kari piRagAna kuzhaga sivasutha: GuhA, ShanmugA, the younger brother of GanEshA with an elephant-face, Son of SivA,

sivaya namavena kurava naruLguru maNiyE: You are the Master of SivA who Himself is the Master of the Panchakshara (five letters) SivAyanama" -

endru amudha imaiyavar thimirdha midukadal adhena: This chanting gets loud like the sound of the churning of the Milky Ocean for Divine Nectar by DEvAs;

anudhinam unaiyOdhum amalai adiyavar: this is the loud prayer chanted daily by Your devotees;

kodiya vinaikodum abhaya midukural aRiyAyO: and do You not hear their appeal made in complete surrender to You to do away with all their Karmas (bad deeds)?

thimira ezhukadal ulaga muRipada dhisaigaL podipada: (In the war with asuras) the seven dark seas and the seven worlds were destroyed and all the eight directions were crushed;

varusUrar sikara mudiyudal bhuviyil vizha: the tufts and bodies of the confronting asuras were knocked down;

uyir thiRaiko damarporum ayilveerA: and You, with the Great Spear, snatched away their lives in the war.

namanai uyirkoLu mazhalin iNaikazhal: With fiery feet that took the life of Yaman (Death-God)*

nadhikoL sadaiyinar gurunAthA: and tresses bearing the River Ganga, Lord SivA has You as His Master!

naLina gurumalai maruvi amar tharu: You have an abode at SwAmimalai, full of lotus flowers;

navilu maRai pugazh perumALE.: and You are praised by VEdAs (scriptures) that are chanted, Oh Great One!


* In MArkkandEya PuraNam, to save the life of His devotee, MArkkaNdeyA, who surrendered to Him, Lord SivA kicked Yaman to death with His foot, in the form of KAla Bhairava MUrthi in ThirukkadaiyUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 214 kumara gurubara muruga saravaNa - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]