திருப்புகழ் 183 மலரணி கொண்டை  (பழநி)
Thiruppugazh 183 malaraNikoNdai  (pazhani)
Thiruppugazh - 183 malaraNikoNdai - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தந்தத் தனத்த தானன
     தனதன தந்தத் தனத்த தானன
          தனதன தந்தத் தனத்த தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

மலரணி கொண்டைச் சொருக்கி லேயவள்
     சொலுமொழி யின்பச் செருக்கி லேகொடு
          மையுமடர் நெஞ்சத் திருக்கி லேமுக ...... மதியாலே

மருவுநி தம்பத் தடத்தி லேநிறை
     பரிமள கொங்கைக் குடத்தி லேமிக
          வலியவும் வந்தொத் திடத்தி லேவிழி ...... வலையாலே

நிலவெறி யங்கக் குலுக்கி லேயெழில்
     வளைபுனை செங்கைக் கிலுக்கி லேகன
          நிதிபறி யந்தப் பிலுக்கி லேசெயு ...... மொயிலாலே

நிதமிய லுந்துர்க் குணத்தி லேபர
     வசமுட னன்புற் றிணக்கி லேயொரு
          நிமிஷமி ணங்கிக் கணத்தி லேவெகு ...... மதிகேடாய்

அலையநி னைந்துற் பநத்தி லேயநு
     தினமிகு மென்சொப் பனத்தி லேவர
          அறிவும ழிந்தற் பனத்தி லேநிதம் ...... உலைவேனோ

அசடனை வஞ்சச் சமர்த்த னாகிய
     கசடனை யுன்சிற் கடைக்க ணாடிய
          மலர்கொடு நின்பொற் பதத்தை யேதொழ ...... அருள்தாராய்

பலபல பைம்பொற் பதக்க மாரமு
     மடிமைசொ லுஞ்சொற் றமிழ்ப்ப னீரொடு
          பரிமள மிஞ்சக் கடப்ப மாலையு ...... மணிவோனே

பதியினில் மங்கைக் கதித்த மாமலை
     யொடுசில குன்றிற் றரித்து வாழ்வுயர்
          பழநியி லன்புற் றிருக்கும் வானவர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மலர் அணி கொண்டைச் சொருக்கிலே அவள் சொ(ல்)லும்
மொழி இன்பச் செருக்கிலே கொடுமையும் அடர் நெஞ்சத்
திருக்கிலே முக மதியாலே
... பூக்கள் அணிந்துள்ள கூந்தலின்
கொண்டை முடியிலும், (பொது மகளாகிய) அவளுடைய பேசும்
பேச்சின் இன்பச் செருக்கிலும், கொடுமை நிரம்பியுள்ள மன
முறுக்கிலும், முகமாகிய நிலவாலும்,

மருவு நிதம்பத் தடத்திலே நிறை பரிமள கொங்கைக்
குடத்திலே மிக வலியவும் வந்து ஒத்து இடத்திலே விழி
வலையாலே
... பொருந்திய பெண்குறியிடத்திலும், நிறைந்துள்ள
நறு மணம் வீசும் மார்பகங்களாகிய குடத்திலும், நன்றாக வலிய வந்து
கலவியில் கூடிய நிலைகளிலும், கண்ணாகிய வலையிலும்,

நிலவு எறி அங்கக் குலுக்கிலே எழில் வளை புனை செம்
கைக் கிலுக்கிலே கன நிதி பறி அந்தப் பிலுக்கிலே செயும்
ஒயிலாலே
... நிலவொளி போலக் குளிர்ந்த ஒளி வீசும் உடம்பின்
குலுக்காலும், அழகிய வளையல்களை அணிந்த சிவந்த கையில்
கிலுக்கிடும் ஒலியாலும், பருத்த பொருள்களை பறிக்கின்ற அந்தப்
பகட்டிலும், செய்கின்ற ஒய்யாரச் செயலிலும்,

நிதம் இயலும் துர்க் குணத்திலே பர வசமுடன் அன்புற்று
இணக்கிலே ஒரு நிமிஷம் இணங்கிக் கணத்திலே வெகு
மதி கேடாய்
... தினமும் காட்டப்படும் கெட்ட குணத்திலும் என்
வசம் அழிந்து அன்பு பூண்டு சேரும் சேர்க்கையிலும் ஒரு நிமிடம்
கூடி ஒரு கணப் பொழுதிலே மிகவும் புத்தி கெட்டு,

அலைய நினைந்து உற்பநத்திலே அநு தினம் மிகு என்
சொப்பனத்திலே வர அறிவும் அழிந்து அற்பன் அ(த்)திலே
நி(த்)தம் உலைவேனோ
... அலைய நினைத்து அதே தோற்றமாய்
நாள் தோறும் அதிகமாக என் கனவில் அந்நினைவுகள் வர, என்
அறிவு அழிந்து, அற்பனாகிய நான் தினமும் அழிவேனோ?

அசடனை வஞ்சச் சமர்த்தனாகிய கசடனை உன் சில்
கடைக்கண் நாடிய மலர் கொடு நின் பொன் பதத்தையே
தொழ அருள் தாராய்
... முட்டாளாகிய என்னை, வஞ்சகத்தில்
சாமர்த்தியமுள்ள குற்றவாளியை, உனது ஞான மயமாகிய கடைக்
கண்ணால் விரும்பி நோக்கி, பூக்களைக் கொண்டு உன் அழகிய
திருவடிகளையே நான் தொழுமாறு அருள் புரிய வேண்டுகின்றேன்.

பலபல பைம்பொன் பதக்கம் ஆரமும் அடிமை சொலும் சொல்
தமிழ் பன்னீரொடு பரிமள மிஞ்சக் கடப்ப மாலையும்
அணிவோனே
... பற்பல விதமான பசும் பொன்னாலாகிய
பதக்கங்களையும், மாலைகளையும், அடிமையாகிய நான் சொல்லுகின்ற
திருப்புகழ் என்னும் தமிழ்ப் பன்னீரையும், நறுமணம் மிக்கு வீசும் கடப்ப
மாலையையும் அணிபவனே,

பதியினில் மங்கைக் கதித்த மா மலை ஒடு சில குன்றில்
தரித்து வாழ் உயர் பழநியில் அன்புற்று இருக்கும் வானவர்
பெருமாளே.
... தலங்களில் விஜய மங்கையிலும்*, கதித்த மலை**
என்னும் குன்றுடன் (மற்றும்) சில குன்றுகளிலும் பொருந்தி
வீற்றிருந்து, வாழ்வு சிறந்துள்ள பழனியில் அன்புற்று இருப்பவனே,
தேவர்களின் பெருமாளே.


* இவ்வூர் ஈரோட்டுக்கு அருகில் உள்ளது.


** கதித்த மலை என்னும் பெயருடைய முருகன் கோயில்
ஊத்துக்குழிக்கு அருகில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.450  pg 1.451  pg 1.452  pg 1.453 
 WIKI_urai Song number: 186 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 183 - malaraNi koNdai (pazhani)

malaraNi koNdaic chorukki lEyavaL
     solumozhi yinpac cherukki lEkodu
          maiyumadar nenjath thirukki lEmuka ...... mathiyAlE

maruvuni thampath thadaththi lEniRai
     parimaLa kongaik kudaththi lEmika
          valiyavum vanthoth thidaththi lEvizhi ...... valaiyAlE

nilaveRi yangak kulukki lEyezhil
     vaLaipunai sengaik kilukki lEkana
          nithipaRi yanthap pilukki lEseyu ...... moyilAlE

nithamiya lunthurk kuNaththi lEpara
     vasamuda nanput RiNakki lEyoru
          nimishami Nangik kaNaththi lEveku ...... mathikEdAy

alaiyani nainthuR panaththi lEyanu
     thinamiku mensop panaththi lEvara
          aRivuma zhinthaR panaththi lEnitham ...... ulaivEnO

asadanai vanjac chamarththa nAkiya
     kasadanai yunchiR kadaikka NAdiya
          malarkodu ninpoR pathaththai yEthozha ...... aruLthArAy

palapala paimpoR pathakka mAramu
     madimaiso lumchot Ramizhppa neerodu
          parimaLa minjak kadappa mAlaiyu ...... maNivOnE

pathiyinil mangaik kathiththa mAmalai
     yodusila kunRit Rariththu vAzhvuyar
          pazhaniyi lanput Rirukkum vAnavar ...... perumALE.

......... Meaning .........

malar aNi koNdaic chorukkilE avaL so(l)lum mozhi inpac cherukkilE kodumaiyum adar nenjath thirukkilE muka mathiyAlE: In the tuft of her well-braided hair wearing flowers, in the mirth-filled arrogant speech of that whore, in the crookedness of her evil mind, in her moon-like face,

maruvu nithampath thadaththilE niRai parimaLa kongaik kudaththilE mika valiyavum vanthu oththu idaththilE vizhi valaiyAlE: in her appropriate genital, in her pot-like bosom that exudes fragrance, in her voluntary participation in love-making, in the net cast by her eyes,

nilavu eRi angak kulukkilE ezhil vaLai punai sem kaik kilukkilE kana nithi paRi anthap pilukkilE seyum oyilAlE: On the cool gesture of shaking her body that radiates moonlight, on the clinking sound of the beautiful bangles on her reddish arms, on her vain showing off in the act of grabbing substantial things (from her suitors), on every stylish act of hers,

nitham iyalum thurk kuNaththilE para vasamudan anpuRRu iNakkilE oru nimisham iNangik kaNaththilE veku mathi kEdAy: in the daily display of her vicious temper and in the love-making that throws me out of control, I have been overwhelmed and have taken leave of my sense in the union albeit for a moment in intercourse;

alaiya ninainthu uRpanaththilE anu thinam miku en soppanaththilE vara aRivum azhinthu aRpan a(th)thilE ni(th)tham ulaivEnO: why am I, the debased person, destroying myself every day roaming about with a fixation of that union in my mind that agitates my intellect even in my dreams because of the repetition of the same scenes?

asadanai vanjac chamarththanAkiya kasadanai un sil kadaikkaN nAdiya malar kodu nin pon pathaththaiyE thozha aruL thArAy: Although I am a fool who is capable of guilty and treacherous thoughts, kindly look at me with affection from the corner of Your eyes, full of Knowledge, so that I shall be enabled to offer worship at Your hallowed feet with flowers.

palapala paimpon pathakkam Aramum adimai solum sol thamizh panneerodu parimaLa minjak kadappa mAlaiyum aNivOnE: You are wearing on Your chest a variety of pure golden pendants and garlands, embellished by the rose water of the Tamil songs of Thiruppugazh, sung by this slave, along with fragrant kadappa garlands, Oh Lord!

pathiyinil mangaik kathiththa mA malai odu sila kunRil thariththu vAzh uyar pazhaniyil anpuRRu irukkum vAnavar perumALE.: Of so many places, You chose Vijayamangalam* and Kathiththa malai** along with a few more mountains as Your abode, and then came to be seated with relish in this prosperous mountain at Pazhani, Oh Lord! You are the Lord of the celestials, Oh Great One!


* This town is near Erode.


** Kathiththa malai has a temple for Lord Murugan near Uththukkuzhi.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 183 malaraNi koNdai - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]