Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அலங்காரம்
ஆங்கில வடிவம்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AlangkAram
English Transliteration

Sri Kaumara Chellam
Kandhar AlangkAram அனைத்து செய்யுட்கள்   ஒலிவடிவத்துடன் 
 ஒர் அறிமுக ஆய்வுக் கட்டுரை - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா) 
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   PDF வடிவத்தில்   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 with audio
 An introduction to Kandhar AlangkAram by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia) 
 For Alphabetical List   in PDF format   For Numerical List 
 Sri AruNagirinAthar's Kandhar AlangkAram  - English Transliteration
(Please click on the verse numbers for meanings by Dr. Singaravelu Sachithanantham)
 

nUl

pEtRaith thavam satRum illAdha ennaip pirabanjam ennum
   sEtRaik kazhiya vazhivittavA! sem sadA adavimEl
      AtRaip paNiyai idhazhiyai thumbaiyai ambuliyin
         keetRaip punaindha perumAn kumAran kirubAgaranE.   ...      1    MP3 

azhiththup piRakkavottA ayil vElan kaviyai anbAl
   ezhuththuppizhai aRak kaRkindRileer eri mUNdadhu enna
      vizhiththup pugai ezhap pongku vem kUtRin vidum kayitRAl
         kazhuththil surukkittu izhukkum andRO kavi kaRkinRadhE.   ...      2    MP3 

thEr aNi ittu puram eriththAn magan sem kaiyil vEl
   kUr aNi ittu aNuvAgik kirounjam kulaindhu arakkar
      nEr aNi ittu vaLaindha kadagam neLindhadhu sUrp
         pEr aNi kettadhu dhEvEndhira lOgam pizhaiththadhuvE.   ...      3    MP3 

Ora ottAr, ondRai unna ottAr, malar ittu unadhu thAL
   sEra ottAr aiyvar; seivadhu en yAn? sendRu dhEvar uiyyach
      chOra nittUranai sUranai kAr udal sOri kakkak
         kUra kattAri ittu Or imaip pOdhinil kondRavanE!   ...      4    MP3 

thirundha am buvanangkaL eendRa poRtpAvai thirumulaippAl
   arundhich charavaNap pUndhottil ERi aRuvar kongkai
      virumbik kadal azhak kundRu azhach chUr azha vimmi azhung
         kurundhaik kuRinjik kizhavan endRu Odhum kuvalayamE.   ...      5    MP3 

perum paim punaththinuL siRu Enal kAkkindRa pEdhai kongkai
   virumbum kumaranai mei anbinAl mellamella uLLa
      arumbum thani parama Anandham thiththiththu aRindha andRE
         karumbum thuvarththu sem thEnum puLiththu aRak kaiththadhuvE.   ...      6    MP3 

saLaththil piNipattu asattuk kiriyaikkuL thavikkum endRan
   uLaththil piramaththaith thavirppAi; avuNar uraththu udhirak
      kuLaththil kudhiththuk kuLiththuk kaLiththuk kudiththu vetRik
         kaLaththil serukkik kazhudhAda vEl thotta kAvalanE!   ...      7    MP3 

oLiyil viLaindha uyar njAna pUdharaththu uchchiyin mEl
   aLiyil viLaindhadhu Or Anandhath thEnai anAdhiyilE
      veLiyil viLaindha veRum pAzhaip petRa veRum thaniyaith
         theLiya viLambiyavA! mugam ARudaith dhEsiganE!   ...      8    MP3 

thEn endRu pAgu endRu uvamikka oNA mozhith dheivavaLLi
   kOn andRu enakku ubadhEsiththadhu ondRu uNdu kURavandRO
      vAn andRu, kAl andRu, thee andRu, neer andRu, maNNum andRu,
         thAn andRu, nAn andRu, asareeri andRu, sareeri andRE.   ...      9    MP3 

sollugaikku illai endRu ellAm izhandhu summA irukkum
   ellaiyuL sella enai vittavA igal vElan nalla
      kolliyaich sErkkindRa solliyaik kalvaraik kovvaich sevvAi
         valliyaip pulgindRa mAlvaraith thOL aNNal vallabanE.   ...     10    MP3 

kusai negizhA vetRi vElOn avuNar kudar kuzhambak
   kasaiyidu vAsi visaikoNda vAganap peeliyin koththu
      asaipadu kAlpattu asaindhadhu mEru adiyil eN-
         thisaivarai thULpatta aththULin vAri thidarpattadhu.   ...     11    MP3 

padaipatta vElavanpAl vandha vAgaip pathAgai ennum
   thadaipatta sEval siRagadikkoLLach chalathi kizhindhu
      udaipattadhu aNda kadAgam udhirndhadhu udupadalam
         idaipatta kundRamum mAmEru veRppum idipattavE.   ...     12    MP3 

oruvaraip pangkil udaiyAL kumAranudai maNisEr
   thruvaraik kiNkiNi Osaipadath thidukkittu arakkar
      veruvarath thikkuch chevidupattu ettu veRppum kanagap
         paruvaraik kundRam adhirndhana dhEvar bayam kettathE.   ...     13    MP3 

kuppAsa vAzhkkaiyuL kUththAdum aiyavaril kotpu adaindha
   ippAsa nenjanai eedEtRuvAi irunAngku veRppum
      appAdhiyAi vizha mErum kulungka viNNArum uiyyach
         chappANikottiyakai ARuiraNdu udaich saNmuganE.   ...     14    MP3 

thAvadi Ottu mayilum dhEvar thalaiyilum en
   pA adi Ettilum pattadhu andRO? padi mAvalipAl
      mU adi kEttu andRu mUdhuaNdam kUda mugadumuttach
         chEvadi neettum perumAn marugan than sitRadiyE.   ...     15    MP3 

thadungkOL manaththai vidungkOL veguLiyaith dhAnam endRum
   idungkOL irundhapadi irungkOL ezhu pArum uiyyak
      kodum kObach sUrudan kundRam thiRakkath thoLaikka vaivEl
         vidum kOn aruLvandhu thAnE umakku veLippadumE.   ...     16    MP3 

vEdha Agama chithra vElAyudhan vetchipUththa thaNdaip
   pAdha aravindham araN Aga allum pagalum illAch
      sUdhAnadhu atRa veLikkE oLiththuch summAirukkap
         pOdhAi ini manamE theriyAdha oru bUdharukkumE.   ...     17    MP3 

vaiyin kadhir vadivElOnai vAzhththi vaRinjarkku endRum
   noiyyin piLavu aLavEnum pagirmingkaL nungkatku ingan
      veiyyiRku odhungka udhavA udambin veRunizhalpOl
         kaiyil poruLum udhavAdhu kANum kadaivazhikkE.   ...     18    MP3 

sonna kirounjagiri Uduruva thoLaiththa vai vEl
   manna kadambin malarmAlai mArba, mounaththai utRu
      ninnai uNarndhu uNarndhu ellAm orungkiya nirkkuNampUNdu
         ennai maRandhu irundhEn iRandhEvittadhu ivvudambE.   ...     19    MP3 

kOzhikkodiyan adipaNiyAmal kuvalayaththE
   vAzhak karudhum madhiyilikAL ungkaL valvinainOi
      Uzhin peruvali uNNa ottAdhu ungkaL aththam ellAm
         Azhappudhaiththu vaiththAl varumO num adip piRakkE?   ...     20    MP3 

maraNa pramAdham namakku illai Am endRum
   kiraNakkalAbiyum vElum uNdE; kiNkiNi muguLa
      saraNa pradhAba, sasidhEvi mangkalya thandhuraksha
         AbaraNa kirubAgara, njAnAgara, sura bAskaranE.   ...     21    MP3 

moi dhAr aNi kuzhal vaLLiyai vEttavan, muththamizhAl
   vaidhAraiyum angku vAzhavaippOn, veiya vAraNam pOl
      kaidhAn irubadhu udaiyAn thalai paththum kaththarikka
         eiydhAn marugan, umaiyAL bayandha ilanjiyamE.   ...     22    MP3 

dheivath thirumalaich chengkOttil vAzhum sezhum sudarE
   vai vaiththa vERtpadai vAnavanE maRavEn unai nAn
      aiyvarkku idampeRa kAl iraNdu Otti adhil iraNdu
         kaivaiththa veedu kulaiyum munnE vandhu kAththaruLE.   ...     23    MP3 

kinnam kuRiththu adiyEn sevi nee andRu kEtkachchonna
   kunnam kuRichchi veLiyAkkivittadhu kOdukuzhal
      sinnam kuRikkak kuRinjik kizhavar siRumidhanai
         munnam kuRichchiyil sendRu kalyANam muyandRavanE.   ...     24    MP3 

thaNdAyudhamum thirisUlamum vizhath thAkki unnaith
   thiNdAda vetti vizhaviduvEn sendhil vElanukkuth
      thoNdAgiya en 'avirOdha njAnachchudar vadivAL'
         kaNdAyadA andhagA? vandhupAr satRu en kaikku ettavE!   ...     25    MP3 

neelach chigaNdiyil ERum pirAn endha nEraththilum
   kOlak kuRaththiyudan varuvAn gurunAdhan sonna
      seelaththai meLLath theLindhu aRivAr sivayOgigaLE
         kAlaththai vendRu iruppAr; marippAr veRum karmigaLE.   ...     26    MP3 

Olaiyum thUdharum kaNdu thiNdAdal ozhiththu enakkuk
   kAlaiyum mAlaiyum munniRkkumE kandhavEL marungkil
      sElaiyum kattiya seerAvum kaiyil sivandha sechchai
         mAlaiyum sEval pathAgaiyum thOgaiyum vAgaiyumE.   ...     27    MP3 

vElE viLangkum kaiyAn seiya thALinil veezhndhu iRainji
   mAlE koLa inggan kANbadhu allAl manam vAkkuch seya-
      lAlE adaidhaRkku aridhAi aru uruvAgi ondRu
         pOlE irukkum poruLai evvARu pugalvadhuvE?   ...     28    MP3 

kadaththil kuRaththi pirAn aruLAl kalangkAdha siththam
   thidaththin punai ena yAn kadandhEn sithramAdhar alkul
      padaththil kahuththil pazhuththa sevvAyil paNaiyil undhith
         thadaththil thanaththil kidakkum vem kAma samuththiramE.   ...     29 .   MP3 

pAl enbadhu mozhi, panju enbadhu padham, pAvaiyar kaN
   sEl enbadhu Agath thirigindRa nee sendhilOn thirukkai
      vEl enkilai kotRa mayUram enkilai vetchith thaNdaik
         kAl enkilai manamE engganE muththi kANbadhuvE?   ...     30 .   MP3 

pokkak kudilil pugudhA vagai puNdareegaththinum
   sekkach chivandha kazhal veeduthandhu aruL; sindhu vendhu
      kokkuth thaRipattu eRipattu udhiram kumumu enak
         kakkak giri uruvak kadhirvEl thotta kAvalanE.   ...     31    MP3 

kiLaththup puRappatta sUr mArbudan giri Uduruvath
   thoLaiththup puRappatta vEl kandhanE, thuRandhOr uLaththai
      vaLaiththup pidiththup padhaikkap padhaikka vadhaikkum kaNNArkku
         iLaiththuth thavikkindRa ennai ennAL vandhu iratchippaiyO?   ...     32 .   MP3 

mudiyAp piRavik kadalil pugAr, muzhudhum kedukkum
   midiyAl padiyil vidhanappadAr, vetRivEl perumAL
      adiyArkku nalla perumAL avuNar kulam adangkap
         podiyAkkiya perumAL thirunAmam pugalbavarE.   ...     33    MP3 

pottu Aga veRppaip porudha kandhA, thappip pOnadhu ondRaRku
   ettAdha njAnakalai tharuvAi; irum kAma vidAip
      pattAr uyiraith thirugip parugip pasithaNikkum
         kattAri vElvizhiyAr valaikkE manam kattuNdathE.   ...     34 .   MP3 

paththith thuRai izhindhu AnandhavAri padivadhinAl
   buththith tharangkam theLivadhu endRO? pongku vem kurudhi
      meththik kuthikoLLa vem sUranai vitta suttiyilE
         kuththith tharamkoNdu amarAvadhi koNda kotRavanE.   ...     35    MP3 

suzhiththu Odum AtRil perukku Anadhu selvam thunbam inbam
   kazhiththu OdukindRadhu ekkAlam nenjE? karikkOttu mutthaik
      kozhiththu Odum kAvirich chengkOdan enkilai; kundRam ettum
         kizhiththu Odum vEl enkilai; engganE muththi kittuvathE?   ...     36    MP3 

kaNdu uNda solliyar melliyar kAmakkalavik kaLLai
   moNdu uNdu ayarkinum vEl maRavEn mudhu kULith thiraL
      duNduN dudududu dUdU dudududu duNdu duNdu
         diNdiN denak kotti Ada vem sUrk kondRa rAvuththanE.   ...     37 .   MP3 

nAL en seiyum? vinaidhAn en seiyum? enai nAdi vandha
   kOL en seiyum? kodum kUtRu en seiyum? kumarEsar iru
      thALum silambum sadhangkaiyum thaNdaiyum saNmugamum
         thOLum kadambum enakku munnE vandhu thOndRidinE.   ...     38    MP3 

udhiththu Angku uzhalvadhum sAvadhum theerththu enai unnil ondRA
   vidhiththu ANdu aruLtharum kAlam uNdO veRppu nattu uraga-
      padhith thAmbu vAngki nindRu ambaram pambaram pattu uzhala
         mathiththAn thirumarugA mayil ERiya mANikkamE.   ...     39    MP3 

sEl pattu azhindhadhu sendhUr vayal pozhil thEm kadambin
   mAl pattu azhindhadhu pUngkodiyAr manam mA mayilOn
      vEl pattu azhindhadhu vElaiyum sUranum veRppum avan
         kAl pattu azhindhadhu ingku en thalaimEl ayan kaiyezhuththE.   ...     40    MP3 

pAlE anaiya mozhiyArdham inbaththaippatRi endRum
   mAlE koNdu uiyyum vagai aRiyEn malarththAL tharuvAi
      kAlE miga uNdu kAlE ilAdha kaNabaNaththin
         mElE thuyilkoLLum mAlOn maruga sev vElavanE.   ...     41 .   MP3 

niNam kAttum kottilaivittu oru veedu eiydhi niRkka niRkkum
   guNam kAtti ANda gurudhEsigan am kuRach siRumAn
      paNam kAttu alkuRkku urugum kumaran padha ambuyaththai
         vaNangkAththalai vandhu idhuengkE enakku inggan vAiththadhuvE?   ...     42    MP3 

kaviyAl kadal adaiththOn marugOnaik kaNapaNak kat-
   cheviyAl paNi aNi kOmAn maganaith thiRal arakkar
      puvi Arppu ezhath thotta pOrvEn muruganaippOtRi anbAl
         kuviyAk karangkaL vandhu engkE enakku inggan kUdiyavE.   ...     43    MP3 

thOlAl suvar vaiththu nAlARu kAlil sumaththi iru
   kAlAl ezhuppi vaLaimudhugu Otti kainAtRi naram-
      bAl Arkkai ittu thasaikoNdu mEindha agampirindhAl
         vElAl giri thoLaiththOn iruthALandRi vERillaiyE.   ...     44    MP3 

'oru bUdharum aRiyAth thani veettil urai uNarvu atRa
   iru bUdha veettil irAmal' endRAn irukOttu orukaip
      poru bUdharam uriththu EgAsam itta purAndhAgaRkkuk
         guru, bUdhavElavan nittUra sUra kula andhaganE.   ...     45    MP3 

nee Ana njAna vinOdham thanai endRu nee aruLvAi
   sEi Ana vEl kandhanE sendhilAi sithra mAdhar alkul
      thOyA urugip parugip perugith thuvaLum indha
         mAyA vinOdha manO thukkamAnadhu mAivadhaRkkE?   ...     46 .   MP3 

paththith thirumugam ARudan panniru thOLgaLumAith
   thiththiththu irukkum amudhu kaNdEn seyal mANdu adangkap
      budhdhik kamalaththu urugip perugip buvanam etRith
         thaththik karaipuraLum parama Anandha sAgaraththE.   ...     47    MP3 

buththiyai vAngki nin pAdha ambuyaththil pugatti anbAi
   muththiyai vAngka aRigindRilEn mudhu sUr nadungkach
      saththiyai vAngkath tharamO kuvadu thavidupadak
         kuththiya kAngkEyanE vinaiyEnukku en kuRiththanaiyE?   ...     48    MP3 

sUril giriyil kadhir vEl eRindhavan thoNdarkuzhAm
   sArin gathi andRi vERilai kAN thaNdu thAvadi pOith
      thEril kariyil pariyil thiribavar selvam ellAm
         neeril poRi endRu aRiyAdha pAvi nedu nenjamE.   ...     49    MP3 

padikkum thiruppugazh pOtRuvan; kUtRuvan pAsaththinAl
   pidikkumpozhudhu vandhu 'anjal' enbAi, perumpAmbil nindRu
      nadikkum pirAn marugA, kodum sUran nadunga veRppai
         idikkum kalAbath thanimayil ERum irAvuththanE.   ...     50    MP3 

malai ARu kURu ezha vElvAngkinAnai vaNangki anbin
   nilaiyAna mAthavam seigumin nummai nEdivarum
      tholaiyA vazhikkup pothisORum utRathuNaiyum kaNdeer
         ilaiyAyinum vendhadhu EdhAyinum pagirndhu EtRavarkkE.   ...     51    MP3 

sigara athri kURu itta vElum sem sEvalum senthamizhAl
   pagar Arvam ee paNi pAsa sangkrAma paNA maguda
      nigarAtcham patcha patchi thurangka nruba kumarA
         guga rAtchasa patcha vitchOba theera kuNathungkanE.   ...     52    MP3 

vEdichchi kongkai virumbum kumaranai mei anbinAl
   pAdik kasindhu uLLapOthE kodAdhavar padhagaththAl
      thEdippudhaiththuth thiruttil koduththuth thigaiththu iLaiththu
         vAdik kilEsiththu vAzhnALai veeNukku mAippavarE.   ...     53    MP3 

sAgaikkum meeNdu piRakkaikkum andRi thaLarndhavarkku ondRu
   eegaikku enai vidhiththAi illaiyE! 'ilangkAburikkup
      pOgaikku nee vazhi kAttu' endRu pOikkadal theekkoLundha
         vAgaichchilai vaLaiththOn marugA mayilvAgananE.   ...     54    MP3 

AngkAramum adangkAr odungkAr parama AnandhaththE
   thEngkAr ninaippu maRappum aRAr thinaippOdhu aLavum
      OngkAraththu uL oLikku uLLE murugan uruvam kaNdu
         thUngkAr thozhumbu seiyAr en seivAr yamthUdharukkE?   ...     55    MP3 

kizhiyumbadi adal kundRu eRindhOn kavi kEttu urugi
   izhiyum kavi katRidAdhu iruppeer; erivAi naragak
      kuzhiyum thuyarum vidAiyppadak kUtRuvan Urkkuch sellum
         vazhiyum thuyarum pagareer pagareer maRandhavarkkE.   ...     56    MP3 

poru pidiyum kaLiRum viLaiyAdum punachchiRumAn
   tharu pidi kAval saNmugavA enach sAtRi niththam
      irupidi sORu koNdu ittu uNdu iruvinaiyOm iRandhAl
         orupidi sAmbarung kANadhu mAya udambu idhuvE.   ...     57    MP3 

netRAp pasungkadhir sev Enal kAkkindRa neelavaLLi
   mutRAththanaththiRkku iniya pirAn ikku mullaiyudan
      patRAkkaiyum vendhu sangkrAma vELum padavizhiyAl
         setRArkku iniyAn dhEvEndhiralOga sigAmaNiyE.   ...     58    MP3 

pongku Ara vElaiyil vElai vittOn aruLpOl udhava
   engku Ayinum varum ERppavarkku ittadhu idAmal vaiththa
      vangkAramum ungkaL singkAra veedum madandhaiyarum
         sangkAdhamO, keduveer, uyirpOm aththanivazhikkE?   ...     59 .   MP3 

sindhikkilEn nindRu sEvikkilEn thaNdaich sitRadiyai
   vandhikkilEn ondRum vAzhththugilEn mayilvAgananaich
      sandhikkilEn poiyai nindhikkilEn uNmai sAdhikkilEn
         pundhik kilEsamum kAyakkilEsamum pOkkuthaRkkE.   ...     60    MP3 

varai atRu avuNar siram atRu vAridhi vatRach setRa
   purai atRa vElavan pOdhiththavA panjabUdhamum atRu
      urai atRu uNarvu atRu udalatRu uyiratRu ubAyam atRu
         karaiyatRu iruLatRu enadhatRu irukkum akkAtchiyadhE.   ...     61    MP3 

Alukku aNikalam veNthalaimAlai agilam uNda
   mAlukku aNikalam thaN am thuzhAi mayilERum aiyan
      kAlukku aNikalam vAnOr mudiyum kadambum kaiyil
         vElukku aNikalam vElayum sUranum mEruvumE.   ...     62    MP3 

pAdhith thiruvuru pachchendRavarkkuth thanbAvanayaip
   bOdhiththa nAdhanaip pOrvElanaich sendRu pOtRi uiyyach
      sOdhiththa meiyanbu poiyO? azhudhu thozhudhu urugich
         sathitha budhthi vandhu engkE enakku inggan santhiththadhE?   ...     63    MP3 

pattik kadAvil varum andhagA unaip pAr aRiya
   vettip puRamkaNdu alAdhu vidEn veiya sUranaippOi
      muttip porudha sev vEl perumAL thirumunbu nindREn
         kattip puRappadadA, saththivAL endRan kaiyadhuvE.   ...     64    MP3 

vettum kadA misaiththOndRi vem kUtRan vidum kayitRAl
   kattumbozhudhu viduvikkavENdum kara asalangkaL
      ettum kulagiri ettum vittu Oda ettAdha veLi
         mattum pudhaiya virikkum kalAba mayUraththanE!   ...     65    MP3 

neerk kumizhikku nigar enbar yAkkai nillAdhu selvam
   pArkkum idaththu andha minpOlum enbar pasiththuvandhE
      ERkkum avarkku ida ennin enggEnum ezhundhiruppAr
         vEl kumaraRku anbu ilAdhavar njAnam migavum nandRE!   ...     66    MP3 

peRuthaRku ariya piRaviyaip petRum nin siRu adiyaik
   kuRugippaNindhu peRak katRilEn madham kumbam kambath
      tharukaN siRukaN sangkrAma sayila sarasavalli
         iRugath thazhuvum kadaga asala pan iru puyanE.   ...     67    MP3 

sAdum samarath thanivEl murugan saraNaththilE
   Odum karuththai iruththavallArkku ugam pOich sagampOi
      pAdum kavuri pavurikoNdAdap pasupathi nindRu
         Adumbozhudhu paramAi irukkum adheethaththilE.   ...     68    MP3 

thandhaikku munnam thani njAnavAL ondRu sAdhiththu aruL
   kandhasuvAmi enaith thEtRiya pinnark kAlan vembi
      vandhu ippozhudhu ennai enseiyalAm sakthivAL ondRinAl
         sindhath thuNippan thaNippu arum kOba thirisUlaththaiyE.   ...     69    MP3 

vizhikkuth thuNai thiru menmalarp pAdhangkaL, meimai kundRA
   mozhikkuth thuNai murugA enum nAmangkaL, munbuseidha
      pazhikkuth thuNai avan panniru thOLum, bayandha thani
         vazhikkuth thuNai vadivElum sengkOdan mayUramumE.   ...     70    MP3 

thuruththi enumbadi kumbiththu vAyuvaich sutRi muRiththu
   aruththi udambai oRukkil ennAm sivalOgam ennum
      kuruththai aRindhu mugam ARu udai gurunAdhan sonna
         karuththai manaththil iruththum kaNdeer mukthi kaikaNdathE.   ...     71    MP3 

sEndhanaik kandhanaich sengkOttu veRppanaich senchudarvEl
   vEndhanaich senthamizhnUl virithOnai viLangku vaLLi
      kAndhanaik kandhakkadambanaik kAr mayilvagananaich
         sAmthuNaippOdhum maRavAdhavarkku oru thAzhvillaiyE.   ...     72    MP3 

pOkkum varavum iravum pagalum puRambum uLLum
   vAkkum vadivum mudivum illAdhadhu ondRu vandhuvandhu
      thAkkum manOlayamthAnE tharum enaith than vasaththE
         Akkum aRumugavA solla oNAdhu indha AnandhamE.   ...     73    MP3 

arAppunai vENiyan sEi aruLvENdum avizhndha anbAl
   kurAppunai thaNdai amthAL thozhalvENdum kodiya aiyvar
      parAkkaRal vENdum manamum padhaippu aRal vENdum endRAl
         irAp palatRa idaththE irukkai eLidhallavE.   ...     74    MP3 

padikkindRilai pazhanith thirunAmam, padippAr thAL
   mudikkindRilai, murugA engilai, musiyAmal ittu
      midikkindRilai, paramAnandham mERkkoLa vimmivimmi
         nadikkindRilai, nenjamE thanjam Edhu namakku iniyE?   ...     75    MP3 

kOdAdha vEdhanukku yAn seidha kutRam en? kundRu eRindha
   thAL ALanE then thaNigai kumara nin thaNdai am thAL
      sUdAdha senniyum nAdAdha kaNNum thozhAdha kaiyum
         pAdAdha nAvum enakkE therindhu padaiththananE.   ...     76    MP3 

sEl vAngku kaNNiyar vaNNap bayOdharam sEra eNNi
   mAl vAngki Engki mayangkAmal veLLimalai enavE
      kAlvangki niRkkum kaLitRAn kizhaththi kazhuththil kattu
         nUlvAngkidAdhu andRu vElvAngki pUngkazhal nOkku nenjE.   ...     77 .   MP3 

kUrkoNda vElanaip pOtRAmal EtRam koNdAduveergaL!
   pOrkoNda kAlan umaik koNdupOm andRu pUNbanavum
      thArkoNda mAdharum mALigaiyum paNach chAligaiyum
         ArkoNdupOvar aiyO keduveer num aRivu inmaiyE.   ...     78 .   MP3 

pandhAdu mangkaiyar semkayal pArvaiyil pattu uzhalum
   sindha Akulamthanaith theerththu aruLvAi seiyyavEl murugA!
      kondhAr kadambu pudaisUzh thiruththaNik kundRil niRkkum
         kandhA iLamkumarA amarAvadhi kAvalanE.   ...     79 .   MP3 

mAgaththai muttivarrum nedumkUtRan vandhAl en munnE
   thOgaip puraviyil thOndRi niRppAi suththa niththamuththith
      thiyAgap poruppaith thiribura andhaganai thiriyambaganaip
         pAgaththil vaikkum param kalyANi than bAlaganE.   ...     80    MP3 

thArA gaNam enum thAimAr aRuvar tharum mulaippAl
   ArAdhu umaimulaippAl uNda bAlan araiyil kattum
      seerAvum kaiyil siRuvALum vElum en sindhaiyavE
         vArAdhu agal, andhagA, vandhabOdhu uyirvAngkuvanE!   ...     81    MP3 

thagattil sivandha kadambaiyum nenjaiyum thAL iNaikkE
   pugattip paNiyap paNiththu aruLAi puNdareegan aNda
      mugattaip piLandhu vaLarndhu indhiralOgaththai muttavettip
         pagattil porudhitta nittUra sUrabayangkaranE.   ...     82    MP3 

thEngkiya aNdaththu imaiyOr siRaividach sitRadikkE
   pUngazhal kattum perumAL kalAbap puravimisai
      thAngki nadappa muRindhathu sUran thaLam thanivEl
         vAngki anuppidak kundRangaL ettum vazhivittavE.   ...     83    MP3 

maivarum kaNdaththar maindha 'kandhA' endRu vAzhththum indhak
   kaivarum thoNdu andRi matRu aRiyEn katRa kalviyum pOip
      pai varum kELum padhiyum kadhaRap pazhagi niRkkum
         aivarum kaivittu meividumbOdhu un adaikkalamE.   ...     84    MP3 

kAttil kuRaththi pirAn padhaththE karuththaip pugattin
   veettil pugudhan miga eLidhE vizhi nAsivaiththu
      mUttik kabAla mUlAdhAra nEr aNda mUchchai uLLE
         Ottippidiththu engkum OdAmaRt sAdhikkum yOgigaLE.   ...     85    MP3 

vElAyudhan sangku sakrAyudhan virinjan aRiyAch
   sUlayudhan thandha kandhasuvAmi sudarkkudumik
      kAl Ayudha kodiyudaiyOn aruL Aya kavasam uNdu en
         pal Ayudham varumO yamanOdu pagaikkinumE.   ...     86    MP3 

'kumarA, saraNam saraNam!' endRu aNdar kuzhAm thudhikkum
   amarAvadhiyil perumAL thirumugam ARu kaNda
      thamarAgi vaigum thaniyAna njAna thabOdhanarkku ingku
         emarAsan vitta kadai Edu vandhu ini en seiyumE?   ...     87    MP3 

vaNangkith thudhikka aRiyA manidharudan iNangkik
   guNam ketta thuttanai eedEtRuvAi kodiyum kazhugum
      piNangkath thuNangkai alagai koNdAda pisdhartham vAi
         niNam kakka vikrama vElAyudham thotta nirmalanE.   ...     88    MP3 

pangkErugan enaip pattu Olaiyil ida paNdu thaLai
   tham kAlil ittadhu aRindhilanO? thani vEl eduthhthup
      pongku Odham vAividap pon am silambu pulamba varum
         em kOn aRiyin ini nAnmuganukku iru vilangkE.   ...     89    MP3 

mAlOn maruganai mandRu Adi maindhanai vAnavarkku
   mElAna dhEvanai meinjAna dheivaththai mEdhiniyil
      sEl Ar vayal pozhil sengkOdanaich chendRu kaNdu thozha
         nAlAyiram kaN padaiththilanE andha nAnmuganE!   ...     90    MP3 

karumAn(l) maruganaich chemmAn magaLaik kaLavukoNdu
   varum Agulavanaich sEval kaikkOLanai vAnam uiyyap
      porum mAvinaich chetRa pOrvElanaik kannip pUgam udan
         tharumA maruvu sengkOdanai vAzhththugai sAla nandRE.  91    MP3 

thoNdar kaNdu aNdi moNdu uNdu irukkum suththanjAnamenum
   thaNdai am puNdarigam tharuvAi! saNda thaNda vem sUr
      maNdalamkoNdu paNdu aNdar aNdamkoNdu maNdi miNdak
         kaNdu uruNdu aNdar viNdu OdAmal vElthotta kAvalanE.   ...     92    MP3 

maN kamazh undhith thirumAl valamburi Osai andha
   viN kamazh sOlaiyum vAviyum kEttadhu vEl eduththuth
      thiNgiri sindha viLaiyAdum piLLaith thiru araiyil
         kiNkiNi Osai padhinAl ulagamum kEttadhuvE.   ...     93    MP3 

theLLiya Enalil kiLLaiyaik kaLLach chiRumi enum
   vaLLiyai vEttavan thAL vEttila siRuvaLLai thaLLith
      thuLLiya keNdaiyaith thoNdaiyaith thOdhagach chollai nalla
         veLLiya niththila viththAra mUralai vEtta nenjE.   ...     94 .   MP3 

yAn, thAn enum sol iraNdum kettAl alladhu yAvarukkum
   thOndRAdhu saththiyam thollaipperunilam sUgaram Ay
      keendRan marugan murugan kirubAgaran kELviyinAl
         sAndRu Arum atRa thani veLikkE vandhu sandhippadhE.   ...     95    MP3 

thadam kotRa vEL mayilE! idartheerath thanividil nee
   vadakkil girikku appuRaththu ninthOgaiyin vattam ittuk
      kadalukku appuRaththum kadhirkku appuRaththum kanagasakrath
         thidarkku appuRaththum thisaikku appuRaththum thiriguvaiyE.   ...     96    MP3 

sElil thigazh vayal sengkOdai veRppan sezhungkalabi
   Aliththu anandhan paNAmudi thAkka adhirndhu adhirndhu
      kAlil kidappana mANikka rAsiyum kAsiniyaip
         pAlikkum mAyanum sakrAyudhamum paNilamumE.   ...     97    MP3 

gadhithanai ondRaiyum kANkindRilEn kandhavEl murugA!
   nadhithanai anna poivAzhvil anbAi narambAl podhindha
      podhithanaiyum koNdu thiNdAdumARu enaip pOdhavitta
         vidhithanai nondhunondhu ingkE endRan manam vEgindRathE.   ...     98    MP3 

kAvik kamalak kazhaludan sErththu ennaik kAththaruLAi!
   thUvikkula mayilvAgananE thUNai Edhum indRith
      thAvippadarak kozhukombu ilAdha thanikkodipOl
         pAvith thanimanam thaLLAdi vAdip padhaikkindRathE.   ...     99    MP3 

idudhalaich satRum karudhEnaip pOdham ilEnai anbAl
   kedudhal ilA thoNdaril kUttiyavA! kirounja veRpai
      adudhalaich sAththiththa vElOn piRavi aRa ich chiRai
         vidudhalaippattadhu, vittadhu pAsa vinai vilangkE.   ...    100    MP3 

nURtpayan

salam kANum vEndharthamakkum anjAr yamansaNdaikku anjAr
   thulangkA naragakkuzhi aNugAr thutta nOi aNugAr
      kalangkAr pulikkum karadikkum yAnaikkum kandhan nan nUl
         alangkAram nUtRuL orukavithAn katRu aRindhavarE.   ...    101    MP3 

thiruvadiyum thaNdaiyum silambum silambu Uduruvap
   poru vadivElum kadambum thadambuyam ARiraNdum
      maruvadivu Ana vadhanangkaL ARum malark kaNgkaLum
         guruvadivAi vandhu en uLLam kuLirak kudikoNdavE.   ...    102    MP3 

irAp pagalatRa idamkAtti yAn irundhE thudhikkak
   kurAppunai thaNdai am thAL aruLAi; karikUppitta nAL
      karAppadak kondRa karipOtRa nindRa kadavuL mechchum
         parAkkirama vEla nirudha sangkAra bayangkaranE!   ...    103    MP3 

sem kEzh aduththa sina vadivElum thirumugamum
   pangkE niraiththa nal panniruthOLum padhumamalark
      kongkE tharaLam soriyum sengkOdaik kumaran ena
         engkE ninaippinum angkE enmun vandhu edhir niRppanE.   ...    104    MP3 

Avikku mOsam varumARu aRindhu un arutpadhangkaL
   sEvikka endRu ninaikkindRilEn vinaitheerththu aruLAi
      vAvith thada vayal sUzhum thiruththaNi mAmalaivAzh
         sEval kodi udaiyOnE amara sigAmaNiyE.   ...    105    MP3 

koLLith thalaiyil eRumbu adhupOlak kulaiyum endRan
   uLLath thuyarai ozhiththu aruLAi orukOdi muththam
      theLLik kozhikkum kadal sendhil mEviya sEvaganE
         vaLLikku vAiththavanE mayil ERiya mANikkamE!   ...    106    MP3 

sUlam pidiththu ema pAsam suzhatRith thodarndhuvarum
   kAlan thanakku orukAlum anjEn; kadalmeedhu ezhundha
      Alam kudiththa perumAn kumAran aRumugavan
         vElum thirukkaiyum uNdE namakku oru meiththuNaiyE!   ...    107    MP3 

... KandharalangkAram is complete.


 அனைத்து செய்யுட்கள்   ஒலிவடிவத்துடன் 
 ஒர் அறிமுக ஆய்வுக் கட்டுரை - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா) 
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   PDF வடிவத்தில்   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 with audio
 An introduction to Kandhar AlangkAram by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia) 
 For Alphabetical List   in PDF format   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Alangkaram

English Transliteration

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]