Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அலங்காரம்
ஒலிவடிவத்துடன்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AlangkAram
with audio

Sri Kaumara Chellam
Kandhar AlangkAram அனைத்து செய்யுட்கள் 
 ஒர் அறிமுக ஆய்வுக் கட்டுரை - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா) 
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   PDF வடிவத்தில்   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 English Transliteration of all verses
 An introduction to Kandhar AlangkAram by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia) 
 For Alphabetical List   in PDF format   For Numerical List 
 
1.
  பேற்றைத் தவம் பொருளுக்கு -SS- 

பேற்றைத் தவஞ்சற்று மில்லாத வென்னைப்ர பஞ்சமென்னும்
   சேற்றைக் கழிய வழிவிட்ட வா! செஞ் சடாடவிமேல்
      ஆற்றைப் பணியை யிதழியைத் தும்பையை யம்புலியின்
         கீற்றைப் புனைந்த பெருமான் குமாரன் க்ருபாகரனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
1.
  pEtRaith thavam meanings -SS- 

pEtRaith thavam satRum illAdha ennaip pirabanjam ennum
   sEtRaik kazhiya vazhivittavA! sem sadA adavimEl
      AtRaip paNiyai idhazhiyai thumbaiyai ambuliyin
         keetRaip punaindha perumAn kumAran kirubAgaranE.
go to top
 
 
2.
  அழித்துப் பிறக்க பொருளுக்கு -SS- 

அழித்துப் பிறக்கவொட்டா அயில் வேலன் கவியையன்பால்
   எழுத்துப் பிழையறக் கற்கின்றி லீரெரி மூண்டதென்ன
      விழித்துப் புகையெழப் பொங்குவெங் கூற்றன் விடுங்கயிற்றாற்
         கழுத்திற் சுருக்கிட் டிழுக்குமன் றோகவி கற்கின்றதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
2.
  azhiththup piRakka meanings -SS- 

azhiththup piRakkavottA ayil vElan kaviyai anbAl
   ezhuththuppizhai aRak kaRkindRileer eri mUNdadhu enna
      vizhiththup pugai ezhap pongku vem kUtRin vidum kayitRAl
         kazhuththil surukkittu izhukkum andRO kavi kaRkinRadhE.
go to top
 
 
3.
  தேர் அணி இட்டு பொருளுக்கு -SS- 

தேரணி யிட்டுப் புரமெரித் தான்மகன் செங்கையில்வேற்
   கூரணி யிட்டணு வாகிக் கிரெளஞ்சங் குலைந்தரக்கர்
      நேரணி யிட்டு வளைந்த கடக நெளிந்தது சூர்ப்
         பேரணி கெட்டது தேவந்த்ர லோகம் பிழைத்ததுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
3.
  thEr aNi ittu meanings -SS- 

thEr aNi ittu puram eriththAn magan sem kaiyil vEl
   kUr aNi ittu aNuvAgik kirounjam kulaindhu arakkar
      nEr aNi ittu vaLaindha kadagam neLindhadhu sUrp
         pEr aNi kettadhu dhEvEndhira lOgam pizhaiththadhuvE.
go to top
 
 
4.
  ஓர ஒட்டார் பொருளுக்கு -SS- 

ஓரவொட் டாரொன்றை யுன்னவொட் டார்மல ரிட்டுனதாள்
   சேரவொட் டாரைவர் செய்வதென் யான்சென்று தேவருய்யச்
      சோரநிட் டூரனைச் சூரனைக் காருடல் சோரிகக்கக்
         கூரகட்டாரியிட் டோரிமைப் போதினிற் கொன்றவனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
4.
  Ora ottAr meanings -SS- 

Ora ottAr, ondRai unna ottAr, malar ittu unadhu thAL
   sEra ottAr aiyvar; seivadhu en yAn? sendRu dhEvar uiyyach
      chOra nittUranai sUranai kAr udal sOri kakkak
         kUra kattAri ittu Or imaip pOdhinil kondRavanE!
go to top
 
 
5.
  திருந்த அம் பொருளுக்கு -SS- 

திருந்தப் புவனங்க ளீன்றபொற் பாவை திருமுலைப்பால்
   அருந்திச் சரவணப் பூந்தொட்டி லேறி யறுவர்கொங்கை
      விரும்பிக் கடலழக் குன்றழச் சூரழ விம்மியழுங்
         குருந்தைக் குறிஞ்சிக் கிழவனென் றோதுங் குவலயமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
5.
  thirundha am meanings -SS- 

thirundha am buvanangkaL eendRa poRtpAvai thirumulaippAl
   arundhich charavaNap pUndhottil ERi aRuvar kongkai
      virumbik kadal azhak kundRu azhach chUr azha vimmi azhung
         kurundhaik kuRinjik kizhavan endRu Odhum kuvalayamE.
go to top
 
 
6.
  பெரும் பைம் பொருளுக்கு -SS- 

பெரும்பைம் புனத்தினுட் சிற்றேனல் காக்கின்ற பேதை கொங்கை
   விரும்பும் குமரனை மெய்யன்பி னான்மெல்ல மெல்லவுள்ள
      அரும்புந் தனிப்பர மானந்தத் தித்தித் தறிந்தவன்றே
         கரும்புந் துவர்த்துச் செந்தேனும் புளித்தறக் கைத்ததுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
6.
  perum paim meanings -SS- 

perum paim punaththinuL siRu Enal kAkkindRa pEdhai kongkai
   virumbum kumaranai mei anbinAl mellamella uLLa
      arumbum thani parama Anandham thiththiththu aRindha andRE
         karumbum thuvarththu sem thEnum puLiththu aRak kaiththadhuvE.
go to top
 
 
7.
  சளத்தில் பிணிபட்டு பொருளுக்கு -SS- 

சளத்திற் பிணிபட் டசட்டு க்ரியைக்குட் டவிக்குமென்றன்
   உளத்திற் ப்ரமத்தைத் தவிர்ப்பா யவுண ருரத்துதிரக்
      குளத்திற் குதித்துக் குளித்துக் களித்துக் குடித்துவெற்றிக்
         களத்திற் செருக்கிக் கழுதாட வேல்தொட்ட காவலனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
7.
  saLaththil piNipattu meanings -SS- 

saLaththil piNipattu asattuk kiriyaikkuL thavikkum endRan
   uLaththil piramaththaith thavirppAi; avuNar uraththu udhirak
      kuLaththil kudhiththuk kuLiththuk kaLiththuk kudiththu vetRik
         kaLaththil serukkik kazhudhAda vEl thotta kAvalanE!
go to top
 
 
8.
  ஒளியில் விளைந்த பொருளுக்கு -SS- 

ஒளியில் விளைந்த வுயர்ஞான பூதரத் துச்சியின்மேல்
   அளியில் விளைந்ததொ ராநந்தத் தேனை அநாதியிலே
      வெளியில் விளைந்த வெறும்பாழைப் பெற்ற வெறுந்தனியைத்
         தெளிய விளம்பிய வா! முக மாறுடைத் தேசிகனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
8.
  oLiyil viLaindha meanings -SS- 

oLiyil viLaindha uyar njAna pUdharaththu uchchiyin mEl
   aLiyil viLaindhadhu Or Anandhath thEnai anAdhiyilE
      veLiyil viLaindha veRum pAzhaip petRa veRum thaniyaith
         theLiya viLambiyavA! mugam ARudaith dhEsiganE!
go to top
 
 
9.
  தேன் என்று பொருளுக்கு -SS- 

தேனென்று பாகென்றுவமிக் கொணாமொழித் தெய்வ வள்ளி
   கோனன் றெனக்குப தேசித்த தொன்றுண்டு கூறவற்றோ
      வானன்று காலன்று தீயன்று நீரன்று மண்ணுமன்று
         தானன்று நானன் றசரீரி யன்று சரீரியன்றே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
9.
  thEn endRu meanings -SS- 

thEn endRu pAgu endRu uvamikka oNA mozhith dheivavaLLi
   kOn andRu enakku ubadhEsiththadhu ondRu uNdu kURavandRO
      vAn andRu, kAl andRu, thee andRu, neer andRu, maNNum andRu,
         thAn andRu, nAn andRu, asareeri andRu, sareeri andRE.
go to top
 
 
10.
  சொல்லுகைக்கு இல்லை பொருளுக்கு -SS- 

சொல்லுகைக் கில்லையென் றெல்லாமிழந்து சும்மா விருக்கும்
   எல்லையுட் செல்ல எனைவிட்ட வாஇகல் வேலனல்ல
      கொல்லியைச் சேர்க்கின்ற சொல்லியைக் கல்வரைக் கொவ்வைச் செவ்வாய்
         வல்லியைப் புல்கின்ற மால்வரைத் தோளண்ணல் வல்லபமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
10.
  sollugaikku illai meanings -SS- 

sollugaikku illai endRu ellAm izhandhu summA irukkum
   ellaiyuL sella enai vittavA igal vElan nalla
      kolliyaich sErkkindRa solliyaik kalvaraik kovvaich sevvAi
         valliyaip pulgindRa mAlvaraith thOL aNNal vallabanE.
go to top
 
 
11.
  குசை நெகிழா பொருளுக்கு -SS- 

குசைநெகி ழாவெற்றி வேலோ னவுணர் குடர்குழம்பக்
   கசையிடு வாசி விசை கொண்ட வாகனப் பீலியின்கொத்
      தசைபடு கால்பட் டசைந்தது மேரு அடியிடவெண்
         டிசைவரை தூள்பட்ட அத்தூளின் வாரி திடர்பட்டதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
11.
  kusai negizhA meanings -SS- 

kusai negizhA vetRi vElOn avuNar kudar kuzhambak
   kasaiyidu vAsi visaikoNda vAganap peeliyin koththu
      asaipadu kAlpattu asaindhadhu mEru adiyil eN-
         thisaivarai thULpatta aththULin vAri thidarpattadhu.
go to top
 
 
12.
  படைபட்ட வேலவன் பொருளுக்கு -SS- 

படைபட்ட வேலவன் பால்வந்த வாகைப் பதாகையென்னுந்
   தடைபட்ட சேவல் சிறகடிக் கொள்ளச் சலதிகிழிந்
      துடைபட்ட தண்ட கடாக முதிர்ந்த துடுபடலம்
         இடைபட்ட குன்றமு மாமேரு வெற்பு மிடிபட்டவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
12.
  padaipatta vElavan meanings -SS- 

padaipatta vElavanpAl vandha vAgaip pathAgai ennum
   thadaipatta sEval siRagadikkoLLach chalathi kizhindhu
      udaipattadhu aNda kadAgam udhirndhadhu udupadalam
         idaipatta kundRamum mAmEru veRppum idipattavE.
go to top
 
 
13.
  ஒருவரைப் பங்கில் பொருளுக்கு -SS- 

ஒருவரைப் பங்கி லுடையாள் குமார னுடைமணிசேர்
   திருவரைக் கிண்கிணி யோசை படத்திடுக் கிட்டரக்கர்
      வெருவரத் திக்குச் செவிடுபட் டெட்டுவெற் புங்கனகப்
         பருவரைக் குன்று மதிர்ந்தன தேவர் பயங்கெட்டதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
13.
  oruvaraip pangkil meanings -SS- 

oruvaraip pangkil udaiyAL kumAranudai maNisEr
   thruvaraik kiNkiNi Osaipadath thidukkittu arakkar
      veruvarath thikkuch chevidupattu ettu veRppum kanagap
         paruvaraik kundRam adhirndhana dhEvar bayam kettathE.
go to top
 
 
14.
  குப்பாச வாழ்க்கை பொருளுக்கு -SS- 

குப்பாச வாழ்க்கையுட் கூத்தாடு மைவரிற் கொட்படைந்த
   இப்பாச நெஞ்சனை யீடேற்று வாயிரு நான்குவெற்பும்
      அப்பாதி யாழ்விழ மேருங் குலுங்கவிண் ணாருமுய்யச்
         சப்பாணி கொட்டிய கையா றிரண்டுடைச் சண்முகனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
14.
  kuppAsa vAzhkkai meanings -SS- 

kuppAsa vAzhkkaiyuL kUththAdum aiyavaril kotpu adaindha
   ippAsa nenjanai eedEtRuvAi irunAngku veRppum
      appAdhiyAi vizha mErum kulungka viNNArum uiyyach
         chappANikottiyakai ARuiraNdu udaich saNmuganE.
go to top
 
 
15.
  தாவடி ஓட்டு பொருளுக்கு -SS- 

தாவடி யோட்டு மயிலிலுந் தேவர் தலையிலுமென்
   பாவடி யேட்டிலும் பட்டதன் றோபடி மாவலிபால்
      மூவடி கேட்டன்று மூதண்ட கூட முகடுமுட்டச்
         சேவடி நீட்டும் பெருமான் மருகன்றன் சிற்றடியே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
15.
  thAvadi Ottu meanings -SS- 

thAvadi Ottu mayilum dhEvar thalaiyilum en
   pA adi Ettilum pattadhu andRO? padi mAvalipAl
      mU adi kEttu andRu mUdhuaNdam kUda mugadumuttach
         chEvadi neettum perumAn marugan than sitRadiyE.
go to top
 
 
16.
  தடுங்கோள் மனத்தை பொருளுக்கு -SS- 

தடுங்கோள் மனத்தை விடுங்கோள் வெகுளியைத் தானமென்றும்
   இடுங்கோ ளிருந்த படியிருங் கோளெழு பாருமுய்யக்
      கொடுங்கோபச் சூருடன் குன்றந் திறக்கத் தொளைக்கவை வேல்
         விடுங்கோ னருள்வந்து தானே யுமக்கு வெளிப்படுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
16.
  thadungkOL manaththai meanings -SS- 

thadungkOL manaththai vidungkOL veguLiyaith dhAnam endRum
   idungkOL irundhapadi irungkOL ezhu pArum uiyyak
      kodum kObach sUrudan kundRam thiRakkath thoLaikka vaivEl
         vidum kOn aruLvandhu thAnE umakku veLippadumE.
go to top
 
 
17.
  வேத ஆகம பொருளுக்கு -SS- 

வேதா கமசித்ர வேலா யுதன் வெட்சி பூத்ததண்டைப்
   பாதார விந்தம் அரணாக அல்லும் பகலுமில்லாச்
      சூதான தற்ற வெளிக்கே யொளித்துச்சும் மாவிருக்கப்
         போதா யினிமன மேதெரி யாதொரு பூதர்க்குமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
17.
  vEdha Agama meanings -SS- 

vEdha Agama chithra vElAyudhan vetchipUththa thaNdaip
   pAdha aravindham araN Aga allum pagalum illAch
      sUdhAnadhu atRa veLikkE oLiththuch summAirukkap
         pOdhAi ini manamE theriyAdha oru bUdharukkumE.
go to top
 
 
18.
  வையின் கதிர் பொருளுக்கு -SS- 

வையிற் கதிர்வடி வேலோனை வாழ்த்தி வறிஞர்க்கென்றும்
   நொய்யிற் பிளவள வேனும் பகிர்மின்க ணுங்கட்கிங்ஙன்
      வெய்யிற் கொதுங்க வுதவா உடம்பின் வெறுநிழல்போற்
         கையிற் பொருளு முதவாது காணுங் கடைவழிக்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
18.
  vaiyin kadhir meanings -SS- 

vaiyin kadhir vadivElOnai vAzhththi vaRinjarkku endRum
   noiyyin piLavu aLavEnum pagirmingkaL nungkatku ingan
      veiyyiRku odhungka udhavA udambin veRunizhalpOl
         kaiyil poruLum udhavAdhu kANum kadaivazhikkE.
go to top
 
 
19.
  சொன்ன கிரௌஞ்ச பொருளுக்கு -SS- 

சொன்ன கிரெளஞ்ச கிரியூ டுருவத் தொளைத்தவைவேல்
   மன்ன கடம்பின் மலர்மாலை மார்பமெள னத்தையுற்று
      நின்னை யுணர்ந்துணர்ந் தெல்லா மொருங்கிய நிர்குணம் பூண்
         டென்னை மறந்திருந் தேனிறந் தேவிட்ட திவ்வுடம்பே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
19.
  sonna kirounja meanings -SS- 

sonna kirounjagiri Uduruva thoLaiththa vai vEl
   manna kadambin malarmAlai mArba, mounaththai utRu
      ninnai uNarndhu uNarndhu ellAm orungkiya nirkkuNampUNdu
         ennai maRandhu irundhEn iRandhEvittadhu ivvudambE.
go to top
 
 
20.
  கோழிக்கொடியன் பொருளுக்கு -SS- 

கோழிக் கொடிய னடிபணி யாமற் குவலத்தே
   வாழக் கருது மதியிலி காளுங்கள் வல்வினைநோய்
      ஊழிற் பெருவலி யுண்ணவொட்டாது உங்களத்தமெல்லாம்
         ஆழப் புதைத்துவைத் தால்வருமோ நும் மடிப்பிறகே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
20.
  kOzhikkodiyan meanings -SS- 

kOzhikkodiyan adipaNiyAmal kuvalayaththE
   vAzhak karudhum madhiyilikAL ungkaL valvinainOi
      Uzhin peruvali uNNa ottAdhu ungkaL aththam ellAm
         Azhappudhaiththu vaiththAl varumO num adip piRakkE?
go to top
 
 
21.
  மரண ப்ரமாதம் பொருளுக்கு -SS- 

மரணப்ர மாத நமக்கில்லை யாமென்றும் வாய்த்ததுணை
   கிரணக் கலாபியும் வேலுமுண் டேகிண் கிணிமுகுள
      சரணப்ர தாப சசிதேவி மங்கல்ய தந்துரக்ஷா
         பரணக்ரு பாகர ஞானா கரசுர பாஸ்கரனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
21.
  maraNa pramAdham meanings -SS- 

maraNa pramAdham namakku illai Am endRum
   kiraNakkalAbiyum vElum uNdE; kiNkiNi muguLa
      saraNa pradhAba, sasidhEvi mangkalya thandhuraksha
         AbaraNa kirubAgara, njAnAgara, sura bAskaranE.
go to top
 
 
22.
  மொய் தார் அணி பொருளுக்கு -SS- 

மொய்தா ரணிகுழல் வள்ளியை வேட்டவன் முத்தமிழால்
   வைதா ரையுமங்கு வாழவைப் போன்வெய்ய வாரணம்போற்
      கைதா னிருப துடையான் தலைப்பத்துங் கத்தரிக்க
         எய்தான் மருகன் உமையாள் பயந்த இலஞ்சியமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
22.
  moi dhAr aNi meanings -SS- 

moi dhAr aNi kuzhal vaLLiyai vEttavan, muththamizhAl
   vaidhAraiyum angku vAzhavaippOn, veiya vAraNam pOl
      kaidhAn irubadhu udaiyAn thalai paththum kaththarikka
         eiydhAn marugan, umaiyAL bayandha ilanjiyamE.
go to top
 
 
23.
  தெய்வத் திருமலை பொருளுக்கு -SS- 

தெய்வத் திருமலைச் செங்கோட்டில் வாழுஞ் செழுஞ்சுடரே
   வைவைத்த வேற்படை வானவ னேமற வேனுனைநான்
      ஐவர்க் கிடம்பெறக் காலிரண் டோட்டி யதிலிரண்டு
         கைவைத்த வீடு குலையுமுன்னே வந்து காத்தருளே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
23.
  dheivath thirumalai meanings -SS- 

dheivath thirumalaich chengkOttil vAzhum sezhum sudarE
   vai vaiththa vERtpadai vAnavanE maRavEn unai nAn
      aiyvarkku idampeRa kAl iraNdu Otti adhil iraNdu
         kaivaiththa veedu kulaiyum munnE vandhu kAththaruLE.
go to top
 
 
24.
  கின்னம் குறித்து பொருளுக்கு -SS- 

கின்னங் குறித்தடி யேன்செவி நீயன்று கேட்கச்சொன்ன
   குன்னங் குறிச்சி வெளியாக்கி விட்டது கோடுகுழல்
      சின்னங் குறிக்க குறிஞ்சிக் கிழவர் சிறுமிதனை
         முன்னங் குறிச்சியிற் சென்றுகல் யாண முயன்றவனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
24.
  kinnam kuRiththu meanings -SS- 

kinnam kuRiththu adiyEn sevi nee andRu kEtkachchonna
   kunnam kuRichchi veLiyAkkivittadhu kOdukuzhal
      sinnam kuRikkak kuRinjik kizhavar siRumidhanai
         munnam kuRichchiyil sendRu kalyANam muyandRavanE.
go to top
 
 
25.
  தண்டாயுதமும் பொருளுக்கு -SS- 

தண்டா யுதமுந் திரிசூல மும்விழத் தாக்கியுன்னைத்
   திண்டாட வெட்டி விழவிடு வேன்செந்தில் வேலனுக்குத்
      தொண்டா கியவென் னவிரோத ஞானச் சுடர்வடிவாள்
         கண்டா யடாவந்த காவந்து பார்சற்றென் கைக்கெட்டவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
25.
  thaNdAyudhamum meanings -SS- 

thaNdAyudhamum thirisUlamum vizhath thAkki unnaith
   thiNdAda vetti vizhaviduvEn sendhil vElanukkuth
      thoNdAgiya en 'avirOdha njAnachchudar vadivAL'
         kaNdAyadA andhagA? vandhupAr satRu en kaikku ettavE!
go to top
 
 
26.
  நீலச் சிகண்டியில் பொருளுக்கு -SS- 

நீலச் சிகண்டியி லேறும் பிரானெந்த நேரத்திலுங்
   கோலக் குறத்தி யுடன்வரு வான்குரு நாதன்சொன்ன
      சீலத்தை மெள்ளத் தெளிந்தறி வார்சிவ யோகிகளே
         காலத்தை வென்றிருப்பார், மரிப் பார்வெறுங் கர்மிகளே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
26.
  neelach chigaNdiyil meanings -SS- 

neelach chigaNdiyil ERum pirAn endha nEraththilum
   kOlak kuRaththiyudan varuvAn gurunAdhan sonna
      seelaththai meLLath theLindhu aRivAr sivayOgigaLE
         kAlaththai vendRu iruppAr; marippAr veRum karmigaLE.
go to top
 
 
27.
  ஓலையும் தூதரும் பொருளுக்கு -SS- 

ஓலையுந் தூதருங் கண்டுதிண் டாட லொழித்தெனக்குக்
   காலையு மாலையு முன்னிற்கு மேகந்த வேள்மருங்கிற்
      சேலையுங் கட்டிய சீராவுங் கையிற் சிவந்தசெச்சை
         மாலையுஞ் சேவற் பதாகையுந் தோகையும் வாகையுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
27.
  Olaiyum thUdharum meanings -SS- 

Olaiyum thUdharum kaNdu thiNdAdal ozhiththu enakkuk
   kAlaiyum mAlaiyum munniRkkumE kandhavEL marungkil
      sElaiyum kattiya seerAvum kaiyil sivandha sechchai
         mAlaiyum sEval pathAgaiyum thOgaiyum vAgaiyumE.
go to top
 
 
28.
  வேலே விளங்கும் பொருளுக்கு -SS- 

வேலே விளங்குகை யான்செய்ய தாளினில் வீழ்ந்திறைஞ்சி
   மாலே கொளவிங்ஙன் காண்பதல் லான்மன வாக்குச்செய
      லாலே யடைதற் கரிதா யருவுரு வாகியொன்று
         போலே யிருக்கும் பொருளையெவ் வாறு புகல்வதுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
28.
  vElE viLangkum meanings -SS- 

vElE viLangkum kaiyAn seiya thALinil veezhndhu iRainji
   mAlE koLa inggan kANbadhu allAl manam vAkkuch seya-
      lAlE adaidhaRkku aridhAi aru uruvAgi ondRu
         pOlE irukkum poruLai evvARu pugalvadhuvE?
go to top
 
 
29.
  கடத்தில் குறத்தி . பொருளுக்கு -SS- 

கடத்திற் குறத்தி பிரானரு ளாற்கலங் காதசித்தத்
   திடத்திற் புணையென யான்கடந் தேன்சித்ர மாதரல்குற்
      படத்திற் கழுத்திற் பழுத்தசெவ் வாயிற் பணையிலுந்தித்
         தடத்திற் றனத்திற் கிடக்கும்வெங் காம சமுத்திரமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
29.
  kadaththil kuRaththi. meanings -SS- 

kadaththil kuRaththi pirAn aruLAl kalangkAdha siththam
   thidaththin punai ena yAn kadandhEn sithramAdhar alkul
      padaththil kahuththil pazhuththa sevvAyil paNaiyil undhith
         thadaththil thanaththil kidakkum vem kAma samuththiramE.
go to top
 
 
30.
  பால் என்பது மொழி . பொருளுக்கு -SS- 

பாலென் பதுமொழி பஞ்சென் பதுபதம் பாவையற்கண்
   சேலென்ப தாகத் திரிகின்ற நீசெந்தி லோன்றிருக்கை
      வேலென் கிலைகொற்ற மயூர மென்கிலை வெட்சித்தண்டைக்
         காலென் கிலைமன மேயெங்ங னேமுத்தி காண்பதுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
30.
  pAl enbadhu mozhi. meanings -SS- 

pAl enbadhu mozhi, panju enbadhu padham, pAvaiyar kaN
   sEl enbadhu Agath thirigindRa nee sendhilOn thirukkai
      vEl enkilai kotRa mayUram enkilai vetchith thaNdaik
         kAl enkilai manamE engganE muththi kANbadhuvE?
go to top
 
 
31.
  பொக்கக் குடிலில் பொருளுக்கு -SS- 

பொக்கக் குடிலிற் புகுதா வகைபுண்ட ரீகத்தினுஞ்
   செக்கச் சிவந்த கழல்வீடு தந்தருள் சிந்துவெந்து
      கொக்குத் தறிபட் டெறிபட் டுதிரங் குமுகுமெனக்
         கக்கக் கிரியுரு வக்கதிர் வேல்தொட்ட காவலனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
31.
  pokkak kudilil meanings -SS- 

pokkak kudilil pugudhA vagai puNdareegaththinum
   sekkach chivandha kazhal veeduthandhu aruL; sindhu vendhu
      kokkuth thaRipattu eRipattu udhiram kumumu enak
         kakkak giri uruvak kadhirvEl thotta kAvalanE.
go to top
 
 
32.
  கிளைத்துப் புறப்பட்ட . பொருளுக்கு -SS- 

கிளைத்துப் புறப்பட்ட சூர்மார் புடன்கிரி யூடுருவத்
   தொளைத்துப் புறப்பட்ட வேற்கந்த னேதுறந் தோருளத்தை
      வளைத்துப் பிடித்துப் பதைக்கப் பதைக்க வதைக்குங் கண்ணார்க்
         கிளைத்துத் தவிக்கின்ற என்னை யெந்நாள்வந் திரட்சிப்பையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
32.
  kiLaththup puRappatta. meanings -SS- 

kiLaththup puRappatta sUr mArbudan giri Uduruvath
   thoLaiththup puRappatta vEl kandhanE, thuRandhOr uLaththai
      vaLaiththup pidiththup padhaikkap padhaikka vadhaikkum kaNNArkku
         iLaiththuth thavikkindRa ennai ennAL vandhu iratchippaiyO?
go to top
 
 
33.
  முடியாப் பிறவி பொருளுக்கு -SS- 

முடியாப் பிறவிக் கடலிற் புகார்முழு துங்கெடுக்கு
   மிடியாற் படியில் விதனப் படார்வெற்றி வேற்பெருமாள்
      அடியார்க்கு நல்ல பெருமாள் அவுணர் குலமடங்கப்
         பொடியாக் கியபெரு மாள்திரு நாமம் புகல்பவரே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
33.
  mudiyAp piRavi meanings -SS- 

mudiyAp piRavik kadalil pugAr, muzhudhum kedukkum
   midiyAl padiyil vidhanappadAr, vetRivEl perumAL
      adiyArkku nalla perumAL avuNar kulam adangkap
         podiyAkkiya perumAL thirunAmam pugalbavarE.
go to top
 
 
34.
  பொட்டாக வெற்பை . பொருளுக்கு -SS- 

பொட்டாக வெற்பைப் பொருதகந்தா தப்பிப் போனதொன்றற்
   கெட்டாத ஞான கலைதரு வாயிருங் காமவிடாய்ப்
      பட்டா ருயிரைத் திருகிப் பருகிப் பசிதணிக்குங்
         கட்டாரி வேல்விழி யார்வலைக் கேமனங் கட்டுண்டதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
34.
  pottAga veRppai. meanings -SS- 

pottu Aga veRppaip porudha kandhA, thappip pOnadhu ondRaRku
   ettAdha njAnakalai tharuvAi; irum kAma vidAip
      pattAr uyiraith thirugip parugip pasithaNikkum
         kattAri vElvizhiyAr valaikkE manam kattuNdathE.
go to top
 
 
35.
  பத்தித் துறை பொருளுக்கு -SS- 

பத்தித் துறையிழிந் தாநந்த வாரி படிவதினால்
   புத்தித் தரங்கந் தெளிவதென் றோபொங்கு வெங்குருதி
      மெத்திக் குதிகொள்ள வெஞ்சூ ரனைவிட்ட சுட்டியிலே
         குத்தித் தரங்கொண் டமரா வதிகொண்ட கொற்றவனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
35.
  paththith thuRai meanings -SS- 

paththith thuRai izhindhu AnandhavAri padivadhinAl
   buththith tharangkam theLivadhu endRO? pongku vem kurudhi
      meththik kuthikoLLa vem sUranai vitta suttiyilE
         kuththith tharamkoNdu amarAvadhi koNda kotRavanE.
go to top
 
 
36.
  சுழித்து ஓடும் ஆற்றில் பொருளுக்கு -SS- 

சுழித்தோடு மாற்றிற் பெருக்கானது செல்வந் துன்ப மின்பங்
   கழித்தோடு கின்றதெக் காலநெஞ்சே கரிக் கோட்டு முத்தைக்
      கொழித்தோடு காவிரிச் செங்கோட னென்கிலை குன்றமெட்டுங்
         கிழித்தோடு வேலென் கிலையெங்ங னேமுத்தி கிட்டுவதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
36.
  suzhiththu Odum AtRil meanings -SS- 

suzhiththu Odum AtRil perukku Anadhu selvam thunbam inbam
   kazhiththu OdukindRadhu ekkAlam nenjE? karikkOttu mutthaik
      kozhiththu Odum kAvirich chengkOdan enkilai; kundRam ettum
         kizhiththu Odum vEl enkilai; engganE muththi kittuvathE?
go to top
 
 
37.
  கண்டு உண்ட . பொருளுக்கு -SS- 

கண்டுண்ட சொல்லியர் மெல்லியர் காமக் கலவிக்கள்ளை
    மொண்டுண் டயர்கினும் வேன்மற வேன்முது கூளித்திரள்
      டுண்டுண் டுடுடுடு டூடூ டுடுடுடு டுண்டுடுண்டு
         டிண்டிண் டெனக்கொட்டி யாடவெஞ் சூர்க்கொன்ற ராவுத்தனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
37.
  kaNdu uNda. meanings -SS- 

kaNdu uNda solliyar melliyar kAmakkalavik kaLLai
   moNdu uNdu ayarkinum vEl maRavEn mudhu kULith thiraL
      duNduN dudududu dUdU dudududu duNdu duNdu
         diNdiN denak kotti Ada vem sUrk kondRa rAvuththanE.
go to top
 
 
38.
  நாள் என் செயும் பொருளுக்கு -SS- 

நாளென் செயும்வினை தானென் செயுமெனை நாடிவந்த
   கோளென் செயுங்கொடுங் கூற்றென் செயுங்கும ரேசரிரு
      தாளுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையும் தண்டையுஞ் சண்முகமுந்
         தோளுங் கடம்பு மெனக்குமுன் னேவந்து தோன்றிடினே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
38.
  nAL en seiyum meanings -SS- 

nAL en seiyum? vinaidhAn en seiyum? enai nAdi vandha
   kOL en seiyum? kodum kUtRu en seiyum? kumarEsar iru
      thALum silambum sadhangkaiyum thaNdaiyum saNmugamum
         thOLum kadambum enakku munnE vandhu thOndRidinE.
go to top
 
 
39.
  உதித்து ஆங்கு பொருளுக்கு -SS- 

உதித்தாங் குழல்வதுஞ் சாவதுந் தீர்த்தெனை யுன்னி லொன்றா
   விதித்தாண் டருள்தருங் காலமுண் டோவெற்பு நட்டுரக
      பதித்தாம்பு வாங்கிநின் றம்பரம் பம்பரம் பட்டுழல
         மதித்தான் திருமரு காமயி லேறிய மாணிக்கமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
39.
  udhiththu Angku meanings -SS- 

udhiththu Angku uzhalvadhum sAvadhum theerththu enai unnil ondRA
   vidhiththu ANdu aruLtharum kAlam uNdO veRppu nattu uraga-
      padhith thAmbu vAngki nindRu ambaram pambaram pattu uzhala
         mathiththAn thirumarugA mayil ERiya mANikkamE.
go to top
 
 
40.
  சேல் பட்டு பொருளுக்கு -SS- 

சேல்பட் டழிந்தது செந்தூர் வயற்பொழில் தேங்கடம்பின்
   மால்பட் டழிந்தது பூங்கொடி யார்மனம் மாமயிலோன்
      வேல்பட் டழிந்தது வேலையுஞ் சூரனும் வெற்புமவன்
         கால்பட் டழிந்ததிங் கென்றலை மேலயன் கையெழுத்தே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
40.
  sEl pattu meanings -SS- 

sEl pattu azhindhadhu sendhUr vayal pozhil thEm kadambin
   mAl pattu azhindhadhu pUngkodiyAr manam mA mayilOn
      vEl pattu azhindhadhu vElaiyum sUranum veRppum avan
         kAl pattu azhindhadhu ingku en thalaimEl ayan kaiyezhuththE.
go to top
 
 
41.
  பாலே அனைய . பொருளுக்கு -SS- 

பாலே யனைய மொழியார்த மின்பத்தைப் பற்றியென்றும்
   மாலே கொண்டுய்யும் வகையறி யேன்மலர்த் தாள்தருவாய்
      காலே மிகவுண்டு காலே யிலாத கணபணத்தின்
         மேலே துயில்கொள்ளு மாலோன் மருகசெவ் வேலவனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
41.
  pAlE anaiya . meanings -SS- 

pAlE anaiya mozhiyArdham inbaththaippatRi endRum
   mAlE koNdu uiyyum vagai aRiyEn malarththAL tharuvAi
      kAlE miga uNdu kAlE ilAdha kaNabaNaththin
         mElE thuyilkoLLum mAlOn maruga sev vElavanE.
go to top
 
 
42.
  நிணம் காட்டும் பொருளுக்கு -SS- 

நிணங்காட்டுங் கொட்டிலை விட்டொரு வீடெய்தி நிற்கநிற்குங்
   குணங்காட்டி யாண்ட குருதே சிகனங் குறச்சிறுமான்
      பணங்காட்டு மல்குற் குருகுங் குமரன் பதாம்புயத்தை
         வணங்காத் தலைவந்தி தெங்கே யெனக்கிங்ஙன் வாய்த்ததுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
42.
  niNam kAttum meanings -SS- 

niNam kAttum kottilaivittu oru veedu eiydhi niRkka niRkkum
   guNam kAtti ANda gurudhEsigan am kuRach siRumAn
      paNam kAttu alkuRkku urugum kumaran padha ambuyaththai
         vaNangkAththalai vandhu idhuengkE enakku inggan vAiththadhuvE?
go to top
 
 
43.
  கவியால் கடல் பொருளுக்கு -SS- 

கவியாற் கடலடைத் தோன்மரு கோனைக் கணபணக்கட்
   செவியாற் பணியணி கோமான் மகனைத் திறலரக்கர்
      புவியார்ப் பெழத்தொட்ட போர்வேன் முருகனைப் போற்றியன்பாற்
         குவியாக் கரங்கள்வந் தெங்கே யெனக்கிங்ஙன் கூடியவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
43.
  kaviyAl kadal meanings -SS- 

kaviyAl kadal adaiththOn marugOnaik kaNapaNak kat-
   cheviyAl paNi aNi kOmAn maganaith thiRal arakkar
      puvi Arppu ezhath thotta pOrvEn muruganaippOtRi anbAl
         kuviyAk karangkaL vandhu engkE enakku inggan kUdiyavE.
go to top
 
 
44.
  தோலால் சுவர் பொருளுக்கு -SS- 

தோலாற் சுவர்வைத்து நாலாறு காலிற் சுமத்தியிரு
   காலா லெழுப்பி வளைமுது கோட்டிக்கைந் நாற்றிநரம்
      பாலார்க்கை யிட்டுத் தசைகொண்டு மேய்ந்த அகம்பிரிந்தால்
         வேலாற் கிரிதொளைத் தோனிரு தாளன்றி வேறில்லையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
44.
  thOlAl suvar meanings -SS- 

thOlAl suvar vaiththu nAlARu kAlil sumaththi iru
   kAlAl ezhuppi vaLaimudhugu Otti kainAtRi naram-
      bAl Arkkai ittu thasaikoNdu mEindha agampirindhAl
         vElAl giri thoLaiththOn iruthALandRi vERillaiyE.
go to top
 
 
45.
  ஒரு பூதரும் பொருளுக்கு -SS- 

ஒருபூ தருமறி யாத்தனி வீட்டி லுரையுணர்வற்
   றிருபூத வீட்டி லிராமலென் றான்னிரு கோட்டொருகைப்
      பொருபூ தரமுரித் தேகாச மிட்ட புராந்தகற்குக்
         குரு பூத வேலவ னிட்டூர சூர குலாந்தகனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
45.
  oru bUdharum meanings -SS- 

'oru bUdharum aRiyAth thani veettil urai uNarvu atRa
   iru bUdha veettil irAmal' endRAn irukOttu orukaip
      poru bUdharam uriththu EgAsam itta purAndhAgaRkkuk
         guru, bUdhavElavan nittUra sUra kula andhaganE.
go to top
 
 
46.
  நீ ஆன ஞான . பொருளுக்கு -SS- 

நீயான ஞான விநோதந் தனையென்று நீயருள்வாய்
   சேயான வேற்கந்த னேசெந்தி லாய்சித்ர மாதரல்குற்
      றோயா வுருகிப் பருகிப் பெருகித் துவளுமிந்த
         மாயா விநோத மநோதுக்க மானது மாய்வதற்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
46.
  nee Ana njAna . meanings -SS- 

nee Ana njAna vinOdham thanai endRu nee aruLvAi
   sEi Ana vEl kandhanE sendhilAi sithra mAdhar alkul
      thOyA urugip parugip perugith thuvaLum indha
         mAyA vinOdha manO thukkamAnadhu mAivadhaRkkE?
go to top
 
 
47.
  பத்தித் திருமுகம் பொருளுக்கு -SS- 

பத்தித் திருமுக மாறுடன் பன்னிரு தோள்களுமாய்த்
   தித்தித் திருக்கு மமுதுகண் டேன்செயன் மாண்டடங்கப்
      புத்திக் கமலத் துருகிப் பெருகிப் புவனமெற்றித்
         தத்திக் கரைபுர ளும்பர மாநந்த சாகரத்தே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 
47.
  paththith thirumugam meanings -SS- 

paththith thirumugam ARudan panniru thOLgaLumAith
   thiththiththu irukkum amudhu kaNdEn seyal mANdu adangkap
      budhdhik kamalaththu urugip perugip buvanam etRith
         thaththik karaipuraLum parama Anandha sAgaraththE.
go to top
 
 
48.
  புத்தியை வாங்கி பொருளுக்கு -SS- 

புத்தியை வாங்கிநின் பாதாம் புயத்திற் புகட்டியன்பாய்
   முத்தியை வாங்க அறிகின்றி லேன்முது சூர்நடுங்கச்
      சத்தியை வாங்கத் தரமோ குவடு தவிடுபடக்
         குத்திய காங்கேய னேவினை யேற்கென் குறித்தனையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
48.
  buththiyai vAngki meanings -SS- 

buththiyai vAngki nin pAdha ambuyaththil pugatti anbAi
   muththiyai vAngka aRigindRilEn mudhu sUr nadungkach
      saththiyai vAngkath tharamO kuvadu thavidupadak
         kuththiya kAngkEyanE vinaiyEnukku en kuRiththanaiyE?
go to top
 
 
49.
  சூரில் கிரியில் பொருளுக்கு -SS- 

சூரிற் கிரியிற் கதிர்வே லெறிந்தவன் தொண்டர்குழாஞ்
   சாரிற் கதியன்றி வேறிலை காண் தண்டு தாவடிபோய்த்
      தேரிற் கரியிற் பரியிற் றிரிபவர் செல்வமெல்லாம்
         நீரிற் பொறியென் றறியாத பாவி நெடுநெஞ்சமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
49.
  sUril giriyil meanings -SS- 

sUril giriyil kadhir vEl eRindhavan thoNdarkuzhAm
   sArin gathi andRi vERilai kAN thaNdu thAvadi pOith
      thEril kariyil pariyil thiribavar selvam ellAm
         neeril poRi endRu aRiyAdha pAvi nedu nenjamE.
go to top
 
 
50.
  படிக்கும் திருப்புகழ் பொருளுக்கு -SS- 

படிக்குந் திருப்புகழ் போற்றுவன் கூற்றுவன் பாசத்தினாற்
   பிடிக்கும் பொழுதுவந் தஞ்லென் பாய்பெரும் பாம்பினின்று
      நடிக்கும் பிரான்மரு காகொடுஞ் சூர னடுங்கவெற்பை
         இடிக்குங் கலாபத் தனிமயி லேறு மிராவுத்தனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
50.
  padikkum thiruppugazh meanings -SS- 

padikkum thiruppugazh pOtRuvan; kUtRuvan pAsaththinAl
   pidikkumpozhudhu vandhu 'anjal' enbAi, perumpAmbil nindRu
      nadikkum pirAn marugA, kodum sUran nadunga veRppai
         idikkum kalAbath thanimayil ERum irAvuththanE.
go to top
 
 
51.
  மலை ஆறு கூறு பொருளுக்கு -SS- 

மலையாறு கூறெழ வேல்வாங்கி னானை வணங்கியன்பின்
   நிலையான மாதவஞ் செய்குமி னோநும்மை நேடிவருந்
      தொலையா வழிக்குப் பொதிசோறு முற்ற துணையுங்கண்டீர்
         இலையா யினும்வெந்த தேதா யினும்பகிர்ந் தேற்றவர்க்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
51.
  malai ARu kURu meanings -SS- 

malai ARu kURu ezha vElvAngkinAnai vaNangki anbin
   nilaiyAna mAthavam seigumin nummai nEdivarum
      tholaiyA vazhikkup pothisORum utRathuNaiyum kaNdeer
         ilaiyAyinum vendhadhu EdhAyinum pagirndhu EtRavarkkE.
go to top
 
 
52.
  சிகர அத்ரி கூறு பொருளுக்கு -SS- 

சிகராத்ரி கூறிட்ட வேலுஞ்செஞ் சேவலுஞ் செந்தமிழாற்
   பகரார்வமீ பணி பாசசங் க்ராம பணாமகுட
      நிகராட் சமபட்ச பட்சி துரங்க ந்ருபகுமரா
         குகராட் சசபட்ச விட்சோப தீர குணதுங்கனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
52.
  sigara athri kURu meanings -SS- 

sigara athri kURu itta vElum sem sEvalum senthamizhAl
   pagar Arvam ee paNi pAsa sangkrAma paNA maguda
      nigarAtcham patcha patchi thurangka nruba kumarA
         guga rAtchasa patcha vitchOba theera kuNathungkanE.
go to top
 
 
53.
  வேடிச்சி கொங்கை பொருளுக்கு -SS- 

வேடிச்சி கொங்கை விரும்புங் குமரனை மெய்யன்பினாற்
   பாடிக் கசிந்துள்ள போதே கொடாதவர் பாதகத்தாற்
      தேடிப் புதைத்துத் திருட்டிற் கொடுத்துத் திகைத்திளைத்து
         வாடிக் கிலேசித்து வாழ்நாளை வீணுக்கு மாய்ப்பவரே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
53.
  vEdichchi kongkai meanings -SS- 

vEdichchi kongkai virumbum kumaranai mei anbinAl
   pAdik kasindhu uLLapOthE kodAdhavar padhagaththAl
      thEdippudhaiththuth thiruttil koduththuth thigaiththu iLaiththu
         vAdik kilEsiththu vAzhnALai veeNukku mAippavarE.
go to top
 
 
54.
  சாகைக்கும் மீண்டு பொருளுக்கு -SS- 

சாகைக்கு மீண்டு பிறக்கைக்கு மன்றித் தளர்ந்தவர்க்கொன்
   றீகைக் கெனைவிதித் தாயிலை யேயிலங் காபுரிக்குப்
      போகைக்கு நீவழி காட்டென்று போய்க்கடல் தீக்கொளுந்த
         வாகைச் சிலைவளைத் தோன்மரு காமயில் வாகனனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
54.
  sAgaikkum meeNdu meanings -SS- 

sAgaikkum meeNdu piRakkaikkum andRi thaLarndhavarkku ondRu
   eegaikku enai vidhiththAi illaiyE! 'ilangkAburikkup
      pOgaikku nee vazhi kAttu' endRu pOikkadal theekkoLundha
         vAgaichchilai vaLaiththOn marugA mayilvAgananE.
go to top
 
 
55.
  ஆங்காரமும் அடங்கார் பொருளுக்கு -SS- 

ஆங்கா ரமுமடங் காரொடுங் கார்பர மாநந்தத்தே
   தேங்கார் நினைப்பு மறப்பு மறார்தினைப் போதளவும்
      ஓங்காரத் துள்ளொளிக் குள்ளே முருக னுருவங்கண்டு
         தூங்கார் தொழும்பு செய்யா ரென்செய் வார்யம தூதருக்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
55.
  AngkAramum adangkAr meanings -SS- 

AngkAramum adangkAr odungkAr parama AnandhaththE
   thEngkAr ninaippu maRappum aRAr thinaippOdhu aLavum
      OngkAraththu uL oLikku uLLE murugan uruvam kaNdu
         thUngkAr thozhumbu seiyAr en seivAr yamthUdharukkE?
go to top
 
 
56.
  கிழியும்படி அடல் பொருளுக்கு -SS- 

கிழியும் படியடற் குன்றெறிந் தோன்கவி கேட்டுருகி
   இழியுங் கவிகற் றிடாதிருப் பீரெரி வாய்நரகக்
      குழியுந் துயரும் விடாய்ப்படக் கூற்றுவனுார்க் குச்செல்லும்
         வழியுந் துயரும் பகரீர் பகரீர் மறந்தவர்க்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
56.
  kizhiyumbadi adal meanings -SS- 

kizhiyumbadi adal kundRu eRindhOn kavi kEttu urugi
   izhiyum kavi katRidAdhu iruppeer; erivAi naragak
      kuzhiyum thuyarum vidAiyppadak kUtRuvan Urkkuch sellum
         vazhiyum thuyarum pagareer pagareer maRandhavarkkE.
go to top
 
 
57.
  பொரு பிடியும் பொருளுக்கு -SS- 

பொருபிடி யுங்களி றும்விளை யாடும் புனச்சிறுமான்
   தருபிடி காவல சண்முக வாவெனச் சாற்றிநித்தம்
      இருபிடி சோறுகொண் டிட்டுண் டிருவிளை யோமிறந்தால்
         ஒருபிடி சாம்பருங் காணாது மாய உடம்பிதுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
57.
  poru pidiyum meanings -SS- 

poru pidiyum kaLiRum viLaiyAdum punachchiRumAn
   tharu pidi kAval saNmugavA enach sAtRi niththam
      irupidi sORu koNdu ittu uNdu iruvinaiyOm iRandhAl
         orupidi sAmbarung kANadhu mAya udambu idhuvE.
go to top
 
 
58.
  நெற்றாப் பசுங்கதிர் பொருளுக்கு -SS- 

நெற்றாப் பசுங்கதிர்ச் செவ்வேனல் காக்கின்ற நீலவள்ளி
   முற்றாத் தனத்திற் கினிய பிரானிக்கு முல்லையுடன்
      பற்றாக்கை யும்வெந்து சங்க்ராம வேளும் படவிழியாற்
         செற்றார்க் கினியவன் தேவந்த்ர லோக சிகாமணியே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
58.
  netRAp pasungkadhir meanings -SS- 

netRAp pasungkadhir sev Enal kAkkindRa neelavaLLi
   mutRAththanaththiRkku iniya pirAn ikku mullaiyudan
      patRAkkaiyum vendhu sangkrAma vELum padavizhiyAl
         setRArkku iniyAn dhEvEndhiralOga sigAmaNiyE.
go to top
 
 
59.
  பொங்கு ஆர வேலை . பொருளுக்கு -SS- 

பொங்கார வேலையில் வேலைவிட் டோனருள் போலுதவ
   எங்கா யினும்வரு மேற்பவர்க் கிட்ட திடாமல்வைத்த
      வங்கா ரமுமுங்கள் சிங்கார வீடு மடந்தையருஞ்
         சங்காத மோகெடு வீருயிர் போமத் தனிவழிக்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
59.
  pongku Ara vElai . meanings -SS- 

pongku Ara vElaiyil vElai vittOn aruLpOl udhava
   engku Ayinum varum ERppavarkku ittadhu idAmal vaiththa
      vangkAramum ungkaL singkAra veedum madandhaiyarum
         sangkAdhamO, keduveer, uyirpOm aththanivazhikkE?
go to top
 
 
60.
  சிந்திக்கிலேன் பொருளுக்கு -SS- 

சிந்திக் கிலேனின்று சேவிக் கிலேன்றண்டைச் சிற்றடியை
   வந்திக் கிலேனொன்றும் வாழ்த்து கிலேன்மயில் வாகனனைச்
      சந்திக் கிலேன்பொய்யை நிந்திக்கி லேலுண்மை சாதிக்கிலேன்
         புந்திக் கிலேசமுங் காயக் கிலேசமும் போக்குதற்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
60.
  sindhikkilEn meanings -SS- 

sindhikkilEn nindRu sEvikkilEn thaNdaich sitRadiyai
   vandhikkilEn ondRum vAzhththugilEn mayilvAgananaich
      sandhikkilEn poiyai nindhikkilEn uNmai sAdhikkilEn
         pundhik kilEsamum kAyakkilEsamum pOkkuthaRkkE.
go to top
 
 
61.
  வரை அற்று பொருளுக்கு -SS- 

வரையற் றவுணர் சிரமற்று வாரிதி வற்றச்செற்ற
   புரையற்ற வேலவன் போதித் தவா, பஞ்ச பூதமுமற்
      றுரையற் றுணர்வற் றுடலற் றுயிரற் றுபாயமற்றுக்
         கரையற் றிருளற் றெனதற் றிருக்குமக் காட்சியதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
61.
  varai atRu meanings -SS- 

varai atRu avuNar siram atRu vAridhi vatRach setRa
   purai atRa vElavan pOdhiththavA panjabUdhamum atRu
      urai atRu uNarvu atRu udalatRu uyiratRu ubAyam atRu
         karaiyatRu iruLatRu enadhatRu irukkum akkAtchiyadhE.
go to top
 
 
62.
  ஆலுக்கு அணிகலம் பொருளுக்கு -SS- 

ஆலுக் கணிகலம் வெண்டலை மாலை யகிலமுண்ட
   மாலுக் கணிகலந் தண்ணந் துழாய்மயி லேறுமையன்
      காலுக் கணிகலம் வானோர் முடியுங் கடம்புங்கையில்
         வேலுக் கணிகலம் வேலையுஞ் சூரனும் மேருவுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
62.
  Alukku aNikalam meanings -SS- 

Alukku aNikalam veNthalaimAlai agilam uNda
   mAlukku aNikalam thaN am thuzhAi mayilERum aiyan
      kAlukku aNikalam vAnOr mudiyum kadambum kaiyil
         vElukku aNikalam vElayum sUranum mEruvumE.
go to top
 
 
63.
  பாதித் திருவுரு பொருளுக்கு -SS- 

பாதித் திருவுருப் பச்சென் றவர்க்குத்தன் பாவனையைப்
   போதித்த நாதனைப் போர்வேல னைச்சென்று போற்றியுய்யச்
      சோதித்த மெய்யன்பு பொய்யோ அழுது தொழுதுருகிச்
         சாதித்த புத்திவந் தெங்கே யெனக்கிங்ஙன் சந்தித்ததே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
63.
  pAdhith thiruvuru meanings -SS- 

pAdhith thiruvuru pachchendRavarkkuth thanbAvanayaip
   bOdhiththa nAdhanaip pOrvElanaich sendRu pOtRi uiyyach
      sOdhiththa meiyanbu poiyO? azhudhu thozhudhu urugich
         sathitha budhthi vandhu engkE enakku inggan santhiththadhE?
go to top
 
 
64.
  பட்டிக் கடாவில் பொருளுக்கு -SS- 

பட்டிக் கடாவில் வருமந்த காவுனைப் பாரறிய
   வெட்டிப் புறங்கண் டலாதுவிடேன் வெய்ய சூரனைப்போய்
      முட்டிப் பொருதசெவ் வேற்பெரு மாள்திரு முன்புநின்றேன்
         கட்டிப் புறப்பட டாசத்தி வாளென்றன் கையதுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
64.
  pattik kadAvil meanings -SS- 

pattik kadAvil varum andhagA unaip pAr aRiya
   vettip puRamkaNdu alAdhu vidEn veiya sUranaippOi
      muttip porudha sev vEl perumAL thirumunbu nindREn
         kattip puRappadadA, saththivAL endRan kaiyadhuvE.
go to top
 
 
65.
  வெட்டும் கடா பொருளுக்கு -SS- 

வெட்டுங் கடாமிசைத் தோன்றும் வெங்கூற்றன் விடுங் கயிற்றாற்
   கட்டும் பொழுது விடுவிக்க வேண்டுங் கராசலங்கள்
      எட்டுங் குலகிரி யெட்டும்விட் டோடவெட் டாதவெளி
         மட்டும் புதைய விரிக்குங் கலாப மயூரத்தனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
65.
  vettum kadA meanings -SS- 

vettum kadA misaiththOndRi vem kUtRan vidum kayitRAl
   kattumbozhudhu viduvikkavENdum kara asalangkaL
      ettum kulagiri ettum vittu Oda ettAdha veLi
         mattum pudhaiya virikkum kalAba mayUraththanE!
go to top
 
 
66.
  நீர்க் குமிழிக்கு பொருளுக்கு -SS- 

நீர்க் குமிழிக்கு நிகரென்பர் யாக்கைநில் லாதுசெல்வம்
   பார்க்கு மிடத்தந்த மின்போலு மென்பர் பசித்துவந்தே
      ஏற்கு மவர்க்கிட வென்னினெங் கேனு மெழுந்திருப்பார்
         வேற் குமரற் கன்பிலாதவர் ஞான மிகவுநன்றே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
66.
  neerk kumizhikku meanings -SS- 

neerk kumizhikku nigar enbar yAkkai nillAdhu selvam
   pArkkum idaththu andha minpOlum enbar pasiththuvandhE
      ERkkum avarkku ida ennin enggEnum ezhundhiruppAr
         vEl kumaraRku anbu ilAdhavar njAnam migavum nandRE!
go to top
 
 
67.
  பெறுதற்கு அரிய பொருளுக்கு -SS- 

பெறுதற் கரிய பிறவியைப் பெற்றுநின் சிற்றடியைக்
   குறுகிப் பணிந்து பெறக்கற் றிலேன்மத கும்பகம்பத்
      தறுகட் சிறுகட் சங்க்ராம சயில சரசவல்லி
         இறுகத் தழுவுங் கடகா சலபன் னிருபுயனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
67.
  peRuthaRku ariya meanings -SS- 

peRuthaRku ariya piRaviyaip petRum nin siRu adiyaik
   kuRugippaNindhu peRak katRilEn madham kumbam kambath
      tharukaN siRukaN sangkrAma sayila sarasavalli
         iRugath thazhuvum kadaga asala pan iru puyanE.
go to top
 
 
68.
  சாடும் சமர பொருளுக்கு -SS- 

சாடுஞ் சமரத் தனிவேன் முருகன் சரணத்திலே
   ஓடுங் கருத்தை யிருத்தவல் லார்க்குகம் போய்ச்சகம்போய்ப்
      பாடுங் கவுரி பவுரிகொண்டாடப் பசுபதிநின்
         றாடும் பொழுது பரமா யிருக்குமதீதத்திலே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
68.
  sAdum samarath meanings -SS- 

sAdum samarath thanivEl murugan saraNaththilE
   Odum karuththai iruththavallArkku ugam pOich sagampOi
      pAdum kavuri pavurikoNdAdap pasupathi nindRu
         Adumbozhudhu paramAi irukkum adheethaththilE.
go to top
 
 
69.
  தந்தைக்கு முன்னம் பொருளுக்கு -SS- 

தந்தைக்கு முன்னந் தனிஞான வாளொன்று சாதித்தருள்
   கந்தச் சுவாமி யெனைத்தேற் றியபின்னர்க் காலன் வெம்பி
      வந்திப் பொழுதென்னை யென்செய்ய லாஞ்சத்தி வாளொன்றினாற்
         சிந்தத் துணிப்பன் தணிப்பருங் கோபத்ரி சூலத்தையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
69.
  thandhaikku munnam meanings -SS- 

thandhaikku munnam thani njAnavAL ondRu sAdhiththu aruL
   kandhasuvAmi enaith thEtRiya pinnark kAlan vembi
      vandhu ippozhudhu ennai enseiyalAm sakthivAL ondRinAl
         sindhath thuNippan thaNippu arum kOba thirisUlaththaiyE.
go to top
 
 
70.
  விழிக்குத் துணை பொருளுக்கு -SS- 

விழிக்குத் துணைதிரு மென்மலர்ப் பாதங்கள் மெய்ம்மைகுன்றா
   மொழிக்குத் துணைமுரு காவெனு நாமங்கள் முன்புசெய்த
      பழிக்குத் துணையவன் பன்னிரு தோளும் பயந்ததனி
         வழிக்குத் துணைவடி வேலுஞ்செங் கோடன் மயூரமுமே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 
70.
  vizhikkuth thuNai meanings -SS- 

vizhikkuth thuNai thiru menmalarp pAdhangkaL, meimai kundRA
   mozhikkuth thuNai murugA enum nAmangkaL, munbuseidha
      pazhikkuth thuNai avan panniru thOLum, bayandha thani
         vazhikkuth thuNai vadivElum sengkOdan mayUramumE.
go to top
 
 
71.
  துருத்தி எனும்படி பொருளுக்கு -SS- 

துருத்தி யெனும்படி கும்பித்து வாயுவைச் சுற்றிமுறித்
   தருத்தி யுடம்பை யொருக்கிலென் னாஞ்சிவ யோகமென்னுங்
      குருத்தை யறிந்து முகமா றுடைக்குரு நாதன் சொன்ன
         கருத்தை மனத்தி லிருத்துங்கண் டீர்முத்தி கைகண்டதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
71.
  thuruththi enumbadi meanings -SS- 

thuruththi enumbadi kumbiththu vAyuvaich sutRi muRiththu
   aruththi udambai oRukkil ennAm sivalOgam ennum
      kuruththai aRindhu mugam ARu udai gurunAdhan sonna
         karuththai manaththil iruththum kaNdeer mukthi kaikaNdathE.
go to top
 
 
72.
  சேந்தனைக் கந்தனை பொருளுக்கு -SS- 

சேந்தனைக் கந்தனைச் செங்கோட்டு வெற்பனைச் செஞ்சுடர்வேல்
   வேந்தனைச் செந்தமிழ் நூல்விரித் தோனை விளங்குவள்ளி
      காந்தனைக் கந்தக் கடம்பனைக் கார்மயில் வாகனனைச்
         சாந்துணைப் போது மறவா தவர்க்கொரு தாழ்வில்லையே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
72.
  sEndhanaik kandhanai meanings -SS- 

sEndhanaik kandhanaich sengkOttu veRppanaich senchudarvEl
   vEndhanaich senthamizhnUl virithOnai viLangku vaLLi
      kAndhanaik kandhakkadambanaik kAr mayilvagananaich
         sAmthuNaippOdhum maRavAdhavarkku oru thAzhvillaiyE.
go to top
 
 
73.
  போக்கும் வரவும் பொருளுக்கு -SS- 

போக்கும் வரவு மிரவும் பகலும் புறம்புமுள்ளும்
   வாக்கும் வடிவு முடிவுமில் லாதொன்று வந்துவந்து
      தாக்கு மநோலயந் தானே தருமெனைத் தன்வசத்தே
         ஆக்கு மறுமுக வாசொல் லொணாதிந்த ஆனந்தமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
73.
  pOkkum varavum meanings -SS- 

pOkkum varavum iravum pagalum puRambum uLLum
   vAkkum vadivum mudivum illAdhadhu ondRu vandhuvandhu
      thAkkum manOlayamthAnE tharum enaith than vasaththE
         Akkum aRumugavA solla oNAdhu indha AnandhamE.
go to top
 
 
74.
  அராப்புனை பொருளுக்கு -SS- 

அராப்புனை வேணியன் சேயருள் வேண்டு மவிழ்ந்த அன்பாற்
   குராப்புனை தண்டையந் தாள்தொழல் வேண்டுங்கொடிய ஐவர்
      பராக்கறல் வேண்டும் மனமும் பதைப்பறல் வேண்டு மேன்றால்
         இராப்பக லற்ற இடத்தே யிருக்கை யெளிதல்லவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
74.
  arAppunai meanings -SS- 

arAppunai vENiyan sEi aruLvENdum avizhndha anbAl
   kurAppunai thaNdai amthAL thozhalvENdum kodiya aiyvar
      parAkkaRal vENdum manamum padhaippu aRal vENdum endRAl
         irAp palatRa idaththE irukkai eLidhallavE.
go to top
 
 
75.
  படிக்கின்றிலை பொருளுக்கு -SS- 

படிக்கின் றிலைபழ நித்திரு நாமம் படிப்பவர்தாள்
   முடிக்கின் றிலைமுரு காவென் கிலைமுசி யாமலிட்டு
      மிடிக்கின் றிலைபர மாநந்த மேற்கொள விம்மிவிம்மி
         நடிக்கின் றிலைநெஞ்ச மேதஞ்ச மேது நமக்கினியே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
75.
  padikkindRilai meanings -SS- 

padikkindRilai pazhanith thirunAmam, padippAr thAL
   mudikkindRilai, murugA engilai, musiyAmal ittu
      midikkindRilai, paramAnandham mERkkoLa vimmivimmi
         nadikkindRilai, nenjamE thanjam Edhu namakku iniyE?
go to top
 
 
76.
  கோடாத வேதனுக்கு பொருளுக்கு -SS- 

கோடாத வேதனுக் கியான்செய்த குற்றமென் குன்றெறிந்த
   தாடாள னேதென் தணிகைக் குமரநின் றண்டையந்தாள்
      சூடாத சென்னியு நாடாத கண்ணுந் தொழாதகையும்
         பாடாத நாவு மெனக்கே தெரிந்து படைத்தனனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
76.
  kOdAdha vEdhanukku meanings -SS- 

kOdAdha vEdhanukku yAn seidha kutRam en? kundRu eRindha
   thAL ALanE then thaNigai kumara nin thaNdai am thAL
      sUdAdha senniyum nAdAdha kaNNum thozhAdha kaiyum
         pAdAdha nAvum enakkE therindhu padaiththananE.
go to top
 
 
77.
  சேல் வாங்கு . பொருளுக்கு -SS- 

சேல்வாங்கு கண்ணியர் வண்ணப் பயோதரஞ் சேரஎண்ணி
   மால்வாங்கி யேங்கி மயங்காமல் வெள்ளி மலையெனவே
      கால்வாங்கி நிற்குங் களிற்றான் கிழத்தி கழுத்திற்கட்டு
         நூல்வாங்கி டாதன்று வேல்வாங்கி பூங்கழல் நோக்கு நெஞ்சே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
77.
  sEl vAngku . meanings -SS- 

sEl vAngku kaNNiyar vaNNap bayOdharam sEra eNNi
   mAl vAngki Engki mayangkAmal veLLimalai enavE
      kAlvangki niRkkum kaLitRAn kizhaththi kazhuththil kattu
         nUlvAngkidAdhu andRu vElvAngki pUngkazhal nOkku nenjE.
go to top
 
 
78.
  கூர்கொண்ட வேலனை . பொருளுக்கு -SS- 

கூர்கொண்ட வேலனைப் போற்றாம லேற்றங்கொண் டாடுவிர்காள்
   போர்கொண்ட கால னுமைக்கொண்டு போமன்று பூண்பனவுந்
      தார்கொண்ட மாதரு மாளிகை யும்பணச் சாளிைகையும்
         ஆர்கொண்டு போவரை யோகெடு வீர்நும் மறிவின்மையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
78.
  kUrkoNda vElanai . meanings -SS- 

kUrkoNda vElanaip pOtRAmal EtRam koNdAduveergaL!
   pOrkoNda kAlan umaik koNdupOm andRu pUNbanavum
      thArkoNda mAdharum mALigaiyum paNach chAligaiyum
         ArkoNdupOvar aiyO keduveer num aRivu inmaiyE.
go to top
 
 
79.
  பந்தாடு மங்கையர் . பொருளுக்கு -SS- 

பந்தாடு மங்கையர் செங்கயற் பார்வையிற் பட்டுழலுஞ்
   சிந்தா குலந்தனைத் தீர்த்தருள் வாய்செய்ய வேல்முருகா
      கொந்தார் கடம்பு புடைசூழ் திருத்தணிக் குன்றினிற்குங்
         கந்தா இளங்கும ராஅம ராவதி காவலனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
79.
  pandhAdu mangkaiyar . meanings -SS- 

pandhAdu mangkaiyar semkayal pArvaiyil pattu uzhalum
   sindha Akulamthanaith theerththu aruLvAi seiyyavEl murugA!
      kondhAr kadambu pudaisUzh thiruththaNik kundRil niRkkum
         kandhA iLamkumarA amarAvadhi kAvalanE.
go to top
 
 
80.
  மாகத்தை முட்டி பொருளுக்கு -SS- 

மாகத்தை முட்டி வருநெடுங் கூற்றவன்வந் தாலென்முன்னே
   தோகைப் புரவியிற் றோன்றிநிற் பாய்சுத்த நித்தமுத்தித்
      த்யாகப் பொருப்பைத் த்ரிபுராந் தகனைத் த்ரியம்பகனைப்
         பாகத்தில் வைக்கும் பரமகல் யாணிதன் பாலகனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
80.
  mAgaththai mutti meanings -SS- 

mAgaththai muttivarrum nedumkUtRan vandhAl en munnE
   thOgaip puraviyil thOndRi niRppAi suththa niththamuththith
      thiyAgap poruppaith thiribura andhaganai thiriyambaganaip
         pAgaththil vaikkum param kalyANi than bAlaganE.
go to top
 
 
81.
  தாரா கணம் பொருளுக்கு -SS- 

தாரா கணமெனுந் தாய்மார் அறுவர் தருமுலைப்பால்
   ஆரா துமைமுலைப் பாலுண்ட பால னரையிற்கட்டுஞ்
      சீராவுங் கையிற் சிறுவாளும் வேலுமென் சிந்தையவே
         வாரா தகலந்த காவந்த போதுயிர் வாங்குவனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
81.
  thArA gaNam meanings -SS- 

thArA gaNam enum thAimAr aRuvar tharum mulaippAl
   ArAdhu umaimulaippAl uNda bAlan araiyil kattum
      seerAvum kaiyil siRuvALum vElum en sindhaiyavE
         vArAdhu agal, andhagA, vandhabOdhu uyirvAngkuvanE!
go to top
 
 
82.
  தகட்டில் சிவந்த பொருளுக்கு -SS- 

தகட்டிற் சிவந்த கடம்பையு நெஞ்சையுந் தாளிணைக்கே
   புகட்டிப் பணியப் பணித்தரு ளாய் புண்ட ரீகனண்ட
      முகட்டைப் பிளந்து வளர்ந்திந்த்ர லோகத்தை முட்ட வெட்டிப்
         பகட்டிற் பொருதிட்ட நிட்டூர சூர பயங்கரனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
82.
  thagattil sivandha meanings -SS- 

thagattil sivandha kadambaiyum nenjaiyum thAL iNaikkE
   pugattip paNiyap paNiththu aruLAi puNdareegan aNda
      mugattaip piLandhu vaLarndhu indhiralOgaththai muttavettip
         pagattil porudhitta nittUra sUrabayangkaranE.
go to top
 
 
83.
  தேங்கிய அண்டத்து பொருளுக்கு -SS- 

தேங்கிய அண்டத் திமையோர் சிறைவிடச் சிற்றடிக்கே
   பூங்கழல் கட்டும் பெருமாள் கலாபப் புரவிமிசை
      தாங்கி நடப்ப முறிந்தது சூரன் தளந்தனிவேல்
         வாங்கிய னுப்பிடக் குன்றங்க ளெட்டும் வழிவிட்டவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
83.
  thEngkiya aNdaththu meanings -SS- 

thEngkiya aNdaththu imaiyOr siRaividach sitRadikkE
   pUngazhal kattum perumAL kalAbap puravimisai
      thAngki nadappa muRindhathu sUran thaLam thanivEl
         vAngki anuppidak kundRangaL ettum vazhivittavE.
go to top
 
 
84.
  மைவரும் கண்டத்தர் பொருளுக்கு -SS- 

மைவருங் கண்டத்தர் மைந்தகந் தாவென்று வாழ்த்துமிந்தக்
   கைவருந் தொண்டன்றி மற்றறி யேன்கற்ற கல்வியும் போய்ப்
      பைவருங் கேளும் பதியுங் கதறப் பழகிநிற்கும்
         ஐவருங் கைவிட்டு மெய்விடும் போதுன் னடைக்கலமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
84.
  maivarum kaNdaththar meanings -SS- 

maivarum kaNdaththar maindha 'kandhA' endRu vAzhththum indhak
   kaivarum thoNdu andRi matRu aRiyEn katRa kalviyum pOip
      pai varum kELum padhiyum kadhaRap pazhagi niRkkum
         aivarum kaivittu meividumbOdhu un adaikkalamE.
go to top
 
 
85.
  காட்டில் குறத்தி பொருளுக்கு -SS- 

காட்டிற் குறத்தி பிரான்பதத் தேகருத் தைப்புகட்டின்
   வீட்டிற் புகுதன் மிகவெளிதே விழிநாசிவைத்து
      மூட்டிக் கபாலமூ லாதார நேரண்ட மூச்சையுள்ளே
         ஓட்டிப் பிடித்தெங்கு மோடாமற் சாதிக்கும் யோகிகளே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
85.
  kAttil kuRaththi meanings -SS- 

kAttil kuRaththi pirAn padhaththE karuththaip pugattin
   veettil pugudhan miga eLidhE vizhi nAsivaiththu
      mUttik kabAla mUlAdhAra nEr aNda mUchchai uLLE
         Ottippidiththu engkum OdAmaRt sAdhikkum yOgigaLE.
go to top
 
 
86.
  வேலாயுதன் சங்கு பொருளுக்கு -SS- 

வேலா யுதன்சங்கு சக்ராயு தன்விரிஞ் சன்னறியாச்
   சூலா யுதன் தந்த கந்தச் சுவாமி சுடர்க்குடுமிக்
      காலா யுதக்கொடி யோனரு ளாய கவசமுண்டென்
         பாலா யுதம்வரு மோயம னோடு பகைக்கினுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
86.
  vElAyudhan sangku meanings -SS- 

vElAyudhan sangku sakrAyudhan virinjan aRiyAch
   sUlayudhan thandha kandhasuvAmi sudarkkudumik
      kAl Ayudha kodiyudaiyOn aruL Aya kavasam uNdu en
         pal Ayudham varumO yamanOdu pagaikkinumE.
go to top
 
 
87.
  குமரா சரணம் பொருளுக்கு -SS- 

குமரா சரணஞ் சரணமென் றண்டர் குழாந்துதிக்கும்
   அமரா வதியிற் பெருமாள் திருமுக மாறுங்கண்ட
      தமராகி வைகுந் தனியான ஞான தபோதனர்க்கிங்
         கெமராசன் விட்ட கடையேடு வந்தினி யென்செயுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
87.
  kumarA saraNam meanings -SS- 

'kumarA, saraNam saraNam!' endRu aNdar kuzhAm thudhikkum
   amarAvadhiyil perumAL thirumugam ARu kaNda
      thamarAgi vaigum thaniyAna njAna thabOdhanarkku ingku
         emarAsan vitta kadai Edu vandhu ini en seiyumE?
go to top
 
 
88.
  வணங்கித் துதிக்க பொருளுக்கு -SS- 

வணங்கித் துதிக்க அறியா மனிதருடன் இணங்கிக்
   குணம் கெட்ட துட்டனை ஈடேற்றுவாய் கொடியும் கழுகும்
      பிணங்கத் துணங்கை அலகை கொண்டாடப் பிசிதர்தம் வாய்
         நிணம் கக்க விக்கிரம வேலாயுதம் தொட்ட நிர்மலனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
88.
  vaNangkith thudhikka meanings -SS- 

vaNangkith thudhikka aRiyA manidharudan iNangkik
   guNam ketta thuttanai eedEtRuvAi kodiyum kazhugum
      piNangkath thuNangkai alagai koNdAda pisdhartham vAi
         niNam kakka vikrama vElAyudham thotta nirmalanE.
go to top
 
 
89.
  பங்கேருகன் எனை பொருளுக்கு -SS- 

பங்கே ருகனெனைப் பட்டோ லையிலிடப் பண்டுதளை
   தங்காலி லிட்ட தறிந்தில னோதனி வேலெடுத்துப்
      பொங்கோதம் வாய்விடப் பொன்னஞ் சிலம்பு புலம்பவரும்
         எங்கோ னறியி னினிநான் முகனுக் கிருவிலங்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
89.
  pangkErugan enai meanings -SS- 

pangkErugan enaip pattu Olaiyil ida paNdu thaLai
   tham kAlil ittadhu aRindhilanO? thani vEl eduthhthup
      pongku Odham vAividap pon am silambu pulamba varum
         em kOn aRiyin ini nAnmuganukku iru vilangkE.
go to top
 
 
90.
  மாலோன் மருகனை பொருளுக்கு -SS- 

மாலோன் மருகனை மன்றாடி மைந்தனை வானவர்க்கு
   மேலான தேவனை மெய்ஞ்ஞான தெய்வத்தை மேதினியிற்
      சேலார் வயற்பொழிற் செங்கோடனைச்சென்று கண்டுதொழ
         நாலா யிரங்கண் படைத்தில னேயந்த நான்முகனே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
90.
  mAlOn maruganai meanings -SS- 

mAlOn maruganai mandRu Adi maindhanai vAnavarkku
   mElAna dhEvanai meinjAna dheivaththai mEdhiniyil
      sEl Ar vayal pozhil sengkOdanaich chendRu kaNdu thozha
         nAlAyiram kaN padaiththilanE andha nAnmuganE!
go to top
 
 
91.
  கருமான் மருகனை பொருளுக்கு -SS- 

கருமான் மருகனைச் செம்மான் மகளைக் களவுகொண்டு
   வருமா குலவனைச் சேவற்கைக் கோளனை வானமுய்யப்
      பொருமா வினைச்செற்ற போர்வேல னைக்கன்னிப் பூகமுடன்
         தருமா மருவுசெங் கோடனை வாழ்த்துகை சாலநன்றே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
91.
  karumAn maruganai meanings -SS- 

karumAn(l) maruganaich chemmAn magaLaik kaLavukoNdu
   varum Agulavanaich sEval kaikkOLanai vAnam uiyyap
      porum mAvinaich chetRa pOrvElanaik kannip pUgam udan
         tharumA maruvu sengkOdanai vAzhththugai sAla nandRE.
go to top
 
 
92.
  தொண்டர் கண்டு பொருளுக்கு -SS- 

தொண்டர்கண் டண்டிமொண் டுண்டிருக் குஞ்சுத்த ஞானமெனுந்
   தண்டையம் புண்டரி கந்தருவாய் சண்ட தண்டவெஞ்சூர்
      மண்டலங் கொண்டுபண் டண்டரண் டங்கொண்டு மண்டிமிண்டக்
         கண்டுருண் டண்டர்விண் டோடாமல் வேல்தொட்ட காவலனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
92.
  thoNdar kaNdu meanings -SS- 

thoNdar kaNdu aNdi moNdu uNdu irukkum suththanjAnamenum
   thaNdai am puNdarigam tharuvAi! saNda thaNda vem sUr
      maNdalamkoNdu paNdu aNdar aNdamkoNdu maNdi miNdak
         kaNdu uruNdu aNdar viNdu OdAmal vElthotta kAvalanE.
go to top
 
 
93.
  மண் கமழ் உந்தி பொருளுக்கு -SS- 

மண்கம ழுந்தித் திருமால் வலம்புரி யோசையந்த
   விண்கமழ் சோலையும் வாவியுங் கேட்டது வேலெடுத்துத்
      திண்கிரி சிந்த விளையாடும் பிள்ளைத் திருவரையிற்
         கிண்கிணி யோசை பதினா லுலகமுங் கேட்டதுவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
93.
  maN kamazh undhi meanings -SS- 

maN kamazh undhith thirumAl valamburi Osai andha
   viN kamazh sOlaiyum vAviyum kEttadhu vEl eduththuth
      thiNgiri sindha viLaiyAdum piLLaith thiru araiyil
         kiNkiNi Osai padhinAl ulagamum kEttadhuvE.
go to top
 
 
94.
  தெள்ளிய ஏனலில் . பொருளுக்கு -SS- 

தெள்ளிய ஏனலிற் கிள்ளையைக் கள்ளச் சிறுமியெனும்
   வள்ளியை வேட்டவன் தாள்வேட் டிலைசிறு வள்ளைதள்ளித்
      துள்ளிய கெண்டையைத் தொண்டையைத் தோதகச் சொல்லைநல்ல
         வெள்ளிய நித்தில வித்தார மூரலை வேட்டநெஞ்சே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
94.
  theLLiya Enalil . meanings -SS- 

theLLiya Enalil kiLLaiyaik kaLLach chiRumi enum
   vaLLiyai vEttavan thAL vEttila siRuvaLLai thaLLith
      thuLLiya keNdaiyaith thoNdaiyaith thOdhagach chollai nalla
         veLLiya niththila viththAra mUralai vEtta nenjE.
go to top
 
 
95.
  யான் தான் எனும் பொருளுக்கு -SS- 

யான்றானெ னுஞ்சொல் லிரண்டுங் கெட்டாலன்றி யாவருக்குந்
   தோன்றாது சத்தியந் தொல்லைப் பெருநிலஞ் சூகரமாய்க்
      கீன்றான் மருகன் முருகன் க்ருபாகரன் கேள்வியினாற்
         சான்றாரு மற்ற தனிவெளிக் கேவந்து சந்திப்பதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
95.
  yAn thAn enum meanings -SS- 

yAn, thAn enum sol iraNdum kettAl alladhu yAvarukkum
   thOndRAdhu saththiyam thollaipperunilam sUgaram Ay
      keendRan marugan murugan kirubAgaran kELviyinAl
         sAndRu Arum atRa thani veLikkE vandhu sandhippadhE.
go to top
 
 
96.
  தடம் கொற்ற வேள் பொருளுக்கு -SS- 

தடக்கொற்ற வேள்மயி லேயிடர் தீரத் தனிவிடில் நீ
   வடக்கிற் கிரிக்கப் புறத்துநின் றோகையின் வட்டமிட்டுக்
      கடற்கப் புறத்துங் கதிர்க்கப் புறத்துங் கனகசக்ரத்
         திடர்க்கப் புறத்துந் திசைக்கப் புறத்துந் திரிகுவையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 
96.
  thadam kotRa vEL meanings -SS- 

thadam kotRa vEL mayilE! idartheerath thanividil nee
   vadakkil girikku appuRaththu ninthOgaiyin vattam ittuk
      kadalukku appuRaththum kadhirkku appuRaththum kanagasakrath
         thidarkku appuRaththum thisaikku appuRaththum thiriguvaiyE.
go to top
 
 
97.
  சேலில் திகழ் பொருளுக்கு -SS- 

சேலிற் றிகழ்வயற் செங்கோடை வெற்பன் செழுங்கலபி
   ஆலித் தநந்தன் பணாமுடி தாக்க அதிர்ந்ததிர்ந்து
      காலிற் கிடப்பன மாணிக்க ராசியுங் காசினியைப்
         பாலிக்கு மாயனுஞ் சக்ரா யுதமும் பணிலமுமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
97.
  sElil thigazh meanings -SS- 

sElil thigazh vayal sengkOdai veRppan sezhungkalabi
   Aliththu anandhan paNAmudi thAkka adhirndhu adhirndhu
      kAlil kidappana mANikka rAsiyum kAsiniyaip
         pAlikkum mAyanum sakrAyudhamum paNilamumE.
go to top
 
 
98.
  கதிதனை ஒன்றை பொருளுக்கு -SS- 

கதிதனை யொன்றையுங் காண்கின்றி லேன்கந்த வேல்முருகா
   நதிதனை யன்னபொய் வாழ்விலன் பாய்நரம் பாற்பொதிந்த
      பொதிதனை யுங்கொண்டு திண்டாடு மாறெனைப் போதவிட்ட
         விதிதனை நொந்துநொந் திங்கேயென் றன்மனம் வேகின்றதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 
98.
  gadhithanai ondRai meanings -SS- 

gadhithanai ondRaiyum kANkindRilEn kandhavEl murugA!
   nadhithanai anna poivAzhvil anbAi narambAl podhindha
      podhithanaiyum koNdu thiNdAdumARu enaip pOdhavitta
         vidhithanai nondhunondhu ingkE endRan manam vEgindRathE.
go to top
 
 
99.
  காவிக் கமல பொருளுக்கு -SS- 

காவிக் கமலக் கழலுடன் சேர்த்தெனைக் காத்தருளாய்
   தூவிக் குலமயில் வாகன னேதுணை யேதுமின்றித்
      தாவிப் படரக் கொழுகொம் பிலாத தனிக்கொடிபோல்
         பாவித் தனிமனந் தள்ளாடி வாடிப் பதைக்கின்றதே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
99.
  kAvik kamala meanings -SS- 

kAvik kamalak kazhaludan sErththu ennaik kAththaruLAi!
   thUvikkula mayilvAgananE thUNai Edhum indRith
      thAvippadarak kozhukombu ilAdha thanikkodipOl
         pAvith thanimanam thaLLAdi vAdip padhaikkindRathE.
go to top
 
 
100.
  இடுதலைச் சற்றும் பொருளுக்கு -SS- 

இடுதலைச் சற்றுங் கருதேனைப் போதமி லேனையன்பாற்
   கெடுதலி லாத்தொண் டரிற்கூட் டியவா! கிரெளஞ்ச வெற்பை
      அடுதலைச் சாதித்த வேலோன் பிறவி யறவிச்சிறை
         விடுதலைப் பட்டது விட்டது பாச வினைவிலங்கே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
100.
  idudhalaich satRum meanings -SS- 

idudhalaich satRum karudhEnaip pOdham ilEnai anbAl
   kedudhal ilA thoNdaril kUttiyavA! kirounja veRpai
      adudhalaich sAththiththa vElOn piRavi aRa ich chiRai
         vidudhalaippattadhu, vittadhu pAsa vinai vilangkE.
go to top
 
 
101.
  சலம் காணும் பொருளுக்கு -SS- 

சலங்காணும் வேந்தர்தமக்கு மஞ்சார் யமன் சண்டைக்கஞ்சார்
   துலங்கா நரகக் குழியணு கார்துட்ட நோயணுகார்
      கலங்கார் புலிக்குங் கரடிக்கும் யானைக்குங் கந்தனன்னூல்
         அலங்கார நூற்று ளொருகவிதான்கற் றறிந்தவரே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
101.
  salam kANum meanings -SS- 

salam kANum vEndharthamakkum anjAr yamansaNdaikku anjAr
   thulangkA naragakkuzhi aNugAr thutta nOi aNugAr
      kalangkAr pulikkum karadikkum yAnaikkum kandhan nan nUl
         alangkAram nUtRuL orukavithAn katRu aRindhavarE.
go to top
 
 
102.
  திருவடியும் தண்டையும் பொருளுக்கு -SS- 

திருவடி யுந்தண்டை யுஞ்சிலம் புஞ்சிலம் பூடுருவப்
   பொருவடி வேலுங் கடம்புந் தடம்புயம் ஆறிரண்டும்
      மருவடி வான வதனங்க ளாறும் மலர்க்கண்களுங்
         குருவடி வாய்வந்தென் னுள்ளங் குளிரக் குதிகொண்டவே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
102.
  thiruvadiyum thaNdaiyum meanings -SS- 

thiruvadiyum thaNdaiyum silambum silambu Uduruvap
   poru vadivElum kadambum thadambuyam ARiraNdum
      maruvadivu Ana vadhanangkaL ARum malark kaNgkaLum
         guruvadivAi vandhu en uLLam kuLirak kudikoNdavE.
go to top
 
 
103.
  இராப் பகலற்ற பொருளுக்கு -SS- 

இராப்பக லற்ற இடங்காட்டி யானிருந் தேதுதிக்கக்
   குராப்புனை தண்டையந் தாளரு ளாய்கரி கூப்பிட்டநாள்
      கராப்படக் கொன்றக் கரிபோற்ற நின்ற கடவுள்மெச்சும்
         பராக்ரம வேல நிருதசங் கார பயங்கரனே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
103.
  irAp pagalatRa meanings -SS- 

irAp pagalatRa idamkAtti yAn irundhE thudhikkak
   kurAppunai thaNdai am thAL aruLAi; karikUppitta nAL
      karAppadak kondRa karipOtRa nindRa kadavuL mechchum
         parAkkirama vEla nirudha sangkAra bayangkaranE!
go to top
 
 
104.
  செங்கேழடுத்த பொருளுக்கு -SS- 

செங்கே ழடுத்த சினவடி வேலுந் திருமுகமும்
   பங்கே நிரைத்தநற் பன்னிரு தோளும் பதுமமலர்க்
      கொங்கே தரளஞ் சொரியுஞ்செங் கோடைக் குமரனென
         எங்கே நினைப்பினும் அங்கேயென் முன்வந் தெதிர்நிற்பனே.

 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
104.
  sengkEzh aduththa meanings -SS- 

sem kEzh aduththa sina vadivElum thirumugamum
   pangkE niraiththa nal panniruthOLum padhumamalark
      kongkE tharaLam soriyum sengkOdaik kumaran ena
         engkE ninaippinum angkE enmun vandhu edhir niRppanE.
go to top
 
 
105.
  ஆவிக்கு மோசம் பொருளுக்கு -SS- 

ஆவிக்கு மோசம் வருமா றறிந்துன் னருட்பதங்கள்
   சேவிக்க என்று நினைக்கின்றி லேன்வினை தீர்த்தருளாய்
      வாவித் தடவயல் சூழுந் திருத்தணி மாமலைவாழ்
         சேவற் கொடியுடை யானே யமர சிகாமணியே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
105.
  Avikku mOsam meanings -SS- 

Avikku mOsam varumARu aRindhu un arutpadhangkaL
   sEvikka endRu ninaikkindRilEn vinaitheerththu aruLAi
      vAvith thada vayal sUzhum thiruththaNi mAmalaivAzh
         sEval kodi udaiyOnE amara sigAmaNiyE.
go to top
 
 
106.
  கொள்ளித் தலையில் பொருளுக்கு -SS- 

கொள்ளித் தலையில் எறும்பது போலக் குலையுமென்றன்
   உள்ளத் துயரை யொழித்தரு ளாயொரு கோடிமுத்தந்
      தெள்ளிக் கொழிக்குங் கடற்செந்தின் மேவிய சேவகனே
         வள்ளிக்கு வாய்த்தவ னேமயிலேறிய மாணிக்கமே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
 
106.
  koLLith thalaiyil meanings -SS- 

koLLith thalaiyil eRumbu adhupOlak kulaiyum endRan
   uLLath thuyarai ozhiththu aruLAi orukOdi muththam
      theLLik kozhikkum kadal sendhil mEviya sEvaganE
         vaLLikku vAiththavanE mayil ERiya mANikkamE!
go to top
 
 
107.
  சூலம் பிடித்து பொருளுக்கு -SS- 

சூலம் பிடித்தெம பாசஞ் சுழற்றித் தொடர்ந்துவருங்
   காலன் தனக்கொரு காலுமஞ் சேன் கடல் மீதெழுந்த
      ஆலங் குடித்த பெருமான் குமாரன் அறுமுகவன்
         வேலுந் திருக்கையு முண்டே நமக்கொரு மெய்த்துணையே.

 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 
107.
  sUlam pidiththu meanings -SS- 

sUlam pidiththu ema pAsam suzhatRith thodarndhuvarum
   kAlan thanakku orukAlum anjEn; kadalmeedhu ezhundha
      Alam kudiththa perumAn kumAran aRumugavan
         vElum thirukkaiyum uNdE namakku oru meiththuNaiyE!
go to top
 
 அனைத்து செய்யுட்கள் 
 ஒர் அறிமுக ஆய்வுக் கட்டுரை - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா) 
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   PDF வடிவத்தில்   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 English Transliteration of all verses
 An introduction to Kandhar AlangkAram by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia) 
 For Alphabetical List   in PDF format   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Alangkaram

all Verses with audio

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]