Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - அசுரகாண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - asura kANdam - Index of verses

 

 1. மாயைப்படலம்   2. காசிபன் புலம்புறு படலம்   3. அசுரர் தோற்று படலம்   4. காசிபனுபதேசப் படலம் 
 5. மார்க்கண்டேயப் படலம்   6. மாயையுபதேசப் படலம்   7. மாயை நீங்கு படலம்   8. அசுரர் யாகப் படலம் 
 9. வரம்பெறு படலம்   10. சுக்கிரனுபதேசப் படலம்   11. அண்டகோசப் படலம்   12. திக்குவிசயப் படலம் 
 13. எதிர்கொள் படலம்   14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம்   15. நகர்செய் படலம்   16. பட்டாபிடேகப் படலம் 
 17. அரசுசெய் படலம்   18. தேவரை யேவல்கொள் படலம்   19. புதல்வரைப் பெறுபடலம் 
 20. வில்வலன் வாதாவிப் படலம்   21. இந்திரன் கரந்துறை படலம்   22. விந்தகிரிப் படலம் 
 23. அகத்தியப் படலம்   24. கிரவுஞ்சப் படலம்   25. விந்தம் பிலம்புகு படலம் 
 26. வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம்   27. காவிரி நீங்கு படலம்   28. திருக்குற்றாலப் படலம் 
 29. இந்திரன் அருச்சனைப் படலம்   30. தேவர் புலம்புறு படலம்   31. அயிராணி சோகப் படலம் 
 32. மகா சாத்தாப் படலம்   33. இந்திரன் கயிலை செல் படலம்   34. அசமுகிப் படலம் 
 35. இந்திராணி மறுதலைப் படலம்   36. மகாகாளர்வரு படலம்   37. அசமுகி சோகப் படலம் 
 38. இந்திரன் மீட்சிப் படலம்   39. சூரன் அரசிருக்கைப் படலம்   40. அசமுகி நகர்காண் படலம் 
 41. அசமுகி புலம்புறு படலம்   42. சூரன் தண்டஞ்செய் படலம்   43. அமரர் சிறைபுகு படலம் 


 

1. மாயைப்படலம்

 1 ஊரி லான்குணங் 
 2 வீறு காசிபன் 
 3 தூய அம்மகள் 
 4 இன்ன லெய்திய 
 5 கருதி இன்னண மேல் 
 6 வனச மங்கைதன் 
 7 மின்பொ ருட்டினால் 
 8 வாச மாமலர் மடந்தை 
 9 அல்லி டைப்புணர் 
 10 இன்ன தன்மைகள் முடி 
 11 குரவன் வாய்மை 
 12 மயிலை அன்ன 
 13 திருவும் மாரவேள் 
 14 மண்ணுற் றோர் 
 15 மதியும் ஞாயிறு 
 16 சென்ற மாயை 
 17 இனைத்தெ லாம 
 18 முற்று மாங்கவை 
 19 மெய்த்தவ வுணர் (வேறு) 
 20 வானநா டிழிந்த 
 21 ஆரணன் செய்கை 
 22 புன்னெறிக் கானி 
 23 என்றிவை சொற்றி 
 24 தெற்றெனத் தன்மன 
 25 தோன்றினள் நிற்ற 
 26 நாற்றலை யான் 
 27 கண்ணகல் வரை 
 28 புண்டரி கத்திகொல் 
 29 சேயிருங் கமலமே 
 30 புகன்றிவை பற்பல 
 31 உண்ணிகழ் ஊன் 
 32 அதுபொழு தவுணரை 
 33 கண்டனன் முனிவரன் 
 34 பெருந்துயர் உதவு 
 35 கற்பனை முதலிய கட-2 
 36 மாயையுங் கொலை 
 37 இயலிருள் மேனியால் 
 38 என்பன பலபல எண் 
 39 வானுறு புயலின் (வேறு) 
 40 கோட்டுடைக் குழவி 
 41 அருவத்தில் திகழு 
 42 வண்ணமா வடுக்கோல் 
 43 எள்ளென்றும் ஓத்தி 
 44 கெண்டையந் தடங்க 
 45 முகையுறு தளவும் 
 46 மயிரெறி கருவி 
 47 கொங்குறு கூந்த லாள் 
 48 சரந்தெறு விழியி 
 49 மாயவன் அதர 
 50 பூந்தள வனைய 
 51 பொருப்பென எழுந்து 
 52 அந்திரு வன்னாள் 
 53 மாசடை யாத நீல 
 54 கண்டுழி மாயும் 
 55 மயலுடைப் பணி 
 56 கோழிலை அரம்பை 
 57 அலவனாம் ஞெண் 
 58 தமனியத் தியன்ற 
 59 அரும்புறு காலை 
 60 மேக்குயர் கூனல் 
 61 ஆவியின் நொய்ய 
 62 கயலுறழ் கருங்கட் 
 63 ஆனனம் நான்கு 
 64 மையறு புவியில் 
 65 என்று முன்னிஅவ் (வேறு) 
 66 யாது நின்குலம் 
 67 வனிதை கூறுவள் 
 68 ஏதில் நோன்பை 
 69 மங்கை கேட்டி 
 70 பொன்னை வேண்டி 
 71 ஐதின் மேனி அல 
 72 பேரும் ஊரும் 
 73 மாயை கேட்டு 
 74 மற்றிவ் வண்ண 
 75 பொய்ம்மை யாதும் 
 76 பன்னெ டுந்தவம் 
 77 ஈத லான்மற் றென 
 78 மங்கலம் இயைந்தி (வேறு) 
 79 வல்லையவண் ஏகு 
 80 கங்கைநதி யாதி 
 81 பொன்னுலகும் விஞ்சை 
 82 மூவகைய தேவரை 
 83 எப்பொருளை வேண்டி 
 84 அந்தமிகு மேனகை 
 85 முனியிது புகற லோடு (வேறு) 
 86 கங்கையின் திசையை 


 

2. காசிபன் புலம்புறு படலம்

 1 தேனீர் மையென 
 2 சிலைவா ணுதலாள் 
 3 கடிதேர் களிறே 
 4 அருளால் உனையே 
 5 மேவிப் பிரிவாள் 
 6 செந்தா மரைமேல் 
 7 பொன்னிற் பொலிவு 
 8 தணியா வகைமால் 
 9 படைவேள் கணை 
 10 நின்றீர் மிகவு 
 11 மயிலே ரியலாள் 
 12 நின்பால் வரவே 
 13 ஆரத் தடமே 
 14 களிசேர் மயிலே 
 15 அறவே துயர்செய் 
 16 எனவே பலவும் 
 17 நோற்குறு முனிவன் (வேறு) 
 18 தந்தைகா சிபன் 
 19 அந்தமில் நிருதர் 
 20 வேலையின் இரவி 
 21 மாகமேல் நிமிர்ந்த 
 22 இரும்பிறை உருவின் 
 23 வண்டுழாய் மோலி 
 24 துண்ணென உலக 
 25 அழுந்துறு பாலின் 
 26 இரவெனும் வல்லோன் 
 27 அண்டருங் ககன 
 28 அலைதரு நேமி 
 29 கழிதரும் உவரி 
 30 மலர்ந்திடுங் கடவு 
 31 அல்லவை புரியா 
 32 திங்களின் மலர்ந்த 
 33 கங்குல்வந் திறுத்த 
 34 ஆனதோர் காலையில் அம (வேறு) 
 35 குலைந்தனன் தன் 
 36 காலையில் எழுந்த 
 37 ஞாயிறும் அன்றெ 
 38 இந்துவென் றுல 
 39 காண்டகு மதியென 
 40 தெண்டிரைப் பிற 
 41 ஊனமில் செக்கராய் 
 42 மால்கடல் அதனிடை 
 43 இங்கிவை யாவுமன் 
 44 இனையன மருட்கை 
 45 கொங்குண் கோதை (வேறு) 
 46 முன்னஞ் செய்தீர் 
 47 வாகாய் நின்ற 
 48 பற்றே நும்பால் 
 49 நேயங் கொண்டீ 
 50 வேண்டேன் வேறோர் 
 51 ஒன்றே யாகும் 
 52 என்னா வென்னா 


 

3. அசுரர் தோற்று படலம்

 1 கந்தார் மொய்ம் 
 2 ஆடா நின்றான் குப்பு 
 3 என்னேசெய வேண்டி (வேறு) 
 4 வெருவுற்றிடல் இவணி 
 5 ஏமுற்றிடு முனிவர் 
 6 அற்றேமொழி தருத 
 7 அன்றாயதொ ருரு 
 8 கற்பனை இன்றியே (வேறு) 
 9 சூருறு வெம்பசி 
 10 புல்லலும் எதிர்தழீ 
 11 பின்னுற மாயவள் 
 12 உட்டெளி வின்றி 
 13 தோமறு முனிவரன் 
 14 செம்மயி லன்ன 
 15 ஆறறி முனிவரன் 
 16 உணர்வுடை முனி 
 17 அந்த வேலையில் முகு (வேறு) 
 18 துயக்கம் இல்லதோர் 
 19 அன்னர் தம்மையும் 
 20 மானை நேர்பவள் 
 21 மங்கை யோடவன் 
 22 இத்தி றத்திவர் 
 23 மற்றும் அத்தொகை 
 24 பேரு மும்மத 
 25 ஏலும் அங்கவர் 
 26 ஆண்டு தாரகன் 
 27 புணர்ந்த காலை 
 28 மீள மற்றவர் 
 29 இறுதி யில்லதோர் 
 30 மிகுதி கொண்டிடும் 
 31 ஆங்க வெல்லையின் 
 32 அல்லெ னும்பொழு 
 33 நிட்டைக் கேற்றிடு 
 34 எல்லைவந் திடுத (வேறு) 
 35 விண்டுறு தானவர் 
 36 பற்பகல் அருந்த 
 37 இருமுது குரவரும் 
 38 அறைகழல் இளைய 


 

4. காசிபனுபதேசப் படலம்

 1 நீங்கிய சூர்முதல் 
 2 உறுதிய தொன்றி 
 3 சான்றவர் ஆய்ந்திட 
 4 அளித்திடல் காத்திட 
 5 பற்றிகல் இல்லதோர் 
 6 மூவகை யெனுந்த 
 7 பாரிடை உதித்திடும் 
 8 மக்களாம் விலங்கு 
 9 பிறந்திடு முன்செலும் 
 10 சுற்றுறு கதிரெழு 
 11 கலைபடும் உணர்ச்சி 
 12 தருமமென் றொரு 
 13 தருமமே போற்றி 
 14 சேர்ந்துழிப் பிறவி 
 15 ஆற்றலை யுளதுமா 
 16 அத்தவம் பிறவியை 
 17 ஆதலிற் பற்பகல் 
 18 ஒருமைகொள் மாதவ 
 19 ஆற்றலில் தம்முடல் 
 20 பத்திமை நெறியொடு 
 21 பல்லுயிர் தன்னை 
 22 அறிந்திவை உரை 
 23 தவந்தனின் மிக்க 
 24 ஆதலின் மைந்தர் 
 25 உடம்பினை ஒறுத்து (வேறு)  

5. மார்க்கண்டேயப் படலம்

 1 நச்சகம் அமிர்தம் 
 2 அவற்கொரு புதல் 
 3 அத்தலை ஒருசார் 
 4 ஓவிய மவுன 
 5 இப்பரி சியன்ற 
 6 அற்புதம் எய்தி மைந்த 
 7 தொழுதெழு முனி 
 8 போனபின் முனிவர் 
 9 தவத்திடை யுற்ற 
 10 பாருளார் விசும்பின் 
 11 எனப்பல புகழ் 
 12 கிளத்துவ துன 
 13 உனற்கரும் பிரம 
 14 பின்னவை இரண்டும் 
 15 முனிவரன் இதனை 
 16 பேதைப் படுக்கும் (வேறு) 
 17 முன்னருள பாச 
 18 மொய்யான தில்லா 
 19 மொய்யுற் றிடவே 
 20 மண்ணுலகி லுள்ள 
 21 ஆதரவு கொண்டே 
 22 பன்னாளும் பாரிற் 
 23 துன்பம் நுகரும் 
 24 அஞ்சன வைவேற் 
 25 கள்ளுற்ற கூந்தல் 
 26 ஓதலும் ஒன்றா 
 27 ஆனால் உலகில் 
 28 உற்ற வுலவையிடை 
 29 சந்திரற்கு நேரு 
 30 கூன்முகத் திங்கள் (வேறு) 
 31 மற்றுள முனிவர் தேவர் மாய 
 32 பூண்டகு விலங்கல் 
 33 இவைபல உரைத்த 
 34 புலத்தியன் போலு 
 35 மன்பதை உலக 
 36 சித்திரம் இலகு 
 37 குவவுறு நிவப்பின் 
 38 தருவினில் விலங்கில் 
 39 இந்தநன் னிலை 
 40 இந்திரர் புகழு 
 41 சுழிதரு பிறவி 
 42 தேவரும் முனிவர் 
 43 மறுக்கலை அவன் 
 44 ஆடக வனப்புடை (வேறு) 
 45 துயக்குறு பவ 
 46 மேனவியல் பான் 
 47 காண்டகைய தங்க 
 48 ஆயிழையொ டின் 
 49 துறந்தவர்கள் வேண்டி 
 50 மெத்துதிறல் ஆட 
 51 நற்றவம தாகுமில 
 52 அன்னபல மாமுனி 
 53 தத்தமத ருட்குர 
 54 தந்தைசொல் மறு 
 55 ஆதலின் விலக்க 
 56 தன்னுரைகொ ளாத 
 57 என்னுரையி னிற் 
 58 யானும் உய்ந்த (வேறு) 
 59 வேண்டும் வேட்கை 
 60 இனைய பான்மை 
 61 ஆவ தேனும்யான் 
 62 குடிப்பி றந்திலர் 
 63 பிணியர் மூங்கையர் 
 64 ஒருமை தங்கிய 
 65 நாணி லாதவர் 
 66 ஈசன் அன்பிலர் 
 67 பத்தின் மேற்படும் 
 68 பிறப்பின் எல்லை 
 69 தூறு சென்னியர் 
 70 சிறுகு கண்ணினர் 
 71 காய நூல்முறை 
 72 இனைய தன்மைய ராகி 
 73 காட்டில் நின்றிடு 
 74 உரைத்த குச்சகன் 
 75 அன்னவன் தன்னேர் (வேறு) 
 76 மாசற வியன்ற 
 77 அறுசுவை கெழுவும் 
 78 இனையசொல் வின 
 79 பங்கமில் உசத்தி (வேறு) 
 80 காடுற வந்திடு 
 81 பாசிழை மங்கை 
 82 உருகெழு கனை 
 83 தாழுறு கரத்தது 
 84 காண்டலும் வெரு 
 85 கன்னிகை விரு 
 86 கீழ்ந்தறை போகிய 
 87 முடங்குளை அல 
 88 இரிந்திடு மாத 
 89 தண்டம தெங்க 
 90 மண்ணிடை யாற 
 91 பெண்ணுக் கணி (வேறு) 
 92 வன்னப் புனலாட்டி 
 93 ஐயர் உசத்தியரும் 
 94 என்னப் பலவும் புலம்பி 
 95 கேட்டிடலும் அன்னை 
 96 ஒன்றுபுரி காட்சி 
 97 தூயபுன லாடி 
 98 ஓடி யுலையா 
 99 சென்றாங்கவ் வெல் 
 100 பூண்போ கியநெ 
 101 கூவலுறு வதுநோ (வேறு) 
 102 தன்பால்வந் தவ 
 103 அன்னேயோ அன் 
 104 புலிக்கணங்கள் 
 105 அறங்காட்டிற் சென்ற 
 106 என்றிவை பலவும் பன்னி இட-1 (வேறு) 
 107 கோட்டமில் சிந்தை 
 108 மறைமுத லாய 
 109 கேளையா மனத்தில் 
 110 ஐயமென் றுளத்தி 
 111 சாற்றிய துணர்ந்து 
 112 தடமிகு புனலு 
 113 கோதறு குணத்தின் 
 114 மாவ தத்தினை (வேறு) 
 115 தவத்தின் அன்ன 
 116 தந்தை அன்னையும் 
 117 முண்டி தப்படு 
 118 அவனைக் கண்ட 
 119 பொன்ன ருங்கல 
 120 ஈசன் தந்திடு 
 121 சரத மேயிது 
 122 காரி ரும்பையும் 
 123 எய்தும் ஈயமும் 
 124 இரும்பி னிற்செம்பு 
 125 ஒன்று கோடிபொன் 
 126 என்ன வேமொழி 
 127 வைத்த மாநிதி 
 128 இந்த நின்பொருள் 
 129 முனியல் ஐயநீ 
 130 பொரும தத்தினை 
 131 இத்தி றத்தினில் 
 132 திரட்டி யாவையும் 
 133 பண்ணு றுத்திய 
 134 நூற்று நான்கொடு 
 135 சேமஞ் செய்ததோர் 
 136 ஓங்கி நாட்டநீர் 
 137 எல்லை அன்னதிற் பொதி 
 138 தத்த இக்குகை 
 139 உண்டி இகந்துரை (வேறு) 
 140 நெய்கமழ் செஞ்சடை 
 141 அம்முறை செய்கென 
 142 காவத மோரொரு 
 143 முப்பகல் போதலும் 
 144 நீடிய தொல்புகழ் 
 145 அடுத்துமுன் வைத்த 
 146 அத்தம் அனைத்தும் 
 147 அறந்தனை விற்ற 
 148 மாற்றுவன் இப்பவம் 
 149 இப்பரி சங்கண் 
 150 அந்தர துந்துபி 
 151 பாசிழை மங்கையர் 
 152 நோக்கினன் மாதவ 
 153 விண்ணிடை யேய 
 154 முன்னுறு கூற்றுவன் 
 155 உந்திய சீர்த்தி 
 156 அத்தகு போழ்தினில் 
 157 கொற்றவன் இங்கிது 
 158 உடற்குளுயிர் வந்தி (வேறு) 
 159 அன்னையவள் தனை 
 160 சுற்றுகின்ற கிளைஞர் 
 161 நீடியமங் கையர் 
 162 சொன்னமொழி யது 
 163 என்னுயிரும் பெரு 
 164 வள்ளலையுன் றிரு 
 165 எனமுனிவன் தனை 
 166 பின்புமொரு சிலவை 
 167 அருள்புரிந் திடுலும் அன் (வேறு) 
 168 போதலும் இருந்திடு 
 169 அப்புதல் வற்கியா 
 170 ஊற்றமா மிருககண் 
 171 சொற்கலை தெரிமரு 
 172 இருந்தனன் அநாம 
 173 அடைந்ததோர் பொழு 
 174 பொன்றிரண் மாம 
 175 மெய்ப்படு மறையு 
 176 ஆதவம் பனிமழை 
 177 அருந்தவம் ஓரியாண் 
 178 முந்துறு முனிவரன் 
 179 தீங்குறு குணமே (வேறு) 
 180 கோலமெய் வனப்பு 
 181 மாண்டகு தவத்தின் 
 182 என்றிவை துணி 
 183 பூதல இடும்பை 
 184 அடைதலும் அதனை 
 185 கறையுயிர்த் திலங்கு 
 186 மீனமும் முடிந்த 
 187 நன்ணினன் புவி 
 188 தேவதுந் துபிகள் 
 189 தந்தையும் அதனை 
 190 மறுப்படாத் திங்கள் 
 191 ஏதமில் ஐந்தின் 
 192 அரனைமுன் இறை 
 193 இந்தவா றியலு 
 194 ஆங்கது மதலை 
 195 கூறிய மொழியு 
 196 என்றுரை செய்த 
 197 இருத்திரால் ஈண்டே 
 198 இருமுது குரவர் 
 199 என்புநெக் குருக 
 200 ஈசனும் அவ்வழி (வேறு) 
 201 ஐயனே அமலனே 
 202 அஞ்சலை அஞ்சலை 
 203 நண்ணிய பின்ன 
 204 பண்டுமுப் புரமெரி 
 205 தீயெழ நோக்கி 
 206 இந்திரர் புகழ்தரும் 
 207 ஈசன தருச்சனை 
 208 அன்னதோர் பாலனை 
 209 கூறிய அளவை 
 210 தருதியென் கணக 
 211 இறையவன் அவ்வழி 
 212 சித்திர குத்தரென் 
 213 கண்ணுதல் இறை 
 214 முதிர்தரு தவமுடை 
 215 ஆதலின் அமரு 
 216 அந்தகன் அத்துணை 
 217 மற்றவன் காசியில் 
 218 விழியிடைத் தெரி 
 219 போந்ததிங் கெவ 
 220 தடுக்குந் தன்மை (வேறு) 
 221 ஆத லால்உமை 
 222 அடுத லோம்பிய 
 223 சிந்தை மீதினில் 
 224 மாற்ற மிங்கிது 
 225 நாத னார்தம தடி 
 226 போன காலனும் 
 227 அழைத்திர் மேதி 
 228 போந்து காசியின் 
 229 வந்து தோன்றலும் மார் (வேறு) 
 230 அன்ன வேலையில் அந்த 
 231 சிறிதும் ஊழ்வினை 
 232 பீடு சாலும் பெருந்த 
 233 ஈச னார்தம் இணை 
 234 சிந்து வின்கட் செறி 
 235 இற்ற வானவர் 
 236 கனக்கு முண்டக 
 237 வாச மாமல ரிட்டு 
 238 தேவர் காப்பினு 
 239 துன்ப மென்பது 
 240 மைந்தன் ஆங்கது 
 241 அனையர் தன்மை 
 242 ஏதந் தீர்சுடர் 
 243 உன்னை எண்ண 
 244 நாதன் தன்னை 
 245 செம்மை யாகிய 
 246 இன்மை யாவதி 
 247 அன்னார் தன்மை (வேறு) 
 248 தீதா கின்ற வாசக 
 249 கேட்டான் மைந்தன் 
 250 என்றான் வான 
 251 எறிந்தான் பாசம் 
 252 ஈர்க்கும் பாச 
 253 மதத்தான் மிக்கான் 
 254 வீழுங் காலத் தம் 
 255 பாங்காய் நின்ற 
 256 அந்தக் காலத் தெம் 
 257 மைந்த நீநமை (வேறு) 
 258 சாற்றும் எல்லை 
 259 மறைய வன்கணும் 
 260 நின்ற மைந்தனும் 
 261 புந்தி நைந்திட 
 262 அங்கண் சில்பகல் 
 263 அத்தன் ஆலயம் 
 264 விண்ணின் பாலு 
 265 முண்ட கத்திடை 
 266 அன்ன வன்றனை அல 
 267 முடிவின் றாமுயிர் 
 268 கொண்டல் வண்ண 
 269 காவி யம்மலர் 
 270 நீல கண்டனாம் 
 271 பங்கய மிசைவரு பகவன் (வேறு) 
 272 ஐயநீ எனக்குமுன் 
 273 நின்பெருந் திரு 
 274 தன்புடை எவற்றை 
 275 இறுத்திடும் அரசி 
 276 அந்தக எழுகென 
 277 போற்றிடு தருமனை 
 278 நண்ணருங் கதி 
 279 கண்ணிய மனமொழி 
 280 என்றருள் புரிந்து 
 281 சித்தசற் புரிதரு 
 282 கொன்னவில் அடு 
 283 ஆதலிற் குச்சகன் 
 284 உதவிய மிருககண் 
 285 அப்பெருந் திரு  

6. மாயையுபதேசப் படலம்

 1 அன்னது சரதமே 
 2 மறைதெரி முனி 
 3 நன்பெருஞ் செல்வ 
 4 காதலால் அவை 
 5 மாயவள் தன்சிறார் 
 6 மாற்படு புந்தியின் 
 7 திருமைகொள் வள 
 8 பிறந்தநல் லுயிர் 
 9 சொற்றரு கலை 
 10 அளப்பருங் கல்வி 
 11 நூலுறு கல்வியை 
 12 அளப்பரும் விஞ்சை 
 13 ஆக்கமிங் கொரு 
 14 அவ்வளம் பலவகை 
 15 எங்கள்பால் நென்ன 
 16 நீவிர்கள் அனையரின் 
 17 ஆனதோர் இத்திசை 
 18 அப்புவி யதனிடை 
 19 காரிகொள் இந்தன 
 20 செங்கண்மால் அயன் 
 21 அம்மகம் புரிதிரேல் 
 22 மூண்டவிவ் வேள்வி 
 23 தந்திர நெறிகளு 
 24 இன்னதோர் காலையில் ஈன் 


 

7. மாயை நீங்கு படலம்

 1 ஏகிய காலையில் 
 2 போதலும் முனிவரன் 
 3 ஆயிழை புகலுவாள் 
 4 அருவினள் சேறலும் 
 5 மாணலன் எய்திய 
 6 வாவியுந் தடங்களும் 
 7 மைந்தன துறுதுயர் 
 8 ஆசிகள் செய்துநின் 
 9 வேதமுங் கலைகளும் 
 10 கண்டதோர் நறவமே 
 11 உள்ளினுஞ் சுட்டி 
 12 ஈட்டுறு பிறவியும் 
 13 நெஞ்சினும் நினை 
 14 ஆதலிற் காமமுற் 
 15 மாறகல் நான்முகன் 
 16 ஆண்டவண் அகன் 
 17 காசிபன் மாயை  

8. அசுரர் யாகப் படலம்

 1 அன்னைதன் ஏவ 
 2 அடல்கெழு பெரு 
 3 இனிதென அடி 
 4 பின்னர் இருவரும் 
 5 தானவர் அனிக (வேறு) 
 6 மண்டுறு பூழி 
 7 காழுறும் அவுணர் தானை 
 8 மரந்துகள் பட்ட 
 9 ஆடலின் அவுண 
 10 மாசகல் திருவின் 
 11 அஞ்சினன் அமரர் 
 12 வள்ளுறு மெயிற்று 
 13 பேருமிவ் வவுணர் 
 14 ஆன பொழுதத் தவர் (வேறு) 
 15 கண்ணின்ற வீரர் 
 16 கண்டேன் இவர் 
 17 வானோர் இறையு 
 18 இன்னோர் தம்வன் 
 19 தண்டத் திறை 
 20 ஆதலின்இன் னோர் 
 21 என்னப் பலவும் இசை 
 22 தீயின் திறமுரு 
 23 மண்ணில் உயிரை 
 24 கள்ள மிகுமவுணர் 
 25 சூழிக் கடலில் 
 26 வாலாதி மான்தேர் 
 27 காரையூர் கின்ற 
 28 உன்பால்என் நெஞ் 
 29 நன்னேயம் பூண்டு 
 30 என்றலுங் கவிஞன் (வேறு) 
 31 அவுணர்கள் முதலா 
 32 நூறொடர் கேள்வி சான் 
 33 மொய்கெழு கூற்றை 
 34 அப்பரி சனைத்து 
 35 வழிமுறை பயக்க 
 36 அடல்கெழு தானை 
 37 நூற்படு செவ்வி 
 38 பூமியும் வானும் 
 39 ஞாயிலின் வேலி 
 40 ஆளரி முகத்தன் 
 41 கயிரவ மனைய 
 42 தள்ளரி தாகிய (வேறு) 
 43 ஆதித னக்கனல் 
 44 ஆழம தாயிரம் 
 45 ஆழ்ந்திட அம்ம 
 46 போதலும் அப்புனல் 
 47 சீறரி மாமுகன் 
 48 மூவகை வேதியும் 
 49 சீயம் வயப்புலி 
 50 பழிதரும் எண்ணெ 
 51 ஐயவி காருறு 
 52 அரும்பெறல் நாயக 
 53 தெரிதரு செந்நெலி 
 54 ஆலமு யிர்க்கும் 
 55 பொன்னின் அகந் 
 56 மூவகை யாயிர 
 57 ஊன்புகு பல்வகை 
 58 வச்சிர கம்பம் 
 59 செல்லுஞ் சூரன் (வேறு) 
 60 சீற்றத் துப்பிற் 
 61 சூழாம் எட்டே 
 62 நேருந் தோறும் 
 63 ஏற்றஞ் சேரி 
 64 அப்பா லேகி நூறு 
 65 தெரிய இன்னண (வேறு) 
 66 வேதி யெய்தி 
 67 நஞ்சு பில்கு 
 68 ஆல மாகி அமர் 
 69 அன்ன தற்பினர் அம்பொ 
 70 செய்ய தோர்மக 
 71 மேன சாலியின் 
 72 தோரை ஐவன 
 73 கொடிய ஐய 
 74 இன்ன பல்வகை யாவு 
 75 சூர னாமவன் (வேறு) 
 76 வானம் புக்கது 
 77 பானு வின்பத 
 78 செற்று வாசவன் 
 79 காலம் எண்ணில 
 80 கார்ம றைத்தன 
 81 சொற்ற வேதி 
 82 வேள்வி இத்திற 
 83 சூன்மு கக்கொண்ட 
 84 இந்த வண்ணத்தின் 
 85 கண்ணு தற்பரன் 
 86 வான கத்திடை 
 87 சோரி நெய்யவா 
 88 சிந்தை யிற்பெரு 
 89 ஆண்டொ ராயிரம் 
 90 உன்னி இத்திற 
 91 கடிதின் உச்சி 
 92 கண்ட காலையின் 
 93 துயர்ப்பெ ருங்கடல் 
 94 மாயை தரும்புதல் (வேறு) 
 95 தாயுந் தலையளி 
 96 வீரனே தானவர் 
 97 நின்கண் அருளி 
 98 உன்போல் உயிர் 
 99 ஈசன் அருளால் எரி 
 100 எல்லாரும் போற்ற 
 101 ஈண்டாருங் காண 
 102 என்றின் னனசொற் 
 103 வீழ்ந்தான் உயிர் 
 104 சிங்க முகனு 
 105 தாரகனுஞ் சீயத் 
 106 தண்டார் அகல 
 107 சிந்தை குளிர்ந்து 
 108 பொன்னுகம் நீங்கி 
 109 விண்ணாடர் தங்க 
 110 நின்றதொரு காலை 
 111 அன்ன திறல்அவு 
 112 ஈர்ந்து தலைகள் 
 113 முன்னோன் எழுந்து 
 114 சென்னி தனையரி 
 115 தங்கள் சிரமுந் 
 116 மோனத்தின் வேள்வி 


 

9. வரம்பெறு படலம்

 1 கண்ட கறைமிட 
 2 அங்கண் மகவேதி 
 3 எந்தை பெருமான் 
 4 உன்னி அமலன் 
 5 தந்தை யாவான் (வேறு) 
 6 அங்கப் பரிசே 
 7 மின்போல் இலங்கும் 
 8 புக்கு முன்னோன் 
 9 மொழிந்த காலை 
 10 முன்னாள் அம்மை 
 11 மாயோன் தன்பால் 
 12 மேலா கியவிண் 
 13 தொன்மை போல 
 14 தங்கோன் தன்னை 
 15 எண்மேற் கொண்ட 
 16 அரந்தைதனை இக (வேறு) 
 17 நாரிபா கமும்இமை 
 18 நின்றுபுகழ் சூரபன் 
 19 கொன்னாரும் புவி 
 20 அலையாழி மிசை 
 21 மண்டனக்கா யிர 
 22 எண்ணுபல புவன 
 23 மேற்றிகழும் வான 
 24 ஆறுசேர் கங்கை 
 25 துன்னுறு பெரும் (வேறு) 
 26 சூரன் என்பவன் (வேறு) 
 27 தேவர் யாவரு 
 28 ஈறு றாத விரத 


 

10. சுக்கிரனுபதேசப் படலம்

 1 அற்றா கின்ற வேலையின் முன் 
 2 ஊழியில் வேதன் 
 3 கண்டார் ஆர்த்தார் 
 4 முன்னா குற்றோ 
 5 தீயுண் டாகுங் 
 6 என்பார் தம்பால் 
 7 சேனை நள்ளிடை (வேறு) 
 8 தூசு வீசினர் 
 9 அண்ண லார்அரு 
 10 கண்ண கன்புய 
 11 நீங்கி மீண்டு 
 12 தந்தை கேட்டு 
 13 உன்னி யுள்ள 
 14 அடைதி ரேயெ 
 15 விட்ட காலை விடை 
 16 கேட்டு ணர்ந்திடு 
 17 கண்ட சூரன் 
 18 நன்று வாழிய 
 19 ஏகு மெல்லை 
 20 ஆரு யிர்த்துணை 
 21 ஆச னங்கொடு 
 22 ஓங்கு வேள்வி 
 23 தாதை கூறிய 
 24 பாச மென்றும் 
 25 தீய நல்லன வேயெ 
 26 ஒருமை யேயன்றி 
 27 ஈட்டு கின்ற 
 28 சொற்ற ஆதியுந் 
 29 ஆதி யந்தமின் 
 30 இடங்கொள் மாயை 
 31 இத்தி றத்தின் 
 32 பொய்ய தாகும் 
 33 அன்ன செய்கை 
 34 மித்தை தன்னை 
 35 தோன்று கின்றது 
 36 போவதும் வருகின்ற 
 37 அன்ன போல்எங்கும் 
 38 தஞ்ச மாகும் தரும 
 39 யாது யாதுவந் தெய் 
 40 தருமஞ் செய்க 
 41 கனவின் எல்லை 
 42 இம்மை யாற்றும் 
 43 நெறிய தாகுமிந் 
 44 சிறிய ரென்று 
 45 உண்மை யேயிவை 
 46 தேவர் தம்மினு 
 47 உற்றதோர் மேன் (வேறு) 
 48 இந்திர னென்போன் 
 49 சிறையினை இழை 
 50 கொலையொடு களவு 
 51 வண்டுழாய் மிலை  

11. அண்டகோசப் படலம்

 1 தீயதோ ரினைய 
 2 மேலுள பொருளு 
 3 அப்பெரும் புவிக்கு 
 4 அங்கண்மா ஞாலத் தண் 
 5 கதிரெழு துகள்எண் 
 6 அங்குலம் அறுநான் 
 7 அந்தயோ சனையின் 
 8 ஒண்புவ னிக்கு 
 9 அண்டமார் கடமோர் 
 10 அரித்தவி சுயர்ச்சி 
 11 ஓங்கிய கால 
 12 அன்னதோர் புவன 
 13 உற்றிடு நிரய மீதில் 
 14 காழக முகத்தர் 
 15 அப்புவ னத்து மீதே 
 16 பரத்தினி லுறுங்க 
 17 இதன்மிசை இலக்க 
 18 ஈடுறு பிலங்க 
 19 பலவகைப் பிலங்க 
 20 பரவுமிவ் வுலகில் 
 21 அன்னதற் கப்பால் 
 22 எல்லைதீர் முன்னை 
 23 ஐயிரு கோடி 
 24 ஆரிருள் உலகம் 
 25 நடைதரு தொன்னூ 
 26 முள்ளுடை மூல 
 27 அங்கவன் தனது 
 28 சீரியசம் புத்தீபம் (வேறு) 
 29 விண்ணுயர்சம் புத்தீ 
 30 மேருவரை அதற்கு 
 31 அந்தவரைக் கீழ் 
 32 அத்தகைய கீழ்த்தி 
 33 கடிகமழும் நாவலொ 
 34 நாற்றிசையில் வரை 
 35 நிசதமொடு பொற் 
 36 கோதில்வட கடல் 
 37 அம்புவியின் நிசத 
 38 ஆங்குருநாட் டுறை 
 39 பரவுபத்தி ராசு 
 40 விராவும்இளா விருத 
 41 போற்றியகிம் புருட 
 42 இந்தவிரு நாற்கண்ட 
 43 பாரதத்துள் ளார்அவ 
 44 நாலிருகண் டத்தோ 
 45 கவிபுகழும் பரத 
 46 கங்கைகவு தமிய 
 47 மன்னுமகேந் திரம 
 48 இங்கிவைசம் புத்தீ 
 49 சோமகமே சுமன 
 50 சுப்பிரதன் உரோகி 
 51 தர்ப்பகரே கபிலர் 
 52 மன்னுகுசே சயம் 
 53 மற்றதனுக் கப்பா 
 54 போதுகுமு தங்க 
 55 தூயவிமோ கனன் 
 56 புடையினது தூய 
 57 மேனிலா வியநகரர் 
 58 பொங்குதிரைப் புணரி 
 59 நேமிவரை அதற்கி 
 60 ஊழினெறி யால்தத்தம் 
 61 இப்புவியின் மேற்கண 
 62 இங்கிதன்மேற் சுரந 
 63 அந்தரமேற் சேய்உல 
 64 தொகலோடு சேர்த 
 65 தவலோகம் உன்ன 
 66 வேதமொடு தந்திரமும் 
 67 இந்த அண்டத்தின் (வேறு)  

12. திக்குவிசயப் படலம்

 1 குணங்கள் பற்பல 
 2 சேனை யின்றலை 
 3 ஆவ தாகிய பரி 
 4 அந்தி வார்சடை 
 5 தோன்று மெல்லை 
 6 ஆசி கூறியே 
 7 வென்ற பின்னர் 
 8 ஈத லால்உமை 
 9 தோடு லாவிழி 
 10 அரசன் ஏவலும் 
 11 பத்து நூறுடன் 
 12 விண்ணிற் பாய்வன 
 13 பாறு சென்றிட 
 14 மேருச் சையமுங் 
 15 மூன்று கோடியோ 
 16 பூதம் ஐந்தினும் 
 17 என்று மேயழி 
 18 அழிவி லாப்பல 
 19 பாரை நேர்தரு 
 20 ஆண்டவ் வெல்லையில் 
 21 காலும் உள்ளமும் 
 22 அன்ன தாரக 
 23 விரவு கின்றதோர் 
 24 அடல்செ றிந்திடும் 
 25 இன்ன தன்மையி னாற் 
 26 வயங்க ளார்த்திடு 
 27 அரியெ னுந்திறல் 
 28 நிரந்த தானவர் 
 29 பூந டுங்கின 
 30 இனைய தன்மையிற் சேனை 
 31 சென்றிடும் ஒற்றர் (வேறு) 
 32 தூதுவர் உரைத்தல் 
 33 போயினன் அளகை 
 34 அன்னது கண்டுழி (வேறு) 
 35 அதுபொழு தவுணர்கள் 
 36 மைம்மலி தானவர் 
 37 ஆறலை கள்வரின் 
 38 ஆண்டுறு தனத 
 39 அளகையை நீங்கி 
 40 அந்தமா நகரை 
 41 போயதை நாடி 
 42 சேறலும் நாடிய 
 43 நேர்தலும் அங்கிதன் 
 44 தன்படை உடைத 
 45 சிறந்திடும் அவுணர் 
 46 கடல்கெழு சேனை 
 47 உருத்திடு தாரகன் 
 48 வானவர் தமையும் 
 49 எடுத்திடு மெல்லை 
 50 சுடுங்கனற் கடவுளு 
 51 தோற்றுவித் துல 
 52 கழிதரு சினங்கொள 
 53 பொறுத்தியென் பிழை 
 54 எற்றிடும் எற்றிடும் 
 55 தானவர் யாரையும் 
 56 விடுத்தனன் அங்கி 
 57 மீண்டனர் அவுணர் (வேறு) 
 58 கடவுதி தேரை 
 59 ஆர்த்தன படரு 
 60 அடைதலும் நடுவன் 
 61 முன்னுறு தனதனும் (வேறு) 
 62 தேற்றமொ டெழு 
 63 திருத்தகு மறலிதன் 
 64 இறுதியை இயற்று 
 65 கூற்றுவன் பெருவலி 
 66 நிருதியும் இஃதெலாம் 
 67 உன்னினன் தானை 
 68 அருகுற வருதலும் 
 69 போதலும் அவரவர் 
 70 உற்றனன் நாகர் 
 71 அத்தலை உரகர் 
 72 ஏனைய பிலந்தொறும் 
 73 பூவுல கிடையே (வேறு) 
 74 புக்கதோர் வேலை 
 75 ஆர்த்திடு முழக்க 
 76 இம்மெனப் பணி 
 77 சிந்தையில் உன்னும் 
 78 கோட்டினன் சார் 
 79 பொழிந்திடு கின்ற 
 80 சூழ்ந்திடும் அவுணர் 
 81 ஒடிந்தன இரதம் 
 82 சுடர்கெழு நேமி 
 83 விண்ணுலாம் படிவ 
 84 அடுசமர் புரியும் 
 85 வானில மளவு 
 86 ஆர்த்திடும் அளவை 
 87 உற்றிடும் அவுணன் 
 88 ஆயிடை உவணர் 
 89 தாரக வசுரன் தானு 
 90 எல்லையங் கதனி 
 91 திண்டிறற் பரியு 
 92 எதிர்வரும் அவுணன் 
 93 ஓரிமை யொடுங்கு 
 94 பணியுறு கடவுள் 
 95 அயனொடு ததீ 
 96 வன்றிறற் கடவு 
 97 சங்கரன் மகிழும் 
 98 பார்த்தனர் அனை 
 99 மாதவன் அகன்ற 
 100 ஆழியங் கிரியின் 
 101 இந்தவா றவுணர் (வேறு) 
 102 அஞ்சினன் உயிர் 
 103 அவ்வயிற் போந்தி 
 104 புன்செய லாய் 
 105 திருவுறு கின்று 
 106 ஆதலின் அமர் 
 107 நாணொடும் ஒன்ன 
 108 இம்முறை வாசவன் 
 109 ஒன்னலர் நாடு 
 110 பிடித்தனர் அமரரை 
 111 தண்ணளி யாவு 
 112 அவுணரில் உதித்த 
 113 மறலியும் இருக்கு 
 114 இற்றையிப் பகல் 
 115 என்றிவை புகன்று போற்று (வேறு) 
 116 வாசவன் வளத்தை 
 117 கற்றுணர் கேள்வி 
 118 வசையில் நோன்பு (வேறு) 
 119 ஆழி மால்கடல் அன்ன 
 120 மன்ன நீயிவண் 
 121 கற்றை வார்சடை யான் 
 122 பொன்னை மேவு 
 123 காத லான்மிகு 
 124 என்று பன்முக 
 125 வெருவ ரச்சுரர் 
 126 அருத்தி யெய்தி 
 127 அந்த வேலையில் ஆண் 
 128 ஆசி கூறினன் 
 129 பார்த்த பின்பணி 
 130 அரியயன் முதலா (வேறு) 
 131 போந்தனன் அமலன் 
 132 கண்டநஞ் சுடைய 
 133 புறந்தனில் வந்து 
 134 பாங்குறும் அண்ட 
 135 ஏனையண் டங்க 
 136 இத்திறம் வீற்று 


 

13. எதிர்கொள் படலம்

 1 திண்டிறன் மாயை 
 2 ஆயவன் வருவதை 
 3 தானையம் படை 
 4 அன்னவன் புகர் 
 5 அன்னதோர் காலையில் அவு 
 6 மாசறு பேரொளி 
 7 அஞ்சலி செய்தனன் 
 8 ஆயது காலையில் அனை 
 9 ஏத்திடும் அவர்தம 
 10 பங்கமில் காசிபன் 
 11 ஈண்டையில் வாச 
 12 அத்தகு மேலை 
 13 தவங்கொடு முந்து 
 14 பற்றலர் புரமடு 
 15 வன்றிறல் அவுணர் 
 16 ஆர்ந்ததொல் கிளை 
 17 ஆயிடை வெய்ய 
 18 என்றிவை நயமொழி 
 19 மண்ணுல கத்தில் (வேறு) 
 20 கொய்துழாய் அலங்கல் 
 21 அன்றவர் உரைத்த 
 22 பண்டெயின் மூன்று 
 23 செங்கம லத்தோ 
 24 மருத்துழாய் மவுலி 
 25 கண்டிடும் அவுணர்  

14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம்

 1 மன்னவர் மன்ன கேண்மோ மற் 
 2 எந்தையை மறந்து 
 3 இனியவன் அருள் 
 4 கழியுடல் புயமேற் 
 5 காண்டலும் அலகை 
 6 மதித்தனை பரமென் 
 7 அந்நெறி கனவி 
 8 நிற்றலும் அவரை 
 9 பரமன துருவாய் 
 10 ஆங்கது தெரிந்து 
 11 என்றிவை உரைத்துப் போதன் 
 12 அவனியை அளித்தோன் 


 

15. நகர்செய் படலம்

 1 எனஅரி புகல 
 2 என்றலுங் கடவுள் 
 3 ஆசறு கடலி னூடே 
 4 காயுறு கதிர்கள் 
 5 நாற்பெரு வாயி 
 6 முப்புரம் ஒருங்கு 
 7 மாளிகை தோறு 
 8 ஆயதன் நடுவுற (வேறு) 
 9 வாரணம் விரவுதேர் 
 10 ஆனைகள் பயிலிடம் 
 11 நாடரும் விசும்புறை 
 12 மயில்புற வோதிமம் 
 13 சந்ததம் மறையொலி 
 14 திருமிகு நிருதர்கோன் 
 15 அருந்துறும் அமிர்துறழ் 
 16 மானனை யார்பலர் 
 17 மாமணி யொளிர் 
 18 கோவியல் மரபி 
 19 இங்கிது சூழ்தர 
 20 காவியுங் குமுத 
 21 அள்ளலந் திரைக்கடல் 
 22 இன்னவையும் ஏனவை (வேறு) 
 23 ஏமபுரம் இமையபுரம் 
 24 மாண்டகுசீர் கெழு 
 25 மற்றுளவெம் புணரி 
 26 நீடு மேரு நெடு (வேறு) 
 27 பகரு கின்றஅப் 
 28 வினையர் தம்மொடு 


 

16. பட்டாபிடேகப் படலம்

 1 மற்றவ் வீர மகே 
 2 நண்ணு கின்று 
 3 கோவில் நண்ணிய 
 4 ஆடி யம்பொனின் 
 5 நிகரி லாத நிருதர் 
 6 வந்து சீய மணி 
 7 கண்டு தானவர் 
 8 அன்ன வேலை அமரர் 
 9 பாங்குறு தவிசின் (வேறு) 
 10 நிருதர்தங் குரிசி 
 11 முத்தலை அயில் 
 12 குரைகழல் நிருதி 
 13 அரம்பைமே னகை 
 14 இத்திறம் அமரர் 


 

17. அரசுசெய் படலம்

 1 களித்திடு ஞிமிறும் 
 2 செங்கம லத்தின் 
 3 அறத்தினை விடுத்த 
 4 அறைகழற் சூர 
 5 பொங்கழல் முதல் 
 6 சுடர்முடி யவுணர் 
 7 அண்டரும் உலவை 
 8 காவலன் வருணன் 
 9 வாசவன் றன்னை 
 10 இந்நெறி சூர பன்மன் 
 11 மதிமுகத் திருவே 
 12 அன்னதன் பின்னர் 
 13 அரிமுகத் தவுணர் 
 14 இவ்வகை மணஞ்செய் 
 15 ஏவியே தனது 
 16 மாறிலாத் திசை 
 17 விட்டிடு காலை 
 18 எங்கணுந் தனது 
 19 கரிபரி யாளி எண் 
 20 ஞாயில்கள் செறிந்த 
 21 துர்க்குணன் தரும  

18. தேவரை யேவல்கொள் படலம்

 1 அரசு செய்தலும் 
 2 கொலைவல் சிங்க 
 3 ஊனமுற்றோர் போலி (வேறு) 
 4 உரைக்குமொழி யது 
 5 போகின்ற நெறி 
 6 அவ்வேலை இமை 
 7 வெள்ளைவா ரண 
 8 தடக்கடலின் வேலை 
 9 சின்னைதிமிங் கில 
 10 பன்னும் புகழ்ச்சூர (வேறு) 
 11 பேர்கின்ற நீல 
 12 பூவுலகந் தன்னில் 
 13 தக்க துணராத 
 14 வேத நெறியை 
 15 தேனுலவுந் தாரு 
 16 என்னு மொழிகள் 
 17 மாதோயந் தன்னை 
 18 தாங்கடற்குள் மீன 
 19 முந்துற்ற தொல்லை முழு 
 20 வேத நெறிமுறை 
 21 மண்ணோர் களு 
 22 இந்த வாறு பலரும் (வேறு) 
 23 பரிதி வேந்தன் 
 24 எளித்தல் எய்தும் 
 25 என்றும் ஆங்கவர்  

19. புதல்வரைப் பெறுபடலம்

 1 அதுபொழு தவுணர் கோ 
 2 வந்ததோர் மதலை 
 3 வீசிய பின்றை 
 4 கட்டழ குடைய 
 5 பார்த்திடு கின்ற 
 6 தானுறை இருக்கை 
 7 பரிதிவிண் சேறல் 
 8 மறைபு ரிந்தநான் (வேறு) 
 9 சொற்ற வாசக 
 10 மகவு தன்செயல் 
 11 கேட்ட நான்முகன் 
 12 அன்பின் மைந்தனை 
 13 உரைத்த மைந்த 
 14 படைய ளித்தலும் 
 15 பானு கோபனென் 
 16 பரிதி யின்பகை 
 17 மைத்த கூர்விழி 
 18 சீற்ற முற்றிடு (வேறு) 
 19 அந்த நாளில் அவன் 
 20 ஆமி வன்அசு ரே 
 21 ஓத ருங்கலை 
 22 வீறு கொண்டிகல் 
 23 சிகரம் எண்ணில  

20. வில்வலன் வாதாவிப் படலம்

 1 அன்னவ ருடன் 
 2 ஆள்வினை புரியுள்ள 
 3 கட்டழ குளதாகுங் 
 4 அந்தநன் முனிதன் 
 5 உறுதலும் முனிநாடி 
 6 என்றலும் முனிசூர 
 7 முனியிது பகர்வேலை 
 8 ஆடெனு முகவெய் 
 9 தழுவினள் பரிவோடு 
 10 தாயின துருவாயு 
 11 மூண்டிடு வெகுளி 
 12 ஆற்றிடு தவமெல்லாம் 
 13 இறுதிசெய் திடவு 
 14 இனையது முனிசொற் 
 15 வேறொரு வனமெய்தி 
 16 செந்தழ லிடைநோன்பு 
 17 கையன துடல்கீறி 
 18 தவமொடு மகமாற்ற 
 19 வன்னியில் அவியூ 
 20 ஆங்கனம் அசுரேசன் 
 21 புல்லயின் மறியே 
 22 இப்படி வரமொன்றே 
 23 சேறலும் அதுகாலை 
 24 மன்னவன் அவர்தம் 
 25 நவைதவிர் குடகின் 
 26 அன்னதொ ரிடை 
 27 வில்வலன் எனவோதும் 
 28 இப்பகல் அடிகேளு 
 29 உள்ளுறு குறியாகும் 
 30 கூவிய பொழுதின் 
 31 வீடுறு முனிவர்ஊன் (வேறு)  

21. இந்திரன் கரந்துறை படலம்

 1 இப்படி அவுணர்கள் 
 2 ஆயிரத் தெட்டெனும் அண்டம் 
 3 ஒருபகற் பாதல 
 4 தண்ணறுந் துளவி 
 5 அவ்வகை யால்அர 
 6 உன்னிய தீயவன் 
 7 நீடிய தன்பெரு 
 8 ஒன்பது கோடியர் 
 9 போக்கலும் அவரெ 
 10 வந்தனர் அவுணரும் 
 11 பொம்மென அவர் 
 12 ஏகிய வெல்லையின் 
 13 வினைவயிற் சென்ற 
 14 நாயகன் இவ்விடை 
 15 சுற்றினர் நகரெலா 
 16 விண்ணவர் யாவரும் 
 17 விட்டனர் தேவரை 
 18 போயினர் இருவரும் 
 19 ஒற்றரிற் பலர்தமை 
 20 தோடவிழ் தெரிய 
 21 செல்லெனும் ஊர்தி (வேறு) 
 22 அழிந்தன வளங்க 
 23 இன்னனம் நிகழும் 
 24 சேண்பதந் தன்னை 
 25 இருந்திடு சயந்தன் 
 26 தந்தைதன் மெலிவு 
 27 பொன்னகர் புக்க 
 28 உற்றிடு மெல்லை தன்னில் உம் 
 29 நின்றிடு சயந்தன் 
 30 தருக்கினை இழந்து 
 31 தீங்குவந் தடை 
 32 இன்பம தடைந்த 
 33 வறியவர் செல்வ 
 34 ஆக்கமும் வறுமை 
 35 ஆதலின் உமது 
 36 மைந்தநீ தோற்று 
 37 என்றிவை பலவுங் கூறி 
 38 வருந்திய அமரர் 
 39 மெய்த்தரு நீழல் 
 40 அந்தநல் லிருக்கை 
 41 சந்தகில் பலவு 
 42 சாதியே கோங்கு 
 43 இவைமுத லாகி 
 44 உற்றிடு மெல்லை தன்னில் உல 
 45 வேணுவின் உரு 
 46 நீடிய காமர் பூங்கா 
 47 திருந்தலர் புரமூன் 
 48 எழுவதோர் செஞ் 


 

22. விந்தகிரிப் படலம்

 1 அந்தப் பொழுத 
 2 மேவிப் பலஆ 
 3 மேருத் தனிவெற் 
 4 குன்றுக் கிறை 
 5 ஓரா யிரமாம் 
 6 தாழுங் கதிருந் தகு 
 7 கொன்னே இமை 
 8 பரந்தும் பர்நிமிர் 
 9 என்றான் முனி 
 10 இல்லா யுளதொல் 
 11 பொன்னார் இமவான் 
 12 பாங்குற் றிடுபா ரினை 
 13 விற்சூழ் கதிரோன் 
 14 பன்னிற் குவடும் 
 15 கடிதா கியசூர் 
 16 தண்ணுற் றிடுபொன் 
 17 தன்கண் ணுறுவா 
 18 திருவைத் தவர்கண் 
 19 கிளர்ப்புற் றிடுசி 
 20 வரபத் திரைகேள் 
 21 அறியுற் றிடுபா 
 22 தானோர் வரையல் 
 23 என்னா வடவெற் 
 24 எண்டரு முகுந்தர் (வேறு) 
 25 உருக்கிளர் விந்த 
 26 விந்தமிந் நெறியால் 
 27 தானவர் செயலோ 
 28 என்னிது வென்று 
 29 செம்பொன்மால் வரை  

23. அகத்தியப் படலம்

 1 பொன்னார் கழல்கள் 
 2 பூவார் கமலத் தயன் 
 3 சத்தார் பிருகு தன 
 4 தேவர்க் கெனினும் 
 5 தெள்ளத் தெளிந்த 
 6 விந்தக் கிரிநாரதன் 
 7 மண்ணுற்ற வெல் 
 8 மல்லற் கிரிவிண் 
 9 உன்ன லோடும் உலக (வேறு) 
 10 மேக்கு யர்ந்திடும் 
 11 துள்ளி கண்ணிடை 
 12 முன்னும் எல்லை 
 13 ஆதி யுற்றுழி அச்ச 
 14 சென்னி பாரில் 
 15 விந்த மால்வரை 
 16 அக்க ணத்துன 
 17 என்ற லுந்தொழு தேத்தி 
 18 அனைய காலை அருங் 
 19 அந்த வேலை அஃது 
 20 தீது நீங்கிய தென்றி 
 21 திண்மை ஐம்பொறி 
 22 திரிபில் சிந்தையன் 
 23 ஆங்க தற்கிசை 
 24 நன்று நன்றிது 
 25 செப்பு மாற்றஞ் 
 26 நீடு காவிரி நீத்த 
 27 ஆய காலை அக 
 28 அத்தனங் கொரு (வேறு) 


 

24. கிரவுஞ்சப் படலம்

 1 பொன்றிகழ் வரை 
 2 வானுயர் உலகந் 
 3 அணுவினை மேரு 
 4 கன்னலின் அயுத 
 5 அத்தகு தகுவர் 
 6 காண்டலும் வியந்து 
 7 அந்நெறி கண்டு 
 8 ஆறது செல்லு 
 9 மட்டுறு குறிய 
 10 நன்றுநன் றவுணன் 
 11 மாண்மதி பெறாத 
 12 மாற்படு நமது 
 13 பழிதரும் இனைய  

25. விந்தம் பிலம்புகு படலம்

 1 அன்னதோ ரவுணர் 
 2 பைந்தமிழ் முனி 
 3 கங்கைசென் றொழு 
 4 சேயுயர் நிவப்பி 
 5 எறிகதிர் மதியி 
 6 கேட்டலும் அதனை 
 7 அற்புதம் அமரர் 
 8 அள்ளலை யடை 
 9 அன்னதோர் பொழு 
 10 வன்புலப் புவிக்குள் 
 11 ஆயிடை விந்தம் 
 12 அதுபொழு தலரி 
 13 என்றலும் விழுமி  

26. வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம்

 1 கண்டனர் இவனே 
 2 என்றிவை புகன்ற 
 3 மீதுறு சடையும் 
 4 மெய்தரு புறத்து 
 5 அடிகள்நீர் போத 
 6 பணிதலும் ஒருதன் 
 7 ஆறெதிர் எண் 
 8 என்றருள் முனியை 
 9 எந்தைநீ யானும் 
 10 சொல்வல முனிவர் 
 11 மேலவன் இதனை 
 12 அத்தலை நிலத்தை 
 13 தாக்குறு திறலின் 
 14 பதனறிந் துண்டி 
 15 ஆற்றலால் மேடம் 
 16 அணிப்படு போர்வை 
 17 உரைத்தவக் கறிக்கு 
 18 கறியினுண் பொடியும் 
 19 பின்னரும் பலகால் 
 20 ஆசினி வருக்கை 
 21 குய்வகை யுயிர்ப்பின் 
 22 எந்தைநீ இன்ன 
 23 அட்டிடு சாலை 
 24 தெள்ளுஞ் சுடர் (வேறு) 
 25 முறைவைப்பு நாடி 
 26 பெருநீர் அடங்கு 
 27 அடுகின்ற உண்டி 
 28 மைக்காரின் மெய் 
 29 வேதா அளித்த 
 30 எண்ணாம லேமுன்பு (வேறு) 
 31 ஊன்கொண்ட கறி 
 32 மெய்க்கொண்ட தொன் 


 

27. காவிரி நீங்கு படலம்

 1 செங்கை தூங்கிய 
 2 நேரு மைந்தர்கள் 
 3 அண்மை யாகுவர் 
 4 கோதில் ஆற்றல் 
 5 பேர்கி லாதஇப் 
 6 ஆசில் கொங்கி 
 7 தூய குண்டிகை 
 8 விழுமி தாகிய 
 9 மங்கை பாகனை 
 10 அனைய காலையில் அரிய 
 11 தாணு வின்பத 
 12 எழுதி மன்னவென் 
 13 இன்று காறுநின் 
 14 கோதின் மாமலர் 
 15 இன்னவை பலவுங் (வேறு) 
 16 ஆறணி சடை 
 17 தன்னிகர் இலாத 
 18 அப்பழி தீரு மாற்றா 
 19 அருந்தவ முனிவன் 
 20 குரவன்ஈ துரைத்த 
 21 குணப்பெருங் குன்ற 
 22 எந்தைநீ இனைய 
 23 அருள்முனி இதனை 
 24 சேறலும் புணர்ப்பு 
 25 இக்கொடு தென்ன 
 26 இவ்வகை நிவேதி 
 27 அஞ்சலை மகவா 
 28 பூண்டிகழ் அலங்க 
 29 இந்திரன் அதுகே 
 30 என்னலும் ஏந்தல் 
 31 ஐங்கரக் கடவுள் 
 32 சகத்துயர் வடபொன் 
 33 அன்னவன் தனது மாட் 
 34 பாகசா தனன் 
 35 கொங்குறு முனிவன் 
 36 கண்டனன் பிள்ளை 
 37 என்னலுங் காஞ்சி 
 38 பெயர்தலும் உமை 
 39 தேவனோ அவுணன் 
 40 விரைந்தவன் பின்ன 
 41 குட்டுவான் துணி 
 42 இப்படி முனிவன் 
 43 ஓட்டமோ டுலவு 
 44 இரங்கிய முனிவன் 
 45 தாக்குதல் புரிந்த 
 46 அந்தண குமரன் 
 47 என்றலுந் தவிர்ந்து 
 48 புரந்தரன் எந்தை 
 49 ஆதலின் கொடி 
 50 ஈண்டுநீ புரிந்த 
 51 என்னா இதுசெப் (வேறு) 
 52 நின்பா லினும் 
 53 இன்னே தமியேன் 
 54 முத்தண் டமிழ்தேர் 
 55 கொள்ளப் படுகுண் 
 56 ஊனாய் உயிராய் 
 57 அந்நீர் மையினால் 
 58 காகத் தியல் 
 59 அள்ளிச் சிறிதே 
 60 முன்னுற் றதுபோல் 
 61 பேருற் றிடுமி 
 62 அந்தத் திருமால் 
 63 என்றே நினையா 
 64 முந்தே முதல்வா 
 65 அற்றா கவென 
 66 மறைகின்ற எல்லை (வேறு) 


 

28. திருக்குற்றாலப் படலம்

 1 செற்றாலம் உயிர 
 2 அப்பதியில் அச்சு 
 3 அன்னவர்கள் எம் 
 4 குறுமுனிவன் ஆங்க 
 5 ஒல்லாத கண்டிகை 
 6 என்றிடலும் வெகு 
 7 பொதியமலை தனி 
 8 சிட்டர்புகழ் கயிலை 
 9 ஏகலுறு குறுமுனி 
 10 ஆளுடைய நாயகன் 
 11 அடிமுறையின் வணங்கி 
 12 முத்திதரு பேரழகர் 
 13 காட்டுதலுங் கைதொ 
 14 நன்றெனவே சிலரே 
 15 அறுகுமதி நதிபுனை 
 16 அல்லிமலர்ப் பங்க 
 17 காயத்தான் மிக 
 18 பற்றிடுவான் வளை 
 19 அன்னோர்கள் போயிட 
 20 பூவிரி கின்ற காமர் (வேறு) 


 

29. இந்திரன் அருச்சனைப் படலம்

 1 கொடியுருக் கொண்டு 
 2 பண்டொரு தந்தி 
 3 ஏதத்தின் ஒழுக்கு 
 4 தள்ளரும் பரவை 
 5 தெண்டிரைப் புணரி 
 6 தொல்லையிற் குறி 
 7 சந்தமும் அகிலுஞ் 
 8 வரையெனுந் தடம் 
 9 ஆவதோர் இனைய 
 10 ஓடுநீர் நீத்தப் 
 11 சீரினை யகற்றி 
 12 பாடுறு பொன்னி 
 13 வானிறை கின்ற 
 14 வானில மளவிட (வேறு) 
 15 தண்ணுறு பாசடை 
 16 பண்படும் அளியி 
 17 புயற்பட லந்தொடும் 
 18 விண்டொடர் மதி 
 19 மாமலர்க் கொன்றை 
 20 ஆதவன் மீதுபோய் 
 21 வச்சிர மேனிய 
 22 மேற்றிகழ் செங்கர 
 23 அல்லிடை யன்றி 
 24 ஆசறு வாவியில் 
 25 தொல்லையின் முறை 
 26 பாயிரும் புனற்கயம் 
 27 எண்ணுமித் தரு 
 28 இந்திரன் மகிழ்வுற 
 29 விடியல்வை கறை 
 30 அப்பெரு நாண் 


 

30. தேவர் புலம்புறு படலம்

 1 அந்நாள் அதனில் 
 2 தீந்தமிழின் வைப்பா 
 3 ஒன்றே தருமம் 
 4 கோட்டுக் களிற்றோ 
 5 ஏனம் பசுமான் 
 6 மையார் களத்தார் 
 7 முந்நாளுந் தந்தி 
 8 எந்நாளும் உன்னை 
 9 சூரன் முதலா 
 10 என்னாப் பலவும் 
 11 மாயை உதவ 
 12 அற்றே மகஞ்செய் 
 13 நீள்வா ரிதியின் 
 14 என்னே அத்தீமை 
 15 ஆன செயலுன்னி 
 16 மீனும் வடியும் 
 17 வெய்யவர்தம் வன் 
 18 சிந்தை அதனில் 
 19 அல்லல் புரியும் 
 20 வம்மின் எனவுரை 
 21 கோவுநீ எங்கள் 
 22 பார்த்துப் பணித்த 
 23 தேரா அவுணர் 
 24 ஆதலால் எங்கள் 
 25 ஆவ தொருகாலை  

31. அயிராணி சோகப் படலம்

 1 அன்னம் பொருவு 
 2 அம்மொழியைக் கேளா 
 3 அன்னார் மனங்கொ 
 4 ஆகின்ற துன்ப 
 5 என்னும் பொழுதில் 
 6 வீழ்ந்தாள் தரிக்கரி 
 7 ஆர்வமொடு கையால் 
 8 சிந்தை மயக்க 
 9 பொன்னாடு விட்டு 
 10 வாகத்து நேமிக்கும் 
 11 அன்றி யுனைப்பிரி 
 12 நீடு புகழ்சேர் நிருத 
 13 தீய அவுணர் திரி 
 14 உன்னன் புடைய 
 15 பல்லா றொழுகி 
 16 மன்னே இதுவோர் 
 17 பின்றாழ் குழலி 
 18 வாராய் சசியே 
 19 செய்ய சடைமேற் 
 20 ஏவென்ற கண்மட 
 21 ஆற்றல் பெரிது  

32. மகா சாத்தாப் படலம்

 1 முன்னம் பரமன் 
 2 அண்ணற் கயிலை 
 3 இன்னுங் கடைமின் 
 4 என்னா யகற்கு 
 5 ஆரா தனைசெய் 
 6 கடைகின்றுழிச் செம் 
 7 எம்மால் இதுவந்து 
 8 மூலம் பிறந்த 
 9 சேணார் உலகிற் 
 10 மெய்த்தா மரையே 
 11 எண்ணா அவுணர் 
 12 பூண்டுற்ற கொங்கை 
 13 மாலா னவன்அங் 
 14 வானா டவர்நல் 
 15 கொண்டே கியதா 
 16 ஈறாம் அவுணர் 
 17 கொம்மைத் துணை 
 18 அன்னார் தொகையில் 
 19 மாண்டார் அவுணர் 
 20 ஈயும் பொழுதின் 
 21 தண்டா மரைக்கு 
 22 காட்டுற் றிடலும் 
 23 அண்டத் தவர்முன் 
 24 மாளாத சென்னி 
 25 புன்னாகம் நாக 
 26 கெழிய ராகுவு (வேறு) 
 27 ஈது நிற்கமுன் 
 28 நால்வ கைப்பட 
 29 தண்டு ழாய்முடி 
 30 ஆணின் நீங்கிய 
 31 ஆதி காலத் தயன் 
 32 நெற்றி யங்கண் நிமல உ 
 33 என்ன காரணம் 
 34 அன்பில் ஆடவர் 
 35 என்று மாயன் இசை 
 36 முன்னை வேதன் 
 37 ஆகை யாலுன் அணி 
 38 நாணி ஓடிய நாரண 
 39 பற்றி யேகிப் 
 40 நண்ணி யேதனி 
 41 மூன்று கண்ணன் 
 42 அந்த நீரின் அகம் 
 43 ஆய மண்ணில் 
 44 நீர்த்த ரங்க நிரல் 
 45 அன்ன கீடம் அமர் 
 46 நாடி யேயவை 
 47 மாலும் எந்தையும் 
 48 இந்த வண்ணம் இரு 
 49 மைக்க ருங்கடல் மேனி 
 50 அத்த குந்திரு 
 51 புவனம் ஈந்து 
 52 முச்ச கத்தை முழு 
 53 நாய கன்செல 
 54 அங்கண் மேவி 
 55 மண்ண கத்தரும் 
 56 அன்ன நீர்மையன் 
 57 இந்திரன் மங்கை (வேறு) 
 58 காருறழ் வெய்ய 
 59 முன்னுற மேவலும் 
 60 கேட்டலும் இன்ன 
 61 நோற்றிவண் மேவி 
 62 தள்ளரும் வானவர் 
 63 தஞ்சமி லாது தனி 
 64 ஆத்தன் அமர்ந்த 
 65 மேதகு செண்டு 
 66 இல்லுறு நங்கையை 
 67 வாளமர் நீந்தி வயந் 
 68 மூவரின் முந்திய மூர்த்தி வரை 


 

33. இந்திரன் கயிலை செல் படலம்

 1 அத்துணை தன்னில் 
 2 மாதினை அவ்விடை 
 3 அந்தர வைப்பில் 
 4 நிற்றலும் வந்ததென் 
 5 நால்வர் உணர்ந்திட 
 6 தேறுத வஞ்செய் 
 7 இம்பரின் வாசவன் 
 8 செல்லல் உழந்து 
 9 தூய்நெறி நீங்கிய 
 10 நாங்கள் புரிந்திடு 
 11 சூனர் இயற்கை 
 12 நீர்த்திரை போல 
 13 அன்னது செய்திடி 
 14 அல்லதெம் மல்லல் 
 15 ஆகையின் இவ்வகை 
 16 ஈங்கிவன் அல்லதை 
 17 மூவரின் முந்திய மூர்த்தி செய 
 18 ஆதலின் ஆயிடை 
 19 பேர்பெறு நந்திபி 
 20 வானவர் கோனரன் 


 

34. அசமுகிப் படலம்

 1 நீங்காதுறை தனி 
 2 சேணாடுபு ரக்கின் 
 3 கொளையாரிசை 
 4 கழிகின்றதொர் கட 
 5 பொறையில்லவள் 
 6 கீழுற்றிடும் உலகெ 
 7 பொய்யுற்றவள் கள 
 8 பொங்குஞ்சிகை 
 9 சீயப்பெரு முகன் 
 10 மாலுற்றிட வாழ் 
 11 கானின்றுள பொழி 
 12 ஏலாவிது காணா 
 13 மட்டுற்றிடு தண் 
 14 அதுகண்டனன் 
 15 மற்றிங்கிவள் செய 
 16 நின்றானவன் அது 
 17 அந்தாவிவள் அயி 
 18 இங்குற்றதை உணரா 
 19 வானெங்கணும் பில 
 20 தண்டேனமர் குளிர் 
 21 இத்தேமொழி தனை 
 22 தீனக்குரற் கடுஞ் 
 23 ஊற்றங்கொடு வருது 
 24 நீரோதமி சைத்த 
 25 எழுகின்றவள் தனை 
 26 ஆரொப்புனக் குலக 
 27 இந்நாள்வரை உனை 
 28 தவறுஞ்சுரர் உலகொ 
 29 அழிவில்லவன் அவ 
 30 அந்நேரில னொடு 
 31 எத்தேவரும் முகிலூ 
 32 பொன்னோடிகல் பங்கே 


 

35. இந்திராணி மறுதலைப் படலம்

 1 தக்க வேழகத் 
 2 கைம்ம லர்க்கொ 
 3 ஏடி நீயிவண் 
 4 வேதம் யாவையும் 
 5 தீங்கி யாவர்க்கு 
 6 தருமம் பார்த்திலை 
 7 பழியும் பார்த்திலை 
 8 ஆன்ற தொல்வளன் 
 9 இந்தி ரற்கலால் 
 10 நூன்மை யாவை 
 11 மீளில் வெந்துயர் 
 12 நீதி யாகிய நெறி 
 13 ஏவ ரென்றனை 
 14 என்ற காலையில் எயிறு 
 15 மறுவில் வாசவன் 
 16 ஆன காலையில் அசமு 
 17 கிட்டி நல்லன 
 18 ஆர்த்தி யாவுநீ 
 19 முடிவில் ஆற்றலார் 
 20 வெய்யள் அவ்வ 
 21 பாவி தீண்டலும் 
 22 ஐயர் கையில் 
 23 காசி பன்தருங் கல 
 24 நாரி லாதவள் 


 

36. மகாகாளர்வரு படலம்

 1 பையரா அமளி 
 2 ஆரணச் சுருதி 
 3 ஒய்யெனச் சசியி 
 4 சாத்தன தருளின் 
 5 இருபிறை ஞெலி 
 6 கொம்மென வந்த 
 7 வீரன துரையை 
 8 ஓவரும் புவனம் 
 9 வெறித்திடு கண் 
 10 தட்டறு நோன்மை 
 11 கேட்டலும் உருத்தி 
 12 தாரணி முதல 
 13 என்றலும் அனைய வாய் 
 14 புந்தியில் இதனை 
 15 குறுகிமுன் வருத 
 16 படுத்தலும் மணி 
 17 காலத்தின் உலகம் 
 18 சூளினார்த் தெறி 
 19 வசிகெழு சூலம் 
 20 ஒற்றைமுத் தலை 
 21 இடைந்தனள் ஏகி 
 22 வீரமா காள கேண் 
 23 தடுத்திடல் முறை 
 24 பாதகி இனைய 
 25 என்றலுங் கொடி 
 26 துன்முகி யாகி 
 27 போகலும் அதனை 
 28 இருட்டுறு பிலத்து 
 29 அயமுகி வீழ்த 
 30 மதர்த்திடு துன்முகி (வேறு) 


 

37. அசமுகி சோகப் படலம்

 1 அறைபடு கழலினா 
 2 திரைந்தெழு குடி 
 3 மருண்டனள் பதை 
 4 புரந்தரன் தேவி 
 5 கடித்திடும் இதழி 
 6 திகைத்திடும் நன்று 
 7 உம்மென உரப்பி 
 8 அற்றிடு கரத்தி 
 9 வீவதே இனியெனும் 
 10 காசினி தனில் 
 11 தேவர்கள் அனை 
 12 பாருயிர் முழுவதும் 
 13 பீளுறும் எழிலிகள் 
 14 சீர்த்தகை இழந்தி 
 15 கண்டதோர் பரிதி 
 16 செந்நலம் நீடிய 
 17 இந்திரன் களிற்றி 
 18 தாக்குகோ பணி 
 19 ஆரும் அச்சுற (வேறு) 
 20 வெகுளு மெல்லை 
 21 வைய மென்செயும் 
 22 பாரும் வான 
 23 ஆத லான்மன 
 24 ஞானமில் சிறு (வேறு) 
 25 நினைவருங் கண் 
 26 ஆகையின் மங்கை 
 27 மொழிந்து துன்முகி (வேறு) 
 28 துப்பு றுத்திய 
 29 மறைத லுற்றிடும் 
 30 உங்கள் தம்மையான் 


 

38. இந்திரன் மீட்சிப் படலம்

 1 அகல நின்றதோர் 
 2 போன காலையிற் 
 3 மேலை வெள்ளி 
 4 நவின்ற வாசக 
 5 வந்து நந்தியெம் 
 6 கைம்மை யாம்பெயர் 
 7 நன்று போமென 
 8 போதி ஐயவென் 
 9 சுடர்ப்பெ ருங்குலி  

39. சூரன் அரசிருக்கைப் படலம்

 1 இன்ன பான்மையின் 
 2 மீயுயர் கின்ற (வேறு) 
 3 இத்தரை யுளதா 
 4 தொல்லையண் டத் 
 5 பொன்னுலா அண்ட 
 6 மண்ணுலா அண்ட 
 7 பரக்குறும் அண்ட 
 8 ஆனதோர் மன்ற 
 9 மேலைநாள் அமல 
 10 காருறழ் படிவ 
 11 எவ்வெலா அண்ட 
 12 உரைத்திடும் அண்ட 
 13 நின்றதோ ரேனை 
 14 ஆழியங் கிரியிற் 
 15 மின்னவிர் விசும் 
 16 விண்படு நிறைநீர் 
 17 தேனமர் ஐம்பால் 
 18 ஐந்திறத் துருவங் 
 19 தேர்த்திடும் உழுவை 
 20 திருக்கிளர் பொன் 
 21 வெற்றவெங் கத 
 22 பொன்றிகழ் கமல 
 23 தென்னுறு பாலை 
 24 மாகநல் வேள்வி 
 25 கார்த்திடும் அவுணர் 
 26 ஆடியல் முறையை 
 27 தேவரும் ஏனை முனி  

40. அசமுகி நகர்காண் படலம்

 1 இன்னன பலபல 
 2 மோட்டுறு மகேந்திர 
 3 கெழுதரும் அசமுக 
 4 மானமில் அசமுகி 
 5 வட்டுறு பலகையின் 
 6 தெரிதரு கரியபொன் 
 7 கார்ப்பெயல் அன்ன 
 8 துய்யதோர் கிஞ்சு 
 9 ஊனமில் பலபணி 
 10 வாம்பரி தேர்கரி 
 11 குறிகெழு வெளி 
 12 நாந்தகம் ஆதியா 
 13 வாட்படு கனலி 
 14 நாடக நூல்முறை நுனி 
 15 புலப்படு மங்கல 
 16 மாலொரு மடந்தை 
 17 தோடுறு வரிவிழி 
 18 சுள்ளினைக் கறித்த 
 19 அனையபல் வகை 
 20 அந்தகன் ஒருத்த (வேறு) 
 21 மேதியஞ் சென்னி 
 22 சிரபத்தி அளவை 
 23 வண்டுளர் கமல 
 24 பிளிற்றுறு குரலின் 
 25 ஈசனை மதிக்கி 
 26 நஞ்சுபில் கெயிற்று 
 27 புரந்தர னென்னும் 
 28 கழைத்துணி நற 
 29 அங்கியின் கிளர்ச்சி 
 30 ஆரிவள் கரத்தி 
 31 கேடுறும் இனையள் 
 32 சொல்லியற் சூரன் 
 33 அந்நகர் மகளிர்  

41. அசமுகி புலம்புறு படலம்

 1 மறிமுக முடைய 
 2 வெறியாரும் இதழி (வேறு) 
 3 தாதையா னவர் 
 4 வருவீரெங் கணு 
 5 புரங்குறைத்தும் 
 6 மேயினான் பொன்னு 
 7 எள்ளுற்ற நுண்டு 
 8 சங்கிருந்த புணரி 
 9 முச்சிரமுண் டிரணி 
 10 பிறைசெய்த சீரு 
 11 நீண்டாழி சூழு 
 12 வையொன்று வச்சி 
 13 சூரனாம் பெயர் 
 14 ஒன்னார்தஞ் சூழ்ச்சி 
 15 காவல்புரிந் துல  

42. சூரன் தண்டஞ்செய் படலம்

 1 என்று பற்பல உரை 
 2 புரண்டு மற்றவள் 
 3 என்னை யோவி 
 4 புரந்த ரன்புணர் 
 5 என்னு முன்னரே சொரி 
 6 வெடிக்க லுற்றதெ 
 7 புயற்பு றந்தொறு 
 8 நீடு வெஞ்சினம் 
 9 தாங்க லுற்றிடு 
 10 பார்ந டுங்கின 
 11 அண்ண லம்புகழ் 
 12 மீனெ டுத்துநம் 
 13 பரம னேயலன் 
 14 விண்ம யங்குறு 
 15 மறைவைத் தேய 
 16 கைப்ப டுத்திய 
 17 பூத ரந்தனை 
 18 நீரி ருந்தனிர் 
 19 வான ளாவுவெண் 
 20 இழிவும் இங்கிவர் 
 21 மல்ல லந்தடந் 
 22 நக்க காலையிற் 
 23 ஐய கேண்மதி 
 24 வந்தி பெற்றிடு 
 25 வலியர் ஆகியே 
 26 நறைம லர்க்க 
 27 முத்தி றப்படு 
 28 விசைய வாளினால் 
 29 அங்கண் உற்றிலர் 
 30 ஈதி யால்விடை 
 31 ஓகை சேர்தரு 
 32 மைந்தன் ஏகலு 
 33 எங்கண் உற்றுளான் 
 34 அணைந்த பூமகன் 
 35 என்று தானிவை 
 36 அன்ன தற்பின்னர் அசமு 
 37 உழைத்திர் இந்த 
 38 சேடர் பற்பலர் 
 39 வியர்க்கும் நெஞ்சி 
 40 இளையள் தன்கரங் 
 41 மறத்தி றத்தினால் 
 42 நீதி இல்லவன் 
 43 துண்ட மாகியே 
 44 தினகரன் முதலி (வேறு) 
 45 ஒற்றரில் ஒருசிலர் 
 46 வானிடை மண்ணி 
 47 ஏணுறு கின்ற 
 48 தரியலர் சூழ்ச்சி 
 49 வன்றிறல் இன்றி 
 50 ஈற்றினை இழை 
 51 திரிதரு மருத்த 
 52 ஏவல ராயினோர் 
 53 புல்லிய மகபதி 
 54 நிரந்தரம் நம்பணி 
 55 தூவலி கெழுவி 
 56 தூண்டலும் அளவை 
 57 ஆக்கையில் வியர் 
 58 எளித்துற லின்றி 
 59 குறித்திடு புரை 
 60 மறங்கிளர் தேறல் 
 61 ஓயுமென் பகை 
 62 எண்டரும் எந்தை 
 63 தாயெனும் ஏழக 
 64 மிடைதரு வெறு 
 65 ஒலிகெழும் உவரி (வேறு) 
 66 சிற்சிலர் தமது 
 67 எறிதரு கழற் 
 68 மன்னவர் மன்ன கேண்மோ வா 
 69 குறையிரந் தினை 
 70 வன்றளை உற்றோர் 
 71 போதலுங் கமல  

43. அமரர் சிறைபுகு படலம்

 1 எழிலிகள் மொய் 
 2 இருவகைப் பத்து 
 3 நிரைத்தெழு தான 
 4 கிளர்ந்தன தூளி 
 5 பொள்ளென ஆண் 
 6 ஏறிய பூழி நாப்பண் (வேறு) 
 7 பானிற முதல வாய 
 8 மண்ணுறு துகளி 
 9 முறையிது நிகழ 
 10 என்னலுங் குமர 
 11 தேசுறும் இரவி 
 12 அந்நிலை அவுணர் (வேறு) 
 13 எழுந்திடு முனி 
 14 மண்டல மேமுதல் 
 15 இலகிய பொன் 
 16 வெங்கரி சொரி 
 17 அற்றமில் வலிய 
 18 மன்னவன் ஓடி 
 19 விடர்நெறி ஒழுகி 
 20 செந்தோ டவி (வேறு) 
 21 எந்தை யாகுங் 
 22 பாடின் றோங்கு 
 23 தாயும் பயந்த 
 24 போவ தில்லை 
 25 அஞ்சேன் மன்னோ 
 26 செருவீ ரமுடன் 
 27 என்று சயந்தன் 
 28 சயந்தனது கேட்ட (வேறு) 
 29 கல்கெழு நுதற் 
 30 இந்திர குமாரனை 
 31 போகிதரு காளை 
 32 பாங்கருறு வானவர் 
 33 பெருந்தவள மெய் 
 34 ஊழிவரு கால் 
 35 முறையிது நிகழ் 
 36 வற்புறு தயித்தி 
 37 கிட்டினர்கள் வான 
 38 எழுப்படை விடு 
 39 மாரியென இப்படை 
 40 அங்கமெழு செங்கு 
 41 நீடிரு திறத்தரும் 
 42 சேண்கொடு முரி 
 43 இடுக்கணுறு தேவர் 
 44 கண்டான் வெகு (வேறு) 
 45 பொழியும் பொழு 
 46 சயந்தன் மிசையும் 
 47 கல்லென் றரற்று 
 48 வீட்டிக் கணைகள் 
 49 வாலிற் புடைக்கும் 
 50 நூறாய்ப் புகுதா 
 51 காய்கொல் இப 
 52 எண்ணத் தவரை 
 53 தூர்த்தான் அதுகால் 
 54 பாசம் பிணித்த 
 55 சின்னம் படலும் 
 56 ஒன்றேயெனுங் கரி (வேறு) 
 57 மலைவுற்றெதிர் 
 58 சோமாசுரன் மாயா 
 59 தாங்கற்றிடு மாய 
 60 அந்நேருறு கால 
 61 அந்த ரந்தனில் (வேறு) 
 62 மதித்து வெஞ்சுடர் 
 63 ஆன காலையில் இதுபுக 
 64 வருதி இந்திரன் 
 65 வல்ல ராயினோர் 
 66 தேற்ற மோடிவை 
 67 சிலைவ ணக்கி 
 68 பாற்றி ருஞ்சிறை 
 69 அன்ன வன்விடு 
 70 இனைய வாறமர் 
 71 அறுத்த காலை 
 72 உய்த்த காலை 
 73 வாய்ந்த தோர் 
 74 கூனல் வெஞ்சிலை 
 75 வெய்ய வற்சிறை (வேறு) 
 76 நீண்ட வாளிக 
 77 நண்ணு பாசடை 
 78 கற்ற வாசவன் 
 79 சயந்தன் அவ்வழி 
 80 காய்ந்த தொன்மை 
 81 பாண்டில் சேர்தரு 
 82 மற்ற வன்றன் 
 83 தந்தம் நான்கு 
 84 காழ்ந்த நெஞ்சி (வேறு) 
 85 மாயை போயது 
 86 நுனித்து நாடியே 
 87 ஆர்த்த தானவ 
 88 தடித்த மொய்ம் 
 89 மன்னர் மன்னவன் திரும 
 90 வரிவில் வாங்கியே 
 91 கொற்ற வன்மொழி 
 92 தொழிலிது புரிந்த (வேறு) 
 93 என்றலும் இறை 
 94 உய்த்தபின் பதும 
 95 ஊழியின் அன்றி 
 96 அளிபட லின்றி 
 97 தாதுலாந் தெரிய 
 98 மாநில மதிக்கும் 
 99 தண்டுளி நறவ 
 100 என்றலும் மகிழ்ந்து 
 101 இரலைமான் தொகு 
 102 கரத்தினைத் தாளை 
 103 செல்லரு நெறிக்கண் 
 104 கண்டனன் முனிந்தின் 
 105 போயினர் சிறையின் 
 106 மன்னவன் அத 
 107 காடு போந்தனன் (வேறு) 
 108 படவர வனையதோர் (வேறு) 
 109 சூரன்வாழ் பெரு 
 110 வாடிய மகபதி 
 111 இன்னலங் கடலி 
 112 வியந்தரு கதி 
 113 வாலிய ஒளிகெழு 
 114 அறிவுள மால் 
 115 பார்ப்பதி மருங்கு 
 116 ஆயதோர் அமைதி யின்கண் (வேறு) 
 117 தேர்ந்தனன் தளர்ந்து 
 118 என்றலும் எந்தை 
 119 சாதலுந் தொலை 
 120 அவ்வுரை மகவான் 
 121 அரியயன் மகவான் 
 122 எந்தைநீ வந்த 
 123 ஆழ்தரு முந்நீர் 
 124 புரந்தரன் முதலா 
 125 எம்பிரான் நின்னை 
 126 மறைந்திடு பாங்கர் 
 127 வினைப்பவம் உழ 
 128 பொன்னகர் இறுதி 
 129 ஒப்பரும் வெறுக்கை 
 130 ஏயதோ ரண்ட 
 131 தொடர்ந்திடு சீர் 
 132 முடிவிலிவ் வளம் 
 133 ஐந்தியல் அங்க 
 134 ஆவதோர் சூரன் 
 135 இவ்வகை முகமா 
 136 புன்றொழில் அவு 
 137 அறிவினுள் அறி 
 138 பொறுத்தியென் 
 139 பொன்னெனும் பெய (வேறு) 
 140 ஈண்டிது கேண் 
 141 இகபரம் உதவுவான்  

 1. மாயைப்படலம்   2. காசிபன் புலம்புறு படலம்   3. அசுரர் தோற்று படலம்   4. காசிபனுபதேசப் படலம் 
 5. மார்க்கண்டேயப் படலம்   6. மாயையுபதேசப் படலம்   7. மாயை நீங்கு படலம்   8. அசுரர் யாகப் படலம் 
 9. வரம்பெறு படலம்   10. சுக்கிரனுபதேசப் படலம்   11. அண்டகோசப் படலம்   12. திக்குவிசயப் படலம் 
 13. எதிர்கொள் படலம்   14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம்   15. நகர்செய் படலம்   16. பட்டாபிடேகப் படலம் 
 17. அரசுசெய் படலம்   18. தேவரை யேவல்கொள் படலம்   19. புதல்வரைப் பெறுபடலம் 
 20. வில்வலன் வாதாவிப் படலம்   21. இந்திரன் கரந்துறை படலம்   22. விந்தகிரிப் படலம் 
 23. அகத்தியப் படலம்   24. கிரவுஞ்சப் படலம்   25. விந்தம் பிலம்புகு படலம் 
 26. வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம்   27. காவிரி நீங்கு படலம்   28. திருக்குற்றாலப் படலம் 
 29. இந்திரன் அருச்சனைப் படலம்   30. தேவர் புலம்புறு படலம்   31. அயிராணி சோகப் படலம் 
 32. மகா சாத்தாப் படலம்   33. இந்திரன் கயிலை செல் படலம்   34. அசமுகிப் படலம் 
 35. இந்திராணி மறுதலைப் படலம்   36. மகாகாளர்வரு படலம்   37. அசமுகி சோகப் படலம் 
 38. இந்திரன் மீட்சிப் படலம்   39. சூரன் அரசிருக்கைப் படலம்   40. அசமுகி நகர்காண் படலம் 
 41. அசமுகி புலம்புறு படலம்   42. சூரன் தண்டஞ்செய் படலம்   43. அமரர் சிறைபுகு படலம் 


 கந்த புராணம் - அசுரகாண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - asura kANdam - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]