Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - தக்ஷ காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - Dhaksha kANdam - Index of verses

 

 1. உபதேசப் படலம்   2. தக்கன் தவஞ்செய் படலம்   3. தக்கன் மகப்பெறு படலம்   4. சந்திர சாபப் படலம் 
 5. உமை கயிலை நீங்கு படலம்   6. காளிந்திப் படலம்   7. உமை தவம்புரி படலம்   8. திருமணப் படலம் 
 9. தக்கன் கயிலைசெல் படலம்   10. பிரமயாகப் படலம்   11. சாலை செய் படலம்   12. ததீசிப் படலம் 
 13. ததீசி யுத்தரப் படலம்   14. கயமுகன் உற்பத்திப் படலம்   15. அனந்தன் சாப நீங்கு படலம் 
 16. தானப் படலம்   17. வேள்விப் படலம்   18. உமைவரு படலம்   19. வீரபத்திரப் படலம் 
 20. யாகசங்காரப் படலம்   21. அடிமுடிதேடு படலம்   22. தக்கன் சிவபூசைசெய் படலம் 
 23. கந்த விரதப் படலம்   24. வள்ளியம்மை திருமணப் படலம் 


 

1. உபதேசப் படலம்

 1 மாயையின் வலியோ 
 2 உலகினுள் மேல 
 3 இருந்திடு காலை 
 4 தேவரின் முதல்வ 
 5 என்றுதன் மைந்தன் 
 6 தருசெயல் வல்லோன் 
 7 தற்புகழ் கருத்தின் 
 8 பின்னுற முடிப்பான் 
 9 அந்தநாள் ஒருவ 
 10 செங்கண்மால் தன்னை 
 11 உயிருள்நின் றியற்றல் 
 12 எள்ளுறும் எண்ணெய் 
 13 வேதமே முதலா வுள்ள 
 14 அவனிது புகற லோடும் 
 15 என்னலுங் கமலத் 
 16 ஆதலால் ஈசன் அல்லா 
 17 யாதொரு பொருளை 
 18 கேளினி மைந்த 
 19 அத்தனும் பகவன் 
 20 மூன்றெனும் உலகந் 
 21 அண்ணலும் ஏகன் 
 22 விதிமுதல் உரைக்க 
 23 ஊன்புகும் எவரை 
 24 அன்றியும் ஒன்று கேண் 
 25 பரசிவன் உணர்ச்சி 
 26 இன்னமும் பலவுண் 
 27 காரெழில் புரையும் 
 28 நான்மறை தனிலோர் 
 29 நம்மையும் பரமென் 
 30 கானுறு புலித்தோ 
 31 பதியரன் பாசந் 
 32 அவனருள் பெறாது 


 

2. தக்கன் தவஞ்செய் படலம்

 1 தந்தை இவ்வகை 
 2 ஏத வல்வினை 
 3 கணிப்பில் மாதவம் 
 4 ஈசன் நல்லருள் 
 5 காலை நேர்பெற 
 6 சுத்தம் நீடிய 
 7 அன்னம் ஊர்திசேய் 
 8 வந்த செய்கையை 
 9 சென்று கண்ணுதல் 
 10 ஆற்று தற்கரு நோன் 
 11 நீணி லப்பெரு (வேறு) 
 12 உன்னை வந்து 
 13 ஆய தேவர் அவுணர் 
 14 ஆதி யாகி அனைத்தை 
 15 என்று தக்கன் இயம் 
 16 ஈசன் அவ்வரம் 
 17 ஓகை மேயவன் 
 18 பெற்றிடு மதலை (வேறு) 
 19 முப்புர முடிய 
 20 ஆலமார் களத்தோன் 
 21 செய்வதென் இனி 
 22 என்னஅத் தக்கன் 
 23 அந்தமா நகரந் 
 24 தன்பெருங் கோயில் 
 25 கேசரி அணையின் 
 26 வானவர் போந்த 
 27 சேருதி யென்னு 
 28 ஆளரி ஏறு போலும் 
 29 மங்குல்தோய் விண் 
 30 அவ்வகை முளரி 


 

3. தக்கன் மகப்பெறு படலம்

 1 ஆங்கவன் தேவி 
 2 சேயிழை அவளொடு (வேறு) 
 3 அப்பெரு மைந்தர் 
 4 நல்லதோர் மானதம் 
 5 ஏயின காலையில் 
 6 நேரற இன்னணம் 
 7 என்னலும் முனிவகே 
 8 அறிந்திடு முனிவரன் 
 9 ஈசனை யேநினை 
 10 சிறப்புள அருந்தவஞ் 
 11 இன்றுநீர் வெஃகிய 
 12 என்னல திறையவர் 
 13 நேயமெண் ணுற்றென 
 14 பற்றொடு முழுதுயிர் 
 15 எத்துணை எத்துணை 
 16 அன்றியும் ஈசனை 
 17 வீட்டிடும் இச்செயல் 
 18 அற்றமில் தவம்புரி 
 19 சுற்றம தரனடித் தொண் 
 20 நேசமுற் றடைபவர் 
 21 ஆதலின் அவரென 
 22 அந்தமில் வீடுபே 
 23 போற்று மைந்த (வேறு) 
 24 வேறொ ருண்மை 
 25 போகு நார தற்புகழ் 
 26 அருந்த வங்கள் பல 
 27 மானதத்த டத்தி னூடு 
 28 மிக்க மைந்தர்அவன் 
 29 பெற்ற மைந்தரைத் 
 30 கேட்ட மைந்தர் 
 31 ஆன காலையில் அனை (வேறு) 
 32 எய்தி யாவர்நீர் யாரும் 
 33 தந்தை யாகியோன் 
 34 தேவ தேவனைச் 
 35 சொற்ற காலையில் 
 36 நோற்றி யாவையும் 
 37 மேய மாசுதோய் 
 38 தலைய தாகிய தவ 
 39 போவதும் வருவதும் (வேறு) 
 40 சிறுவர்தம் முள்ளமுஞ் 
 41 ஆதலால் உங்களு 
 42 ஆங்கவன் மையலோன் 
 43 முந்துமா யிரவரும் 
 44 என்னலும் நாரதன் 
 45 என்பவர்க் கருள்புரி 
 46 ஆதியார் தாளிணை 
 47 முத்தியென் றிடுவதே 
 48 அந்நிலைக் கண்ணுளார் 
 49 ஆதலால் நீவிரும் 
 50 அன்றுநா ரதமுனி 
 51 உயர்தவக் கிழமையில் 
 52 உங்ஙனம் நாரதன் 
 53 போதத் துணர்வால் (வேறு) 
 54 தெரிகின்ற வேலைக் 
 55 தன்பா லகர்தஞ் 
 56 மேனா ரதன்செய் 
 57 இருபதின் மேலும் மூவர் (வேறு) 
 58 துய்யதோர் சுபுத்தி 
 59 கேதமில் பிருகு என் 
 60 தாரணி புகழ்ம ரீசி 
 61 அங்கிரா மிருதி 
 62 பெருமைகொள் புல 
 63 அத்திரி என்னு மேலோ 
 64 கவிபுகழ் கிரது வானோ 
 65 அந்தநன் மேனை 
 66 விண்ணுயர் மேருப் 


 

4. சந்திர சாபப் படலம்

 1 இன்னபல் கிளைகள் 
 2 ஈந்தபின் மதியை 
 3 ஏகிய கடவுட் 
 4 இன்னணம் புணர்ச்சி 
 5 ஏனையர் தம்பால் 
 6 போந்தனர் தக்கன் 
 7 செப்பருந் திருவில் 
 8 மூன்றுறழ் ஐந்து 
 9 தக்கனென் பவன் 
 10 ஈங்கினிச் செய்வ 
 11 எந்தைவாழ் கயிலை 
 12 என்றவச் சாபந் 
 13 காண்டகு நினது 
 14 ஐங்கரன் அதனை 
 15 இதுபழி ஒன்று 
 16 வச்சிரம் எடுத்த 
 17 தாமரை என்னு 
 18 அன்னது மொழிந்த 
 19 சொல்லுவ பிறஎன் 
 20 செக்கரிற் படர்சடை (வேறு) 
 21 அண்ணலந் திருவிடை 
 22 களியுறு பெற்றியன் 
 23 ஈண்டிவன் விளிதலும் 
 24 அன்னது நிற்கயாம் 
 25 செய்யனைக் கண்ணு 
 26 ஈதவன் முன்புசென் 
 27 சிறாரென நமை 
 28 தெருளொடு தன்னடி 
 29 இடுக்கணங் கொருவர் 
 30 அந்தியஞ் சடைமுடி 
 31 விஞ்சிய திரைகெழு 
 32 வார்த்தன உமையவள் 
 33 அளப்பருங் குணத்தின் 
 34 ஆதலின் ஈண்டுநின் 
 35 என்றலும் அயன்பத 
 36 தன்னுறு பருவரல் 
 37 மேற்றிகழ் உபநிட 
 38 நங்களை அலைத்திடு 
 39 வன்றிறல் தக்கன் 
 40 எஞ்சிய இக்கலை 
 41 தீர்ந்தன அன்றியே 
 42 மேக்குயர் தலைவராம் 
 43 நெற்றியங் கண்ணுடை நிமலத் 
 44 எந்தை அவ்வழி (வேறு) 
 45 நின்ன தொல்கலை 
 46 முதல்வன் இவ்வகை 
 47 ஒன்று வைகலுக் 
 48 செங்க ணான்முதல் 
 49 செக்கர் வானமேற் 
 50 எந்தை தன்றந்தை 
 51 நன்று நன்றியாம் 
 52 அன்ன தன்றியே 
 53 செய்ய தோர்பரம் 
 54 தகவும் ஈரமும் 
 55 என்ற வன்முக 
 56 முறுவ லித்திடு 
 57 புலகன் என்றிடு 
 58 நோற்று முன்னியான் 
 59 அறைத லோடுமப் 
 60 தன்ன டைந்தவர் 
 61 கற்றை வான்கலை 
 62 என்ன இத்திறம் 


 

5. உமை கயிலை நீங்கு படலம்

 1 கமல மூர்த்தி 
 2 வீற்றி ருந்தவன் 
 3 உருவொடு குண (வேறு) 
 4 ஐந்தியற் சத்திகள் 
 5 இருபதின் மேலும்ஐந் 
 6 முந்திய மாயைகள் 
 7 விதித்திடு மூவகை 
 8 ஆனதன் னியற்கை 
 9 சுந்தரி இவ்வகை 
 10 உருவிலை நமக்கென 
 11 அந்நிலை வடிவெலாம் 
 12 கயந்தன தீருரி 
 13 இருளுறும் உயிர் 
 14 உன்னிடை தனினும் 
 15 தேவர்கள் நாயகன் 
 16 ஆட்டுவித் திடுபவன் 
 17 இந்தவா றுயிர்த் 
 18 அறிகிலன் எந்தைந 
 19 ஓரிறை யாகுமீ 
 20 பன்முறை பரவினள் 
 21 திருத்தகு தனதருள் 
 22 நாடிய எல்லையில் 
 23 கண்ணுதல் எந்தை 
 24 எங்க ணும் கனையிருள் 
 25 முண்டக மலர்கெழு 
 26 எண்ணிரு திறத்தவாய் 
 27 ஆறிரு நாலுடன் 
 28 வான்குலாம் வில்லு 
 29 ஏயவான் பயறுபால் 
 30 பின்னரும் இயற்றிடு 
 31 அவ்விடை மருதினில் 
 32 எழுந்தனர் மாலயன் 
 33 அல்லிடை உறங்கினர் 
 34 ஓங்கலுங் கரிகளும் 
 35 அன்னதொர் திறமெலாம் 
 36 மற்றிவை நிகழும் (வேறு) 
 37 ஈண்டெமை அருச்சி 
 38 நிற்றலும் அல்லில் 
 39 நீவிர்செய் பூசை 
 40 எம்பெருந் தலைவன் 
 41 மன்னுயிர்க் குயிராய் உற்ற 
 42 மங்கியே உணர்வு 
 43 வாலி தாமயன் (வேறு) 
 44 முன்பு நீயுனை விய 
 45 முறைய தாகுமால் 
 46 நாதன் அவ்வுரை 
 47 ஆல மேபுரை நிற 
 48 அந்ந திக்குள்நீ 
 49 ஐந்தி யாண்டெனும் 
 50 இசைத்த வாசகம் 
 51 ஆதி தேவனை ஒரு 
 52 தெளித ருஞ்சிவ 


 

6. காளிந்திப் படலம்

 1 நீளுந் தகைசேர் 
 2 முத்துங் கதிரும் 
 3 எண்மேல் நிமிரும் 
 4 மீனார் விழிமங் 
 5 பாரின் புடையே 
 6 துப்பா யினதாய்த் 
 7 பாலோங் கியவிற் 
 8 மீன்பட் டமையால் 
 9 ஊன்பெற் றலகில் 
 10 நஞ்செனக் கொலை (வேறு) 
 11 இவ்வுல கத்தோர் 
 12 எத்திறத் தோரும் 
 13 நிலமகள் உரோம 
 14 இன்னபல் வகைத்தாய் 
 15 மெய்ப்பயன் எய்து 
 16 மாற்றமர் செம்பொற் 
 17 போனதொர் தக்கன் 
 18 கண்ணுறுவான் நனி (வேறு) 
 19 அந்நதியின் பால் 
 20 ஏந்துதனிக் குழவியினை 


 

7. உமை தவம்புரி படலம்

 1 கொண்டுதன தில்லி 
 2 வளருமதிக் குழவி 
 3 ஆறான ஆண்டெல் 
 4 கூறுவதொன் றுமக்கு 
 5 நன்றென்று மகிழ் 
 6 முச்சகமுந் தருகின்ற 
 7 மாதவர்பால் விடை 
 8 பொங்குபுனல் தடத்தி 
 9 அற்றாக நின்பாலென் 
 10 மாதவமோர் சிலவை 
 11 இந்நிலைசேர் முது 
 12 ஈண்டுறு மடவார் (வேறு) 
 13 கண்டு மற்றவளை 
 14 தொக்குலாஞ் சூல 
 15 அன்னைநோற் கின்ற 
 16 நிற்றலுங் கடைகாக் 
 17 தம்மினீர் என்ற 
 18 தேவர்கள் தேவன் அங் 
 19 நேயமொ டருச்சி 
 20 எனக்கிசை கின்ற 
 21 அத்தன் ஈதுரை (வேறு) 
 22 என்ன லோடும் இனை 
 23 பரம னேவிரும்பி 
 24 போதி போதிஎன் 
 25 ஆதி தன்தொல் 
 26 உன்ன ருட்கண் 
 27 என்ற நாத னைப்பி 
 28 கண்டு பாங்க 
 29 சிலதி யர்க்குள் 
 30 போத நீடு புந்தி 


 

8. திருமணப் படலம்

 1 தொல்லையில் வதுவை 
 2 அண்ணலுக் கிப்பகல் 
 3 தன்னகர் அணிபெற 
 4 கடிவினை புரிதரக் 
 5 அணுகினன் அண்ண 
 6 இறையவன் நன்றென 
 7 பூந்திரு நிலவிய 
 8 தையலர் மங்கல 
 9 அன்னது காலையில் 
 10 சிற்பரை ஓதியின் 
 11 ஆட்டினள் மஞ்சனம் 
 12 மணவணி முற்றுறு 
 13 தூதுவர் உரைகொளீ 
 14 வீழ்குறும் இழுதெனும் 
 15 கானுறு பஃறலைக் 
 16 எல்லைய தாகலும் 
 17 விளக்கிய பின்றை 
 18 சிற்கன வடிவினன் 
 19 மூர்த்தமங் கதனிடை 
 20 மாடுறு திசைமுகன் 
 21 அன்னுழி உருவமும் 
 22 மறைந்தனன் இருத்த 
 23 பொருக்கென எழுந்த 
 24 உயிர்த்தனள் கலுழ்ந்த 
 25 புரந்தரன் மாலயன் 
 26 எய்தியெற் கொண்ட 
 27 என்றென் றுன்னி (வேறு) 
 28 அன்னை வாழி 
 29 வாக்கின் மனத்தில் 
 30 என்னா இயம்பி வாழ் 
 31 எங்குற் றனன்கொல் 
 32 நோக்குற் றனைய 
 33 வரந்தா னுதவும் பெற் 
 34 புனையுந் தொன்மை 
 35 ஆயிற் றீதே அவனி 
 36 பொன்னார் மேனிக் 
 37 நலனேந் தியவெண் 
 38 வந்துமை முற்பட (வேறு) 
 39 பற்றொடு சென்று 
 40 பார்ப்பதி யாகிய 
 41 பன்முறை வீழ்ந்து 
 42 அம்முறை செப்பும் 
 43 நீல்விட மேயினன் 
 44 இக்கென உட்கி 
 45 கண்டனள் நின்மகள் 
 46 பாங்கியர் இன்ன 
 47 அக்கணம் வானவர் 
 48 என்புகல் வேன்இனி 
 49 அற்றல தின்றும் 
 50 அன்னையும் அத்த 
 51 இங்கிது போல்வன 
 52 இரந்தனன் சிவனெனும் (வேறு) 
 53 பண்டொரு பாவை 
 54 என்றிவை பற்பல இசை-2 
 55 கறுவுகொள் நெஞ்  

9. தக்கன் கயிலைசெல் படலம்

 1 மெய்ம்மா தவத்தால் 
 2 ஆனால் இனித்த 
 3 ஈசன் கயிலை தனில் 
 4 வேதா முதலோர் 
 5 குற்றந் தெரிதல் 
 6 முன்னின் றவர் 
 7 கானார் கமலத் 
 8 வெள்ளிச் சயிலந் 
 9 கடிகொண்ட பூதர் 
 10 அவ்வா சகஞ்சொல் 
 11 முந்துற்ற தொல்லை எயி 
 12 இறக்கின்ற வேலை 
 13 ஈசன் தனது மலர் 
 14 ஆமேனும் இன்னு 
 15 பல்லா யிரவர் பெரு 
 16 கொன்னாருஞ் செம் 
 17 நின்றா ரெவரு மென 
 18 நில்லிங் கெனவே 
 19 தேற்றாமல் இன்ன 
 20 மீண்டுதன் பதியை (வேறு) 
 21 பின்னரும் பலவுண் 
 22 நன்றுநன் றென்னை 
 23 கறுத்திவை உரைத்  

10. பிரமயாகப் படலம்

 1 இப்படி பன்னாள் 
 2 வேண்டிய கலப்பை 
 3 இனையன புகன்று 
 4 கயிலையின் நடுவ 
 5 அடியனேன் வேள்வி 
 6 போகென விடுத்த 
 7 என்னலும் நன்று 
 8 அக்க ணந்தனில் மாய (வேறு) 
 9 ஏற்றம் நீங்குறு 
 10 கானு லாவுதண் 
 11 அங்கண் ஞாலம (வேறு) 
 12 நூற்றுக் கோடிவெங் 
 13 நின்ற பாரிடத் 
 14 நார ணன்முத 
 15 மேவ லாரெயில் 
 16 ஆதி நான்முகக் 
 17 இன்னம் ஒன்றியான் 
 18 அத்தி வெம்பணி 
 19 மற்றை வானவர் தம 
 20 என்ற வாசகங் 
 21 பண்டு மூவெயில் 
 22 ஏற்றின் மேயநம் 
 23 ஈது வேலையில் 
 24 இவைய யன்மகன் 
 25 இன்னதொர் சாபம (வேறு) 
 26 ஏறுடை அண்ணலை 
 27 ஈரமில் புன்மனத் 
 28 என்றுமற் றினையதும் 
 29 முன்னுற நந்தியம் 
 30 நந்தியெம் மடிகள் 
 31 முடித்திட உன்னியே 
 32 கறுவுகொள் பெற்றி 
 33 அலர்ந்திடு பங்கய  

11. சாலை செய் படலம்

 1 அன்றுமுன் னாக 
 2 ஓர்ந்தனன் அன்ன 
 3 எடுத்திடு சுருதி 
 4 எய்யாது வெய்ய (வேறு) 
 5 அந்நாளில் ஈசன் 
 6 நீமுன்னொர் வேள்வி 
 7 தொட்டாம னுத்தொல் 
 8 இனிதென இறைஞ்சி (வேறு) 
 9 பத்துநூ றியோசனை 
 10 நாற்றிசை மருங்கினு 
 11 உள்ளுற அணங்கினர் 
 12 அப்பரி சமைத்துமேல் 
 13 அந்தண ராதியோர் 
 14 விருந்தினர் பெற்றிட 
 15 ஆனபல் வகையுடை 
 16 கடிகெழு சததளக் 
 17 நூறெனும் யோச 
 18 மேலொடு கீழ்புடை 
 19 புண்டரீ காசனம் 
 20 தொக்குறு முனிவரர் 
 21 தக்கனை வணங்கி 
 22 பூங்கம லத்தமர் 
 23 தருவுறு சமிதைகள் 
 24 ஆனொடு நிதிகளை 
 25 நல்விடை கொண்டு 
 26 தனதுறு கிளைஞ 
 27 மற்றவர்க் கிருதிற 
 28 தீதினை நன்றென 
 29 நக்கனை யல்லதோர் 
 30 முந்துற வரித்திடும் 
 31 வரித்திடு பான்மை 
 32 அசைவறு வேதியின் 
 33 நடையிது நிகழும் (வேறு) 
 34 காவல ராகி வைகுங் 
 35 விண்ணக முதல்வ 
 36 வானவர் முதுவன் 
 37 மேனகு சுடர்செய் 
 38 மற்றது போழ்து தன் 
 39 செல்லலும் அதனை 
 40 மாலொடு பிரமன் 
 41 ஆயவன் புரத்தில் 
 42 எண்டிசைக் காவலோ 
 43 சேணிடை மதியி 
 44 வனைகலன் நிலவு 
 45 எதிர்கொடு மகிழ்ந்து 
 46 மாலயன் தன்னை 
 47 அல்லியங் கமல மாது 
 48 மாமலர்க் கடவுள் 
 49 அழைத்திடப் போன 
 50 அகத்தியன் சனகன் 
 51 மற்றது புகல லோடு  

12. ததீசிப் படலம்

 1 அன்ன வேலையில் ஆரிட 
 2 கடிது போந்து 
 3 ஆகும் ஆகும் 
 4 வருக ஈண்டென 
 5 ஆக்கந் தீரும் 
 6 தக்கன் ஆண்டுத் 
 7 போய பின்னைப் 
 8 அடுத்த பூதரை 
 9 இற்று ணர்ந்திலன் 
 10 தங்கண் மாநகர் 
 11 அந்த வேலை அரும் 
 12 எறுழ்படு தண்ணு (வேறு) 
 13 நஞ்சமர் களன் 
 14 ஆனதொர் செயலு 
 15 அப்பெரு மகந்தன 
 16 தண்ணளி புரித (வேறு) 
 17 நக்கதோர் வேலை 
 18 மலரயன் முதலே 
 19 புங்கவர் எவர்க்கும் 
 20 மாலயன் முதலோர் 
 21 தேவதே வன்மா 
 22 விதிமுத லாகி 
 23 அந்தணர்க் காதி 
 24 ஆதலின் எவர்க்கும் மேலாம் ஆதி 
 25 விலக்கினை மறையின் 
 26 ஆதியு முடிவும் 
 27 அவ்வுரை கொடி 
 28 ஊறுசேர் தக்கன் 
 29 என்னலும் முனிவன் 
 30 உருத்திர மூர்த்தி 
 31 ஆதிதன் நாமம் 
 32 ஈசனை அளப்பில் 
 33 என்ற காலை இரு (வேறு) 
 34 விதிசி ரங்கள் வியன் 
 35 இருவர் தம்மொடும் 
 36 ஆதி யந்தமி லாத 
 37 அன்ன தோர்பரத் 
 38 உருவுஞ் செய்கை 
 39 ஏற்ற தொல்பணி 
 40 அந்தம் ஆதியின் (வேறு) 
 41 அன்று தேவர்கள் 
 42 ஆயுள் மற்றுமக் 
 43 தன்மை யிங்கிவை 
 44 அன்ன வர்க்கொடே 
 45 உருத்திரன் என்னும் (வேறு) 
 46 இன்னலங் கடலுட் 
 47 செந்தழ லென்ன 
 48 பெற்றிடு நிதியம் 
 49 ஓதுமா மறைகள் 
 50 ஓங்கிய சுருதி 
 51 முந்தை யோர்பகன் (வேறு) 
 52 மல்லல் மேருவின் 
 53 உரைத்த வாசக 
 54 நாற்ற லைச்சிறு 
 55 அங்கண் நான்முகன் 
 56 வம்மி னோவுமக் 
 57 அருளின் நீர்மை 
 58 முற்று மாயினான் 
 59 அன்ன தோர்சிவன் 
 60 அருள்பு ரிந்துபின் 
 61 தாதை யாய்எமை 
 62 அடிவ ணங்கினர் 
 63 ஆதலால் எங்க ளீச 
 64 அன்றி முன்அயன் 
 65 தந்தை யேமுதல்  

13. ததீசி யுத்தரப் படலம்

 1 இந்த வண்ணமத் 
 2 கழிந்த தீயுடல் 
 3 புலியின் ஈருரி 
 4 மிக்க சாரதர் 
 5 விடையும் ஏறுமோ 
 6 ஆதலால் உங்கள் 
 7 தீர்த்தன் உண்மையை 
 8 இந்த வாறிசைந் 
 9 நிலவு கின்றதன் 
 10 மாய வன்கன்நின் 
 11 அன்ன வேலையில் அவை 
 12 பரமன் இவ்வகை 
 13 அல்ல தங்கவர் 
 14 ஆத லால்தனை 
 15 என்பு நீறொடு 
 16 விண்ணு ளோர் 
 17 கண்டு வானவர் 
 18 ஓரி மைக்குமுன் 
 19 மாலும் அப்பகல் 
 20 கண்டு கண்ணுதல் 
 21 அன்று கொண்டதோர் 
 22 அடலின் மேதகு 
 23 தரித்த வேலைஅவ் 
 24 மலைந்த போரினை 
 25 அகந்தை எய்தியே 
 26 அற்றை நாளவண் 
 27 நினைந்து தொல்லுரு 
 28 மாய்த்து வானவர்க் 
 29 வாரி சூழ்புவி அகழ் 
 30 முன்பு தாருக வன (வேறு) 
 31 ஒழுகிய வேலை 
 32 முன்னவன் இதனை 
 33 உற்றனன் நகர்முன் 
 34 கயிலையங் கிரியை 
 35 வந்திடு கின்ற 
 36 முன்பன துருவை 
 37 நராரியின் உரிவை 
 38 புக்கனன் மாலை 
 39 விடுத்தலும் முராரி 
 40 கண்டனர் முனிவர் 
 41 ஆலமார் கண்டத் 
 42 பார்கொலோ விசும்பு 
 43 என்றிவை பலவும் பன்னி இட-2 
 44 கண்ணனை விடுத்து 
 45 பாட்டியல் இசையை 
 46 கண்ணுறு மாதர் 
 47 காய மேல்அணி (வேறு) 
 48 ஐயர் செய்கை 
 49 நன்று நன்றிந்த 
 50 மாறி லாஇவ் வனத்தி 
 51 ஈண்டு வந்த இருந்த 
 52 பூணி லங்கிய பொற் 
 53 ஏமம் பாயமெய் எங்க 
 54 பாசம் நீங்கிப் பரபதம் 
 55 இளையி னோடுறும் 
 56 பாவை மார்முன் 
 57 போய நாணம் புகுந்த 
 58 தண்டு லங்கொல் 
 59 வடிவி னால்எமை 
 60 ஆர மற்றனர் ஆரமும் 
 61 சூலம் உண்டு சுடர் 
 62 எந்தை யார்தம் இருங்கு 
 63 சங்கும் ஆழியுந் தாங்கு 
 64 கட்டு செஞ்சடைக் கண் 
 65 கிளியின் மேற்செலுங் 
 66 அளியின் அட்ட அடி 
 67 அண்ணல் மேனிகண் 
 68 விருந்த ராயிவண் 
 69 கையி லேந்து கல 
 70 பார்க்குமா தர்க்கும் 
 71 இன்றுமைக் கண்டி 
 72 நந்தும் இவ்வனம் 
 73 எம்மை ஆரிட மாத 
 74 ஆடை தாரும் அதன் 
 75 ஒல்லு கின்ற துமக்கி 
 76 போற்றி இங்கெமை 
 77 அணங்கின் நல்லவர் 
 78 இன்னவர் பலருஞ் (வேறு) 
 79 சில்லிடை வீணை 
 80 தேமலர்க் கமலை 
 81 ஊனுலாம் உயிர்கட் 
 82 செந்திரு வனைய 
 83 நீண்டஅந் நிகமம் 
 84 எந்தைபால் விழைவு 
 85 நெட்டிருஞ் சடில 
 86 சேயென வந்தோர் 
 87 போதலும் அதனை 
 88 மெல்லியல் வடிவ 
 89 மடந்தை யாய்வந்த 
 90 மோனமா நெறியின் 
 91 பொன்னுலாம் அல்கு 
 92 எண்ணிய முனிவர் 
 93 நந்தவந் தன்னை 
 94 அங்கையிற் கபால் 
 95 தானொரு வேடங் 
 96 நின்றிடு முனிவர் 
 97 இத்திற மாதர் கேளா 
 98 நீணகர் புகுந்த பின் 
 99 கடவுளர் யாரும் வந்த 
 100 எள்ளுதற் குரிய 
 101 எழுதரு புலியை 
 102 இங்கிது போய பின் 
 103 பின்னுற ஒருமான் 
 104 மற்றதன் பின்றை 
 105 ஏந்திய பின்னர் 
 106 பணியெலாம் பணிய 
 107 ஆரிடர் ஏவல் போற்றி 
 108 ஆற்றல் சேர்பூதர் 
 109 நக்கெழு சிரத்தை 
 110 அறுகுறை முடிமேற் 
 111 பொருவருந் துடியின் 
 112 அத்துடி ஆர்த்துச் 
 113 இனையது கண்டு 
 114 முயலகன் தன்னை 
 115 வன்னியந் தேவும் 
 116 நிற்றலும் அதனைத் 
 117 சங்கையில் முனிவர் 
 118 சாபமும் பயனின் 
 119 ஏற்றமில் முனிவர் 
 120 கடுக்கையும் நதியும் 
 121 ஆண்டவ ணிமையா 
 122 நஞ்சணி கண்டத் 
 123 அருளொடு நிருத்த 
 124 மாதொர்பா கத்தோன் 
 125 பொறுத்தி எம்பிழை 
 126 முனிவரை நிறுவி 
 127 உரித்திடும் உழுவை 
 128 துங்க மால்கரி யாக்கை (வேறு) 
 129 வேண்டு கின்றதென் 
 130 இந்த வண்ணநீ வேண் 
 131 அன்ன காலையில் கயாசுர 
 132 எழுதல் கொண்டிடும் 
 133 போகி யோட மராற்றி 
 134 பின்னர் அன்னதோர் 
 135 மஞ்சு நேர்தரு கயா 
 136 அருந்த வத்தர்கள் 
 137 இனிது வித்திய 
 138 வெய்ய தந்தியாய் 
 139 அகில நாயகன் 
 140 வாயில் வந்திறுத் 
 141 செறுத்து மற்றவன் 
 142 விண்ணு லாவிய 
 143 உக்கி ரப்பெரு 
 144 சொற்ற இத்திறம் 
 145 மதித்து வேழமாந் 
 146 ஒருப தத்தினைக் 
 147 கார்த்த சிந்துரத் 
 148 ஆளு நாயகன் 
 149 ஐயன் மிக்கதன் 
 150 மிகவும் எம்பிரான் 
 151 அந்த வேலையில் அமர 
 152 செறிவு போகிய 
 153 காசி வாணரும் 
 154 முன்னமோர் வைகல் (வேறு) 
 155 மூவரின் முதலா 
 156 என்றுரைத் திடலும் 
 157 இருவரும் இனைய 
 158 போதலும் அனையர் 
 159 பண்டவர் உணர்ந்த 
 160 அடிமுடி யிலாத 
 161 இயலது தெரிந்து 
 162 மாயையோர் சிறிது 
 163 முண்டகம் இருந்த 
 164 எகினம துயர்த்த 
 165 நீலுறு சுடரின் 
 166 முக்கணுந் திங்க 
 167 திகழ்ந்தநஞ் சிறுவ 
 168 போந்தனை அனை 
 169 முன்புடைத் தாகும் 
 170 ஆதியங் கடவுள் 
 171 அளந்து மண்கொண்ட 
 172 சோரிநீர் நீத்த மாகி 
 173 துயிலு ணர்ந்தவ (வேறு) 
 174 நெற்றி யங்கண் நிமலற் 
 175 இன்மை யாக இமை 
 176 தீய தான சிறிய 
 177 என்ன இத்தகை 
 178 கால வேகன் கனன் 
 179 எண்ணி லாஅக் 
 180 மெய்யின் ஊறும் 
 181 வடுக அண்ணல் 
 182 அந்த மில்கணம் 
 183 கால வேகனை 
 184 நிலமகள் ஒருபுடை (வேறு) 
 185 நிணங்கிளர் முத்தலை 
 186 என்றலுங் கண்ணுதல் 
 187 தன்னுதல் அதனி 
 188 வீண்டிடு சோரியின் 
 189 பாதியும் நிறைந்ததும் 
 190 செஞ்சரண் அடைந்த 
 191 நீங்கினன் பின்வரும் 
 192 கைத்தலை அயன் 
 193 மாலுல கொருவியே 
 194 அடுவதொ ரிறுதியில் 
 195 பொறியுறும் உயிர்களு 
 196 கண்ட கங்கொள் (வேறு) 
 197 ஆற்றின் மல்கும் 
 198 முந்தொரு ஞான்று மூவு (வேறு) 
 199 பொன்கெழு கடிமதில் 
 200 நின்றிடும் ஒருவனை 
 201 மற்றது காலையின் 
 202 அண்டரும் அகந்தை 
 203 மருத்துவன் வச்சிரம் 
 204 உயர்ப்புறு சடிலநின் 
 205 எள்ளுதல் செய்திடும் 
 206 குறுகிநின் றாற்றலால் 
 207 பற்றலர் புரங்களோ 
 208 துடித்தன துவரிதழ் 
 209 அக்கணம் இவ்வகை 
 210 நிற்கின்ற எம்பெருமான் (வேறு) 
 211 போற்றிப்பன் முறை 
 212 கூற்று வன்தனிக் கூற்ற (வேறு) 
 213 ஆன பாலனை அம்பு 
 214 ஊழி பேரினும் 
 215 நசைகு லாவிய நரலை 
 216 நூன்மு கத்தினோர் 
 217 வேலை சேரஅவ் 
 218 கையில் நீட்டலுங் 
 219 நார்த்தொ டுத்தெனும் 
 220 காறொ டர்ந்திழி 
 221 முக்கண் நாயகன் 
 222 பதுமன் அவ்வழிப் 
 223 நீட்டி யோரிறை 
 224 கருதி டான்ஒரு 
 225 தேவர் தேவர்கோன் 
 226 ஆயுந் தொன்னெறி 
 227 நானும் அஞ்சுவன் 
 228 பாச னங்களே பரவ 
 229 என்னு மாத்திரத் திவ 
 230 பேரிட் டொல்லை 
 231 சென்று பாரிடை 
 232 பொன்னெ டுங்கிரி தனி 
 233 வச்சி ரப்படை மன் 
 234 பாந்தள் மீமிசை 
 235 கால நேமியாம் 
 236 பாரில் அவ்வழிப் 
 237 துங்க வீரர்கள் 
 238 தேம்பு கின்றவர் 
 239 வருச லந்தரன் 
 240 கொண்டல் மேனி 
 241 அற்றா கின்ற வேலையின் வே (வேறு) 
 242 தூண்டா ஒற்றால் 
 243 குலந்தனில் வந்தாள் 
 244 சோனா மேகம் 
 245 தாண்டும் பாய்மாத் 
 246 முந்திய வாயிலின் (வேறு) 
 247 குணங்களின் மேற்படு 
 248 நிலந்தனை வளைந்த 
 249 வெந்துயர் எய்தியே 
 250 மாலும்வந் தணுகியே 
 251 ஈங்கும்வந் துற்றன 
 252 வரையெறி படையின 
 253 நான்றகுண் டிகையின 
 254 விம்மலை உற்றிடு 
 255 இந்திரன் இமையவர் 
 256 எங்குளை யாரைநீ 
 257 நிலந்தனில் உற்று 
 258 அவ்வுரை வினவியே 
 259 கயிலையங் கிரியுறை 
 260 பண்ணவன் இனைய 
 261 சிறியவன் போலெ 
 262 என்றிவை சலந்தரன் 
 263 ஆங்கது திகிரியொன் 
 264 புங்கவர் யாரையும் 
 265 புரத்தழல் கொளுவி 
 266 செழுஞ்சுடர்ப் பரி 
 267 பரிதியங் கடவுள் 
 268 பாதல நிரயமாம் 
 269 பரந்திடும் அவுணர் 
 270 முன்புறு புரந்தரன் 
 271 ஆவியை இழந்திடும் 
 272 இருந்திடும் எல்லை 
 273 பரிதலுற் றிரங்கினள் 
 274 கல்வரை யேந்திய 
 275 மடவரல் வருதலும் 
 276 மடந்தையங் கிரித 
 277 என்றருள் புரிதலும் 
 278 எந்தையெம் பெரு 
 279 இரங்கினள் இவ்வகை 
 280 இருபிள வாம்அவ 
 281 வருந்தலை வருந்த 
 282 நின்னிகர் மாதவர் 
 283 ஆயது காலையில் அவுணன் யா 
 284 புல்லிய குரங்கென 
 285 உய்ந்தனன் கணவ 
 286 புல்லிய விருந்தை 
 287 காய்கதிர் நுழைவு 
 288 துஞ்சிய வேலை 
 289 அருந்ததி அன்ன 
 290 மாவலி யுடையதோர் 
 291 பொற்புறு கணவனை 
 292 இக்கொடு மொழி 
 293 அத்துணை தன்னி (வேறு) 
 294 ஈதலும் அதனை 
 295 தண்டுள வான 
 296 கடியுறு துளவம் 
 297 அவன்சலந் தரனை 
 298 போற்ற லார்தம் (வேறு) 
 299 இன்ன நான்குக 
 300 ஆண்டு நூறுசென் 
 301 ஆய தன்மையில் 
 302 ஆன காலை அகிலமும் 
 303 பெருகு தேயுப் 
 304 ஆறு லாஞ்சடை 
 305 ஏற்றின் மேனிகொண் 
 306 இறத்தலை இன்மை (வேறு) 
 307 முதலயல் இடைகடை 
 308 ஈங்குன திடந்தனில் 
 309 எண்ணுநந் தொண்ட 
 310 மைதவிர் அடியர் 
 311 நின்னிடை யாமு 
 312 கூர்ந்த சூலக் கொடு (வேறு) 
 313 அந்த நாண்முத 
 314 சாற்றும் அவ்விடை 
 315 ஆத லால்அரன் 
 316 நிருதர் தம்முடன் (வேறு) 
 317 மேலை வானவர் அவுண 
 318 ஒல்கு மாயுளை 
 319 ஆதி மாயவற் கிச் 
 320 நனந்த லைப்படு 
 321 நீவிர் இவ்விடை 
 322 அருள்பு ரிந்தெழு 
 323 ஒருபு றத்தினில் 
 324 ஆன தன்மையின் 
 325 மதித்த வேலைய 
 326 உடைந்து போவது 
 327 ஊன்று பேதுற வெய் 
 328 ஈற்றுக் கோடியின் 
 329 ஓட லுற்றெழுந் தவ் 
 330 தண்டு ழாய்முடிப் 
 331 மேல்வ ருங்கொடு 
 332 கோல காலமாய் 
 333 முந்து வெவ்விடஞ் 
 334 ஆயவர் கயிலையில் (வேறு) 
 335 போற்றிய பின்னுற 
 336 நடைநெறி யருள்புரி 
 337 அருன்முறை நாடிமால் 
 338 போற்றினர் நிற்றலும் 
 339 மெய்வழி பாடுசெய் 
 340 வஞ்சின அவுணர்கள் 
 341 அன்னமென் கொடி 
 342 தானவர் அமரர்கள் 
 343 உன்றன தருள்பெறா 
 344 வேற்றுரு வாக்கியெ 
 345 உன்னருள் பெறாம 
 346 ஆரணம் யாவையும் 
 347 தீயென எழுதரு 
 348 மாதிர இறைவரும் 
 349 வானவர் அவுணர்கள் 
 350 கறுத்திடும் மிடறுடை 
 351 வந்தவர் யாவரும் 
 352 ஈதெலாங் கேட்ட (வேறு) 
 353 வண்டமர் குழலெம் 
 354 என்றலும் இனிதே 
 355 காளக வுருவு கொண் 
 356 ஐயநீ யன்றி யாரிவ் 
 357 முடிவிலா உனக்கே 
 358 என்றனன் விரைவில் 
 359 போற்றலும் மிடற்றில் 
 360 மாமகிழ் சிறந்து நிற்கு 
 361 போனவர் தொன்மை 
 362 கடல்விடம் நுகர்ந்த 
 363 அங்கதும் அன்றி 
 364 ஈசனை ஒருஞான் 
 365 திங்களின் கதிரும் 
 366 தன்னிகர் பிறரி 
 367 ஓங்குதன் நுதலின் 
 368 மண்ணுறு புவனத் 
 369 சங்கரன் விழிகள் 
 370 ஆயிர நூறு கோடி 
 371 அடிமலர் தொழுதே 
 372 என்றலும் நதிகள் 
 373 மேதினி யண்ட 
 374 இறையவன் வேணி 
 375 அந்நதி மூன்று 
 376 நானில மிசையே 
 377 தொல்லையில் இறை 
 378 மாதுமை வசத்த 
 379 தொல்லையோர் கமல 
 380 அன்னதற் பின்னர் வேத 
 381 நின்றிடு கின்ற காலை 
 382 அண்டர்கள் முதல்வ கேண் 
 383 ஏகனை ஆகி வைகும் 
 384 தந்துழி ஈசன் தன் 
 385 என்னலும் உவகை 
 386 மாற்றலர் புரமூன் 
 387 தேனமர் கமலத் 
 388 காமரு வடிவாய் 


 

14. கயமுகன் உற்பத்திப் படலம்

 1 பாக சாதனன் தொல் 
 2 பொன்ன கர்க்கிறை 
 3 வெருவ ரும்படி 
 4 பொற்றை யின்சிறை 
 5 கழிய மாசினை அடை 
 6 சிறுவ ராயினோர் 
 7 உரைத்த வாசகங் 
 8 ஆதியம் பரமன் (வேறு) 
 9 அன்னவன் மரபின் 
 10 ஆயவன் தன்பால் 
 11 நற்றவம் புரிதல் 
 12 அவ்வுரை கேட்ட 
 13 மீண்டுதன் னிருக்கை 
 14 மன்னவர் மன்னன் 
 15 உரையென லோடு 
 16 ஆங்கதற் கேதுக் 
 17 சேருதி யென்னின் 
 18 வேந்தன துரையை 
 19 ஏகிய அசுர கன்னி 
 20 நேமிகள் அனைத்தும் 
 21 வானுயர் தவத்தின் 
 22 போந்தனென் மீண்டும் 
 23 என் றிவை உன்னி 
 24 மாதுசெய் தவத்தி 
 25 மறந்தனன் மனுவின் 
 26 என்றிது புகன்று 
 27 தீவிடந் தலைக்கொண் 
 28 போவதற் கெண்ணும் 
 29 ஈங்கிது கால மாகும் 
 30 மின்னிடை பணிந்து 
 31 கருத்திடை உன்னி 
 32 முருந்தெனும் முறுவ 
 33 என்பெருந் தவமும் 
 34 மெல்லியல் தானும் 
 35 நையுறும் உள்ளம் 
 36 அயன்முதல் தலைவர் 
 37 பற்றிய பலகை ஒள் 
 38 அன்னதோர் பிடியு 
 39 இன்னவ ரோடு 
 40 மாயமாங் காமம் 
 41 வரன்முறை உணர் 
 42 சிலபொழு திரங்கி 
 43 போதிநீ என்ன 
 44 தாங்கரும் உவகை 
 45 சீற்றங்கொள் தறுகண் 
 46 மலையினைப் பொடி 
 47 தக்கதோர் அவுண 
 48 அத்திறம் வைகல் 
 49 முகரிமை அடைந்த 
 50 ஒள்ளி தாகிய உங் (வேறு) 
 51 உங்கு லத்துக் கொரு 
 52 குரவ னாகிக் குறுகி 
 53 இறுவ தின்றிய எங்கு 
 54 அந்த வேலை அவுண 
 55 சீத வான்முகிற் கோள் 
 56 மீயுயர் தவத்தை ஆற் (வேறு) 
 57 முப்பகை கடந்து 
 58 இம்மையில் இன்ப 
 59 ஆக்கமுந் திறலு 
 60 ஆற்றிடு தருமம் விஞ்சை 
 61 காலனா கியதோர் 
 62 சீரிய துடலம் என் 
 63 மந்திரம் இல்லை 
 64 சிறியதோர் பயனை 
 65 ஆதலின் எவர்க்கும் மேலாம் அர 
 66 சொன்னவை கேட்ட 
 67 ஐவினைசெய் பொறி (வேறு) 
 68 ஏவுதலுங் கயமுகத் 
 69 அக்காலத் தெதிர் 
 70 மாண்டகுமவ் வலி 
 71 அங்கண்முகில் படி 
 72 பொறியிலுறு புலன 
 73 ஆயிரம் ஆண்டுபுல் (வேறு) 
 74 காலமூ வாயிரங் 
 75 கண்டனர் அதுசுரர் 
 76 கூறிய செயலினை 
 77 புலர்ந்தனன் இரங்கின 
 78 ஈசனை யன்றுகா 
 79 சுற்றுற நாற்கனல் 
 80 மேயின கொழும்புகை 
 81 புழைக்கையின் முக 
 82 அன்னதோர் அமைதியில் அவு 
 83 ஏற்றநந் தொன்மர பிய 
 84 வீசினர் நறுமலர் விய 
 85 தளப்பெரும் பங்கய 
 86 இன்னணம் அருந்த 
 87 வந்து தோன்றலும் மற் (வேறு) 
 88 போற்று கின்றுழிப் 
 89 மாலயன் இந்திரன் (வேறு) 
 90 எற்றுவ வெறிகுவ 
 91 மிக்கதோர் அமரரால் 
 92 என்னிக ராகிவந் 
 93 வரந்தரு கடவுளர் 
 94 அன்றியும் ஒன்றுள 
 95 பெற்றனன் படைக 
 96 காழுறு பெருந்தரு 
 97 அற்புதம் எய்தினன் 
 98 அன்னது தேர்வுறீஇ 
 99 தண்ணளி யில்லதோர் 
 100 புவனி தன்னிடைப் (வேறு) 
 101 நாவ லந்தரு நண் 
 102 பூவின் மேல்வரு புங்க-2 
 103 வெங்கண் மேதகு (வேறு) 
 104 இனைத்தி யாவும் இமை-2 
 105 காமர் தங்கிய காப் 
 106 அந்த மாநகர் ஐதெ 
 107 காத மங்கொரு பத் 
 108 அரக்கர் தொல்லை 
 109 அங்கண் மேவும் 
 110 போந்து பின்னர்ப் 
 111 விண்ணின் மாந்தர் 
 112 பொன்ன கர்க்கும் 
 113 சூழும் வானவர் தான 
 114 ஆவுஞ் சங்கமும் அம் 
 115 புந்தி மிக்க புகரும் 
 116 அன்ன காலை அடு 
 117 வைக லும்மிவண் 
 118 அன்ன தோதலும் 
 119 எழிலி யூர்தியும் 
 120 கரிமு கத்துக் கய 
 121 இரங்கும் எல்லை 
 122 மாகர் யாவரும் வாச 
 123 கண்டு நாதன் கழலி 
 124 ஆனதோர் பொழுதின்மால் (வேறு) 
 125 வெங்கய முகத்தினன் 
 126 என்றுரை செய்தலும் 
 127 வீடிய பற்றுடை 
 128 பாங்கரில் அனையரை 
 129 ஏகிய எல்லையில் 
 130 யாம்பெரு விருப்பு 
 131 ஆயது கேட்டனன் 
 132 நீணுதற் கனல்விழி 
 133 தேசுடைத் தருநிரை 
 134 பாலுற வருவதோர் 
 135 கொடிகளுந் தருக்க 
 136 பூந்தரு நிரைகளில் 
 137 வான்தரு ஓர்சில 
 138 வண்தரு ஓர்சில மரு 
 139 கற்றையஞ் சுடர்மணி 
 140 காவதன் இயல்பினை 
 141 எண்டகு பெருநசை 
 142 பாங்கரில் வருவதொர் 
 143 அன்னவை உமையவள் 
 144 மூலமாம் எழுத்திவை 
 145 முன்புநீ காண்டலின் (வேறு) 
 146 காட்சியால் இதுசெயு 
 147 என்னவே முகமனால் 
 148 அக்கணத் தாயிடை 
 149 ஒருமையால் உணரு 
 150 மருளறப் புகலுநான் 
 151 வந்துமுன் னிருவர்தம் 
 152 என்னரே யாயினும் 
 153 சேயநன் மலர்மிசை 
 154 கானுறுங் கரடவெங் 
 155 மோனமே குறியதா 
 156 புங்கவர்க் கிறைவனா 
 157 தந்திமா முகமுடை 
 158 அன்னதற் பின்னரே 
 159 அந்தியார் சடைமுடி 
 160 நிருத்தனவ் விடை (வேறு) 
 161 சூதனை எம்மொடே 
 162 என்னலும் உமையவள் 
 163 பற்றிகல் இன்றியே 
 164 இந்தவா றாயிடை 
 165 அதுபொழு தண்ணலும் 
 166 கவற்றினை முன்னரே 
 167 பஞ்சென வுரைசெய்வர் 
 168 அடியிது பொட்டைஈ 
 169 ஏற்றா னவன்எய்திய (வேறு) 
 170 ஒன்றாய பரஞ்சுட 
 171 மூன்றாம் உலகங்களும் 
 172 சொல்லும் அளவிற் 
 173 பாராயலை கண்ணனு 
 174 ஏம்பா லிதுசொற் றனை 
 175 அவ்வா றவன்பால் 
 176 காலாய் வெளியாய்ப் 
 177 என்பால் வருமன்பின் 
 178 ஆங்கே யினிநீ கடி 
 179 அஞ்சேல் அவண்நீ 
 180 என்னுமள வில்தொழு (வேறு) 
 181 விட்டிடுத லுங்க 
 182 நன்மதி யுடைப்புல 
 183 பசுந்தழை மிடைந்த 
 184 அண்டநடு வாயவு 
 185 மழைத்தபசு மேனியது 
 186 பாசடை தொடுத்தபட 
 187 ஆல்வரையின் வீழ் 
 188 ஆசறுதெ னாதுதிசை 
 189 மாநிலமெ லாந்தனை 
 190 இம்பருறை ஆலமிசை 
 191 கடித்தன எயிற்றின் 
 192 கிளர்ப்புறு கவட்டி 
 193 செருப்புகு சினத்தெ 
 194 வெள்ளிபடு கின்றமதி 
 195 காவதமொ ரேழுள 
 196 அவ்வகைய தாருவி 
 197 அந்தமில் பெருங்கடல் 
 198 சத்தியுரை யால்அரி 
 199 முந்து வேழ முகத்த (வேறு) 
 200 ஏத மில்மகிழ் வெய் 
 201 பரவல் செய்திடு பான் 
 202 தொல்லை நாண்மதி 
 203 பின்னும் நங்களைப் 
 204 கிட்டித் தன்முன் 
 205 கறுத்து மற்றவன் 
 206 ஆங்க வன்தன 
 207 ஆத லால்நின் னடை 
 208 அஞ்சல் அஞ்சல் 
 209 இறைவ னோடும் 
 210 துன்பினை உழந்திடு (வேறு) 
 211 பொருக்கெனத் தவி 
 212 ஏறியங் கசலன்மே லிரு 
 213 சாமரை வீசினர் தண 
 214 துடியொடு சல்லரி 
 215 சிந்தையில் உன்னினர் 
 216 தாருவின் நறுமலர் 
 217 விரைந்தெழு சாரத 
 218 ஆயது கயமுகத் தவு 
 219 பல்லியம் இயம்பின 
 220 ஆயிர வெள்ளமாம் 
 221 நண்ணிய காலையின் 
 222 புதிதெழு வெயிலுடன் 
 223 ஓடினர் அளப்பிலர் 
 224 ஒழிந்தன கரிபரி 
 225 உயர்தரு தானவர் 
 226 உளத்தினில் வெகு 
 227 அரந்தெறு பகழிகள் 
 228 கணநிரை சாய்தலுங் 
 229 காருடை இபமுகக் 
 230 பரவிய ஒற்றர்கள் 
 231 அன்னது கேட்டலும் 
 232 கேட்டிடு வலவையோ 
 233 ஆயிடைக் கரிமுக 
 234 நுந்தையென் மாதவம் 
 235 அன்றிநீ யமர்செய 
 236 தேன்பெறு தருநிழல் 
 237 பின்னரும் பலவுள 
 238 பொருதெனை வென் 
 239 நிரந்தபல் படையும் (வேறு) 
 240 உன்னுயிர் காத்தி 
 241 என்னலும் அவுணன் 
 242 பொற்றனு முரிந்து 
 243 திண்டிறல் பெற்ற 
 244 நடுங்கினன் சிந்தை 
 245 விட்டவெம் பாசம் 
 246 முந்துதன் கரத்தி 
 247 நின்றவன் தன்னை 
 248 தடக்கையி லேந்து 
 249 புயலினத் தொகுதி 
 250 ஏடவிழ் அலங்கல் திண் 
 251 ஆய்ந்தநல் லுணர் 
 252 தேக்கிய நதிசேர் 
 253 மற்றது கண்ட தேவ 
 254 காமரு புயலின் தோற் 
 255 காப்பவன் அருளும் 
 256 உன்னிடைப் பிறந்த 
 257 என்றிவர் எகினம் 
 258 உய்ந்தனம் இனிநாம் 
 259 அவ்வகை அருள 
 260 மந்திரி யோடுஞ் 
 261 தாழுறு சார லூடு 
 262 வானவர் பகைஞன் 
 263 பூதரும் அன்ன 
 264 மீண்டுசெங் காட்டி 
 265 புரமெரி படுத்தோன்  

15. அனந்தன் சாப நீங்கு படலம்

 1 புக்கதொரு பொழுதி 
 2 மாலோன்தொல் லுரு 
 3 ஐங்கரன்றான் மாலு 
 4 வின்னாமம் புகல்கி 
 5 மாயனுரை கேட்ட 
 6 அற்றை நாளில் அரியய (வேறு) 
 7 கரிமு கம்பெறு கண் 
 8 எந்தை கேண்மதி 
 9 நென்னல் காறும் 
 10 இத்தி றம்படும் 
 11 இணைகொள் கையை 
 12 இணங்கும் அன்பு 
 13 நின்ற தேவர் நிமல 
 14 கடனி றத்துக் கய 
 15 அம்பு யக்கண் அரி 
 16 முந்தை வேத முத 
 17 நற்குண முடைய (வேறு) 
 18 பரவிய வுயிர்க்கெலாம் 
 19 முடித்திடல் இயற்றும் 
 20 மாமறை அளப்பில 
 21 வாலிய நிமலமாம் 
 22 இமையவர் யாவரும் 
 23 ஈத்தலும் அளித்தலும் 
 24 அக்குண மானவை 
 25 நேமியாற் குருவெலாம் 
 26 அறிவொருங் குற்றுழி 
 27 மேனிபொற் கென்ற 
 28 ஆதலின் விருப்புடன் 
 29 மூன்றென உளபொருள் 
 30 செங்கண்மால் முதலிய 
 31 ஈறுசெய் முறையினை 
 32 என்றிவை பலவுந் தூயோ (வேறு) 
 33 முனிவகேள் பலவும் 
 34 வளங்குலவு தக்கனிது (வேறு) 
 35 அக்கணமே முனிவரன் 
 36 சங்கரனை விலக்கி 
 37 பேசரிய மறைகளெ 
 38 இனையநெறி யாற்சாப 


 

16. தானப் படலம்

 1 போனதோர் பொழுதில 
 2 இந்த வாறுதுன் னிமி (வேறு) 
 3 மற்றை வானவர் யாவர் 
 4 நாலு மாமுகக் கடவுள் 
 5 முன்னரே தக்கன் ஏவ 
 6 ஏதம் நீங்கிய தீயபால் 
 7 நெய்யி னோடளாய் 
 8 அண்ணல் சேர்வெந் 
 9 விருந்தி னோர்கொள 
 10 தாவில் பாளித மான் 
 11 ஆவ திவ்வகை யாவ 
 12 கணித மில்லதோர் 
 13 மற்றும் வேண்டிய 
 14 இன்ன வேலையில் (வேறு) 
 15 சாலை காண்டலுந் 
 16 மிண்டு கின்றஅவ் 
 17 மறுவில் செம்பொன் 
 18 அன்ன காலை அரு 
 19 குற்ற மொன்றுள 
 20 வீறு முண்டி மிசை 
 21 புலவர் கோன்நகர் 
 22 அறிவி லாத அய 
 23 உண்டி லேம்இவ 
 24 எல்லை யில்லுண 
 25 மக்கள் யாவரும் 
 26 மைந்தன் இட்டன 
 27 குழுவு சேர்தரு குய் 
 28 இந்த நல்லுண வீண் 
 29 அன்ன பற்பல ஆர் 
 30 அருத்தி மிச்சில் 
 31 நளிகு லாவிய நாவி 
 32 அரைத்த சாந்தம் 
 33 ஆன பான்மையில் 
 34 அடையும் வேலை 
 35 பொன்னை நல்கினர் 
 36 படியி லாடகப் பாது 
 37 இந்த வண்ணம் இறை 
 38 அற்ற மில்சிறப் 
 39 வரத்தி னாகும் 
 40 அரிதன் ஊர்தியும் 
 41 தான மீது தயங்கி 
 42 நரம்பின் வீணை 
 43 தேவர் மாதருஞ் 
 44 வேத வல்லி விய 
 45 இனைய பற்பல எங்க 
 46 ஊன மேலுறும் உம் 


 

17. வேள்விப் படலம்

 1 இகந்த சீர்பெறும் 
 2 மருத்து ழாய்முடி மால (வேறு) 
 3 முற்றும் நாடிய இரு 
 4 ஆங்கு முத்தழல் 
 5 சொன்ன வாசகங் 
 6 அந்த வேள்விசெய் 
 7 மற்ற வர்க்கெலாம் 
 8 இருத்தி னோர்களும் 
 9 திருந்து கின்றநற்  

18. உமைவரு படலம்

 1 பேசுமிவ் வேள்வி 
 2 கண்டனன் ஆலமர் 
 3 எண்ணிய நாரதன் 
 4 கைதொழு தேத்தி 
 5 எங்கணு மாகி இரு 
 6 அதிர்தரு கங்கை 
 7 ஈங்கிது கூறலும் 
 8 அங்கணன் நல்லரு 
 9 தந்தை எனப்படு 
 10 என்றலும் நாயகன் 
 11 இறையிது பேசலும் 
 12 பூண்டனள் வேள்வி 
 13 மாதிவை கூறலும் 
 14 அரன்விடை புரிதலும் (வேறு) 
 15 ஐயைதன் பேரருள் 
 16 துவரிதழ் மங்கலை 
 17 கால்செயும் வட்ட 
 18 கோடிகம் அடைப்பை 
 19 நாதன தருள்பெறு 
 20 கமலினி அனிந்திதை 
 21 அடுத்திடு முலகெலா 
 22 பாங்கியர் சிலதியர் 
 23 தண்ணுறு நானமுஞ் 
 24 குயில்களுங் கிள்ளை 
 25 விடையுறு துவச 
 26 அன்னவள் அடி 
 27 இவரிவர் இத்திறம் 
 28 ஏலுறு மானநின் 
 29 தந்தை தன்னொடு (வேறு) 
 30 மல்லல் சேரும்இம் 
 31 மங்கை கூறுவாள் 
 32 அன்றி யும்மிவண் 
 33 ஏய முக்குணத் தியலு 
 34 அன்ன வன்தனோ 
 35 ஆத லாலியா னவ 
 36 புவனி உண்டமால் 
 37 ஏற்றின் மேவுநின் 
 38 அனைய தன்றிஈண் 
 39 சீற்ற மாயதீச் செறி 
 40 பாரும் உட்கின பர 
 41 பங்க யாசனப் பக 
 42 வேலை அன்னதில் 
 43 மைந்தர் யாரையும் 
 44 அறத்தை ஈங்கிவன் 
 45 போற்றி நிற்றலும் 
 46 என்னை நீயிவண் 
 47 நிர்க்கு ணத்தனே 
 48 துன்று தொல்லுயிர் 
 49 தீய தன்றடுஞ் 
 50 ஆன வச்செயல் 
 51 முன்னரே எலா 
 52 தோமி லாகமஞ் 
 53 ஆத லால்அவன் 
 54 சிவனெ னுந்து 
 55 முண்டக மிசையி (வேறு) 
 56 ஈதுகேள் சிறுவிதி 
 57 இன்னன கொடு 
 58 அகன்றலை உலக 
 59 ஒருவினள் ஊர்தி 
 60 எவ்வமில் பேரருட் 
 61 மேயின காதலும்  

19. வீரபத்திரப் படலம்

 1 அந்த வெல்லைஎமை 
 2 பொன்னின் மேருவின் 
 3 விண்ட லந்தனில் 
 4 ஆன்ற திண்கடல் 
 5 சண்ட மாருதமும் 
 6 மலரின் வந்துறையும் 
 7 துண்ட மீதின்அழ 
 8 தண்ட லின்றுறையும் 
 9 தராத லங்கண்முழு 
 10 வரத்தின் மேதகைய 
 11 குந்தம் வெம்பலகை 
 12 ஐய மாழைதனின் 
 13 நெஞ்ச லஞ்சல 
 14 அந்தி வான்பெரு (வேறு) 
 15 அங்க வேலையில் 
 16 எல்லை தீர்தரு 
 17 தன்னை வந்தடை 
 18 மால யன்றனைப் 
 19 மன்னு யிர்த்தொகை 
 20 என்ற வீரனை 
 21 தருத லின்றெனின் 
 22 அந்த வேலையில் பத்தி 
 23 உன்னி மற்றவண் 
 24 மொழியி னிற்பல 
 25 தோளில் எண்ணிலா 
 26 கையி னிற்சில 
 27 இன்ன தன்மையில் வீரபத் 
 28 வீர பத்திர உருத்தி 
 29 அக்கு மாலையும் 
 30 அண்ட ரைத்தொலை 
 31 வெம்பொன் மேனியர் 
 32 மேய வான்பசப் 
 33 அங்க வர்க்குள் (வேறு) 
 34 புழைகொள் கையுடை 
 35 அலைமு கப்பரி 
 36 இனையர் தங்குழு 
 37 கையில் எண்ணில் 
 38 கட்டு செஞ்சடைக் கற் 
 39 துண்ட மீது சொரி 
 40 மடித்த வாயினர் 
 41 நச்சில் தீயவர் 
 42 சூழி யானை துவன் 
 43 ஆழ்ந்த சூர்ப்பசுங் 
 44 அத்தகை நின்றிட (வேறு) 
 45 அந்தமில் பல்படை 
 46 தோளின் மிசைத்திரி 
 47 வாகினி எங்குள 
 48 அயிருறு அண்டம் 
 49 நீடலை மாலை 
 50 இவ்வகை மாதர்கள் 
 51 கணந்திகழ் அனைய (வேறு) 
 52 ஈட்டமிக் கெழுந்து 
 53 கொண்டபே ராற்ற 
 54 பாசிழை மகளிர் 
 55 படர்ந்திடு புணரி 
 56 பூழிகள் எழுந்த 
 57 அங்கெழு பூழி 
 58 இப்பெருந் தானை 
 59 பற்றலர் புரமூன் றட்ட 
 60 என்றலுந் தானை 


 

20. யாகசங்காரப் படலம்

 1 ஆர்த்தலும் இறைவி 
 2 மடங்கலின் வரவு 
 3 ஈசனும் உமையு 
 4 தக்கனுக் கீறும் 
 5 விமலனை இகழு 
 6 ஈடுறு பூதர் யாரும் 
 7 அஞ்சினர் இனைய 
 8 இடித்தென நக்குப் 
 9 எழுகின்ற ஓசை 
 10 வானவர் பிறரிவ் 
 11 வேலையங் கதனின் 
 12 சாரதர் வளைந்த 
 13 இங்குவந் தடைந்த 
 14 இத்திறம் வீரன் 
 15 ஈறிலா உயிர்கட் 
 16 தேற்றமில் சிதட 
 17 போதலுந் தக்கன் 
 18 ஆங்கது கேளா 
 19 என்றலும் அனையர் 
 20 கடித்தனன் எயிறு 
 21 விட்டுமுன் வீழ்த 
 22 தாக்குத லோடும் 
 23 ஏடுலாந் தொடையல் 
 24 இன்னதோர் காலையில் இரி (வேறு) 
 25 அடித்தலங் கொடு 
 26 எறித்தரு கதிரவன் 
 27 தொட்டலும் பகன் 
 28 மடிந்தனன் கூற்று 
 29 அண்டர்கோன் வீழ்த 
 30 கறுத்திடு மிடறுடைக் கட-1 
 31 துள்ளிய நாவொடு 
 32 அரிதுணைக் கின்ன 
 33 வீட்டினன் நிருதி 
 34 ஒழுக்குடன் உருத்தி 
 35 எட்டெனுந் திசை 
 36 தாணுவின் உருக்கொ 
 37 மணனயர் சாலையின் 
 38 இரிந்திடு கின்றதோர் 
 39 விட்டனன் திண்மை 
 40 ஊறகல் நான்முகத் 
 41 பெருவள நல்கிய 
 42 வேதநூல் விதிமுறை 
 43 தந்தைசொல் லாமெ 
 44 அன்றியும் வீரன்நின் 
 45 அல்லியங் கமலமேல் 
 46 துதிதரு மறைப்பொ 
 47 எனத்தகு பரிசெலாம் 
 48 பாடுறு சாரதர் பர 
 49 சென்றதோர் உயிரொ 
 50 கண்டு மற்றது வீரப (வேறு) 
 51 அற்ற தோர்சென்னி 
 52 மெல்ல வேயெரி 
 53 அந்த வேலையின் மறை 
 54 காளி யாம்பெயர் 
 55 மருத்தும் ஊழியில் 
 56 அண்ணல் தன்மை 
 57 இற்றெ லாம்நிகழ் 
 58 சூர்த்த நோக்குடை 
 59 தியக்குற்றனர் வெரு (வேறு) 
 60 அளிக்கின்றனர் தமை 
 61 அலக்கட்படும் இமை 
 62 முடிக்குந்திறல் பெரு 
 63 முறிக்கின்றனர் தட 
 64 எடுக்கின்றனர் பிள 
 65 நெரிக்கின்றனர் சில 
 66 அகழ்கின்றனர் சில 
 67 கரக்கின்றதொர் முனி 
 68 நெய்யுண்டனர் ததி 
 69 உகத்துக்கடை அன 
 70 தடைக்கொண்டதொர் 
 71 தவக்கண்டகத் தொகை 
 72 பங்கங்கள் படச்செய்தி 
 73 படுகின்றவர் வரு 
 74 அடிக்கொண்டதொர் மக 
 75 தருமத்தினை அடுகின்ற 
 76 தறிக்கின்றனர் சில 
 77 நாற்றிக்கினும் எறி 
 78 இடைந்தாரையும் விழு 
 79 உலக்குற்றிடு மக 
 80 குட்டென்பதும் பிள 
 81 கையற்றனர் செவி 
 82 இத்திறம் யாரையும் (வேறு) 
 83 செழுந்திரு வுரத்திடை 
 84 திருத்தகும் வேள்வி 
 85 பரமனை இகழ்ந்திடு 
 86 உன்னினன் கருடனை 
 87 நிற்றலும் அதன்கையின் 
 88 எடுத்தனன் சங்கினை 
 89 மீச்செலும் அமரர்கள் 
 90 காளிகள் தொகைகளு 
 91 தண்டுள வலங்கல 
 92 வெருவரும் பெருந் 
 93 பாயிரந் தானென 
 94 தேரவண் வருதலு 
 95 அரிபொரு நிலைமை 
 96 விண்ணிழி தேரிடை 
 97 நீறணி பவளமெய் 
 98 போற்றினன் இரத்தலு 
 99 மேவிய காலையில் 
 100 வரனுறு நான்முக 
 101 எல்லையில் பெரு 
 102 பாருல களவினும் 
 103 தெழித்த வார்புனற் (வேறு) 
 104 பாடல் சான்றிடு 
 105 எல்லை இல்லதோர் பர 
 106 வீரன் இங்கிது புக 
 107 கணங்கள் தம்மிசை 
 108 செற்ற மீக்கொள ஐய 
 109 கோளி லாகிய புற்றி 
 110 செங்க ணான்தனை 
 111 எய்யும் வெங்கணை 
 112 ஏவு தொல்கணை 
 113 இன்னல் அத்துணை 
 114 மாறு கொண்டபோர் 
 115 எய்து காலையில் உள 
 116 மெய்வ தத்தினை யாவ 
 117 தேன்றிகழ் பங்கயத் (வேறு) 
 118 அரியதன் பின்னுற 
 119 பின்னுமத் துணைத 
 120 ஆயதோர் அமைதியில் 
 121 அங்கவர் யாரையும் 
 122 விடுத்ததோர் திகிரி 
 123 சங்கார் செங்கைப் (வேறு) 
 124 ஒய்யென் றையன் 
 125 சான்றகல் மாயன் 
 126 அந்தர மீதே வந்திடு 
 127 அறத்தினை யொருவி (வேறு) 
 128 பூண்டிடும் உலகந் 
 129 பாரவெஞ் சிலையும் 
 130 ஆசறு நெறியின் 
 131 ஆதிநா யகனை 
 132 விழிதனில் முறுவல் 
 133 உறுநர்தந் தொகைக்கு 
 134 இறுதிசெய் திடலே 
 135 அன்னதோர் பரிசால் 
 136 முனிவுடன் அடிகள் 
 137 வீரருள் வீரன் மாலோ 
 138 தேங்கிய கங்கை 
 139 கண்டனள் கவுரி 
 140 பொன்னார் சடையெம் (வேறு) 
 141 மற்ற வர்கள்புந்தி மய 
 142 முந்தும் இவரை முடி 
 143 என்று தொழுதாங் 
 144 ஈண்டை மகத்தில் 
 145 வீர னதற்கிசைந்து 
 146 தண்டம் இயற்றுந் 
 147 அந்தண் முனிவோர் 
 148 பாணார் அளிமுரலும் 
 149 துஞ்சல் அகன்ற சுர 
 150 என்றாங் கிசைத்த 
 151 சிந்தை அயர்வுற்றுச் 
 152 அற்றமில் அன்பில்லா 
 153 வேதத் திறங்கடந்த 
 154 இங்குன் னடிபிழை 
 155 கங்கை முடித்ததுவு 
 156 ஐய பலவுண் டறி 
 157 ஏற்றுத் தலைவன் 
 158 அன்ன பொழுதத் 
 159 மாலயனே யாதியராம் 
 160 மாண்டதொரு தக்கன் 
 161 ஐயநின் வாய்மை எள் (வேறு) 
 162 இறையருள் கண்டு 
 163 வித்தக வலிகொள் 
 164 என்றலும் உயிர்பெற் 
 165 அல்லல்கூர்ந் திரங்கு 
 166 அஞ்சலென் றருள 
 167 அடியனேன் பிழைத்த 
 168 காலையங் கதனில் 
 169 மீத்தகு விண்ணு 
 170 வம்மினோ பிரம 
 171 இனைத்தருள் புரிதலும் (வேறு) 
 172 வீரரில் வீரனும் விச 
 173 கயிலையி லேகியே 
 174 இருவர்தந் தாளையும் 
 175 தந்தைமுன் விடுத்த 
 176 போயினன் அதனிடை 


 

21. அடிமுடிதேடு படலம்

 1 இங்கிது நிற்கமுன் 
 2 யாதுமுன் னுணர்ந்த 
 3 பொன்றுதல் இல்ல 
 4 சீரையுந் தொலைத்த 
 5 நின்னுணர் வல்லது 
 6 இயற்படு வளம்பெறீ 
 7 முற்றுணர் வெய்தியே 
 8 ஆதலின் அருளுடை 
 9 மைதிகழ் முகத்தினன் 
 10 பொன்னிருஞ் சததள 
 11 நாலுள திசைமுக 
 12 பத்தினொடு நூறெதிர் (வேறு) 
 13 வாளுமொடுங் கும் 
 14 மண்ணுலகில் ஆரு 
 15 வாரிதிகள் நாற்றிற 
 16 ஒண்டிகிரி மால்வரை 
 17 ஆனதொரு வேலை 
 18 கண்டுயிலு கின்றபடி 
 19 கோலமெனு மோரு 
 20 அற்பொழுது நாலுக 
 21 அருத்திகெழு பாற்கடல் 
 22 ஆனபொழு தத்தினில் அள 
 23 மன்னியலும் இந்திர 
 24 துஞ்சலுறு காலைதனி 
 25 மல்லலுறு மேலுலகு 
 26 இப்பொருள் அனைத்து 
 27 அன்றவனை மாலென 
 28 ஏற்றெழு முராரிதனை 
 29 தந்தையென வந்தவர் 
 30 உந்தியிலி ருந்துவரும் 
 31 நின்னுடைய தாதை 
 32 துய்யமக னாம்பிருகு 
 33 அன்றவற் கெதிர்புகு (வேறு) 
 34 நச்சராப் பூண்டிடு 
 35 நேயமாய் முன்னரே 
 36 பொன்னலா தாங்கொ 
 37 எண்ணுவிப் போனு 
 38 ஆதிநான் உருவுநான் 
 39 என்றுபற் பலவுரைத் 
 40 ஏற்றெழுந் தோர்சிலை 
 41 ஆங்கவை யழிவுற (வேறு) 
 42 அப்படை மீண்டபின் 
 43 மஞ்சன முதலிய 
 44 முன்னமே எனக்கும் 
 45 ஒருதிறத் திருவரும் 
 46 அப்படை திரிதலும் 
 47 வீண்டனர் ஒருசிலர் 
 48 காரெலாங் கரிந்தன 
 49 இந்தவா றமர்புரிந் 
 50 நீர்முதல் நாமென 
 51 பொருசமர் கருதியே 
 52 கடவுளை மறந்தி 
 53 வாதியா இன்னுநீர் 
 54 போயினன் உரைத்த 
 55 இங்கிவை யாவையும் 
 56 அறிவறை போயினர் 
 57 ஈங்கிவர் செயலினை 
 58 தம்மையே பொருளென 
 59 ஆன்றதோ ரளவை (வேறு) 
 60 தோற்றிய செய்ய 
 61 நிற்றலும் யாங்கள் 
 62 கேட்டனம் அதனை 
 63 ஏணுற எதிர்ந்தி 
 64 தீதறு காலின் வந்த 
 65 நீடுவான் உருவி 
 66 முடியினைக் காண்பன் 
 67 எரியுறழ் தறுகட் 
 68 ஒருபது நூற தாகும் 
 69 பாதலம் நாடி அன்னா 
 70 முன்னமோ ரேன 
 71 நொந்தன எயிறு 
 72 தொல்லையில் உணர் 
 73 என்றும் உணர்வரிய (வேறு) 
 74 ஆன பொழுதில் 
 75 நின்றான் ஒருபால் (வேறு) 
 76 மீளும் படியும் நினை 
 77 எந்நாள் வரைசெல் 
 78 கண்ணுஞ் சுழன்ற 
 79 வானார் பரஞ்சோ 
 80 அன்னந் தனக்கீ 
 81 மாலென் பவனும் 
 82 முந்துற் றிதனை 
 83 ஈசன் அருளால் இவை 
 84 வந்துகண்ணன் தனை (வேறு) 
 85 கீண்டுநில னிருவிசு 
 86 இருவரும்அச் சிவ 
 87 மைக்களமும் மான் 
 88 அவ்விடையா மிரு 
 89 புந்தி மயங்கிப் பொரு (வேறு) 
 90 உன்னை உணரும் உண 
 91 இன்னாத் தகைசேர் இரு 
 92 என்றி யம்பியாம் ஏத் (வேறு) 
 93 வேண்டு நல்வரங் கேண் 
 94 கலந்த காலையில் 
 95 அன்ன தாஞ்சிவ 
 96 அரியும் யானும்முன் 
 97 ஆத லால்அவ னரு 
 98 மோக வல்வினை 
 99 நீயுந் தொல்வினை  

22. தக்கன் சிவபூசைசெய் படலம்

 1 மருமலர் அயனிவை 
 2 சென்றனன் காசியில் 
 3 அருளுரு வாகியே 
 4 நாயகன் மொழிதரு 
 5 அருச்சனை புரிதலும் 
 6 அகந்தைய தாகியே 
 7 ஆயவை தொலை 
 8 கங்கைச் சடையான் (வேறு) 
 9 போகுற் றவர்கள் 
 10 ஆரா தனைகள் 
 11 மேதக்க தக்கன் 
 12 என்றிங் கிவைகள் 


 

23. கந்த விரதப் படலம்

 1 உரைசெறி மகவான் 
 2 முந்தொரு ஞான்று தன்னில்-1 
 3 எள்ளருஞ் சிறப்பின் 
 4 பகிரதன் என்னும் 
 5 பார்க்கவன் என்னும் 
 6 நன்றென வினவி 
 7 நோற்றிடும் அளவில் 
 8 வாரிச மலர்மேல் 
 9 நூற்படு கேள்வி 
 10 முன்னவன் அதனை 
 11 நாரதன் வினவி 
 12 தூசொடு கயத்தின் 
 13 கடிப்புனல் அள்ளி 
 14 அந்தநாள் செல்ல 
 15 பாரணம் விதியி 
 16 விழியொடும் இமை 
 17 இந்தநல் விரதந் 
 18 ஈங்கொரு மன்னன் 
 19 இப்படி ஆரல் நாளில் 
 20 வெற்பொடும் அவுண 
 21 முந்திய வைக லாதி 
 22 நிறைதரு கட்டி கூட்டி 
 23 ஆரண முனிவர் வானோர் 
 24 என்றிவை குரவன் 
 25 ஆன காலையில் ஆறுமா (வேறு) 
 26 வந்து தோன்றலும் மன் 
 27 என்ற காலையில் முசுமுக 
 28 மன்னன் இவ்வகை 
 29 நோற்றல் கூடிய 
 30 முழுதருட் புரிதரு (வேறு) 
 31 ஞானநா யகனவர் 
 32 ஐயன்வாய் மொழி 
 33 கமலமார் செய்யசே 
 34 ஆயதோர் காலையின் 
 35 மறைந்தனன் குமரன் (வேறு) 
 36 ஆயவர் தங்கட் கெல் 
 37 அன்னதோர் காலந் 
 38 அந்தமில் வன்மை சான்ற ஆட 
 39 அத்தகு பொழுதில் 
 40 ஏனைய வீரர் தாமும் 
 41 சித்திர வல்லி யென் 
 42 அவ்வழி கிள்ளை காணா 
 43 பூதலம் புரந்த செங் 
 44 தன்னகர் வளைத 
 45 சித்திர வல்லி பின்னர் 
 46 மஞ்சுசூழ் மலைநா 
 47 பூண்டிடு கழற்கால் 
 48 கருமுதிர் கின்ற காமர் 
 49 அன்ன காலையில் வலாசுர (வேறு) 
 50 நிருதர் போற்றிய 
 51 ஏய தூதுவன் இருநில 
 52 போன மன்னவன் 
 53 சுற்று நிற்புறும் அவுண 
 54 மன்னு தொல்புகழ் வல 
 55 காய்ந்த மாற்றலர் தம் 
 56 என்று மன்னனை 
 57 எயிலை யங்கெரி 
 58 ஆடி னான்தொழு 
 59 சிறந்த வெள்ளியங் 
 60 ஓவி லாமலே ஒரு 
 61 ஏகனே போற்றி யார் (வேறு) 
 62 அம்புயா சனன்மால் 
 63 பொங்கரா வணிக 
 64 முன்னெனும் பொரு 
 65 எவ்வெவர் தம்மை 
 66 அம்புய மலர்மேல் 
 67 உறைதரும் அமரர் 
 68 இவைமுசு குந்தன் 
 69 என்றிவை முக்கண் 
 70 இந்திரன் அமலன் 
 71 விருந்துசெய் வித்த 
 72 ஏவருந் தெரிதல் தேற் 
 73 உந்தியால் உலகைத் 
 74 தவமுழந் திருந்த 
 75 மாதொரு பாகன் மகிழ் (வேறு) 
 76 அந்தமில் ஆயுவும் 
 77 குன்றினை ஆற்றிடு 
 78 கழையிசை போற்று 
 79 முறையி னால்தன (வேறு) 
 80 ஆன்ற ஐம்புலன் 
 81 அன்ன காலையில் எம்பெரு 
 82 ஆன தோர்பரப் 
 83 இன்ன வாறுரைத் 
 84 அம்மை தன்பொருட் 
 85 அனைய தன்மையால் (வேறு) 
 86 அந்த வெல்லையில் 
 87 இறைவி தாள்மலர் 
 88 மாது நீயிவற் கருள் 
 89 எங்கள் நாயகன் 
 90 அம்மை தன்னுடன் 
 91 வந்திடுங் காமவேள் (வேறு) 
 92 தண்ணிழற் குடை 
 93 பூழியாய் மாண்டு 
 94 நிற்பமற் றித்திறம் 
 95 நீடவே துயிலுமால் 
 96 அன்னதோர் அமைதியில் அசு 
 97 அத்திறங் கண்டுநான் 
 98 நஞ்சுபில் கெயிறுடை 
 99 என்றுதன் கையமைத் 
 100 பார்த்தியா லெனதெனும் 
 101 அன்னவா றருள்செய்தே 
 102 அங்கதற்பின் முறையாக (வேறு) 
 103 செல்லரிய பரவச 
 104 இத்திறத்தால் அவச 
 105 கண்டுயில்வான் எழு 
 106 வாற்கலிதன் உயிரு 
 107 தேவர்குழாத் தொடு 
 108 மன்னர்க்கு மன்ன 
 109 பேசுதலும் முசுகுந் 
 110 நன்றெனவே இசை 
 111 தேவர்பிரான் அவ்வ 
 112 ஆதியில்விண் ணவ 
 113 துங்கமுறு முசுகுந்தன் 
 114 இந்திரன்இவ் வாறு 
 115 ஊழிநா யகன்மகவா 
 116 வாங்கியபின் இமை 
 117 நன்றெனவே விடை 
 118 கடனாகை நள்ளாறு 
 119 இப்படியே ஒருபகலில் 
 120 அந்நாளில் இமையவ 
 121 ஆரூரின் மேவியபின் 
 122 பூங்கமலா புரிவாழும் 
 123 ஆண்டுபல அப்பதி 
 124 விண்ணவர்கோன் ஏகி 
 125 துங்கமிகு முசுகுந்தன் 
 126 மாதவம்எண் ணில 
 127 ஆகையால் அயன்  

24. வள்ளியம்மை திருமணப் படலம்

 1 வெள்ளியங் கிரியி 
 2 அயன்ப டைத்திடும் (வேறு) 
 3 ஆய தொல்லை அணி 
 4 அரவுந் திங்களும் 
 5 வாலி தாகிய வான் 
 6 குமர வேள்குற மங் 
 7 கள்ளிறைத் திடுபூ (வேறு) 
 8 செய்யவெண் குன்றி 
 9 கானுறு தளவம் 
 10 கூட்டளி முரலும் 
 11 விண்ணுயர் பிறங்கல் 
 12 ஒள்ளிணர்க் கணி 
 13 தொகையுறு குலை 
 14 கண்டுதங் கேளிர் 
 15 நிறையழி கடமால் 
 16 பறையடிப் பதனாற் 
 17 இன்னபல் வளமை 
 18 ஆயதோர் குறிச்சி 
 19 அவ்வரை மருங்கு 
 20 சிறப்புறு பெரிய 
 21 போர்த்தொழில் கட 
 22 ஏமத்தின் வடிவஞ் 
 23 படவர வனைய அல்கு 
 24 நற்றவன் காட்சி 
 25 மானி டத்தின் (வேறு) 
 26 அனைய காலையில் ஆயிடை 
 27 நடந்த நவ்வி நல 
 28 பிள்ளை ஈற்றுப் 
 29 தோன்ற லுக்குத் 
 30 குழைகு றுந்தொடி 
 31 கோற்றொ டிக்கை 
 32 அன்னை யெனஈ (வேறு) 
 33 அந்த வளவைதனில் 
 34 கொல்லை புகுந்த 
 35 வந்தான் முதலெடு 
 36 ஈந்தான் சிலைநில 
 37 கொற்றக் கொடிச்சி 
 38 வென்றிச் சிலை 
 39 அண்டர் அமுதம் 
 40 காலை யதற்பின் 
 41 இன்ன பலவும் இய 
 42 நாத்தளர்ந்து சோர் 
 43 தம்மரபி லுள்ள தம 
 44 முல்லைப் புறவ முத 
 45 மூவா முகுந்தன் முத 
 46 பொற்றொட்டில் விட் 
 47 முந்தை யுணர்வு முழு 
 48 ஆன பருவங்கண் டம் 
 49 காட்டில் எளிதுற்ற 
 50 சுத்த மெழுகிட்டுச் 
 51 கிள்ளையொடு கேக 
 52 கட்டு வரிவில் கரு 
 53 எய்யா னவையும் இர 
 54 பூவைகாள் செங்கட் 
 55 இந்த முறையில் 
 56 சூரல் பம்பிய தணி (வேறு) 
 57 வளவி தாகிய வள்ளி 
 58 அன்னை யாகியிங் 
 59 கார்த்தி னைப்புனங் (வேறு) 
 60 தணிகை யங்கிரி 
 61 மோன நற்றவ முனி 
 62 ஐய னேயவள் ஆக 
 63 தாய தாகுமத் தைய 
 64 என்ற வேலையில் எஃக 
 65 எய்யும் வார்சிலை 
 66 காலிற் கட்டிய கழ 
 67 கிள்ளை யன்னதோர் 
 68 மண்டலம் புகழுந் (வேறு) 
 69 பூமஞ்சார் மின்கொல் 
 70 நாந்தக மனைய 
 71 வாரிருங் கூந்தல் 
 72 மொழியொன்று புகலா 
 73 உலைப்படு மெழுக 
 74 செய்யவன் குமரி 
 75 ஆங்கது காலை தன்னின் அடி 
 76 கானவர் முதல்வன் 
 77 ஆங்கவன் அயலாய் 
 78 எறித்தரு கதிரை 
 79 இங்கிவை உரைக்கு 
 80 தந்தையாங் குரைத்த 
 81 என்றிவை சொற்ற (வேறு) 
 82 போனது கண்டு புன 
 83 தொல்லையின் உரு (வேறு) 
 84 கோங்கென வளர் 
 85 மாவியல் கருங்கணாய் 
 86 மைதிகழ் கருங்க 
 87 கோடிவர் நெடுவரை 
 88 புல்லிது புல்லிது புன 
 89 என்றிவை பலபல 
 90 இழிகுல மாகிய எயி 
 91 இலைமுதிர் ஏன 
 92 என்றிவை பலப்பலவும் ஏந் (வேறு) 
 93 வந்தபடி கண்டுமட 
 94 ஓடுமினி யென்றவள் 
 95 சென்றுகிழ வோன்குற 
 96 பூதியினை யன்பொடு 
 97 ஆண்தொழிலின் மேத 
 98 நற்றவன் மொழியைக் (வேறு) 
 99 இனையதோர் பொழுதி 
 100 போனது முதியோன் 
 101 செப்புறும் அனைய 
 102 பூட்டுவார் சிலைக்கை 
 103 முருகன துரையை 
 104 ஆகத்தை வருத்து 
 105 ஈறில் முதியோன் (வேறு) 
 106 மேலா கியதவத்தோர் 
 107 கொய்தினைகள் காப் 
 108 நத்துப் புரைமுடியீர் 
 109 சேவலாய் வைகுந் 
 110 பொன்னே அனையாள் 
 111 அந்தப் பொழுதில் 
 112 அவ்வேலை யில்வள்ளி 
 113 அன்ன தொருகாலை 
 114 கந்த முருகன் கடவுட் 
 115 என்னும் அளவில் 
 116 முந்நான்கு தோளும் 
 117 கூரார் நெடுவேற் 
 118 மின்னே அனையசுடர் 
 119 உம்மை யதனில் 
 120 எங்கண் முதல்வன் 
 121 வாங்கிய சிலைநுதல் (வேறு) 
 122 நாற்றமுந் தோற்றமும் 
 123 இப்புனம் அழிதர 
 124 மைவிழி சிவப்பவும் 
 125 சொற்றிடும் இகுளை 
 126 பாங்கியுந் தலைவியும் 
 127 கோட்டிய சிலையினன் 
 128 காந்தள் போலிய (வேறு) 
 129 வேழ மேமுதல் உள் 
 130 ஐயர் வேட்டைவந் 
 131 மனத்தில் இங்கிவை 
 132 உற்ற கேளிரும் நீங் 
 133 அண்ணல் கூறிய 
 134 சீத ரன்தரும் அமிர்தி 
 135 என்றெங் கோனுரை 
 136 தோட்டின் மீதுசெல் 
 137 ஆதி தன்மொழி துணை 
 138 அங்க வெல்லையில் அக (வேறு) 
 139 பொள்ளெ னத்தினை 
 140 இளைய மங்கையை 
 141 பற்றின் மிக்கதோர் 
 142 கோற்றொடி இகுளை (வேறு) 
 143 வடுத்துணை நிகர்விழி 
 144 உந்தையும் பிறரும்வந் 
 145 போந்தபின் இரங்கிய 
 146 இவ்வகை வழிபடும் 
 147 வளந்தரு புனந்தனில் 
 148 குன்ற வாணர்கள் (வேறு) 
 149 குறவர் இவ்வகை 
 150 மானி னங்களை 
 151 பூவை யன்னதோர் 
 152 மற்ற எல்லையில் 
 153 ஓவிய மனைய நீராள் (வேறு) 
 154 ஏர்கொள்மெய் நுடங்கு 
 155 தந்தையுங் குறவர் 
 156 வெறியயர் கின்ற 
 157 குறிப்பொடு நெடு 
 158 மனையிடை அம்மை 
 159 கனந்தனை வினவும் 
 160 வாடினான் தளர்ந்தான் 
 161 வல்லியை நாடு வான் 
 162 பாங்கிசெவ் வேளைக் 
 163 என்றிவை கூறிப் 
 164 தாய்துயில் அறிந்து 
 165 அறுமுக வொருவன் 
 166 மாத்தவ மடந்தை 
 167 முத்துறு முறுவ லாளை 
 168 மையுறு தடங்கண் நல்லா 
 169 விடைபெற்றே இகுளை 
 170 செஞ்சுடர் நெடுவேல் 
 171 சங்கலை கின்ற செங் 
 172 தம்மகட் காணா வண் 
 173 மற்றிவை புகன்று 
 174 எள்ளுதற் கரிய சீறூர் 
 175 வேடுவர் யாரும் ஈண் 
 176 ஈங்கனம் மறவ ரோடு 
 177 கோலொடு சிலையும் 
 178 வருந்தலை வாழி 
 179 குறத்திரு மடந்தை 
 180 தாதையங் கதனைக் 
 181 குறவர்கள் முதல்வன் 
 182 ஒட்டல ராகிச் சூழ்ந் 
 183 நெட்டிலை வாளி தன் 
 184 என்றிவை குமரி செப்ப 
 185 தந்தையும் முன்னை 
 186 செல்லநா ரதப்பேர் 
 187 பெற்றிடு தந்தை தன் 
 188 விழுப்பம துளதண் 
 189 விழுமிய உயிர்கள் சிந் 
 190 எழுந்திடு கின்ற காலை 
 191 அடுந்திறல் எயினர் 
 192 ஆங்கது நிற்க எங்கள் 
 193 மாதுலன் முதலோர் 
 194 தந்தையுஞ் சுற்றத் 
 195 சங்கரன் மதலை தானே 
 196 குன்றவர் தமது செம் 
 197 அன்னதோர் வேலை தன் 
 198 கவலைதீர் தந்தை 
 199 அந்தநல் வேலை 
 200 நற்றவம் இயற்றுந் 
 201 ஆவதோர் காலை தன்னில் 
 202 கண்ணுதல் ஒருவன் 
 203 அறுமுக முடைய வள் 
 204 அங்க வேலையின் (வேறு) 
 205 போன எல்லையில் 
 206 மற்றது காலை தன்னில் மாது (வேறு) 
 207 மெல்லிடை கொம் 
 208 செந்தினை இடியும் 
 209 கிராதர் மங்கையும் (வேறு) 
 210 அனைய காலையில் அறுமுக 
 211 தாயும் பாங்கியுஞ் செவி 
 212 பாவை தன்னுடன் 
 213 இன்ன தன்மைசேர் வள்ளி 
 214 செச்சை மௌலியான் 
 215 அந்த வேலையில் வள்ளி 
 216 செங்கண் வெய்யசூர் 
 217 முல்லை வாள்நகை 
 218 விரையி டங்கொளும் 
 219 கோடி யம்பியும் வேய் 
 220 மந்த ரத்தினும் மேரு 
 221 வான்றி கழ்ந்திடும் 
 222 காலைப் போதினில் 
 223 ஆழி நீரர சுலகெலாம் 
 224 இந்த வெற்பினைத் 
 225 அஞ்சு வைகல்இவ் 
 226 தேவ ராயினும் முனி 
 227 பாத கம்பல செய்தவ 
 228 உற்பல வரையின் (வேறு) 
 229 என்றிவை குமரன் கூற எயி 
 230 இவ்வரை ஒருசார் 
 231 கருத்திடை மகிழ்வும் 
 232 தள்ளரும் விழைவின் 
 233 கந்தவெற் பதனிற் 
 234 ஆரணந் தெரிதல் 
 235 ஆங்கது காலை வள்ளி 
 236 சூர்க்கடல் பருகும் 
 237 செங்கனல் வடவை 
 238 கிள்ளை அன்னசொற் (வேறு) 
 239 நீண்ட கோலத்து 
 240 நோற்று நின்றிடு 
 241 சொன்ன தோர்முறை 
 242 பிளவு கொண்ட 
 243 பொள்ளெ னத்தன் 
 244 அன்ன சாரல் அதனி 
 245 வந்து லாவும் மறித 
 246 மானிவள் தன்னை (வேறு) 
 247 அவ்விரு வோர்களும் 
 248 திருந்திய கானவர் 
 249 அந்தமில் மாயைகள் 
 250 அவ்விடை மாமண 
 251 என்றிவை வள்ளி 
 252 தொல்லையின் முராரி (வேறு) 
 253 மேதகும் எயினர் 
 254 வன்றிறல் குறவர் 
 255 இந்திரன் அருளும் 
 256 இங்கிவர் இருவர் 
 257 கற்றையங் கதிர்வெண் 
 258 கல்லகங் குடைந்த 
 259 பெண்ணொரு பாக 
 260 சேவலுங் கொடிமான் 
 261 ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க 
 262 புன்னெறி அதனிற் 
 263 வேல்சேர்ந்த செங்கை (வேறு) 
 264 பொய்யற்ற கீரன் 
 265 என்னா யகன்விண் 
 266 வற்றா அருள்சேர் 
 267 பாராகி ஏனைப் பொரு  

 1. உபதேசப் படலம்   2. தக்கன் தவஞ்செய் படலம்   3. தக்கன் மகப்பெறு படலம்   4. சந்திர சாபப் படலம் 
 5. உமை கயிலை நீங்கு படலம்   6. காளிந்திப் படலம்   7. உமை தவம்புரி படலம்   8. திருமணப் படலம் 
 9. தக்கன் கயிலைசெல் படலம்   10. பிரமயாகப் படலம்   11. சாலை செய் படலம்   12. ததீசிப் படலம் 
 13. ததீசி யுத்தரப் படலம்   14. கயமுகன் உற்பத்திப் படலம்   15. அனந்தன் சாப நீங்கு படலம் 
 16. தானப் படலம்   17. வேள்விப் படலம்   18. உமைவரு படலம்   19. வீரபத்திரப் படலம் 
 20. யாகசங்காரப் படலம்   21. அடிமுடிதேடு படலம்   22. தக்கன் சிவபூசைசெய் படலம் 
 23. கந்த விரதப் படலம்   24. வள்ளியம்மை திருமணப் படலம் 


 கந்த புராணம் - தக்ஷ காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - Dhaksha kANdam - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]