Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - யுத்த காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - yuththa kANdam - Index of verses

 

 1. ஏமகூடப் படலம்   2. வரவுகேள்விப் படலம்   3. முதனாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம் 
 4. இரண்டாநாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம்   5. மூன்றாநாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்   6. நகர்புகு படலம் 
 7. இரணியன்யுத்தப் படலம்   8. அக்கினிமுகாசுரன் வதைப் படலம்   9. மூவாயிரர் வதைப் படலம் 
 10. தருமகோபன் வதைப் படலம்   11. பானுகோபன் வதைப் படலம்   12. சிங்கமுகாசுரன் வதைப் படலம் 
 13. சூரபன்மன் வதைப் படலம்   14. தேவர்கள் போற்று படலம்   15. இரணியன் புலம்புறு படலம் 
 16. மீட்சிப் படலம் 


 

1. ஏமகூடப் படலம்

 1 நாரண னென்னு 
 2 திண்ணிய அவுணர் 
 3 இரவிவந் துதய 
 4 பாவமே பயிலு 
 5 வள்ளல்மற் றிதனை 
 6 ஆயது காலை தன்னின் 
 7 முன்னுற மருத்தன் 
 8 மாறில்பொன் சுடரும் 
 9 வார்திரை அளக்கர் 
 10 இப்படி முகமா 
 11 அந்தமில் இலக்க 
 12 சுப்பிரன் மேக 
 13 பதுமனே கராளன் 
 14 சித்திர சேனன் 
 15 பிங்கலன் சமானன் 
 16 அசமுகன் சரபன் 
 17 மத்தனுன் மத்தன் 
 18 இங்கிவர் பூத வெள்ள 
 19 ஏயெனப் பகரும் 
 20 எழுந்தன அனிக 
 21 கல்லென இரங்கு 
 22 கள்ளலம் புற்ற 
 23 கலகல மிழற்றும் 
 24 மடங்கலை உறழும் 
 25 படிதவிர் பூத வெள்ள 
 26 தந்திரப் பூத வெள்ள 
 27 மாறுபட் டவர்மே 
 28 இவ்வகை அயில் 
 29 போந்தகாலை அயலி (வேறு) 
 30 காண்டியீது சூரனூர் 
 31 குன்றெறிந்த முருகன் 
 32 தாரகற் கடந்தவேற் 
 33 மாடகூட மண்டபம் 
 34 கருத்திலன்ன வன் 
 35 அந்தமற்ற பூதர் 
 36 ஒன்பதோடி லக்கவீ ரர் 


 

2. வரவுகேள்விப் படலம்

 1 ஏகநா யகனாம் 
 2 புக்கனன் அவுணர் 
 3 அங்கைகள் மலர 
 4 கைதவம் புகலேன் 
 5 சிந்துவான் மதி 
 6 உற்றுளார் தமக்கு 
 7 ஆண்டது புரிந்த 
 8 ஆங்கனம் பாடி 
 9 மேனிமிர் கொண்டல் (வேறு) 
 10 அரியின் இனஞ்செறி 
 11 வேலை கடந்தென 
 12 முன்னொரு சூழ்ச்சி 
 13 ஆழிய தெண்டிரை 
 14 அந்தர மேல்வரு 
 15 என்றசு ரேசன் 
 16 நாரதன் இனைய (வேறு) 
 17 என்றலும் அனைய ரோடி 
 18 பவ்வநீர் அரச 
 19 மண்படு புவனம் 
 20 மடல்கெழு நீபத் 
 21 ஊழியும் உலையா 
 22 தெள்ளிதில் தமிழ் 
 23 உடல்சின வசனி 
 24 இற்றெலாம் அளக்கர் 
 25 அராவணை அண்ணல் 
 26 வடதிசை அதனி 
 27 கண்டனம் இதனை  

3. முதனாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்

 1 கோதை வேலுடை 
 2 ஆன காலையில் நன்றெ 
 3 தொல்லை மந்திர 
 4 அக்க ணத்தினில் 
 5 தேரின் நின்றிழி 
 6 முந்து தாரக 
 7 சிந்து போன்று 
 8 அளிய ராகிய 
 9 பின்னை தன்னுடன் 
 10 அந்தண் மாமுகில் 
 11 ஆத லால்இனிப் படை 
 12 என்றிவை சூர் (வேறு) 
 13 இருளுறு மிடற்றி 
 14 பன்னுவ தென்னி 
 15 படைப்பெருந் தொறு 
 16 கந்தனை விறல் 
 17 என்றிவை கூறியே இறை 
 18 தொல்லையிற் பரிசனம் 
 19 பண்டியந் தேரினு 
 20 ஏயிரும் பரிசனர் 
 21 கயிரவ நிறத்த 
 22 செல்லிடை உருமென 
 23 கோதையை அங்கை 
 24 வெம்பெரு நுதல் 
 25 விடித்ததோர் பெரு 
 26 ஆனதோர் போரணி 
 27 விசையன் நேமியன் (வேறு) 
 28 விசையசே னன்விட 
 29 தடுக்கொ ணாவகை 
 30 ஆனகா லைபதி 
 31 கோல வார்சிலை 
 32 கந்து கத்தொகை 
 33 ஐந்து நான்குடைய 
 34 சென்ற காவலர்கள் 
 35 இரவிதன் பகைஞன் 
 36 செப்பும் அத்தொழில் 
 37 உய்த்த தேரின் 
 38 உரத்த கந்திகள் 
 39 மற்ற வன்தனது 
 40 அடைப்பை கோடி 
 41 எழில்செ றின்த 
 42 காமர் வெம்படை 
 43 அண்ட ரும்படை 
 44 ஆண்ட கைக்குமரன் 
 45 என்ன லும்விழுமி 
 46 வெய்ய வன்தனை 
 47 எழுந்த தானவர் 
 48 அறைந்த பேரிகை 
 49 ஆர்த்த தேர்த்தொ 
 50 அதிர்ந்த மாநிலம் 
 51 ஊழி யான்மதலை 
 52 வாழி மாநகர் 
 53 விட்ட சோதிநிமிர் 
 54 தாழும் வீரர்படை 
 55 வான மோடியன 
 56 செப்பு தற்கரிய 
 57 மறந்த ருங்கதிரை 
 58 வான மேல்நெறி 
 59 சிந்து ரப்பகை 
 60 பூத சேனையொடு 
 61 நிகண்ட முற்பகல் 
 62 விடுத்த காலையவன் 
 63 இவனு டன்சமரின் 
 64 கரையி லாவமர் 
 65 அறைக டற்கிறை 
 66 ஆகை யால்அவனை 
 67 நார தன்இவை 
 68 ஈண்டு பூதரொ டியாம் 
 69 எள்ளு தற்கரிய 
 70 சென்று முன்கடை 
 71 ஈரும் வேல்முருகன் 
 72 கேட்டி யான்முனி 
 73 குமரன் நல்குவிடை 
 74 வீக்கி னன்கவசம் 
 75 சேம வெம்படை 
 76 எட்டு வீரரும் 
 77 தேரின் மேற்படு 
 78 விரசி யேயமர் 
 79 அறைந்த காலை 
 80 அருத்தி யிற்படரும் 
 81 பைய ராவிறை 
 82 அரத்த வேணியர் 
 83 இனைய தன்மையினில் ஈண் 
 84 செல்ல லுந்திமிலை 
 85 மாறில்சே னையிடை 
 86 பாய சாரதர் படை 
 87 பான்மை இன்னன 
 88 ஆனதொர் காலையின் அத (வேறு) 
 89 மாயிருந் தானைகள் 
 90 மற்றிவை அவுணர் 
 91 இருந்திடு பாலனை 
 92 அந்தர வரைப்பினில் 
 93 புன்மைய ராகிய 
 94 விடுகிலன் அவர்தமை 
 95 மேவலில் அவர்தமை 
 96 என்றிவை பற்பல இசை-1 
 97 ஆனதொர் காலையின் அடை 
 98 என்னினும் இங்கிவர் 
 99 என்றிவை போல்வன 
 100 வயிர்த்திடு பூதர்கள் 
 101 கரையறு தானவர் 
 102 தந்தியின் கரங்களின் 
 103 பகைத்திடு பூதர்கள் 
 104 காரிடைச் சென்றெ 
 105 அடுகரி நிரையினை 
 106 அத்திறம் எதிர்த்திடும் 
 107 கரங்கொடு பெரும் 
 108 செறிந்து நேர்ந்து (வேறு) 
 109 மாண்ட சாரதர் 
 110 விரவு பூதர் வெகு 
 111 ஆளை யாள்கொ 
 112 ஏற்ற சாரதர் 
 113 கையின் மேயின 
 114 நாரி யார்ப்பு 
 115 கொற்ற வில்லி 
 116 அங்கி மாப்படை 
 117 நேர்கொண் டார்த்து 
 118 சாடும் எல்லை 
 119 மாக்க ளுற்ற 
 120 தடுக்கொ ணா 
 121 சூளிவ் வாறு புகன்று 
 122 மறைய வேயுடல் 
 123 நீர்மு கந்த நெடுமுகி 
 124 வலக்கை யாலொரு 
 125 அடித்த தண்டொ 
 126 எற்ற வெய்யவன் 
 127 மாறி லாத அவுண 
 128 ஆர ழற்பெயர் அண்ணல் அறி 
 129 அண்டருந் திறலின் (வேறு) 
 130 என்றதோர் மாற்ற 
 131 புடைத்தலும் உயிர் 
 132 அப்பொழு ததனை 
 133 போந்ததோர் தண்ட 
 134 சிறிதுபோழ் ததனில் 
 135 மந்தரந் தழீஇய 
 136 சோரிய துண்டு நீலன் 
 137 கிட்டினர் தடந்தேர் 
 138 இங்கிது போல 
 139 வயிர்த்திடு தண்டம் 
 140 தண்டமொன் றிற்ற 
 141 ஏற்றனன் இகலும் 
 142 அந்நெடுந் தகையோன் 
 143 புயந்தளர்ந் திடலு 
 144 கரங்கெழு புயப்பொற் 
 145 கண்டகன் சாய்த 
 146 வானவர் உரைகேளா (வேறு) 
 147 என்னலும் இகல் 
 148 போழுறு பகுவாயில் 
 149 சண்டனும் இறலோடும் 
 150 ஆனதொர் செயல்பாரா 
 151 சிங்கன தெதிர்செல்லு 
 152 செந்தழல் புரை 
 153 அணுகினர் இருவோரும் 
 154 முன்னது வரலோடும் 
 155 பாலுற நிமிர்கின்ற 
 156 ஆர்த்தனன் அதுகேளா 
 157 வீரனும் அலை 
 158 பாரிடன் நிலன்மேவ 
 159 ஆயிடை அவுணன் 
 160 ஒல்லையின் அவன் 
 161 அற்றமில் மதுவென் 
 162 என்றிது புகல்கின்றோன் 
 163 வைத்தலைப் பகழி (வேறு) 
 164 சாரதன் மெய்யுற 
 165 குப்புறு கின்றவன் 
 166 வெய்தென இறந்து 
 167 வரந்தனிற் பெற்ற 
 168 மாசுறும் அசமுகன் 
 169 கனையிருள் உருவி 
 170 உலந்தனன் அசமுகன் 
 171 சாற்றிய அவுணர் 
 172 வெற்றிகொள் தான 
 173 ஏற்ற மாகும் இலக்க (வேறு) 
 174 மின்னு நாரி வியன் 
 175 தட்டின் மொய்ம் 
 176 இரதம் இற்றன 
 177 இந்த வாறிவர் பட்டி 
 178 தண்டா அவுண (வேறு) 
 179 மட்டார் தெரியல் 
 180 எல்லார் கதிரை 
 181 வாரார் கழற்கால் 
 182 ஒன்றே வரிவில் 
 183 தீருஞ் செயலை 
 184 பானுப் பகைவன் 
 185 மேதக்க தன்கை 
 186 பொழிகின்ற காலை 
 187 என்றின் பகைஞன் 
 188 வண்டூது பூந்தார 
 189 தேவுத் தடந்தேர் 
 190 நன்கா லநீவி மிளிர் 
 191 தோளைத் துணிக்கு 
 192 சூரற் கினிய மகன் 
 193 பொன்சென் றிலங்கு 
 194 எய்யுந் தொழிலு 
 195 வானோர் தொகை 
 196 மின்னும் புகர்வேலவன் 
 197 இரிகின்ற பூதர் 
 198 கண்டுக் கிரனாகிய 
 199 செற்றத்துடன் உக்கிர 
 200 மைக்கின்ற மேனி 
 201 விடுகின்ற வாளி 
 202 தீயன்முச லந்தனை 
 203 புரவித் தொகுதி 
 204 நூறொண்கணை யால் 
 205 துன்னான் மதலை 
 206 தேரோடு சென்ற 
 207 வீழு கின்றதேர் (வேறு) 
 208 எறியும் வெய்யவன் 
 209 விடுத்த தெய்வவேல் 
 210 தண்டி யாகிய 
 211 வெற்பு நுண்டுகள் 
 212 மொய்ம்பி னிற்புடை 
 213 செறித்த காலையின் 
 214 குன்று கொண்ட 
 215 எண்ட ருங்கண 
 216 மிடல்ப டைத்திடும் 
 217 கவடு பட்டிடும் 
 218 பானு கோபன்மற் றது 
 219 உலத்தின் மேற்படு 
 220 தொடலை அம்புய 
 221 இலக்கர் விட்டிடு 
 222 அறுத்து மற்றுமோ 
 223 அறந்தி றம்பிய சூர் 
 224 செங்க திர்ப்பகை சீறியே 
 225 பிடித்த கார்முகம் 
 226 சூரன் மாமகன் தொடு 
 227 வசையில் வீரர்கள் 
 228 வைய மேற்செலும் 
 229 பரிதி மாற்றலன் பகழி 
 230 வற்பு றுத்திய 
 231 ஆன காலையில் வீரகோ 
 232 சொரிந்த காலை 
 233 குனித்த சாபத்தின் 
 234 தோளில் ஆயிரம் 
 235 சரங்கள் ஆயிரம் 
 236 நார ணன்படை 
 237 விண்டு வின்படை 
 238 அண்ணல் ஏந்திடும் 
 239 மீண்ட காலையில் 
 240 ஓங்கல் வாகுடை 
 241 எடுத்த கார்முகம் 
 242 தேர ழிந்திடச் சிலை 
 243 பராக மாப்புவி அகழ் 
 244 பாய்ந்து திண்டிறல் வெய்ய 
 245 வீர வெய்யவன் உர 
 246 குற்றி வாங்குமுன் 
 247 கிளைத்தி டுந்திறல் 
 248 தாழ்ந்த சோரியும் 
 249 ஏற்று நேர்வரு 
 250 சிலைகு னித்தொரு 
 251 நூறு வாளியாற் சூதன் 
 252 உவமை நீங்கிய 
 253 மணியி ழந்திடும் 
 254 இற்றொ ழிந்திடு 
 255 ஆடல் வெஞ்சிலை 
 256 மாய்ந்து மாத்தொகை 
 257 விடுத்த வேலினை 
 258 எறியும் எல்லையில் 
 259 தரையில் வீழ்ந்திடும் 
 260 போன காலையில் 
 261 வீர வந்தகன் வீரமா 
 262 சொரிந்து வேறுவே 
 263 சாற்றும் இத்திறம் (வேறு) 
 264 பின்று சேனைகள் 
 265 வாகை மொய்ம்புடை 
 266 அரியும் நான்முக 
 267 விசையெ டுத்திடும் 
 268 நாணொ லிக்கொடு வெஞ் 
 269 முன்பு திண்டிறல் 
 270 புகழ்ச்சி மேலவன் 
 271 மாயன் நான்முகன் 
 272 கோதை வேலினால் 
 273 இழைத்த மாயையால் 
 274 பொருது வென்றி 
 275 முனைமு டித்தநின் 
 276 என்ற காலையில் வீரவா 
 277 என்னு மாத்திரத் திர (வேறு) 
 278 ஆறு நாலுவெம் 
 279 ஆயி ரங்கணை தூண்டி 
 280 உய்த்த வாளி 
 281 விடுத்த வாளியை 
 282 வஞ்ச னேவினை 
 283 பார்ம றைந்தன 
 284 பாரி வட்டமும் 
 285 மாறில் வாளிகள் 
 286 இரவி வானவன் 
 287 செங்கண் வீரர்கள் 
 288 புடவி கீழ்வன 
 289 இகல்க டந்திடு 
 290 வெய்ய வன்றனை 
 291 ஆர்த்த காலையில் 
 292 முரித்த காலையின் 
 293 வாய்த்த பன்மணி 
 294 எடுத்த பொன்முடி 
 295 நிருதர் போற்றிடு 
 296 நெற்றி மீதுகோல் 
 297 சகத்தை நல்கிய 
 298 விட்ட வாளிகள் சூர் 
 299 வந்து வந்தெழு 
 300 ஆன போழ்தினில் 
 301 இலைபி றங்கிய 
 302 தொடைக்கலன் (வேறு) 
 303 ஆயிர கோடி கோடி 
 304 அவுணர்கள் யாரு 
 305 தோலினை அறுக்கும் 
 306 உரந்துணிக்குங் கவச (வேறு) 
 307 கதமறுக்கும் வதமறு 
 308 ஆரறுக்குஞ் சகடறு 
 309 கானோடும் வரை 
 310 பாயிரும் புனல்போல் (வேறு) 
 311 வரந்தனில் தலைமை 
 312 புரண்டன வயவர் 
 313 பட்டன புரவிப் பந்தி 
 314 பாய்ந்திடு குருதி நீத்தம் 
 315 சிந்திய அவுணர் 
 316 இரிந்திடு பூத வீர 
 317 அங்கது போழ்து 
 318 நேருறு தனிவில் 
 319 இனையன வியந்து 
 320 கன்னலொன் றளவை தன் 
 321 வஞ்சினம் இனைய 
 322 கைத்தலத் திருந்த 
 323 அற்றது தெரிந்து 
 324 வில்லொடும் வீர 
 325 பூங்கழல் மிழறற் 
 326 ஆகத்திற் பகழி 
 327 கறுத்திடு வீரன் 
 328 வருந்திலன் அதற்கு 
 329 தூவுறு பகழி தூர் 
 330 சிந்தனை கவரும் 
 331 விட்டிடு மோக 
 332 பெயர்ந்திடு மோக 
 333 மோகப் படைசேற (வேறு) 
 334 அந்தத் திறல்வெம் 
 335 ஒன்றா முதலோன் 
 336 இலக்கத் துடன் 
 337 நிற்கும் பொழுத 
 338 புகழுற் றிடுமே லவர் 
 339 மல்வன் மைகொள் 
 340 வரிகின் றவில்வா 
 341 ஆங்கா கியவே 
 342 தெரிந்தான் முகமா 
 343 நன்றே தெளிவு 
 344 ஏண்கொண் டசிவன் 
 345 மிடல்கொண் டவ 
 346 அசைகொண் டவு 
 347 மோகத் தனிவெம் 
 348 அழலுற் றதுபோல 
 349 செயிர்கொண் டக 
 350 தீயோன் படைசெய் 
 351 அண்டா தவனால் 
 352 முந்நான் கெனுமொய் 
 353 மீண்டுற் றவமோ 
 354 ஆங்குற் றிடுகாலை 
 355 அந்நே ரலன்ஈண் 
 356 அங்கத் துணைகண் 
 357 இம்மெனச் சூர்மகன் (வேறு) 
 358 இவ்விடை ஒன்னலர் 
 359 எடுத்தனன் மாற்ற 
 360 வென்றிடல் அரிதினி 
 361 அயன்மகன் மதலை 
 362 கொற்றவன் மறைந்த 
 363 மாயையின் அருவமாய் 
 364 தினகரன் மாற்றலன் 
 365 விண்டிடு சூர்மகன் 
 366 என்பது விளம்பியே 
 367 பேடியர் சிறுதொழில் 
 368 என்றிவை வள்ளலும் 
 369 முற்றிய தமர்இனி 
 370 செந்திரு மதுமலர் 
 371 குண்டுநீர்க் கன 
 372 இத்துணை வேலை 
 373 அந்தமில் கயிலை 
 374 நண்ணிய திறலினா 
 375 வணங்கினன் எழுந்து 
 376 நல்லருள் புரிந்தபின் 
 377 செப்பலும் விடைகொடு 
 378 சேயவன் விடுத்திடு 
 379 ஆடுறு சமரிடை 
 380 கோனுறு மந்திர 
 381 மந்திரக் கிளையொடு 
 382 ஆடுறு மங்கையர் 
 383 நிசாவது சென்றபின் 
 384 ஆதவன் தன்பகை (வேறு) 
 385 கேட்டியால் உன்மகன் 
 386 அன்னபண் புணர் 
 387 மாற்றலார் தமையட 
 388 மைந்தரும் துணை 
 389 போதிர்இப் பொழு 
 390 அடுபெரும் போரி 
 391 பிரிகுவார் தங்களை 
 392 பாடுசால் தென்றி 
 393 மையிருட் கலை  

4. இரண்டாநாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம்

 1 கங்குல்போந் திடு 
 2 இரவி செல்லுமுன் (வேறு) 
 3 நினைதல் உற்றுழி 
 4 செங்கண் வாளெயிற் 
 5 என்ற லுந்தொழு தாயிர 
 6 சூலமே கணிச்சி (வேறு) 
 7 எண்டகும் இனைய 
 8 தேக்கினன் கதிருஞ் 
 9 அழிந்திடு கின்ற 
 10 எடுத்தனன் சிலையும் 
 11 குந்தளச் சுழியற் 
 12 பண்ணுலாம் புரவி 
 13 கோயிலின் எல்லை 
 14 அன்ன காலையில் அரிமுக (வேறு) 
 15 திரைகொள் வேலை 
 16 ஆத லால்இனி நீர் 
 17 தந்த மான்தடந் 
 18 ஆகும் எல்லையில் 
 19 கடந்திகழ் கரிதேர் (வேறு) 
 20 தொண்டகந் துடியே 
 21 தட்டுடை நெடுந்தேர் 
 22 நீனிற முகில்போல் 
 23 நேசமொ டென்பால் 
 24 கன்னிறை அழித்த 
 25 கண்ணகல் தடந்தேர் 
 26 திங்கள்வெண் குடையும் 
 27 ஆனவியல் பெய்த (வேறு) 
 28 அன்றுபுரி வேள்வி 
 29 ஆம்பரிசு கூறஅவ 
 30 என்றிடலும் நன்றென 
 31 செழுந்தருண மேதகை 
 32 நாட்டமொரு மூன்று 
 33 பாரிடர்க ளாய்அறு 
 34 தக்கையொ டுடுக்கை 
 35 நாடுதவ நாரதனும் 
 36 சண்முகன தேவல் 
 37 மொய்ம்மலி படைத்த 
 38 அடைந்தபொழு திற் 
 39 வளைந்திடு காலையில் (வேறு) 
 40 மாச்சினை மரங்களும் 
 41 மெய்ப்படும் அவுணர் 
 42 பற்றுவர் கரிகளை 
 43 இரதமொ ராயிரம் 
 44 பாய்பரி யாயிர 
 45 குரங்குளைப் புரவி 
 46 மலைதனைச் சிந்துவர் 
 47 இவ்வகை மாறுகொண் 
 48 பொன்றிகழ் படை 
 49 நீடிய வேற்படை நிம 
 50 மானப் படைசேர் (வேறு) 
 51 தேரா யிரமா யிரம 
 52 வார்வில் லதனை 
 53 ஓதக் கடல்போல் 
 54 எண்டா னவருக் கிறை 
 55 மாறா கியஉக் கிரன் 
 56 வெய்தாம் அயில்வா 
 57 அதிர்பொற் கழலான் 
 58 பாயும் வேலைஅப் (வேறு) 
 59 உதைக்க வெய்யவன் 
 60 தூண்டு கின்ற சுடர் 
 61 வேறொர் தேரிடை 
 62 முன்னு பூசை முதலி 
 63 ஆசை தோறும் அழல் 
 64 எவ்வெ வர்க்கும் 
 65 நுங்கு வான்றனை 
 66 காற்றின் வெம்படை 
 67 மற்றும் அவ்வதி 
 68 ஒய்யெ னச்சென்று 
 69 ஆன காலை அரிமுகன் 
 70 மூவ ராகிய மூர்த்தி 
 71 சீற்றங் கொண்ட 
 72 அண்ணல் வாசவ 
 73 எங்க ளால்வரும் 
 74 இந்தி ராதியர் 
 75 எம்மை யாளுடை ஈசன் 
 76 மைக்க ருங்கடல் வண்ண 
 77 பண்டு நாமருள் 
 78 என்ன நான்முகன் 
 79 வான மேலிது (வேறு) 
 80 மந்தி ரந்தனிற் 
 81 நஞ்சும் ஆரழல் 
 82 ஈசன் மாப்படை வரு 
 83 ஆண்டை உக்கிரன் 
 84 அண்ண லம்படை துற 
 85 ஆன பெற்றிகண் 
 86 நீங்கு கின்றதோர் 
 87 எற்று தண்டினை 
 88 துஞ்சி வீழ்அதி 
 89 கடிது சென்றசு 
 90 பூதர் அங்கது நோக்கி 
 91 வடிகொள் வார்கணை 
 92 மற்றும் வெங்கணை 
 93 எதிர தாய்வரு கன 
 94 பாகன் தன்னுயிர் 
 95 இழிந்து மால்வரை 
 96 குனித்து நான்கிரு 
 97 பகழி ஆயிரம் படுதலும் 
 98 அவன்எ றிந்திடும் 
 99 முந்து வெங்கணை 
 100 வருத லோடும்ஆங் 
 101 சென்று மார்பெதிர் 
 102 எடுத்து மால்வரை 
 103 ஒழிந்த சாரத 
 104 தனது கார்முகம் 
 105 வளைத்து நாலிரண் 
 106 எதிர்பு குந்தவன் அகல 
 107 பல்ல வங்களா யிரமும் 
 108 உய்த்த வேல்அவன் 
 109 விசயன் ஆங்கொரு 
 110 முற்று நூலுணர் 
 111 தகுவர் கோன்ஒரு 
 112 தொட்ட தொட்டன 
 113 விழுந்த காலையில் 
 114 வீர வாகுவேள் இணை 
 115 மறைப்ப மெய்யெலா 
 116 தார கத்திற லான் 
 117 ஏகும் வார்கணை 
 118 வெருவ ரப்பொரு 
 119 மாறொர் தேரிடை 
 120 உறைக ழித்துவாள் 
 121 எறிந்த காலையில் இற்ற 
 122 கைய றுத்தலுந் தார 
 123 காமர் தாளினால் 
 124 எறிந்த சென்னி 
 125 மக்க ளாயினர் இரு 
 126 சீற்ற மேதகு காசி 
 127 வாணி போற்றிடு 
 128 கரங்கொள் வில்லொலி 
 129 யாண்டு மாகியே 
 130 வேதன் அஞ்சினன் 
 131 வஞ்சன் வார்சிலை 
 132 சூரன் விற்பெரு 
 133 அன்ன வேலையிற் பத்து 
 134 முடிது ளைத்தனன் 
 135 துளைத்து மெய்யினை 
 136 நீடு குன்றினை 
 137 மேக மாலிஉள் 
 138 பத்தி ரன்சிறி திடை 
 139 நெஞ்ச ழிந்தனர் 
 140 வெங்கண் உக்கிரன் 
 141 இனைய தன்மையால் இவர் 
 142 தூர்த்து மற்றவர் 
 143 முரித்து மற்றவர் 
 144 உய்த்த வாளிகள் 
 145 வாங்கு வில்லினன் 
 146 செறித்த காலையில் 
 147 அட்ட காலையில் 
 148 வந்த வீரராக் கத 
 149 முட்டு வெங்கணை 
 150 விண்ணெ ழுந்தவன் 
 151 நெடிய வாட்படை 
 152 அரக்கர் வீரனை 
 153 சூரன் அங்கது 
 154 திரியும் வட்டணை 
 155 ஆள ரிக்குடன் 
 156 வலிதொ லைந்த 
 157 சென்ற வீரதீ ரன் 
 158 நடத்த லாகிய 
 159 ஆன காலையில் வீரமா 
 160 வேல்வி டுத்து 
 161 உற்ற தோரெஃகம் 
 162 ஏழெ னப்படு பகழி 
 163 மகேசன் என்பவன் 
 164 எதிர்பு குந்தவன் வண 
 165 ஆயி ரங்கணை நுதலிடை-1 
 166 எறித்த ருஞ்சுடர் 
 167 கரம்பு குந்திடுங் 
 168 வடித்த விற்படை 
 169 வீர கோளரி பதை 
 170 பரந்த பாற்கடல் 
 171 ஏற்றெ திர்ந்திடு 
 172 குறுகும் அப்படை 
 173 தண்ட கன்படை 
 174 நிறந்த ருஞ்சுடர் 
 175 தீர ராந்திறல் அவுணர் 
 176 சார்ங்கம் அன்னதோர் 
 177 ஆர்ப்பெ டுத்தலும் 
 178 ஆன காலையில் வீரரந் 
 179 தடுத்த காலையில் 
 180 விரைந்து போய்விறல் 
 181 விறல்ப டைத்திடும் 
 182 அரிகள் அச்சுறும் 
 183 எமது வீரமா மகே 
 184 பற்று பட்டிமை 
 185 தூதும் ஆகுவன் 
 186 என்று வீரனோ 
 187 சிலைப னித்திட 
 188 அம்முறை வேலை (வேறு) 
 189 ஆர்த்திடு பேரொலி 
 190 அங்கது காலையில் 
 191 விலக்கிய காலை 
 192 வெற்றிகொள் வான் 
 193 அச்சுத னாம்அவு 
 194 நூறயில் வாளி நுத 
 195 என்றிடும் வீரன் 
 196 அம்பிரு நான்கும் 
 197 ஓடிய வேலை 
 198 அலகில் நெடுங்க 
 199 அங்கது நோக்கி அழ 
 200 அட்டிடு காலை 
 201 வீறாகிய அசுரர் (வேறு) 
 202 காற்றின்படை கன 
 203 அருணன்படை மற 
 204 ஏயுற்றவை அவுணர் 
 205 விண்ணோர்படை 
 206 விடுக்குற்றிடும் அயன் 
 207 ஆண்டேவரும் அயன் 
 208 மாயோன்படை உலக 
 209 மீளுற்றவை இரியுஞ் 
 210 முத்தேவரின் முதலா 
 211 ஊனீத்திடு தவவி 
 212 தெரிந்திட்டனை 
 213 வில்வன்மைகொள் 
 214 என்னாவசு ரன்செப்ப 
 215 விடுங்காலையின் இறை 
 216 உறுகின்றதொர் படை 
 217 ஊறேற்றிடு தன்சிந்தை 
 218 காண்டகு நுதல் (வேறு) 
 219 அன்னது நோக்கியே 
 220 துன்புறு வடிக்கணை 
 221 அத்தகும் எல்லையில் 
 222 சிலையது துணித 
 223 இற்றுழி அவுணர்கள் 
 224 திண்மைகொள் 
 225 வெங்கதை வருதலும் 
 226 மேக்குயர் பெருஞ் 
 227 ஆழ்ந்திடு சோரியன் 
 228 ஆற்றலின் றாகியே 
 229 போந்திடு காலையில் 
 230 பொன்றிடா வரத்தி 
 231 தாக்கிகல் வீரருஞ் 
 232 ஆண்டது வேலை 
 233 இணைஅறு முருகன் (வேறு) 
 234 ஆயது காலை தன்னில் அவு 
 235 முண்டக மலர்ந்த 
 236 சூரெனும் அவுணர் கோமான் 
 237 எஞ்சலில் அவுணர் 
 238 பூவுல கண்ட மெல் 
 239 இன்னமும் முனிவர் 
 240 பொருசமர் விளை 
 241 சிந்தையால் அறித 
 242 சேனை யாய்நினை (வேறு) 
 243 இற்ற நின்பெரும் 
 244 மேல தாகிய நின்னுடை 
 245 முந்தை நாள்வலி 
 246 தேக்கு சீரினேன் 
 247 கமல மேலுறை 
 248 சூரனென் றுரை (வேறு) 
 249 வெற்றியும் உடையம் 
 250 வரமிகு சிறப்பி னேமை 
 251 அறிவுடை முதியர் 
 252 நூற்றுடன் எட்ட 
 253 என்னு முன்வெகு (வேறு) 
 254 மால யன்சுரர் 
 255 அடற்பெ ருந்திறல் 
 256 குனித்த வில்லிடை 
 257 அள்ளி லைப்படை 
 258 குறைத்த காலையில் சின 
 259 ஆன பான்மைசேர் 
 260 கண்டு தீயவன் 
 261 கயப்பொ ருப்பினை 
 262 மாயை தன்மகன் 
 263 சிலையி னைத்து 
 264 ஏறு சேவகத் தவுணர் 
 265 செங்க திர்ப்பகை தன்னை 
 266 மொய்யி ருங்கணை 
 267 ஆழி பூண்டிடும் 
 268 சேம மாகியே நின்றி 
 269 நண்ண லன்விடு 
 270 மணிப டுத்திய 
 271 ஆன காலையில் சூரபன் 
 272 ஏழு நேமியும் எறிந்து 
 273 குருதி வேற்படை 
 274 இலகும் வெய்யவன் 
 275 மேனி லாவிய தேர் 
 276 அரந்து ணித்தவாள் 
 277 குடைது ணித்திடும் 
 278 கொற்ற மிக்கதோர் 
 279 போர ழிந்திடும் 
 280 வெஞ்ச மர்த்தொழில் 
 281 நச்சு தன்னிட 
 282 தீர்த்தன் உய்த்திடு 
 283 ஆடல் உற்றவேற் 
 284 கைம்ம லிந்திடு 
 285 அழுங்கல் கொண்ட 
 286 அகல்வி சும்புகா 
 287 மையல் யானையும் 
 288 மாணி லைப்படு பேய் 
 289 சொல்ல ருந்திறல் 
 290 நீடி விண்படர் 
 291 நீட லுற்றசீர் அவுணர் 
 292 இனைய வெல்லை 
 293 நீண்ட தன்னொரு 
 294 தேரி ழந்தனன் 
 295 நின்றி டுந்திறல் 
 296 சூர்ப்புயல் அன்ன (வேறு) 
 297 விழுங்குதல் கண்ட 
 298 விட்டிடு மாயவன் 
 299 சயம்புனை செம்மல் 
 300 கறுத்திடு கின்ற 
 301 முப்புரம் நீறெழ 
 302 அத்தகு வெம்படை 
 303 ஆடியல் யானை 
 304 படித்தலம் நெக்கது 
 305 இலக்கர் நடுங்கினர் 
 306 புடவி முதற்புவ னங்கள் 
 307 எந்தைதன் மாப்படை 
 308 பெற்ற முயர்த்த 
 309 விட்ட விட்டதோர் (வேறு) 
 310 என்னொ டேபொரற் 
 311 மான வேற்படை 
 312 பொருளின் நீர்மை 
 313 இந்தி ரன்தனி மதலை 
 314 அன்ன தன்மையால் 
 315 ஈண்டு நின்புடை 
 316 நெடிய தாரகற் செற்ற 
 317 பன்னு கின்றதெ 
 318 வேறு வேறுநின்று 
 319 படையி ழந்தனன் 
 320 மன்ற லந்தொடை 
 321 தொழுத குந்திரு 
 322 வேற்று நீர்த்தட 
 323 என்னை அங்கவன் 
 324 வசைய தன்றிது 
 325 என்று பற்பல சூழ்ச்சி 
 326 மறைந்து போயசூர் 
 327 ஆய வேலைதனில் (வேறு) 
 328 என்று காசிபன் 
 329 நீடு சூரனுடன் 
 330 துங்க முற்றுடைய 
 331 என்றி யம்புதலும் 
 332 ஆடல் சேரும்அவு 
 333 சங்க மாகியுறு 
 334 திகழ்ந்த பூதர்கள் 
 335 வம்மின் வம்மினென 
 336 உற்ற காலைதனில் ஒண் 
 337 கண்டு ளான்நனி 
 338 எதிர்பு குந்திடலும் 
 339 தோம ரம்பரசு 
 340 எடுத்து வேழநிரை 
 341 எறிவர் பல்படையும் 
 342 சோரி பொங்கின 
 343 ஈடு றுஞ்சமர் 
 344 கோர மிக்கஅதி 
 345 தலைத னிற்கரத 
 346 ஈடி லாததொ ரெழு 
 347 இந்த வாறவன் 
 348 சென்ற பூதரிறை 
 349 தகரும் எல்லைதரி 
 350 அடித்த லோடும் 
 351 பூதன் மொய்ம்பிடை 
 352 வாய்தல் போற்றிய 
 353 ஆண்டி யோசனை 
 354 கண்ட தோர்சிகரி 
 355 அன்ன வேலையில் அலை 
 356 ஈண்டு பூதரெறி 
 357 பொலங்கெழு சிகரி (வேறு) 
 358 மாதலம் புகுந்தி 
 359 கழற்கறங் கிய 
 360 நாகர மணிவெயில் 
 361 காமரு சிகரியில் 
 362 பங்கய மணிநிழற் 
 363 தெழித்திடும் வேலை 
 364 பூதர்கள் யாம்விடு 
 365 பொற்பகல் சிகரி 
 366 ஆனதொர் கோபுரம் 
 367 காதிடும் இயற்கை 
 368 மைக்கடல் புவியினும் 
 369 மீனெனும் மைந்த 
 370 இவ்வகை நிகழ்ந்திட 
 371 எல்லைமற் றனை 
 372 மாமதில் சாய்தலும் 
 373 கானுறு பங்கய 
 374 புக்கனர் வீரர்கள் 
 375 துதித்திட அரியவன் 
 376 மதரொடு குறுகும் 
 377 அங்கவ் வெல்லையிற் (வேறு) 
 378 ஆன காலையிற் 
 379 பாச றைப்புகு 
 380 ஈண்டு தானவர் 
 381 புரந்தர னாதியர் (வேறு) 
 382 ஒருவரும் உளத்தினும் 
 383 பஞ்சடி நூபுரப் 
 384 ஆனதொ ரெல்லையில் அர 
 385 சொன்னடை மந்திர 
 386 மணிநிரை இகலி 
 387 மாற்றலர் யாவரும் 
 388 உற்றிலன் அறுமுகன் 
 389 சென்றமர் இயற்றிய 
 390 அன்னதோர் பான்மை 
 391 நெற்றியங் கண்ணுடை நிமலன் 
 392 ஞாயிறு வந்தபின் 
 393 வரந்தனில் அழிவுறா 
 394 ஓர்ந்திலை இத்திறம் 
 395 அமரருக் காக்கமும் 
 396 திகழ்ச்சிகொள் மேல 
 397 சென்றது கிடந்திட 
 398 கொற்றவை சிறு 
 399 கூரிய வேற்படை கொண் (வேறு) 
 400 என்பது கேட்டலும் 
 401 மூவர்கள் தாங்களும் 
 402 பன்னிரு செங்கை 
 403 குன்றம் எறிந்திடு 
 404 ஒற்றென வந்துநம் 
 405 தந்தை புகன்றிடு 
 406 அடுசமர் செய்வகை 
 407 தாதைதன் ஏவல் 
 408 துங்கம துற்றுள 
 409 மன்னவன் இன்று (வேறு) 
 410 தகுவர்தம் மாப்படை 
 411 நீடிய சிகரிபோய் 
 412 என்றலும் வினவியே 
 413 ஆயவர் விரைந்து 
 414 தன்னடி வணங்கி 
 415 எல்லைமற் றன்ன 
 416 சேயுயர் வடமதி 
 417 அத்துணை ஏகியே 
 418 அடுகரி புரவிதேர் 
 419 ஆயது நிகழ்வுழி 
 420 கங்குலென் றுரை 


 

5. மூன்றாநாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்

 1 இரவிவந் துற்றுழி 
 2 போற்றினன் முன்னுறு 
 3 தாதைதன் அவ்வை 
 4 துன்னல ரோடுபோர் 
 5 மறைநெறி விலக்கி 
 6 ஓவருந் தன்மை 
 7 பிழைத்திடு கொடு 
 8 நூற்றிவண் பற்பல 
 9 நின்றமர் இயற்றியே 
 10 அடல்வலி பிழை 
 11 மற்றிது விடுத்தி 
 12 உரைத்திவை மாய 
 13 கூர்ப்புறு பல்லவ 
 14 காற்படை அழற்படை 
 15 மேனவப் படைமதில் 
 16 சயந்தனைப் பொரு 
 17 ஒப்பறு செறுநர்மேல் 
 18 பரிபதி னாயிர 
 19 நாற்படை இவ்வகை 
 20 திண்டிறல் அனிக 
 21 முரசொடு துடிகுட 
 22 உழையுடைக் கற்பி 
 23 கார்மிசைப் பாய்வன 
 24 அருளில ராகிய 
 25 கரிந்திடு மேனி 
 26 பொங்கு வெங்கதிர் (வேறு) 
 27 நீள மர்க்கு நெரு 
 28 ஓடு தேரின்உ வாக் 
 29 கோலின் ஓங்கு 
 30 இன்ன தன்மை இயன்றி 
 31 போய காலை 
 32 ஈசன் விட்ட குமரன் 
 33 மன்னன் ஆணை 
 34 என்ற மாற்றம் எனது 
 35 ஏம கூட மென 
 36 எல்லை தன்னை 
 37 ஏவி னான்எனை 
 38 தூதன் இவ்வகை 
 39 ஒற்றன் இத்திறம் 
 40 எங்கு மாகி இரு 
 41 நென்னல் ஓடும் 
 42 போயெ திர்ந்து 
 43 போதி என்று புகன் 
 44 துணையு ளார்களு 
 45 ஏறும் எல்லையில் 
 46 சார தங்கெழு தானை 
 47 மேன காலை விசய 
 48 தேர்த்திடும் பாரிட (வேறு) 
 49 கோடுகள் முழங்கி 
 50 இலையயில் தோமரம் 
 51 முத்தலைக் கழுவொடு 
 52 பணிச்சுடர் வாளி 
 53 பிடித்தனர் அவுணரை 
 54 வாசியும் வயவரும் 
 55 ஓதவெங் கடல்களும் 
 56 குழகியல் அவுணரும் 
 57 துணிந்தன கைத்தலம் 
 58 முடித்தொகை அற்ற 
 59 வசையுறும் அவுண 
 60 மால்கிளர் தீயவர் 
 61 அரித்திறல் அடக்கி 
 62 கங்குலின் மேனியர் 
 63 அயர்ப்புறு மால்கரி 
 64 கொலைபயில் கரி 
 65 மாலொடு பொருத 
 66 போன்றவர் பிறரிலா 
 67 இலக்க வீரரும் எண் (வேறு) 
 68 மிடைந்தகண வீரர் (வேறு) 
 69 ஓடியது கண்டனன் 
 70 வாகுபெறு தேர்வல 
 71 பாரிடர்கள் சேனை 
 72 எடுத்திடும்வில் வீர 
 73 எண்ணில்பல கோடி 
 74 நாணொலி செவித்து 
 75 மாமுருக வேள்இள 
 76 ஐயன்விடு வெஞ்சர 
 77 கரிந்திடு மாமுகில் (வேறு) 
 78 தெண்டிரை நேமிகள் 
 79 மங்குலின் மேலதோ 
 80 மன்னிய மாமுகில் 
 81 ஆங்கவர் தேர்களில் 
 82 பூசல் இவ்வகை (வேறு) 
 83 ஆக மீதிலோ 
 84 படுக்க வெய்யவன் 
 85 பூத ரார்த்திடு 
 86 இணையில் சூர்மகன் 
 87 தொடைப்பெ ரும் 
 88 கண்ட வானவர் 
 89 புகையெ ழுந்தன 
 90 முடிக்க லுற்றதீப் 
 91 தீர்த்தன் ஏவலோன் 
 92 சுற்று கின்றஅப் படை 
 93 மாரு தப்படை 
 94 ஆயி ரம்பதி னாயிரம் 
 95 வெங்கண் நாகங்கள் 
 96 உலவை மாப்படை 
 97 இனைய கொள்கை 
 98 இன்ன தேயித 
 99 ஆல வெம்பணி 
 100 சீற்ற மாய்அண்ணல் 
 101 களனெ னப்படு 
 102 திரையெ றிந்திடும் 
 103 நந்தி மாப்படை 
 104 தொடுத்த அந்தக 
 105 வீசுநான்முகப் படை 
 106 நூன்மு கத்தினில் 
 107 ஊழி நாளினும் முடி 
 108 நார ணன்படை நந்தி 
 109 ஏய தாகிய வீரப 
 110 செங்கண் நாயகன் 
 111 எஞ்சல் இல்லதோர் 
 112 தாதை யாயவன் 
 113 வழிப டுந்தொழில் 
 114 தூயன் விட்டிடு 
 115 ஊழிக் காலினை 
 116 கூளி மேலவர் 
 117 பேயி னங்களை 
 118 எண்ட ருங்கடல் 
 119 அனந்த கோடியர் 
 120 ஏறு வெம்பரி வய 
 121 ஆர ணன்படை 
 122 வாயு வின்படை 
 123 கற்பொ ழிந்தன 
 124 இம்முறை உருவ (வேறு) 
 125 வற்றிய அளக்கர் 
 126 எரிந்தன நிலனும் 
 127 அலைந்தன சூறை 
 128 பூமகள் புவியின் 
 129 மற்றுள முனிவர் தேவர் மட 
 130 திரண்டிடு பூத வீரர் 
 131 ஆழிசூழ் மகேந்தி ர 
 132 பேரொலி பிறந்த 
 133 விட்டிடு கின்ற ஒற்றர் 
 134 ஐயகேள் உனது 
 135 அப்படை இரண்டு 
 136 இரவியை முனி 
 137 வெருவரும் இனைய 
 138 இவ்வகை சிறிது 
 139 திரும்பிய படைகள் 
 140 திண்டிறல் மொய்ம் 
 141 பாங்கரின் இபங்கள் 
 142 மூண்டொரு கண 
 143 மாயத்தான் எய்தும் 
 144 விடலைவிண் 
 145 மைப்புயல் மேனி 
 146 வந்தெதிர் அவுணர் 
 147 இனிய தன்றுணை (வேறு) 
 148 முன்னை வைகலின் முரி 
 149 தொக்க போரில்வெரு 
 150 இன்று நென்னலின் 
 151 யாதொர் துன்னலர் 
 152 வருந்தி நின்றெதிர் 
 153 முன்னம் நின்றொரு 
 154 இறந்த னன்பொரு 
 155 தெய்வ தப்படை 
 156 பண்ண வப்படை 
 157 வெளிப்படிற் செறு 
 158 ஏயெனச் செறுநர் 
 159 என்று சிந்தைதனில் 
 160 நெறிகொள் முப்புல 
 161 விடுதலுங் கொடிய 
 162 இருங்க ணத்தரை 
 163 ஆன்ற பொன்நகரில் 
 164 மறிந்து ளார்தமது 
 165 ஓல மிட்டுலக 
 166 வெள்ளமா யிரம (வேறு) 
 167 போயது சூரன் 
 168 நின்றிடு சூரன் 
 169 அண்டருங் களிப்பின் 
 170 இன்றியான் சென்று 
 171 சிறிதுநீ கவலை 
 172 என்னும் வேலையில் (வேறு) 
 173 எழுந்து நின்றிடும் 
 174 தந்தை யாயினோர் 
 175 அன்று நோற்றதும் 
 176 என்று பற்பல நயமொழி 
 177 முன்னம் நீசொற்ற 
 178 என்ன அன்னது 
 179 சூழி யானைதேர் 
 180 வடபெ ருங்கிரி 
 181 அண்டர் அங்கது 
 182 இன்னல் இத்திற 
 183 அம்பெ னும்படி 
 184 சூரன் மாமகன் கரந்து 
 185 என்று நாரத 
 186 கங்கை அன்னதோர் 
 187 செய்ய வேலினு 
 188 அரவு மிழ்ந்தது 
 189 மின்னல் பட்டன 
 190 எரிந டுங்கிய 
 191 அங்கி தன்படை 
 192 அடிகள் விட்டிடும் 
 193 இரிந்த தானவர் 
 194 இத்தி றத்தினால் 
 195 செய்ய வேற்படை 
 196 ஆய காலையில் எந்தை 
 197 அந்த மில்வரம் (வேறு) 
 198 முன்னு ணர்ச்சி 
 199 இருந்த மாயை 
 200 தொடையல் வாகை 
 201 வெந்தி றற்பகை 
 202 முறுவ லாற்புரம் 
 203 வள்ள லாயிடை 
 204 ஆதி மைந்தன் 
 205 வாழு நேமியிறை 
 206 அடைதரு கின்ற (வேறு) 
 207 புழையுறும் எயிற்று 
 208 சாரதக் கணத்து 
 209 வீடின அவுணன் 
 210 அன்னதோர் அமைதி தன்னி 
 211 சூழ்ந்திடு கின்ற 
 212 அந்தமில் ஒளியின் 
 213 நண்ணலன் பிணி 
 214 குன்றிடை எம்மை 
 215 தூயவன் இனைய 
 216 நன்றெனத் தொழுது 


 

6. நகர்புகு படலம்

 1 முன்னுறச் செவ்வேல் 
 2 கண்டலும் எயிற்றின் 
 3 வெஞ்சமர்க் காற்றல் 
 4 நன்னகர் அழிப்பன் 
 5 சூளிது முதல்வன் 
 6 நும்மனத் துணிவு 
 7 ஆரியன் தனது 
 8 ஆர்த்தன அவுணர் 
 9 வேழத் தின்தொகை (வேறு) 
 10 வானா ருங்குட 
 11 அரணங் கொண்ட 
 12 விண்ணில் தீச்சுடர் 
 13 சேணார் மாமுகில் 
 14 தன்கண் நின்றிடு 
 15 வில்லுண் வாளிகள் 
 16 முட்டா வெஞ்சினம் 
 17 கண்டார் அன்னது 
 18 இடித்தார் தேரினை 
 19 முன்சூழ் தானை 
 20 நடக்கின் றானை 
 21 சாலம் கொண்டிடு 
 22 அந்நேர் கொண்ட 
 23 வயமிகு பூதரின் (வேறு) 
 24 அத்துணை வேலை 
 25 செறித்திடு சூல 
 26 ஆங்கவர் முறை 
 27 அற்றது காலையில் 
 28 புலிமுகன் அவ்வழி 
 29 ஒலிகழல் மேலவன் 
 30 சூர்கொளும் முத்த 
 31 கழிந்தன தானை 
 32 முந்திய பூதர்கள் 
 33 பொலம்படு சிகரி 
 34 முகுந்தனை வென்றி 
 35 நீக்கமில் மாளிகை 
 36 ஆர்த்திடு கரிபரி 
 37 அன்னதோர் அமைதியின் ஆட 
 38 ஏவிய அப்படை 
 39 ஒட்டலர் நமையினி 
 40 எரிந்தன சில்லிடை 
 41 எப்புவ னங்களும் 
 42 இன்னணம் இந்நகர் 
 43 காய்கதிர் அண்ண 
 44 அங்கிவை நாரதன் 
 45 வஞ்சனி தன்படை 
 46 மாற்படு புந்திதீர் 
 47 மேனிகழ் நெறி 
 48 மேற்றிசை வாய்த 
 49 குடதிசை எயிலினை 
 50 சோர்வறு பூதரு 
 51 அண்டலர் வன்மை 
 52 ஒற்றர் இவ்வகை (வேறு) 
 53 கறங்கு சிந்தனை 
 54 அயலின் நிற்புறு 
 55 எழுவ கைப்படு 
 56 அறையும் எல்லை 
 57 கருமு கிற்கணம் 
 58 விண்டு லாமதி 
 59 நீட்ட மிக்கஇத் 
 60 தொல்லை மாமுகில் 
 61 புந்திமேல் இவை 
 62 ஆய தன்மையை 
 63 தேரு கின்றுழி 
 64 விண்ணில் வந்தி 
 65 சூழல் போகிய 
 66 மறிந்த எல்லையில் 
 67 விழுந்து கொண்டல் 
 68 கொற்றவை ஆடுறு (வேறு) 
 69 ஊழி புகுந்துழி 
 70 மாற்றலர் தூதுவன் 
 71 வன்னி செறிந்தன 
 72 மயிர்ப்புறம் பொடி (வேறு) 
 73 போரினை இழைத்து  

7. இரணியன்யுத்தப் படலம்

 1 ஒற்றரை நோக்கி 
 2 ஆயிர மறையுணர் 
 3 தரணியின் கீழுறை 
 4 இருந்தனன் ஒருபுடை 
 5 தேவரை நாம்சிறை 
 6 சூருடைக் கானகம் 
 7 மாலைமுன் வென்ற 
 8 அரிபொர வருவனே 
 9 நோற்றிடு தவத்தி 
 10 ஒன்றொரு பயன்ற 
 11 கந்தனை அருள்புரி 
 12 கட்டுசெஞ் சடைமுடி 
 13 காலனை உதைத்த 
 14 அண்டரை யோர் 
 15 கடிமலர் மேலவன் 
 16 முந்தொரு மகபதி 
 17 ஏமுற உலகடும் 
 18 கதித்திடு முனிவரர் 
 19 ஒன்னலர் தன்மை 
 20 ஆதலால் ஈசன் தன்னை (வேறு) 
 21 இன்னமொன் றுரை 
 22 பூதல வரைப்பும் 
 23 அண்ணலங் குமரன் ஆடல் 
 24 எண்டொகை பெற்ற 
 25 மறைமுத லவனை 
 26 அங்கண்மா ஞாலம் 
 27 நேரலர் புரமூன் 
 28 அறுமுகத் தொரு 
 29 வாசவன் குறையும் 
 30 கங்கைதன் புதல்வன் 
 31 பன்னிரு தடந்தோள் வள்ளல் 
 32 தாரகற் செற்ற 
 33 அரனிடைப் பிறந்த 
 34 இப்பகல் வந்து 
 35 இறுதியும் எய்தான் 
 36 தூதென முன்னர் 
 37 கரங்கள்பன் னிரண்டு 
 38 ஒற்றனை விடுத்து 
 39 கருணைகொண் 
 40 பணிந்துழி அமல 
 41 பரிந்துதனக் குறுதி (வேறு) 
 42 தூவுடைய நெடுஞ்சு 
 43 ஞாலமெலா முன் 
 44 அரியயனும் புரந்தர 
 45 ஆற்றல் விட்டனை (வேறு) 
 46 கொதித்த வேலை 
 47 இறுதி யாகிய 
 48 வெஞ்சி னந்தனை 
 49 அனைய வேலையில் 
 50 தாதை அன்னதோர் 
 51 நிறங்கொள் மேருவை 
 52 அடங்க லர்க்கு 
 53 ஆற்றல் மிக்குறு 
 54 நூறொ டேயெழு 
 55 துடிக றங்கின கற 
 56 வசலை மென்கொடி 
 57 அறந்த லைப்படும் 
 58 விண்ணு ளோர்களும் 
 59 தனது மாநகர் 
 60 ஆயி ரம்வெள்ளம் 
 61 அக்க ணந்தனில் துணை 
 62 தானை மன்னரும் 
 63 வீர மொய்ம்பினன் 
 64 இரணி யன்எனும் 
 65 மாயை வல்லவன் 
 66 என்று கூறியே 
 67 ஏற்ற தானையை 
 68 வீரர் எண்மரை 
 69 காலை யாங்கதின் 
 70 மற்ற வேலையில் 
 71 தோடு சிந்திய 
 72 தலையி ழந்தனர் 
 73 வசையில் பூதரும் 
 74 அனைய எல்லையின் 
 75 மலைவ ளைத்திடு 
 76 காலை யங்கதின் 
 77 பிடிகு றைந்தன 
 78 எறித லுற்றிடு 
 79 ஆரியன் விட்ட (வேறு) 
 80 விறல்கெழு மொய்ம் 
 81 வித்தக வீரன் 
 82 கரம்பட ருங்கவி 
 83 மேக்குயர் மொய்ம் 
 84 பெருந்தகை விட்ட 
 85 தக்க வன்மையால் (வேறு) 
 86 குரைத்தி டும்பெரு 
 87 சிலையின் வல்லவன் 
 88 ஆளி யாயிரம் 
 89 கொன்ற காலையில் 
 90 கண்ட நீலனும் 
 91 காலை யன்னதில் 
 92 வையம் அங்கழி 
 93 பொழிந்த வார்க 
 94 நிருப னாகிய 
 95 ஆற்ற லந்தடந் 
 96 நிற்றி நிற்றிநீ 
 97 நெறிந்த பங்கிசேர் 
 98 வீழ்ந்த காளையை 
 99 திறல ழிந்தனன் 
 100 மாயம் ஒன்றினை 
 101 தன்போலொரு வடி (வேறு) 
 102 கண்டானது வரு 
 103 வியக்கும்பொழு 
 104 காணாவல மரு 
 105 பாரிற்புகும் விண்ணி 
 106 முன்னேவரும் இட 
 107 மாலுந்திறம் இது 
 108 வென்றார்புகழ் தரு 
 109 திண்டோளுடை 
 110 கலந்தானொரு 
 111 ஈண்டு சீர்த்தி இர (வேறு) 
 112 தாங்கு கின்றதன் 
 113 சோதி நெற்றிச் சுடர் 
 114 தூய போதகத் தொல் 
 115 போந்த காலைப் புல 
 116 தூண்டு கின்ற 
 117 பொறுத்த வாகை 
 118 பொருவில் சாலிகை 
 119 விடுத்த வாளிகள் 
 120 செய்ய வேறொரு 
 121 வேறு பின்னரும் 
 122 இந்த வேலை 
 123 இற்ற காலை 
 124 உறுதி யாவ 
 125 ஒய்யெ னச்சுர 
 126 மைந்த னைப்பெறு 
 127 அசைவி லாத 
 128 என்னை எய்தும் 
 129 ஆவ துன்னிஎன் 
 130 உன்ன லோடும் உருவ 
 131 ஆண்டு போன 
 132 ஆய காலையில் ஆடகன் 
 133 ஆங்கு வெய்யவன் 
 134 நீங்கு சூர்மகன் 
 135 சங்கம் வாயிடைக் 
 136 நின்ற வீரர்கள் 
 137 மந்தி ரத்துறை 
 138 என்று தூதர் 


 

8. அக்கினிமுகாசுரன் வதைப் படலம்

 1 எட்டாசையு ளோர் 
 2 கருவாயுறு கின்ற 
 3 பன்னாக மிசை 
 4 முன்னுற்றவன் வானெ 
 5 தெய்வப்படை தாங்கி 
 6 அந்தார்முடி கொண்டி 
 7 உண்ணாடிய மாயை 
 8 ஏகுந்தொழில் 
 9 மடல்கொண்டிடு 
 10 அட்டானது கேட்ட 
 11 நங்கொற்ற மிகு 
 12 செங்கோன்முறை 
 13 மன்னர்க்கிறை 
 14 மிடல்கொண்டிடு 
 15 நன்றேயிது செப்பி 
 16 கார்க்கோலமும் 
 17 மைக்கொண்டல் 
 18 தன்றாதையி னை 
 19 அறமற்றிடு தீயன் 
 20 ஓராயிர வெள்ளம் 
 21 ஆன காலையில் அங்கி (வேறு) 
 22 நல்கு மாறின்றி 
 23 அருத்தி மெல்லியர் 
 24 மண்ணிற் பாய்வன 
 25 வஞ்சம் நீடி அருள 
 26 தார்த்த டம்புய 
 27 சோதி மெய்யெழில் 
 28 பீட்டின் மிக்க 
 29 சீறு மால்கரி 
 30 வீழு மும்மத 
 31 தோம ரஞ்சிலை 
 32 எற்றின பறையின் (வேறு) 
 33 சோமகண் டகனே 
 34 எதிர்ந்தனர் பூதர் 
 35 தொட்டனர் வேலும் 
 36 முத்தலைக் கழுவை 
 37 தறிந்தன புரவி 
 38 இருபெரும் படை 
 39 உடைதலும் அவுண 
 40 இழைத்திட அதனை 
 41 வந்தனன் அங்கை 
 42 சுற்றினர் வீரன் 
 43 உய்த்தலும் அவுணர் 
 44 மோதலுந் தனது 
 45 புயலுறு நாம 
 46 வளைத்தான்தனி (வேறு) 
 47 தலையற்றனர் கர 
 48 ஆரிற்றன சகடி 
 49 ஓடுற்றன குருதி 
 50 அக்காலையின் அது 
 51 கரவன்விடு நெடு 
 52 போரிவ்வகை புரி 
 53 மாறாகிய அவுணர் 
 54 இடிகாலுறு முகிலா 
 55 சகத்தானவர் புகழ 
 56 அறுத்திடும் எல்லை (வேறு) 
 57 ஒன்றொரு படை 
 58 கூறுபோ தத்தி 
 59 ஆயது காலையில் அவுணன் வே 
 60 அடலெரி முகத்தி 
 61 அனற்படை அன்ன 
 62 தூண்டிய வாருண 
 63 சலபதி படைகளை 
 64 மீண்டது போதலும் 
 65 ஒருங்குற வீரர்கள் 
 66 நெற்றியில் வீரர்தம் 
 67 வீரமொய்ம் புடைய 
 68 போய்க்குறு குற்று 
 69 எதிரா கியபூ தரை (வேறு) 
 70 கொன்றாய் பலரை 
 71 முன்னர்ப் பொரு 
 72 பூண்பால் முலை 
 73 என்னா எதிரா 
 74 முளையார் தருபொன் 
 75 மூண்டார் அமர்செய் 
 76 வீடிச் செருவில் 
 77 பார்காத் திடினும் 
 78 என்றிங் கிவை 
 79 நடுத்தான்அகன் (வேறு) 
 80 அக்காலையின் முக 
 81 என்னாவிசைத் திடு 
 82 செஞ்ஞாயிறு கதிர் 
 83 கண்டங்கது கனல் 
 84 ஆராரும் வியக்கு 
 85 சிதையும்பொழு தயல் 
 86 மாற்றோர்சிலை 
 87 மாகத்துறு கதிர் 
 88 தருமத்தியல் நிறு 
 89 விழுகின்றதொ ரெரி 
 90 விளிந்தானென மய 
 91 மொழிபட்டிடு திறல் 
 92 விஞ்சுந் தொல்விறல் (வேறு) 
 93 சூலங் கொண்ட லமர் 
 94 போதங் கொன்று 
 95 சங்கா ரத்தணி 
 96 ஞாலத் தேவரும் 
 97 அஞ்சத் தானடி 
 98 அங்கத் தன்மை 
 99 வில்லுச் சூலம் 
 100 மூதக் கார்ப்பொடு 
 101 விரைவொடு பறந்த (வேறு) 
 102 இவ்வகை அருளியே 
 103 ஆர்த்திடும் எல்லை 
 104 காளிகள் சூலம்வேல் 
 105 அத்திறன் நோக்கி 
 106 வீசிய முத்தலை 
 107 சண்டிகை விடுபடை 
 108 தீக்கலுழ் வேலினான் 
 109 துண்ணென யான் 
 110 என்றிடு காளியோ 
 111 முன்னுற யான்விடு 
 112 என்றலும் முறுவல் 
 113 கொற்றமொய்ம் பின 
 114 அருந்திறல் அமரர் 
 115 எட்டுடன் இரண்டு 
 116 எறித்தரு சூலம 
 117 நாலிரு தோளுடை 
 118 ஆர்த்திடு சண்டிகை 
 119 நோக்கினன் மொய்ம் 
 120 இடித்தென உரப்பினன் எண் 
 121 கரங்கொடு சேவகன் 
 122 எண்கையும் ஒருகை 
 123 திரைபெறு கடலென 
 124 இவ்வகை அவசமாய் 
 125 ஆண்மையின் மேல 
 126 அந்தமில் அறுமுக 
 127 இகழ்ந்தவர் உரத்தி 
 128 கன்றிய கற்புடை 
 129 உன்னுடை வன்மையும்-2 
 130 கறுத்தினி வல்லை 
 131 அடையலர் தம்மை 
 132 இத்திறம் யோகினி 
 133 சண்டிகை போந்த (வேறு) 
 134 கொன்றுயிர் பலவும் 
 135 சூலமுந் தண்டும் 
 136 வாவியுங் குளனும் 
 137 இன்னினிக் கணம 
 138 கனல்முகன் இனை 
 139 கொடுந்தொழி லாள 
 140 அறுத்தபொழு தத்தி (வேறு) 
 141 தேரழித லும்வெகு 
 142 வில்லது முரிந்திட 
 143 அத்தகைமை நோக்கி 
 144 வாரிதி வளாகம் 
 145 அன்னமிசை யோன் 
 146 வெய்யஅக் கனல் (வேறு) 
 147 புறந்தரு கலிங்கமும் 
 148 எரிமுகன் அவ்விடை 
 149 முற்படுந் தலைவர் 
 150 செய்தது நோக்கியே 
 151 இத்திறங் கணம 
 152 எறிந்திடு படைகளு 
 153 வேழமும் புரவியும் 
 154 பாறொழுக் குற்றன 
 155 பலவுடை நெடுந்த 
 156 மாமையில் செறிந்த 
 157 கார்கெழும் அவுண 
 158 கரியினும் பரியினு 
 159 மீளிகள் குருதிநீர் 
 160 அழல்பொரு செக்கர் 
 161 அலைகெழு குருதி 
 162 ஞாளிகள் திரிவ 
 163 தேரிடை உலந்தவன் 
 164 சினவலி அவுணர் 
 165 விரிந்தஇத் திறமியல் 
 166 மழுக்களும் அயில் 
 167 பாய்ந்திடு குருதியம் பர 
 168 காண்டொறுங் காண் 
 169 துப்புறு பூதர்பின் 
 170 எண்ணமில் படை 
 171 பரிக்குவை அரிக்கு 
 172 சூளுறு போரிடை 
 173 தீயினை முருக்கு 
 174 விசையொடு சாரதர் 
 175 புண்டரு குருதிநீர் 
 176 சூர்த்திடு நோக்கொடு 
 177 அழிதரு வோர்தமை 
 178 வல்விரை பறவை 
 179 காசினி அதனிடை 
 180 அடல்கெழு தூத 
 181 சாரதர் குழுவினை 
 182 இவ்வகை துஞ்சினர் 
 183 அங்கது பொழுதினி 
 184 எரிந்திடு கனல்முகன் 
 185 புண்டர நீறணி 
 186 ஆண்டகை வீரர்கள் 
 187 என்றலும் உக்கிரன் 
 188 இம்பரின் முன்னுற 
 189 உக்கிரன் இனையன 
 190 ஓசனை நூறு நீங்கி (வேறு) 
 191 கண்டனன் விழிகள் 
 192 தம்பிமீர் தம்பி மீர் 
 193 அங்கிமா முகனே 
 194 அம்மவோ விதியே 
 195 சீரிள மைந்தர் 
 196 துப்புடை வில்லின் 
 197 அடுவனோ அவுணர் 
 198 ஒன்றிய துணைவர் 
 199 வில்லினைப் பார்க்கும் 
 200 அருந்துயர் எய்தி 
 201 நாற்றலை யுடை 
 202 ஊனோ டாவி (வேறு) 
 203 விரியுமு ணர்ச்சி 
 204 போதத் துக்கோர் 
 205 ஆறுட் பட்ட ஐயிரு 
 206 சீலந் தன்னால் 
 207 நஞ்சிற் றீயன் 
 208 அக்கா லத்தின் 
 209 மெச்சியல் கொள்ளா 
 210 நீறு முகத்தார் 
 211 என்னு மாற்றங்கள் இய (வேறு) 
 212 வேலு டைத்தனி 
 213 செந்ந லங்கிளர் 
 214 கரந்தை சூடுவான் திரு 
 215 தொடுத்த அக்க 
 216 அயில்நெ டுங்கணை 
 217 கண்டு தேறினன் 
 218 ஆன காலையில் ஆயிடை 
 219 தொழுது மற்றவர் 
 220 என்ற காலையின் எழுவரு 
 221 புக்க காலையின் 
 222 இன்ன வேலையின் 
 223 புல்லி னான்இள 
 224 எண்ட குந்திறல் 
 225 அன்ன தாகிய 
 226 எழுதி றத்தரும் 
 227 அங்க மீதினில் 
 228 வினைய முன்னி 
 229 அந்த கன்மொழி 
 230 புகல லுற்றபின் 
 231 நின்று மற்றிவை 
 232 அக்கா லைதனில் (வேறு) 
 233 உண்ணே யமதாம் 
 234 எந்தைக் கிளையான் 
 235 தேறா இகல்செய் 
 236 காரோ திமரு 
 237 பொய்விட் டிடுதூ 
 238 தூதா னவன்வா ளிது 
 239 ஆவா தமியேன் 
 240 எல்லே உனைநம் 
 241 செய்யாய் கரியாய் 
 242 என்றின் னனபன் 


 

9. மூவாயிரர் வதைப் படலம்

 1 ஆயதோர் காலைமூ 
 2 துன்னுறு பழியெனு 
 3 உரமிகும் இலக்க 
 4 வலியவர் தம்மை 
 5 ஒட்டலர் குழுவினு 
 6 தீமுகன் ஒருவனு 
 7 நண்ணல ராயினோர் 
 8 ஏழெனுங் கடல் 
 9 நின்றுவா னள 
 10 சிறந்திடு தலைமை 
 11 அண்டர்தம் முதல் 
 12 விண்ணினை அலை 
 13 பன்னுவ தென்பல 
 14 என்றிவை புகறலும் 
 15 வன்னச் சிலைகொண் (வேறு) 
 16 சீர்புக் குறுகைப் படை 
 17 சங்கங் கள்முழங் கின 
 18 அவுணப் படையெ 
 19 முழங்குற் றனபல் 
 20 நீடுற் றிடுதேர் 
 21 தொகையா னை 
 22 இப்பான் மையதா 
 23 மூவா யிரர்தா னை 
 24 அக்கா லையின் 
 25 எதிர்கின் றனர் 
 26 வாள்கொண் டெறி 
 27 சூலப் படைவிட் ட 
 28 அடுகுற் றிடுசூ ல 
 29 வீழ்கின் றனபட் டிடு 
 30 மறக்குஞ் சரமா யின 
 31 காணாவது மூவாயிரர் (வேறு) 
 32 வாங்குற்றிடு சிலை 
 33 தண்டத்தவர் தடந்தே 
 34 எழுக்கொண்டவர் தட 
 35 தாவாதுயர் கணவீரர் 
 36 நேர்புற்றமர் புரிகின்ற 
 37 கலக்கித்தட மலர் 
 38 குன்றேயென மிசை 
 39 விசயன்சயன் இடப 
 40 முந்துற்றிடும் அவர் 
 41 ஆர்க்கின்றதொர் பொழு 
 42 மூவாயிரர் விடும்வாளி 
 43 இவ்வாறமர் புரிகின்று 
 44 இலக்கத்தவர் எதிர் 
 45 சிலைபோய்க்கட விச் 
 46 பொலம்படு தேரொடு (வேறு) 
 47 பறித்தனர் வரைகளை 
 48 தெவ்வரை யாகிய 
 49 அட்டடல் கொண்டிடு 
 50 துளைத்திடு கின்று 
 51 தேவரை வென்றுளார் 
 52 நீசர்கள் ஒருசிலர் 
 53 மீண்டிடு பொருநர் 
 54 மறத்தொடு மருத்தி 
 55 பற்றலர் கொடுமரம் 
 56 பரவிய உவரியும் 
 57 கொடுந்தொழி லாரொ 
 58 இசையுறு தமரெலாம் 
 59 வேணியின் மதியுடை 
 60 கரதலத் தெடுத்திடு 
 61 கரங்களை அறுத்த 
 62 அற்றன உறுப்பெலாம் 
 63 தலையொடு கரங்களு 
 64 கண்டமும் மொய்ம் 
 65 பன்னரும் திறலி 
 66 கையொடு சென்னி 
 67 கண்டனன் விசய 
 68 அகத்திடை விம்மிதம் 
 69 தொட்டிடு பகழியால் 
 70 அன்னவர் தமையடல் 
 71 வென்றிலன் இவர் 
 72 பற்றலர் தங்களை 
 73 மாற்றலர் வரத்தினர் 
 74 பித்தரின் மயங்கிலன் 
 75 விண்டினை மாறு 
 76 ஆறுமா முகப்பிரான் 
 77 அண்ணலங் குமரனை அக 
 78 கேளிது விசய ஒன் (வேறு) 
 79 ஏற்றபல் படைகள் 
 80 என்றிவை உரைத்து வள்ளல் 
 81 தேர்ந்தனன் முருகன் 
 82 ஈண்டிவன் நமர்கள் 
 83 மாயவள் படையை 
 84 ஒருகணப் பொழுதி 
 85 ஏமுறும் அவுணர் 
 86 வெய்யவன் பகைவன் 
 87 வீழ்ந்தனன் பதை 
 88 அன்னதோ ரெல்லை 


 

10. தருமகோபன் வதைப் படலம்

 1 முடிவுறு புதல்வரை 
 2 மன்னவர் மன்னநீ 
 3 முந்துறு மாற்றலர் 
 4 ஏற்றிகல் புரிந்திடும் 
 5 அந்தமில் வெறுக்கை 
 6 விண்ணவர் சிறை 
 7 மாற்றல ராகிய 
 8 ஆற்றிடு தருமம் நீத்த (வேறு) 
 9 சென்றிடு மன்னர் 
 10 அறந்தவிர் அமைச்ச 
 11 போதகத் தரசு 
 12 புந்தியிற் குறிப்பி 
 13 அறைந்தன படகம் 
 14 எண்ணிலா வெள்ள 
 15 அண்டர்மற் றித 
 16 ஆவணம் அனந்த 
 17 பொற்றைக ளேந்தி 
 18 பகைஞர்க ளாயி (வேறு) 
 19 எச்சமில் சேனையும் 
 20 வெல்லினும் செறுநர் 
 21 கண்ணுறு படையை (வேறு) 
 22 இங்கிது பொழுது 
 23 தலைப்பட எழுக்க (வேறு) 
 24 வில்லுமிழ் சரத்தி 
 25 தண்டினில் தோமர 
 26 அயர்ப்புறு தானவர் 
 27 பெய்வதொத் தெங்க 
 28 மாய்ந்தனர் பூதரும் 
 29 நொந்தனர் இலக்க 
 30 இடித்தென உரப்பினன் இமை 
 31 நீண்டதோர் சிலீ 
 32 துறக்கம தலைத்திடு 
 33 வீசிய வேலையில் 
 34 இடைந்தனர் ஆகி 
 35 கண்டனன் ஆங்க 
 36 ஏவிய நோன்கணை 
 37 கைச்சிலை உகை 
 38 வானவர்கள் கோமக (வேறு) 
 39 கோடதொரு நான் 
 40 மாறகலும் வெங்கரி 
 41 காயமுழு தொன்றி 
 42 வெந்திறல்கொள் 
 43 கண்டைகெழு தாரி 
 44 தண்டமுடை கின்ற 
 45 ஆர்த்தடரும் வேலை 
 46 இருந்ததிற லோன் 
 47 மத்தகய மன்ன 
 48 மறைத்தலும் மறப்ப 
 49 மீண்ட வேலையின் (வேறு) 
 50 எழுவின் நீள்கதை 
 51 கருத்தில் நல்லற 
 52 நின்னில் ஐயநின் 
 53 எதிரி லாமையால் 
 54 நோக்கி நீகொலோ 
 55 மொழியும் ஆடல்சேர் 
 56 மற்றுன் வன்மையும் 
 57 கானக்களி வரிபம் (வேறு) 
 58 மற்கொண்டிடும் மிடல் 
 59 அதுவன்றியும் அவனு 
 60 முந்தேயவன் எடுக்கி 
 61 கரக்கின்றவன் விடு 
 62 அயில்சிந்திட முரண் 
 63 உய்க்குஞ்சுடர் வடி 
 64 புறம்போதலும் இகல் 
 65 முந்துற்றிடு கரிதிண் 
 66 வையந்தன தீறாத 
 67 எறிந்தானெடுத் தது 
 68 வீழ்கின்றதொர் களி 
 69 வலிகொண்டதொர் 
 70 மூளாவுருத் தறை 
 71 விழுந்தயர் புண்டரீ (வேறு) 
 72 செய்யலை வெகுளி 
 73 வன்றளை மூழ்கும் 
 74 எட்டுள திசையில் 
 75 புந்தியில் அறத்தை 
 76 தீதுகொள் பவத்தின் 
 77 புண்டரீ கத்தின் 
 78 மாதிரங் காவல் பூண்ட 
 79 தண்டக முதல்வ 
 80 பழுது டைத்திறன் (வேறு) 


 

11. பானுகோபன் வதைப் படலம்

 1 எள்ளல் செய்தெனை 
 2 சுருதி நீங்கிய 
 3 முன்ன மாயமா 
 4 வெங்கண் மால்கரி 
 5 புக்க வேலையின் 
 6 ஆண்டவ் வெல்லைவந் 
 7 அரண முற்றுளார் 
 8 ஆன காலையில் வந்துவந் 
 9 மன்னர் மன்னவன் இவை 
 10 சொற்ற வாசகம் 
 11 போந்து கோநகர் 
 12 மாயை தந்ததொல் 
 13 தெரிந்த மற்றுன 
 14 ஏற்ற தோர்சிலை 
 15 ஆர ணன்தனை 
 16 புல்லி தாகிய விலங்கி 
 17 கோட லுஞ்சுனை 
 18 நெடிது பற்பகல் 
 19 ஆற்றல் மைந்தரை 
 20 வெஞ்ச மஞ்செய 
 21 உறுதி ஒன்றினி 
 22 வெம்பு தோல்கதிர் 
 23 என்னிவை உரை (வேறு) 
 24 கூனொடு வெதிரே 
 25 தேவரும் மலர்மே 
 26 பேரெழில் இளமை 
 27 இறந்திட வரினும் 
 28 இன்னுமோர் ஊழி 
 29 அஞ்சினை போலும் 
 30 இவ்வகை தாதை 
 31 அறிவொரு சிறிதும் 
 32 அத்தநீ வெகுளல் 
 33 பணிந்திடு கின்ற 
 34 தொடையசை காமர் 
 35 மையுறு தடங்கண் மாதர் 
 36 சேமமா யுள்ள எண் 
 37 மற்றது காலை தன்னில் வாம் 
 38 தேரிடைப் புகுந்து 
 39 மாவாழ் தெருவு (வேறு) 
 40 தாளாண்மை மிக்க 
 41 மாசாத்தர் அன்ன 
 42 என்னா ஒருசூள் 
 43 பேசுற்ற காலை 
 44 ஆர்த்தார் கிடைத்தார் 
 45 பொங்கு வன்மை (வேறு) 
 46 அரிய ஒண்பகல் 
 47 உரங்கொள் பாரிடர் 
 48 விற்கொள் அம்பினை 
 49 சிவந்த பங்கிகொள் 
 50 நெஞ்சம் மொய்ம்பும் 
 51 பாய்ந்த வாசிகள் 
 52 சோரி தூங்கிய 
 53 இந்த வாறிரு 
 54 தாழும் ஒன்னலர் 
 55 புடைநி ரம்பிய 
 56 ஒடிந்த தேர்கள் 
 57 அதிரும் கழல்சேர் (வேறு) 
 58 சிந்தாய் வருமி 
 59 கடிதாய் வருகா 
 60 வண்டார் தெரியல் 
 61 தருவுங் கதையு 
 62 தொடுகின் றகழல் 
 63 பணிபட் டகனற் 
 64 கல்லும் தருவும் 
 65 சிந்துற் றிடுசெங் 
 66 விடுகின் றகனற் 
 67 தெரிகுற் றகனற் 
 68 கதிரும் கனல்வெங் 
 69 விடமெய்க் கணை 
 70 நிலைய ழிந்து (வேறு) 
 71 ஆய காலை அழிந்து 
 72 மலைக்கு லக்கொடி 
 73 ஆதி தந்த அறு 
 74 காமர் மொய்ம்பினன் 
 75 வீசு கின்ற வியன்படை 
 76 தூண்டும் வாளி 
 77 கற்றை வார்சடைக் கண் 
 78 ஆர ழிந்தன ஆழி 
 79 மற்ற வெல்லை 
 80 அடுத்து நம்படை 
 81 மாண்ட கொள்கை 
 82 எஞ்ச லின்றிய 
 83 என்ற லோடும் இருந்தி 
 84 விளைத்த சீற்றத்து 
 85 ஆக மூழ்கி அடற்க 
 86 நாணொ லிக்கொடு நஞ் 
 87 ஆயி ரங்கணை அம்பு 
 88 திண்டி றற்புயன் 
 89 வீசு வெம்படை 
 90 சென்ற காலையில் தீயவன் 
 91 வாங்கி வாயுவின் 
 92 மாரி யன்னகை 
 93 சுடுக னற்படை 
 94 விரைந்து சென்ற 
 95 தேன்மு கத்துத் 
 96 தூண்டு வேதன் 
 97 வீசும் அப்படை 
 98 தொட்ட தொட்ட 
 99 ஆத லாலியான் 
 100 விஞ்சை மாய 
 101 பாங்கு முன்னரும் 
 102 சூறை யென்னத் 
 103 அண்டர் நோக்கி 
 104 ஒன்றொரு மாயை (வேறு) 
 105 ஈதுதன் புந்தி தேற்றி 
 106 பொருவருந் திறலோன் 
 107 தோன்றியே விண்ணி 
 108 அவ்வழி வீர மொய்ம் 
 109 விண்ணிடைப் புகுந்த 
 110 நீரொடு கனலும் 
 111 ஏற்றிகல் புரியும் வீரர் 
 112 செற்றமொ டிவர்கள் 
 113 கிட்டுவ சேணிற் 
 114 இகழுவர் முனிவர் 
 115 புரந்தனை அட்ட 
 116 காலொப்பன கூற்றொ (வேறு) 
 117 வரைபுக்கன புயல் 
 118 திரிகின்றன இரு 
 119 பொடியோங்கிய திற 
 120 போரிவ்வகை இரு 
 121 அவ்வேலையின் நூறா 
 122 ஆர்க்கின்றுழி விறல் 
 123 வையந்துக ளாய் 
 124 உரத்திற்புகு நெடு 
 125 மாண்கொண்டிடு முடி 
 126 ஆகம்படு நெடுஞ்சாலி 
 127 வில்லொன்றிரு துணி 
 128 விடுத்த காலையின் (வேறு) 
 129 வந்த காலையில் 
 130 குறைத்த காலையில் அம 
 131 அள்ளி லைத்தனி 
 132 கருமு கிற்புரை மேனி 
 133 சென்ற காலையில் இளைய 
 134 பரிதி மாற்றலன் மிசை 
 135 வில்லி றுத்திடு 
 136 அங்க வெல்லையில் வீர 
 137 ஏற்றெ திர்ந்திடும் 
 138 மாறு மாறுசென் 
 139 இன்ன தன்மையில் இருவ 
 140 மாற்ற லன்கர 
 141 அன்ன காலையில் இளைய 
 142 துணித்த காலையில் 
 143 தீய வன்றனி முயற்சி 
 144 வாளில் அங்கவன் 
 145 சூரன் மாமகன் முடிந்த 
 146 நுவல ருந்திறல் 
 147 அன்ன காலையில் வீரவா -2 
 148 ஆன தொல்பெரு 
 149 மிக்க வீரனித் தன்மை 
 150 ஆங்கவ் வெல்லை 
 151 சோதி நீடிய பாசறை 
 152 பரிந்து பன்முறை 
 153 என்று மூவிரு முக 
 154 கோல நீடிய நிதி 
 155 அந்த நல்வரம் 
 156 உடைய தொல்விறல் 
 157 செங்க திர்ப்பகை அட்ட 
 158 ஈதிவர் புரிந்ததேல் (வேறு) 
 159 மதிதொடு கடிமதில் 
 160 துன்னிய பெரும்புனல் 
 161 தாழ்ந்தவர் மொழி 
 162 நக்குறு சுடரென 
 163 தளர்ந்துடல் வெதும் 
 164 மைந்தவோ என்றன் (வேறு) 
 165 வன்னச் சிறுவர்பலர் 
 166 ஒன்னார் சிறையை 
 167 நன்றீ தலசமர்க்கு 
 168 கைப்போது கொண்டு 
 169 உன்னா ணைக்க 
 170 நந்தா னவர்குலத்து 
 171 சோராத சூழ்ச்சி 
 172 நீடித் திகழ்கதிரால் 
 173 பற்றார் அடித்தொண்டு 
 174 மாகொற்ற மைந்தன் 
 175 வெற்றி யுளமதலை 
 176 ஆவியே கண்ணே 
 177 கூற்றோன் நகரில் 
 178 என்னா இரங்கி 
 179 சேந்த குஞ்சிச் சில (வேறு) 
 180 அண்டர் தம்மை 
 181 அற்ற மைந்தன் 
 182 துஞ்ச லாகித் துணி 
 183 கையி லொன்றை 
 184 வாள ரம்படு வாளி 
 185 பாறு லாய பறந்த 
 186 மூண்ட போர்த்தொழி 
 187 சிரத்தை மார்பினை 
 188 மருளும் அங்கை 
 189 மன்னர் மன்னவன் மற்றி 
 190 நிலத்தில் வீழ்ந்து 
 191 அல்லல் கூர்ந்த 
 192 மாவ லிக்கு மடங்க 
 193 வாங்கு பூநுதல் 
 194 இந்தி ரைக்கு நிகர் 
 195 மயங்கி னாள்பின் 
 196 வெய்யோன் என்றூழ் (வேறு) 
 197 பண்டே வானஞ் 
 198 செந்தேன் மல்கும் 
 199 பாபத் தாலோ விண் 
 200 பொன்போல் மேனி 
 201 வான்றா வுற்ற வச்சி 
 202 துன்றேர் பெற்ற மெய் 
 203 கருந்தேன் மொய்த்த 
 204 நையா நிற்குந் தேவர் 
 205 என்றிவை பன்னித் (வேறு) 
 206 அன்னது காலை தன்னில் 
 207 மாற்றலர் தொகையை 
 208 அன்னது பலருங் 
 209 தும்பையஞ் சுழியல்  

12. சிங்கமுகாசுரன் வதைப் படலம்

 1 என்னலும் ஒற்றர் 
 2 களித்தனர் மகிழ்ந்து 
 3 சரத்தினுங் கடியவர் (வேறு) 
 4 நும்பியை வரையொடு 
 5 வந்திடும் எல்லை 
 6 தொழுந்துணைக் கையுடை 
 7 முன்புறு கடையுறா 
 8 தூசிகொள் நாற்படை 
 9 தாரொலி செய்தன 
 10 முரட்டுடி சல்லிகை 
 11 தழங்குரன் மால்கரி 
 12 ஏயிது தன்மையின் 
 13 கன்னலொன் றளவையில் 
 14 அடைத்தலை நீங்கிய 
 15 அரசியல் புரிந்திடும் 
 16 வணங்கிய தம்பியை 
 17 என்னலும் அவுணர் 
 18 அன்றுநீ போந்தபின் 
 19 மற்றவன் சேனைகள் 
 20 பொங்குளை அரிமுக 
 21 எஞ்சலில் சூரன்மற் 
 22 மல்லலம் புயமுடை 
 23 மூலமும் முடிவுமில் 
 24 சென்றிடு புனலினை 
 25 கந்தனாம் ஒருவனை 
 26 என்றுகை தொழுது 
 27 போனக மேருவும் 
 28 வாசநீர் தோய்ந்திடு 
 29 களைந்தனன் பழை 
 30 படிதவிர் பருப்பதம் 
 31 தண்டமும் நேமி 
 32 கைத்தலம் யாவை 
 33 தந்திரத் தலைவரு 
 34 மேற்படு கேசரி (வேறு) 
 35 வானவர் ஏற்றமும் 
 36 கார்பயில் கின்ற 
 37 எண்ணமில் தொல்லு 
 38 நேருதிர் என்றெதிர் 
 39 தண்ட மழுப்படை 
 40 அந்தர மாமுகி 
 41 வேலைய தன்னவி 
 42 சூழ்வரு தேரிடை 
 43 வரங்கெழு சூர்துணை 
 44 கட்புலன் நாசிக 
 45 தேரினர் ஓர்பலர் 
 46 துங்கமில் சூர்துணை 
 47 போர்ப்படை கொண்டு 
 48 நீள்வயிர் பேரி 
 49 ஆகிய தால்அமர் 
 50 ஆழியை யொத்து (வேறு) 
 51 இவ்வகை சேனைகள் 
 52 சேரலர் ஆவிகொள் (வேறு) 
 53 செய்ய கரத்தினர் 
 54 ஆவதொர் பாசறை 
 55 ஆயிர மான அகன் 
 56 நெஞ்சில் எவர்க்கும் 
 57 ஓங்கல் இனங்கள் 
 58 பாந்தள் புனைந்த 
 59 எண்டிசை மேதினி 
 60 தூக்கொரு பால்வலி 
 61 தண்ட மிதென்று 
 62 மாசறு நேமி வடாது 
 63 துங்கம தாகிய சூர் 
 64 அந்தமி லாவனி 
 65 அன்னதை ஓர்தலும் 
 66 தீட்டிய வேற்படை 
 67 தந்நிகர் அற்ற சயம் 
 68 ஆண்டகை மூர 
 69 என்றலும் வீரன் 
 70 நேர்முக மான 
 71 போதுறழ் அங்குலி 
 72 மிக்குறு தெய்வ 
 73 எண்மர் இலக்கர் 
 74 மேனிக ழாயிர 
 75 எறிந்தன பல்லி 
 76 ஆரும்வி யப்புறும் 
 77 ஆனதொர் காலையில் ஆள 
 78 கோடு புலம்பின 
 79 தேரொலி செய்தன 
 80 அந்த வேலையின் முரு (வேறு) 
 81 தண்டம் ஓச்சினர் 
 82 விரைகள் வீசிய 
 83 வரங்கள் சிந்தினர் 
 84 வருதி நீயென 
 85 கொலைசெ றிந்திடும் 
 86 வெற்புறழ் தகுவர் (வேறு) 
 87 செல்லுறழ் பகுவாய் 
 88 அங்கவன் செல்லும் 
 89 விட்டனன் மழையென (வேறு) 
 90 கூற்றுறழ் தசமுகன் 
 91 வீண்டது நோக்கி 
 92 மாலொடு கடவுளர் 
 93 நீக்கினன் கணிச்சி 
 94 சீலமில் தசமுகன் 
 95 பூங்கழல் புனைகழற் 
 96 விடுத்திடு கின்ற 
 97 ஆகமேல் அடைதலும் 
 98 பரந்திழி குருதிநீர் 
 99 ஐந்திரு தலையுடை 
 100 அவ்வழி இலக்கரில் 
 101 வெலற்கரும் வில்லு 
 102 ஆடியல் தானையான் 
 103 தன்முன் ஓடிய (வேறு) 
 104 தானை பட்டன 
 105 சொரிந்த காலையிற் 
 106 ஈறு செய்தில கணை 
 107 ஆய காலையில் துன்முக 
 108 மாற்று கின்றதெப் படை 
 109 கொதித்த துன்முகன் 
 110 ஆயி ரஞ்சரத் தாலவன் 
 111 அழுந்திடு வடிக்கணை (வேறு) 
 112 ஊறிய குருதியன் 
 113 சிந்தையின் வழிபடல் 
 114 ஆயின காலையில் 
 115 ஆங்கது கேட்டிடும் 
 116 ஓடினர் தம்மையும் 
 117 வீரரை அல்லரை 
 118 அந்நேர் காணா (வேறு) 
 119 நந்தா ஆற்றற் சிங்க 
 120 மட்டார் தொங்கற் 
 121 சொரியுங் காலைத் 
 122 அன்னோ அன்னோ 
 123 என்றார் பூதர் சீற்றம் 
 124 கைக்கொடு சாரத (வேறு) 
 125 கல்லகத் தொகுதிகள் 
 126 வெற்பின நிரத்தலு 
 127 போற்றலன் தன் 
 128 இன்றுகா றவுணரால் 
 129 செருவலி வீரர்கள் 
 130 வெதிர்படு சிலம்பி 
 131 மைம்மலை யிடை 
 132 பொற்றையின் மரங்களி 
 133 எறிந்திடு வரைகள் 
 134 ஆயின பல்லியல் 
 135 செடித்தலை எயினரில் 
 136 துன்னற் பட்ட குன்றெ (வேறு) 
 137 சீலம் புக்க பாரிடர் 
 138 பார்மேல் எற்றுஞ் 
 139 பற்றா நிற்குஞ் சில 
 140 புண்டரி கன்கட் 
 141 மாலெரி வைப்பிற் 
 142 சிங்கங் கொண்ட 
 143 மிதித்துக் கொல்லு 
 144 விள்ளா நிற்குஞ் 
 145 தாக்கிற் கொல்லும் 
 146 வாரா நிற்கும் பாரி 
 147 எழுவிற் கொல்லும் 
 148 கரத்திற் கொல்லு 
 149 தேர்மே லானோ 
 150 அற்றார் தாள்கள் 
 151 சொரியா நின்ற 
 152 கருவந் தெய்தும் 
 153 அந்நீ ராகிப் பூத 
 154 ஆடா நின்றான் இத்தி 
 155 துன்னா நின்ற 
 156 அவ்வேலை யன்னான் (வேறு) 
 157 என்றங்குரை செய்திடு 
 158 அன்னான்நகை செய்த 
 159 கூற்றானவன் ஏவவ 
 160 உறுகின்றசூ லப்படை 
 161 உய்த்தலும் அனைய (வேறு) 
 162 மாவலி சேர்தரு 
 163 செயிரறத் திருத்திய 
 164 தாக்கிய வேலையில் 
 165 மறந்தனன் தொல்லு 
 166 ஆரழன் முகத்தவன் 
 167 மூண்டமர் இயற்ற (வேறு) 
 168 மற்றவன் விடுத்த 
 169 நிலந்தனில் சுமாலி 
 170 பொடித்தலும் வயிர 
 171 தாளினால் உந்தி 
 172 ஆடிய தானை மன்ன 
 173 குரங்குளைக் குடு 
 174 செறிந்திடு கரமு 
 175 ஒருதனிக் கரத்தால் 
 176 பூதர்கள் இரிவு 
 177 பொழிந்திடு பகழி 
 178 எடுத்தனன் சிலவர் 
 179 இத்திற மடங்கல் 
 180 ஆளரி அனைய 
 181 அடல்பெறு புயத்து 
 182 வாங்கிய சிலையிற் 
 183 பரித்தொகை முழுது 
 184 தேரெனப் பட்ட வீரர் 
 185 பேரியின் ஒலியும் 
 186 மலைகளை அறுக்கும் 
 187 காழுறும் அவுணர் சென்னி 
 188 கரண்டம தான 
 189 இவ்வகை அவுணர் 
 190 சினத்தனர் இதழை 
 191 நூற்றுவர் ஒருங்கு 
 192 தொலைவுறும் அவுண 
 193 தேரொடு சிலைகள் 
 194 காட்புடைச் சிலை 
 195 வன்றிறல் அவுணன் 
 196 வார்ந்திடு கழற்கால் 
 197 வளைந்தனர் வீரன் 
 198 ஊறிலாத் தன்மை 
 199 அட்டிடு கின்ற வீரன் 
 200 கோளுண்ட அரி 
 201 என்னுடை மைந்தர் 
 202 பொன்றினர் தம்மை 
 203 மேவல ராகும் இன் 
 204 என்னஇத் திறங்கள் 
 205 பாகுநூல் உணர்ந்து 
 206 நேர்ந்திடு கின்ற 
 207 ஆதிதந் தருளும் 
 208 அல்லுறழ் கண்டன் 
 209 திண்டிறற் சேவகன் (வேறு) 
 210 உறுபடை உழப்பினை 
 211 நூற்றியற் குமரரை 
 212 உன்னுடை வன்மையும்-1 
 213 வானவர் சிறையினை 
 214 மூண்டதொல் விதி 
 215 என்பதை அரிமுகன் 
 216 விரைந்திடு செலவி 
 217 முருகன தேவலால் 
 218 ஏவிய தண்டினை 
 219 சிரம்படு கின்றதோர் 
 220 பொன்றிகழ் வடிக்கணை 
 221 காசினி எரிகிளர் 
 222 நெட்டிலைச் சூலவேல் 
 223 ஏவிய எல்லையில் எதி 
 224 இலக்கரும் நடுங்கினர் 
 225 கோள்கொண்ட பகழி (வேறு) 
 226 சூலம்போய் இற்றிட 
 227 அக்காலை வெள்ளி 
 228 எந்திரித்த இருக்கை 
 229 உய்ப்பதொரு படை 
 230 அற்பட்ட புலனுடை 
 231 தூண்டலுறு பரன் 
 232 தன்படை மீடலுஞ் (வேறு) 
 233 ஆற்றலிற் குறைவிலன் 
 234 அவன்பெரு முயற்சி 
 235 விடலுறு பகழியான் 
 236 தீயவன் ஆவியை 
 237 இத்திறம் இளையவன் 
 238 சாரதி தலையது தரை 
 239 விடலரும் திறலுடை 
 240 தோட்டுணை வாகை 
 241 தேரழிந் திடுதலும் 
 242 வெய்யவன் அங்கது 
 243 கருமணி வரைபுரை 
 244 பிடித்திடும் விற்களில் 
 245 வணக்கிய விற்களின் 
 246 தாள்களும் கரங்களும் 
 247 தருப்பயில் பாற்கடல் 
 248 மண்டல நிரந்தன 
 249 மருப்புயர் திசைக்கரி 
 250 மாறுபட் டவன்விடும் 
 251 எண்படும் அரிமுகன் 
 252 தாக்குறும் அரிமுகன் 
 253 மெய்ந்நெறி யுணர்கி 
 254 தீந்தொழில் அரிமுகன் 
 255 கொம்பொடு பேரியு 
 256 இத்திறம் அரிமுகன் 
 257 வாக்கிய சிலைதனில் 
 258 மாக்களின் இருந்தவர் 
 259 அவ்வ ழிப்பட நாணொ (வேறு) 
 260 பிரமர் எண்ணிலர் 
 261 மிக்க நேமியிற் புவனி 
 262 புறத்த ராமென மன்னு 
 263 அகழி யார்கலி நொச்சி 
 264 அள்ளல் செற்றிய அள 
 265 வில்லெ டுத்தது நின் 
 266 திரண்ட கையுளேன் 
 267 எமரி ருக்குறு மகேந்தி 
 268 என்னும் மாற்றங்கள் 
 269 சொற்ற மாத்திரத் 
 270 சீற்றம் மிக்கநம் இளை 
 271 நம்பி தொட்டிடு கணை 
 272 குராவ ணிந்திடு குமர 
 273 மாறில் வெஞ்சிலை 
 274 குருதி யாகத்தின் 
 275 அல்லி னோர்மதி 
 276 ஏறு தேரழிந் திடுத 
 277 வில்லி ழந்தனன் மான 
 278 ஏதி லானொருங் காயி 
 279 ஆயி ரஞ்சிலை ஒரு 
 280 தேவர் ஆர்ப்பையும் 
 281 தீயா ருக்கோ ரெல் (வேறு) 
 282 ஒட்டிப் போர்செய் 
 283 மறியா நிற்குந் தெண் 
 284 சேணா டுற்றோர் 
 285 ஆர்ப்பாய் உற்ற தெண் 
 286 ஆற்றான் மற்றிவ் வாறு 
 287 பல்லோ ராகிப் போர் 
 288 மேற்றான் எய்தி வீக் 
 289 தொன்னிலை உணர்வு (வேறு) 
 290 கதிபடர் கின்ற காலி 
 291 விழுமிய பூதர் யாரும் 
 292 ஓடினான் கொல்லோ 
 293 கேசரி முகன்இவ் 
 294 ஒற்றன துரையைக் 
 295 என்றனன் படரும் 
 296 அத்தகேள் பூத ரோடு 
 297 ஆண்டகை வரம்பு 
 298 என்னலும் நகைத்து 
 299 ஆறுமா முகத்து 
 300 இந்திரன் கவரி சாய் 
 301 நாயகன் குமரன் போர் 
 302 அடித்தனர் பறைகள் 
 303 மூவர்கள் முதல்வன் 
 304 ஆசறு பூதர் சூழ 
 305 பருப்புறும் எழுவும் 
 306 குந்தமும் மழுவுந் 
 307 இருதிறப் படைகள் 
 308 கண்டனன் அனை 
 309 ஆயிர முடியின் 
 310 வந்திடு சீற்றத் 
 311 அன்னதொர் எல்லை (வேறு) 
 312 ஈட்டுறு பூதரி ருங் 
 313 ஆயிர கோடியொ ரங் 
 314 மீனம தாக வியன் 
 315 அண்டமொ ராயிர 
 316 செப்பரும் வென்றி 
 317 தானவன் அங்கை 
 318 மண்ணிது அன்றெனி 
 319 வாய்க்கொளும் எல்லை 
 320 அந்தமில் சீயன் 
 321 சீயமு கங்கெழு 
 322 வெவ்விட மென்ன 
 323 களித்தவன் மடியுறு (வேறு) 
 324 ஆயிரம் வெள்ளமாம் 
 325 இத்திறம் நிகழ்ந்திட 
 326 எண்கெழு பூதரை 
 327 நேடிய ஒற்றுவர் 
 328 ஏதமில் அரிமுக 
 329 ஈங்கிது வினவியே 
 330 இவ்வரை நிகழ்ந்தன 
 331 என்னலும் அரியணை 
 332 கந்தனொ டரிமுகன் 
 333 சாற்றிய வுரைகொடு 
 334 பணையொலி கேட்ட 
 335 அம்புதி யாமென 
 336 தன்பெரு மந்திர 
 337 தாதவிழ் தார்முடித் 
 338 வருமித மென்றுமன் 
 339 இங்கிவன் நின்றிட 
 340 ஒருத்தனை யாகியே 
 341 செய்ய தாமரை வனங்க (வேறு) 
 342 வந்திடு கின்ற காலை (வேறு) 
 343 சூழ்தரும் அவுண வீரர் 
 344 ஆயிர கோடி ஞால 
 345 அப்பெரு நாணின் 
 346 மூரிவிற் கொண்ட 
 347 வாலுளை அலங்கு 
 348 கண்ணுதல் முதல் 
 349 உறைதரும் அளியன் 
 350 எங்கள்நா யகமா யுள்ள 
 351 ஈங்கெமர் தமையும் 
 352 இந்திர குமரன் தன் 
 353 கண்ணுதல் உனக்கு 
 354 கடம்பமர் கண்ணி 
 355 பொருதிறல் வயவர் 
 356 தாதவிழ் தருவின் 
 357 முனைகெழு சமரின் 
 358 என்றசொல் இறுக்கு 
 359 அருவிய னாக முள் 
 360 கற்றையங் கதிர்வேல் 
 361 உய்குறு கணத்தின் 
 362 அண்டம்விண் டது 
 363 ஒளித்திடு கின்ற 
 364 பேர்ந்திடும் உணர் (வேறு) 
 365 அறந்தவிர்ந் தொழு 
 366 அன்றரி முகத்தவன் 
 367 அன்னதொரு காலை (வேறு) 
 368 உந்தும் பகழி உறுதி 
 369 பாசத் தளையிற் படு 
 370 ஆங்கதுகா லத்தில் 
 371 என்று திகழ்வெற்பை 
 372 அந்த அமையத்தில் 
 373 நீக்கம் பெறாதுயிர் 
 374 தொக்கீர் அவுணன் 
 375 முந்தை உணர்வு 
 376 ஆங்காகும் எல்லை 
 377 அன்னதொ ரமைதி (வேறு) 
 378 ஈங்கிவன் ஒருமகன் 
 379 ஆழிமால் கடல்புரை 
 380 சுற்றிய வேலையின் 
 381 அங்கியின் வடிவின 
 382 மின்னினுஞ் சுடரின 
 383 சூலம் போல்வன (வேறு) 
 384 அறத்தை நல்கலின் 
 385 காற்றிற் செவ்விதிற் 
 386 ஒன்று தொட்டிடிற் 
 387 கார்பி ளந்திடும் 
 388 வரைகி ழிப்பதும் 
 389 தொடுநெ டுங்க 
 390 கரைகள் பட்டென 
 391 ஒப்புக் கொண்டிடா 
 392 செப்பு றத்தகும் 
 393 மூரி யண்டலர் யாக் 
 394 ஒண்டு ளிப்படு குருதி 
 395 புள்ளு லாவுவேல் 
 396 குமர நாயகன் தொடு 
 397 கங்க முற்றன கொடி 
 398 மீயு யர்ந்துசூழ் அண்ட 
 399 நின்ற தீயவன் தானு 
 400 அலைவ ளைந்தபாற் 
 401 சீய மாமுகன் செஞ்சி (வேறு) 
 402 ஆற்றல் மேதகும் 
 403 உந்து கோலையொ 
 404 பதகன் வாளிகள் 
 405 திருத்த குந்திறற் சீய 
 406 ஆர ழற்சினத் தாள 
 407 பாகு பட்ட பருவர 
 408 தேர ழிந்திடத் தீய 
 409 வீசு கின்ற வியன்கணை 
 410 அண்டலன் கொண்ட 
 411 கோலு மிழ்ந்த குனி 
 412 துன்ன லன்விடு சூல 
 413 கொண்ட வேற்கைக் 
 414 விடுத்த வாளி பொடி 
 415 சேர்த்து முன்னுறத் 
 416 ஒட்ட லன்தொட 
 417 அண்டர் நாயகன் ஆயிர 
 418 சுற்று பாசத் தொடர் 
 419 நாணற் றதுகண் டன (வேறு) 
 420 சிங்கத் திறலோன் 
 421 கொற்றங் கெழுவுற் 
 422 அற்றுப் புவிவீழ் தரு 
 423 ஓரா யிரம்வா ளிக 
 424 அன்பற் றவன்மொய் 
 425 கண்டான் இதுவிண் 
 426 உன்னும் பொழுத 
 427 உளைக்குங் கணை 
 428 மொய்யுந் துதவத் 
 429 மாண்டே வர்தமை 
 430 என்னலும் அதனை (வேறு) 
 431 படைப்பவன் குரவன் 
 432 மாயிரு நெடுங்கண் 
 433 அறுத்திடு தலைகள் 
 434 ஆர்த்திடு காலைச் 
 435 அத்திரங் காணா 
 436 திசைகளிற் போகும் 
 437 அகரம தாதி யான 
 438 தூவுடை நெடுவேல் 
 439 வஞ்சரை வஞ்சஞ் 
 440 தூயவன் விடுத்த 
 441 பாடுறு சிரத்தில் 
 442 மன்புரி அவுணர் 
 443 ஒன்னலன் தனது 
 444 அரண்டருங் கழலான் 
 445 நீளுறு பதலை சிந்தி 
 446 நாற்றிசை முகத்தி 
 447 ஐயன துங்கா ரத்தால் 
 448 குன்றினை எறிந்த வை 
 449 அங்கது கண்டு செவ் 
 450 இருதலை அயில்வேல் 
 451 விட்டிடு பிறங்கல் 
 452 வேலினால் எறியு மாறு 
 453 வெஞ்சின அவுணன் 
 454 விடுத்திடு குலிச மேகி 
 455 தூண்டா விடுகுலிசந் (வேறு) 
 456 அங்கப் பொழுதில் 
 457 பார்த்தார்இந் நீர்மை 
 458 என்னா யகன்அவ் 
 459 பாசறையின் கண்ணே 
 460 வெற்றிநெடு வேலோன் 
 461 ஆடல் இளையோன் 
 462 குன்றம் பிளந்த குமரே 
 463 வேயுற் றவர்சொல் வின 
 464 வண்ணச் சிகரம் வழுவு 
 465 மங்கு லெனவீழ்ந்து 
 466 என்னையோ என்றன் 
 467 அன்று மகவான் முத 
 468 உண்டுபோர் என் 
 469 பொன்னை நிலந்த 
 470 அண்டார் தமக்கோர் 
 471 உண்டிக் கடனும் 
 472 உற்ற துணைநீ 
 473 பொற்றைக் கயலி 
 474 என்னத் தனதண்டம் 
 475 இத்தன்மை மன்னன்  

13. சூரபன்மன் வதைப் படலம்

 1 கொற்ற வேற்படை பரி 
 2 சொன்ன காலையின் 
 3 வகுத்த காலையில் 
 4 முந்தை அண்டத்தின் 
 5 பூதம் யாவையும் 
 6 இனைய தன்மையால் அண்ட 
 7 ஆர்த்த ஓசையால் 
 8 கூடும் இப்பெருந் 
 9 பூத லந்தனில் அம்பர 
 10 மலர யன்பதம் மால் 
 11 மாறி லாதன தொல் 
 12 குறுமை யாமுயிர் 
 13 அஞ்சு பட்டிடு 
 14 அந்த மின்றியே 
 15 ஆன காலையில் ஒற்றர் 
 16 என்னும் எல்லையில் 
 17 நீற ணிந்தனன் 
 18 ஈசன் மாப்படை ஏனை 
 19 ஆங்க வெல்லையிற் 
 20 வாட்டு கேசரி 
 21 மண்ட லத்தினும் 
 22 முடியும் எல்லையில் 
 23 ஏழு நேமியும் இடை 
 24 தொழுத குந்திறல் 
 25 கண்ண கன்படை 
 26 அனைய தாகிய தேரி 
 27 பொழிந்த காலையில் 
 28 அங்கி யன்னபொற் 
 29 அண்ணல் மேவரு 
 30 தானவர் கோமகன் (வேறு) 
 31 ஞெலித்திடு பரவை 
 32 நேரியம் பரியதோர் 
 33 சேயின குஞ்சிகள் 
 34 வானினும் மண்ணி 
 35 சூரனி கத்தெழு 
 36 திண்டிறற் கரிகளில் 
 37 படைவகை திசை 
 38 வெம்பரி கரியுமிழ் 
 39 இவ்வகை தானைகள் 
 40 பூசலின் எல்லையில் 
 41 உரற்றிய கணமழை 
 42 அழுங்கினன் புரந்தரன் 
 43 ஆவதோர் காலையில் அரி 
 44 அந்தமி லாத அண்டம் (வேறு) 
 45 என்னலும் முறுவல் 
 46 உய்த்திடு கின்ற கால 
 47 மாறிலா அருக்கன் 
 48 இராயிர வெள்ள மாகு 
 49 தூர்த்திடு கின்ற காலை 
 50 ஆங்கது காலை தன்னில் ஆறி 
 51 தீயன புரியுஞ் சூரன் 
 52 வரத்தினிற் பெரியர் 
 53 மாகத்தின் வதிந்த 
 54 கூற்றெனும் நாமத் 
 55 வெங்கனல் சொரி 
 56 அங்கிமா முகத்தி 
 57 மதுவொடு கைட 
 58 அரன்படை பரித்தோர் 
 59 ஆனதொ ரவுண வெள் 
 60 ஓரண்டத் தவுணர் 
 61 ஒருவரே எம்மை 
 62 எல்லையில் ஆற்றல் 
 63 நாற்படை அவுணர் 
 64 நீடுறு திசையும் 
 65 மற்றது காலை தன்னில் மாபெ 
 66 அண்டர்கள் முதல்வன் 
 67 ஆண்டகை முருகன் 
 68 அடுதிறல் வலிபெற் 
 69 இந்திரன் இனைய 
 70 காலமாய்க் காலம் 
 71 குன்றுதொ றாடல் 
 72 பொன்னுரு வமைந்த 
 73 பாயிருங் கடலிற் 
 74 சூரனே முதலோர் 
 75 பாரிடர் சேனை யோடு 
 76 துய்யதோர் குமர 
 77 மாலிவை பலவுங் 
 78 அன்ன தன்மைகண் (வேறு) 
 79 முரிந்த காலையில் 
 80 சேர்பு தன்சிலை 
 81 மாக மேல்நிமிர் ஆயிர 
 82 காலை யங்கதில் 
 83 தண்டு நேமியுங் 
 84 பாரி டங்களின் படை 
 85 நாட்டம் மூன்றுடை 
 86 முக்கணன் உதவிய (வேறு) 
 87 மாசறு மறைகளின் 
 88 கொடிகளை அடுவன 
 89 பரவிய தருவினம் 
 90 செல்லுறு தாள்களும் 
 91 வட்டணை கொண்டி (வேறு) 
 92 பொன்னுல கெல்லை 
 93 மேதினி கீண்டு 
 94 மூவிரு செய்ய முக 
 95 ஆனனம் ஆறுள 
 96 வாளெழு வேல்பிற 
 97 மாசகல் வானக 
 98 அட்டிடு கின்றுழி 
 99 அடைந்தனர் விம்மி 
 100 அலமரு பாரிடர் 
 101 வள்ளல்ச ரம்பட 
 102 அண்டக டாகம 
 103 காற்றென அண்ட 
 104 அந்நெறி ஏகியிவ் 
 105 சூரன் எனப்படு 
 106 ஆர்த்தனர் தம்முன் 
 107 பரிந்தனர் நம்படை 
 108 தேற்றிடு கின்றுழி 
 109 சேயுரு வாகிய 
 110 ஆண்டகை மைந்த 
 111 அன்னது நின்றிட 
 112 தற்பமொ டின்னன 
 113 வளைந்திடு காலை 
 114 ஐயன்ம ருத்தினை (வேறு) 
 115 அட்டுறு நீப அல 
 116 மண்ணிடை சென்றிடு 
 117 சேயது காலை திற 
 118 பரிந்தன சூழ்ந்தவர் 
 119 பொய்கொலை ஆற் 
 120 ஒன்னலர் மீதின் 
 121 பரத்தினு மேதகு 
 122 வெவ்விச யப்படை 
 123 துய்யவன் வாளி துணி 
 124 காலொரு பாங்கர் 
 125 பல்லணம் அற்றன 
 126 மாழைகொள் வையம் 
 127 ஏறிய தேர்களும் 
 128 ஞாலமும் வானமும் 
 129 எறிபடை யாவையும் 
 130 முன்னுறு வார்கள் 
 131 சூலம தேகொல் 
 132 மழைத்திடு மெய் (வேறு) 
 133 முக்கணன் மாமகன் 
 134 அண்ணல் சரங்கள் 
 135 சூழுறு தானை 
 136 காடி யிழந்து கவந் 
 137 வீழுறு மாற்றலர் 
 138 பாதல எல்லை பர (வேறு) 
 139 மீனுடு வாக விள 
 140 மாசறு கூற்றனும் 
 141 பாலுறு கின்ற பணி 
 142 மட்டறு செம்புனல் 
 143 சிறைப்புற வுக்கருள் 
 144 ஆனதொ ரெல்லையில் அண் 
 145 அண்டம் ஈங்கிது (வேறு) 
 146 அறுத்து வெம்முனை 
 147 ஆண்டு சென்னெறி 
 148 நெற்றி நாட்டத்தின் 
 149 வெந்து நுண்டுகள் 
 150 பாறு லாவரு களே 
 151 ஆகும் எல்லையின் 
 152 மாற்றம் இத்திறம் 
 153 புக்க காலையில் அறுமுக 
 154 சிறந்த வான்மதி 
 155 உள்ளம் நொந்து 
 156 உடைப்பெ ரும்படை 
 157 வெம்பு ரைத்தொழி 
 158 ஆரும் நேரிலாப் 
 159 வளைத்த டங்கிரி 
 160 சிலையை வீசினர் 
 161 கண்டு மற்றதை 
 162 வீடி னார்களும் 
 163 பூதர் சாய்ந்துழி 
 164 சொரிந்த வெங்கணை 
 165 பரப்பின் ஈண்டிய 
 166 நூறு கோடிவெஞ் 
 167 வையம் வில்லுடன் 
 168 புரந்த னிற்செறி 
 169 பாய்ந்து திண்டிறல் மொய் 
 170 அங்கை கொண்டுசூர் 
 171 எறிந்த காலையில் விண் 
 172 அத்த மேல்கிரி 
 173 வனைக ருங்கழல் 
 174 புயலின் மேனியன் 
 175 வாரி யாலுல கழிந்தி 
 176 நீட்ட மிக்கதோர் 
 177 குணங்கொள் பேரொ 
 178 வான்ம றைத்தன 
 179 காற்றிற் செல்வன 
 180 பருமி தத்தன மேரு 
 181 துண்ட வெண்பிறை 
 182 உரைத்து ளார்க்கு 
 183 மடிந்தி டும்படி 
 184 அங்க வெல்லை அவு (வேறு) 
 185 ஆய காலை அறு 
 186 எங்கள் நாதன் ஏவிய 
 187 அறுத்த பின்னும் 
 188 சிந்து கின்ற செஞ்ச 
 189 பூழி செய்து பொள் 
 190 மாயை மைந்தன் மற் 
 191 விட்டதனை அத் (வேறு) 
 192 முராரியுத வுஞ்சுத 
 193 ஆர்த்தவன் விடுங்க 
 194 ஐயன்விடு வாளிகளை 
 195 முற்றிய அமர்த்தலை 
 196 தார்கெழுவு வேற்படை 
 197 ஆளரிதன் முன்னிள 
 198 நீடுசமர் இன்னணம் 
 199 ஆர்த்துவிறல் வால் 
 200 மறைத்தபக ழித்தொகை 
 201 தான வர்க்குத் தலை (வேறு) 
 202 கண்டு சிந்தை களி 
 203 கானு கம்படு கந்து 
 204 பாய்பெ ரும்புகழ் 
 205 போதம் அங்கதிற் 
 206 ஏவ லோடும் எரி 
 207 படியி லாதமர் பண்ண 
 208 சங்க மோடு தபனனு 
 209 மறலி ஆர்த்தனன் 
 210 ஆர்த்த ஓசைபோய் 
 211 மாறி லென்முன் 
 212 நன்று நன்றிது நான் 
 213 இருக்க மைந்தன் 
 214 மற்றிவ் வாறு வல 
 215 பாகன் தூண்டிய 
 216 சென்ற தேரொடு 
 217 வீசு கின்றுழி விண் 
 218 மற்றவை துணித்த (வேறு) 
 219 என்னலும் இறைஞ் 
 220 வையநெடு வான 
 221 கந்தன்மொழி வான 
 222 நின்றிடலும் வெவ் 
 223 காய்சின மிகுந்த 
 224 சுறுக்கொள மயிர் 
 225 விரைந்திரு வோர் (வேறு) 
 226 கறங்கினம் போல்வன 
 227 பாதல மூழ்குவ பாரி 
 228 எண்டிசை சூழும் 
 229 பெயர்ந்திடு தேருறு 
 230 முதிர்ந்திடு போரி 
 231 தேரிவை இரண்டு (வேறு) 
 232 மழுப்படை அநந்த 
 233 கூற்றுயிர் குடிக்கு 
 234 இத்திறந் திரிந்த 
 235 நாணுடை வரிவில் 
 236 துணிப்புறும் எல்லை 
 237 ஊழியின் முதல்வன் 
 238 அந்தமில் வன்மை சான்ற அவு 
 239 உட்டெளி வுற்றோர் 
 240 ஆங்கது காலை தன்னில் அறு 
 241 தன்னிணை தானே 
 242 இம்பரின் மலைந்த 
 243 விண்ணிடை நின்ற 
 244 ஆயிடை முருக வேள் 
 245 ஆறிரு தடந்தோள் வள்ளல் 
 246 மேருவின் சிகரம் 
 247 ஆற்றிடு கின்ற 
 248 கந்துக விசய மான் 
 249 மண்டமர் புரியும் 
 250 இறைத்தொழில் 
 251 காவலன் அண்ட 
 252 ஆர்த்திடு கின்ற 
 253 நீணுதல் விழியின் 
 254 காலமோ டுலகம் 
 255 ஆயின காலை தன் 
 256 அடலையின் நல 
 257 முற்படும் அனிக 
 258 பரப்பொடு மிடைந்த 
 259 மாட்சியின் உலவு 
 260 அந்தமில் தானை 
 261 திருத்தமிழ் மதுரை 
 262 வென்றியம் படை 
 263 ஆதிநா யகன்விட் 
 264 தூயதோர் குமரற் 
 265 ஐவகைப் படைகள் 
 266 சாற்றியித் தன்மை 
 267 விட்டிடு திகிரி 
 268 உண்ணிலா மாயை 
 269 சிறுநகை செய்து 
 270 மாயையின் உருவ 
 271 தூர்த்தலுந் தேரு 
 272 தொடர்ந்துதன் 
 273 இந்நிலை அவுணர் 
 274 ஆய காலை அயன் (வேறு) 
 275 வலங்கை வாளுடை 
 276 மாயை ஆற்றவும் 
 277 வாடி னானென 
 278 மாக மேல்நிமிர் மற்றை 
 279 என்ற காலையில் அங்கெ 
 280 வஞ்ச மேதகும் (வேறு) 
 281 ஓதி யாகியும் உணர் 
 282 ஈறி லாதமர் பரம 
 283 ஐயம் எய்தலிர் ஆயி 
 284 என்று மாயவன் கழ 
 285 வெந்தி றற்சமர் ஆற் 
 286 போந்திடு தன்மை (வேறு) 
 287 நாதனும் அதனை 
 288 ஆனதோர் காலை தன் 
 289 முருகவிழ் தொடை 
 290 முன்படை குமரன் 
 291 பின்னுறு துணை 
 292 மாயவள் தன்னை 
 293 அறிந்திடு மாயை 
 294 உறுபடை சுற்ற 
 295 பன்னிரு தடந்தோள் கொண்ட 
 296 நின்றிட அனைய 
 297 இவ்வகை உரைத்து 
 298 ஆவகை உவகை 
 299 இந்திர ஞாலந் தன் 
 300 விழுமிய மாய மான் 
 301 அக்காலையில் இரத (வேறு) 
 302 பரியின்தொகை 
 303 வடிவற்றுடல் அழி 
 304 மிண்டிக்கடி துயிர் 
 305 மாதண்டம்எ ழுத் 
 306 எழுந்தான்வயப் புலி 
 307 சூர்க்கின்றதொல் வடி 
 308 ஈடுற்றிடு சமரெல்லை 
 309 உய்ந்திவர் யாவரும் (வேறு) 
 310 பொற்றையி னோடு 
 311 மகிழ்ந்தனன் ஆர்த்த 
 312 உந்திநி ரப்புறும் உண் 
 313 ஓங்கிய சென்னி உயர் 
 314 வஞ்சன் இதந்திடு 
 315 பொன்னகர் வாழ்க்கை 
 316 ஊர்ந்திடும் ஊர்திகள் 
 317 கிள்ளை புறாமயில் 
 318 அங்கது நோக்கி அட 
 319 இலக்கரும் எண்மரும் 
 320 வென்றி கொண்ட (வேறு) 
 321 ஆன காலையில் அரிமுகன் 
 322 எந்தை நீயிவண் 
 323 கொற்ற வீரர்கள் 
 324 விடுத்த காலையில் விடா 
 325 தீங்க னற்பெருங் 
 326 விறலு டைப்பஃ றா 
 327 அங்கை யிற்கொடு 
 328 விடுத்த காலையில் கட் 
 329 இன்ன தன்மையால் 
 330 முந்து வெய்யசூர்ப் 
 331 அரிமு கத்தவன் 
 332 தன்மை அங்கவை 
 333 கண்ட கன்படை 
 334 அழுந்தும் ஆரிருள் 
 335 அனைய தன்மையின் 
 336 கொச்ச கத்தியற் 
 337 உரைத்த காலை 
 338 கையர் தன்மை 
 339 நிமலன் அவ்வழி 
 340 சூரி டத்துறு சூழ் 
 341 கண்டு சீறியோர் 
 342 விடுந்த னிக்கணை 
 343 துன்னி வெஞ்சரம் 
 344 வெந்திறல் நெடு (வேறு) 
 345 முப்புரம் முடித்தவன் 
 346 குதித்தனர் புடவியில் 
 347 ஆவதோர் காலையில் அகி 
 348 தொல்லையில் வரம் 
 349 ஆண்டது வினவுறா 
 350 அண்டம தடைந்ததேர் 
 351 அன்னது காண்டலும் 
 352 மாசறு கங்கைதன் 
 353 கையனும் அத்துணை 
 354 பொருந்தலன் கணை 
 355 கண்டிடு முருகவேள் 
 356 கைச்சிலை முரிய (வேறு) 
 357 தூண்டிய அரிமான் 
 358 அன்னது பொழுது 
 359 நீடிய சூலஞ் செல்ல 
 360 அண்ணலும் அதனை 
 361 நடத்தலும் முகமா 
 362 விட்டிடு கின்ற எல்லை 
 363 முத்தலைப் படை 
 364 ஆண்டது காலை 
 365 என்னலும் எந்தை 
 366 ஊர்திய திறந்து 
 367 தேரொடு படையை 
 368 என்றிவை மனத்தி 
 369 கறையடித் தந்தி 
 370 மண்ணிடை வரைப்பு 
 371 அடித்திடுஞ் சிறகர் 
 372 சுற்றிடுங் குமரன் தே 
 373 இத்திறம் அவுணர் 
 374 எறித்தரு சுடர்வேல் 
 375 நெறித்திகழ் பகழி 
 376 வேலைகள் எல்லை 
 377 சூரன்மற் றினைய 
 378 இந்திரன் அனைய காலை-1 
 379 நின்றிடு மஞ்ஞை 
 380 ஐயகேள் அமர 
 381 அல்லல்செய் தெமரை 
 382 என்னலும் உளத்திற் 
 383 ஆறுமா முகத்தெம் 
 384 ஆகிய பொழுது 
 385 நிறங்கிளர் பசலை 
 386 இத்திறம் பொரு 
 387 அச்செயல் முருகன் 
 388 விட்டிடு கின்ற வாளி 
 389 திரிந்திடு கின்ற 
 390 அத்தகும் எல்லை தன் 
 391 வருவது நிமலன் 
 392 தாரார் வாகை சூடிய (வேறு) 
 393 ஏழுட் பட்ட ஆழ் 
 394 ஆறார் சென்னிப் 
 395 நெடுவா னத்தின் 
 396 ஒற்றைச் செவ்வே 
 397 வளையா வெஞ்சூர் 
 398 காணா வெய்யோன் 
 399 நேரான் மாயத் 
 400 அவ்வா றாக வாளி 
 401 தண்டா தார்க்கும் 
 402 குலவுங் காலைக் 
 403 உய்க்குங் காலத் 
 404 வண்டு லாவரு (வேறு) 
 405 ஆங்க வெல்லையில் 
 406 ஆய்ந்து வாளியொ 
 407 அவ்வ யிற்கணை 
 408 கூற்றம் அன்ன 
 409 இன்ன தன்மையில் ஈரிரு 
 410 ஓவாஇயல் புரிமூவரில் (வேறு) 
 411 பேயாமென ஒரு 
 412 ஒருசார்விட மென 
 413 தொக்கார்பல படை 
 414 கரியின்முகத் துணை 
 415 எல்லோன்றனை வெகு 
 416 இத்தன்மையில் அவுண 
 417 அங்கதன் நிலைமை (வேறு) 
 418 தெவ்வடு பகழி 
 419 விட்டிடு சிலீமு கங் 
 420 உடல்சின மோடு 
 421 வெம்புய லிடையில் 
 422 கூறிமற் றினைய 
 423 உள்ளடி வரைகள் 
 424 அடிதிரள் கணைக்கால் 
 425 இருப்பினில் நாகர் 
 426 மெல்லிதழ் அனைய 
 427 கருணைகொள் விழி 
 428 செஞ்சுடர் அநந்த 
 429 அண்டர்கள் யாரும் 
 430 இறுதியும் முதலும் 
 431 எண்ணிலா அவுணர் 
 432 திண்டிறல் உடையேன் 
 433 கோலமா மஞ்ஞை 
 434 ஒற்றென முன்னம் 
 435 மீயுயர் வடிவங் 
 436 அண்டர்கள் முனிவர் 
 437 சீர்க்கும ரேசன் 
 438 நேரில னாகி ஈண்டே 
 439 ஆயிர கோடி காமர் 
 440 இங்கென துயிர்போல் 
 441 அண்ணலார் குமரன் 
 442 திருகிய வெகுளி 
 443 போயின அகந்தை 
 444 சூழுதல் வேண்டு 
 445 ஒன்னலர் பொருட்டா 
 446 ஏடவிழ் அலங்கல் மார் 
 447 ஏதமில் அமரர் 
 448 ஒன்றொரு முதல் 
 449 வானுளோர் சிறை 
 450 என்னஇத் தகை 
 451 காரண னாகித் தானே 
 452 அத்தகு காலை தானே 
 453 பிணிமுகம் உயர்த்து 
 454 சேயுரு வமைந்த 
 455 குன்றினை எறிந்த வே 
 456 ஆயது துணிவாக் 
 457 தெண்டிரை நேமி தன் 
 458 அத்துணை அவுணர் 
 459 ஆடியல் கொண்ட சூரன் 
 460 நண்ணினர்க் கினி 
 461 தேவர்கள் தேவே 
 462 கங்குலின் எழுந்த 
 463 தேற்றலை போலு 
 464 அங்கவர் மொழியும் 
 465 ஏயென முருகன் 
 466 அன்னவன் தனது மாய 
 467 வாரிதி வளாகந் 
 468 வன்னியின் அலங்கல் 
 469 மாசறு ககன கூட 
 470 ஒராயிர நூற தென் 
 471 நெடுங்கலை முயல் 
 472 மிக்குயர் உவணம் 
 473 காலெனு மொய்ம்பன் 
 474 அத்தியின் அரசு பேர 
 475 நிலமிசை இனைய 
 476 பைவிரி பாந்தட் 
 477 இடிந்தன சரிந்த 
 478 தாரகை உதிர்ந்த 
 479 ஏற்றமில் சுவர்க்க 
 480 தெண்டிரை நடுவண் 
 481 தேயுவின் எடுத்த 
 482 வயிர்த்திடு நிலைமை 
 483 மாறமர் உழந்து 
 484 வேதனை அகத்த 
 485 மண்டல நிலத்தின் 
 486 பற்றிய ஞெகிழி 
 487 விடம்பிடித் தமலன் 
 488 ஆடல்வேல் எறித 
 489 கிள்ளையின் வதனம் 
 490 செங்கதிர் அயில்வாள் 
 491 புங்கவர் வழுத்திச் 
 492 தாவடி நெடுவேல் 
 493 மணிகிளர் வரைய 
 494 ஆட்படு நெறியிற் 
 495 மருள்கெழு புள்ளே 
 496 தீயவை புரிந்தா 
 497 அக்கணம் எம்பிரான் 
 498 செந்நிறங் கெழீஇய 
 499 சீர்திகழ் குமர மூர்த்தி 
 500 தடக்கடல் உடைய 
 501 படத்தினின் உலகம் 
 502 பாரொடு விரிஞ்சன் 
 503 வெயில்விடும் அநந்த 
 504 நேமிகள் ஏழும் ஒன் 
 505 புக்குள குமர மூர்த்தி 
 506 வள்ளலை வணங்கி 
 507 வீசுறு சுடர்வேல் ஐயன்  

14. தேவர்கள் போற்று படலம்

 1 நேரொரு சிறிதும் 
 2 ஆர்த்தனர் எழுந்து 
 3 கார்தடிந்து துய்க்கு (வேறு) 
 4 மாறுமுகங் கொண்டு 
 5 நீதி முறையதனில் 
 6 மன்ற அவுணர் 
 7 செய்யும்அவ னும்புல 
 8 ஈண்டே எமரு 
 9 என்னா இயம்பி எவரு  

15. இரணியன் புலம்புறு படலம்

 1 அதுநிகழ்ந் துழியக 
 2 காவல் மன்னவன் 
 3 எவ்வெ வர்க்கும்மே 
 4 மான்கி ளர்ந்தன 
 5 செல்லல் போதுமென் 
 6 இந்த வாறிவர் அங்கி 
 7 நன்றென் பதை (வேறு) 
 8 அன்புடையன் கொல் 
 9 மாற்றார் வலிகண்டு 
 10 கையார் அழலேந்து 
 11 நில்லா உடலை 
 12 அத்திர நேர்கூறும் 
 13 ஆழியான் வேதன் 
 14 ஓகையால் அண்ட 
 15 மேற்றான் விளையும் 
 16 மாறுற்றி டாத்தொல் 
 17 பிள்ளைப் பிறைபு 
 18 பொங்குற்ற சீற்றம் 
 19 என்று கனகன் இரங்கி 
 20 புக்க கனகன் புலர் 
 21 தாக்கிச் சமர்மலை  

16. மீட்சிப் படலம்

 1 மற்றது காலத்து 
 2 கேட்டி இதுவீர 
 3 குன்றம் எறிந்த 
 4 மீது படுதிண்டோள் 
 5 செல்லும் விறலோன் 
 6 செங்கை குவித்தே 
 7 வம்மின்கள் வம்மி 
 8 என்றாங் கிசைப்ப 
 9 நுணங்கு நூலுடை (வேறு) 
 10 குன்றெ றிந்தவன் 
 11 கந்தன் இம்மொழி 
 12 கண்ட னன்தொழு 
 13 செற்ற மேதகு மவு 
 14 முஞ்சு தானைக 
 15 கருணை யங்கட 
 16 என்ற மாத்திரைச் 
 17 ஆன காலையில் அறுமுகன் 
 18 கலங்கல் கொண்டிடு 
 19 கேக யத்தின்நின் 
 20 ஈண்டிது நிகழ்ந்த (வேறு) 
 21 வேலையின் நடுவு 
 22 அன்னதொரு போழ்து (வேறு) 
 23 என்றுரைசெய் காலை 
 24 எந்தையுமை தேர்ந்தி 
 25 எஞ்சலில் அருச்ச 
 26 நீண்டவருள் செய்தி 
 27 ஒன்றினி அளிப்பது 
 28 மலரய னாதியாம் (வேறு) 
 29 கங்குலுந் தாரகா 
 30 குணதிசை அமர்புரி 
 31 அப்பொழு தவ்விடை 
 32 ஆமயம் முதலிய 
 33 முழுதொருங் குணர்  

 1. ஏமகூடப் படலம்   2. வரவுகேள்விப் படலம்   3. முதனாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம் 
 4. இரண்டாநாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம்   5. மூன்றாநாட் பானுகோபன் யுத்தப் படலம்   6. நகர்புகு படலம் 
 7. இரணியன்யுத்தப் படலம்   8. அக்கினிமுகாசுரன் வதைப் படலம்   9. மூவாயிரர் வதைப் படலம் 
 10. தருமகோபன் வதைப் படலம்   11. பானுகோபன் வதைப் படலம்   12. சிங்கமுகாசுரன் வதைப் படலம் 
 13. சூரபன்மன் வதைப் படலம்   14. தேவர்கள் போற்று படலம்   15. இரணியன் புலம்புறு படலம் 
 16. மீட்சிப் படலம் 


 கந்த புராணம் - யுத்த காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - yuththa kANdam - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]