Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - மகேந்திர காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - MahEndhira kANdam - Index of verses

 

 1. வீரவாகு கந்தமாதனஞ் செல் படலம்   2. கடல்பாய் படலம்   3. வீரசிங்கன் வதைப் படலம் 
 4. இலங்கை வீழ் படலம்   5. அதிவீரன்வதைப் படலம்   6. மகேந்திரஞ் செல் படலம் 
 7. கயமுகன் வதைப் படலம்   8. நகர்புகு படலம்   9. சயந்தன் புலம்புறு படலம் 
 10. சயந்தன் கனவுகாண் படலம்   11. வீரவாகு சயந்தனைத் தேற்று படலம்   12. அவைபுகு படலம் 
 13. சதமுகன் வதைப் படலம்   14. காவலாளர் வதைப் படலம்   15. நகரழி படலம் 
 16. சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம்   17. வச்சிரவாகு வதைப் படலம்   18. யாளிமுகன் வதைப் படலம் 
 19. வீரவாகு மீட்சிப் படலம்   20. சூரன் நகர்புரி படலம்   21. சூரன் அமைச்சியற் படலம் 


 

1. வீரவாகு கந்தமாதனஞ் செல் படலம்

 1 விரிஞ்சன்மால் தேவ 
 2 இந்திர னாதி யான 
 3 நான்முக னாதி 
 4 இற்றிது துணிபா 
 5 தூண்டுநம் மொற்ற 
 6 வடித்தசெங் கதிர் 
 7 கடலுடைக் கடுவை 
 8 என்றலுங் குமர 
 9 மெல்லென உலவை 
 10 சதுர்முகன் இனைய 
 11 மயேந்திர மூதூ 
 12 அம்மொழி மறுத்து 
 13 வெந்திறல் அவுணர் 
 14 கூர்ந்திடு குலிச 
 15 அவ்வழி யமரர் 
 16 நீயிர்கள் யாருங் 
 17 என்றலும் வியந்து 
 18 அலங்கலந் திரை 
 19 புஞ்சமார் தமால 
 20 கடுங்கலி மான்தேர் 
 21 உண்ணிறை புள்ளும் 
 22 அடல்கெழு திண் 
 23 அறைகழல் அண்ண 
 24 மழையுடைக் கடமா 
 25 நன்றிகொள் பரிதிப் 
 26 வலமிகு மொய்ம் 
 27 மாசிருள் செறியு 
 29 அனையதோர் சிமை 
 30 வரைமிசை நின்ற 
 31 பொன்பொலி அலங் 
 32 ஆண்டகை நெடு 
 33 விண்ணவர் உய்த்த 
 34 கன்றிய வரிவிற் 
 35 ஆளரி அன்னோன் 
 36 அந்தமில் வலியோன் 
 37 பதுமநேர் கண்ணன் 
 38 எண்டிசை முழுதும் 
 39 ஆணமில் சிந்தை 
 40 விண்ணுலாம் புரிசை 
 41 விஞ்சையர் இயக்கர் 
 42 கோளியல் கருடர் 
 43 ஆதியங் குமரன் தூதன் 
 44 தேன்றிகழ் தெரியல் 
 45 புண்டர நீற்று 
 46 வீரமா மகேந்தி 
 47 ஒலிகழல் வீர வாகு 
 48 தேவர்கள் முனிவர் 
 49 ஆவதோர் காலை எந்தை 
 50 ஆண்டகை தொழு 
 51 மீதுகொள் பொடி 
 52 அவ்வகை நிகழ 
 53 கிரிமிசை நின்ற  

2. கடல்பாய் படலம்

 1 அழுங்கிய கழற்கால் 
 2 வீரனங் கெழலும் 
 3 விரைந்துவான் வழி 
 4 பெருமிடல் பூண்ட 
 5 விரைசெறி நீப 
 6 விடைத்தனி யாற்ற 
 7 பாசிழை அலங்கல் 
 8 பூஞ்சிலம் பரற்று 
 9 உறைபுகு நெடிய 
 10 அண்ணலங் காளை 
 11 வெள்வரைக் குவ 
 12 நாயகன் தூதன் 
 13 காழ்தரு தடக்கை 
 14 காமரு நயக்கு 
 15 விண்ணவர் யாரு 
 16 தரைதனை அலை 
 17 இமிழ்தரு தரங்க 
 18 சேண்டொடர் உலகு 
 19 பொலங்கழல் வீர  

3. வீரசிங்கன் வதைப் படலம்

 1 அன்னதோர் வேலை முன்ன 
 2 ஆனதோர் மிக்க 
 3 உற்றதோர் வீர 
 4 உண்குவன் இவன் 
 5 சென்றிடு வீர 
 6 பொன்னியல் திண் 
 7 திறன்மிகு சிங்கன் 
 8 என்றலும் அரிய 
 9 வேலினை விடுப்பர் 
 10 கிளர்ந்தெழு பரிதி 
 11 அரக்குருக் கொண்ட 
 12 பனிபடர் குழுமல் 
 13 உறைந்தன குருதி 
 14 வெள்ளநூ றவுணர் 
 15 போதலும் வீர சிங்க 
 16 ஆர்த்தலும் மடங்க 
 17 சென்றுதன் மணி  

4. இலங்கை வீழ் படலம்

 1 மலங்கொடு சுறவு 
 2 நெடுவரை தன்னை 
 3 வைப்புறு மகேந்திர (வேறு) 
 4 தந்திமுக மாமத 
 5 ஆடல்கெழு மொய் 
 6 மாமறைகள் தம்மை 
 7 தொல்லைதனில் 
 8 சிந்துவின் அகன் 
 9 உலங்கொள்புய வீர 
 10 இலங்கையிது பான் 
 11 அற்றமுறு தானவர் 
 12 கையதனை ஈர்ப்ப 
 13 அத்தனொடி யாயை 
 14 உற்றசில தான 
 15 தானவர்க ளோர் 
 16 சீர்த்திகொள் இலங்கை 
 17 மீனொருகை பற்றி 
 18 திண்டிறல் வலம் 
 19 கட்டழல் விழி 
 20 ஏற்றபுனல் ஊடு 
 21 இல்லிவ ரெனப்பிற 
 22 தீமைபுரி மால் 
 23 மாற்றறு சுறா 
 24 சிந்துவதன் மீதி 
 25 பீடுசெறி தங்கண 
 26 சேண்டொடர் இல 
 27 காரவுணர் மாதர் 
 28 ஆசுறு மரைத்து 


 

5. அதிவீரன்வதைப் படலம்

 1 அன்னதொர் பான் 
 2 தனது புரங்கடல் 
 3 சுந்தர மேவரு 
 4 ஆயவர் என்னினும் 
 5 மூவரும் இச்செயல் 
 6 மாதிர மேலவர் 
 7 தவ்வற ஈண்டமர் 
 8 ஆதலின் அன்னவர் 
 9 காய மொடுங்கு 
 10 தந்தை யுறாது 
 11 மன்னவன் ஈது 
 12 இனைந்ததி வீர 
 13 ஒல்லொலி சேரு 
 14 என்றதி வீரன் 
 15 விடலைதிரு முன்ன (வேறு) 
 16 விழுந்திடும் இலங்கை 
 17 கண்டனன் வெகுண் 
 18 என்றுமொழி யாவி 
 19 ஆனபொழு தத்தினில் அவ 
 20 அற்றன சிரத்தொ 
 21 பங்கிசெறி செந்த 
 22 அற்றமகல் வீரன் 
 23 தன்படை விளிந்து 
 24 சொல்லும்அதி வீரன் 
 25 உய்த்ததொரு கூர 
 26 கண்டமுற ஞாங்க 
 27 விட்ட காலையத் தண் (வேறு) 
 28 வேறொர் முத்தலை 
 29 இறுத்த காலையில் 
 30 கறங்கி னிற்பெரு 
 31 ஏதி யிங்கிது நான் 
 32 நன்று நன்றுநின் 
 33 என்ன ஒன்னலன் 
 34 சென்னி நாடுவர் 
 35 இணங்கு நீரவர் 
 36 போத மின்னதில் 
 37 இடை புகுந்ததி  

6. மகேந்திரஞ் செல் படலம்

 1 வீர வாகுநின்ற 
 2 எழுந்து வான்வழி 
 3 வார்த்த யங்கிய 
 4 எள்ளு நீரரை 
 5 கந்த ரந்தவழ் 
 6 இன்ன தாகிய இலங்கை 
 7 நெற்றி நாட்டத்து 
 8 சேர லாரமர் மகே 
 9 கரிக ளாயிரம் 
 10 பகுதி கொண்டிடு தானை 
 11 ஈண்டு செல்லினி 
 12 வந்த வந்ததோர் 
 13 எல்லை யில்பகல் 
 14 உய்த்த மைந்தர்கள் 
 15 ஏவ ரும்வெல 
 16 அன்ன வன்றனை மால 
 17 தொலைந்து போகி 
 18 மற்றிந் நீர்மையிற் பற்பக 
 19 போத நாயகன் 
 20 இம்பர் சூரொடு 
 21 ஆத லால்அம 
 22 இப்பால் வாய்தலின் (வேறு) 
 23 என்னா உன்னி 
 24 மேதிக் கண்ணவன் 
 25 திருவுந் தும்வட 
 26 வண்டார் செற்றிய 
 27 ஆண்டங் குற்ற 
 28 நின்றிப் பாற்படல் 


 

7. கயமுகன் வதைப் படலம்

 1 ஏகா நிற்புழி 
 2 நூற்றுப் பத்து 
 3 பொன்னார் ஏம 
 4 கருமே கங்கள் 
 5 மஞ்சார் வேழம் 
 6 காசைப் போது 
 7 வாணாள் அஃகினன் 
 8 மிக்கார் காவல் 
 9 வறியா ராகி 
 10 மூண்டே குற்ற 
 11 சூராள் கின்றதொர் 
 12 தொடுநே மிக்கடல் 
 13 திருத்தங் கண்ண 
 14 ஆலா லத்தை 
 15 சுற்றா நின்றனை 
 16 சிறையிற் பட்டுழல் 
 17 விண்டோ யுங்கனல் 
 18 முன்னந் நம்பணி 
 19 கொல்லா நிற்பதொர் 
 20 வன்றாள் கொண்ட 
 21 ஓவா திவ்வகை 
 22 வானோர் அஞ்ச 
 23 விண்டோய் மேனி 
 24 வேழத் தோன் 
 25 பொடியுங் காலெ 
 26 பறியா நின்ற 
 27 பத்தாம் நூறு 
 28 துண்ணென் றேக 
 29 பாடார் பல்கிரி 
 30 கேடாய் மன்னர் 
 31 வேறா கும்பல 
 32 வரைவீழ் பூம்பு 
 33 பேசுஞ் சீரிவை 
 34 சுடர்ப்பெ ருங்க (வேறு) 
 35 நிற்கு மெல்லையின் வெங் 
 36 மறுவரை யாத (வேறு) 
 37 தெளிதரு வீரன் 
 38 மட்பகை வினை 
 39 விறல்கெழு புயத்தி 
 40 கண்டுவிம் மிதத்த 
 41 மத்தவெங் கயமா 
 42 காயெரி கலுழும் 
 43 அறுத்தலுங் கவன்று 
 44 செற்றமால் கரியின் 
 45 கொலைகெழு தறு 
 46 பாணிகள் இழந்து 
 47 ஐயன தொற்றன் 
 48 உதைத்திடு கின்ற 
 49 அவ்வியல் கண்டு 
 50 சென்றிடல் வீரன் 
 51 ஆரணந் தனக்கு 
 52 எப்பெரு வாயில் 
 53 கூற்றினை உறழும் 
 54 நொய்யதோர் அணு 
 55 நுணுகுதன் னுணர்  

8. நகர்புகு படலம்

 1 அண்டம் யாவையும் எழு 
 2 எந்தை முன்னரே 
 3 இயலும் ஐம்பெரு 
 4 அண்டம் ஆயிரத் தெட்டி 
 5 இணையில் இவ்விடை 
 6 உரையின் மிக்க 
 7 மண்கொள் ஆயிர 
 8 உரைசெய் ஆயிர 
 9 அரண்ட ருங்கழற் சூர 
 10 கரிகள் சேவகம் 
 11 இவுளி வாயினும் 
 12 வளமை மேதகும் 
 13 புரந்த ரன்றன 
 14 பொன்பு லப்படு 
 15 கறைப டைத்த 
 16 ஐய பூழியும் ஆரகி 
 17 அள்ளல் வேலை 
 18 கழிந்த சீர்த்தி 
 19 ஏற்கும் நேமிசூழ் 
 20 மறக்கொ டுந்தொ 
 21 துங்க மிக்கசூர் 
 22 மாணி லைப்படும் 
 23 நூறி யோசனை 
 24 அடல்மி குத்திடு 
 25 மேலு லாவிய படி 
 26 அணிகு லாய 
 27 இயல்ப டைத்த 
 28 வளனி யன்றிடு 
 29 துய்ய வாலரி 
 30 துப்பு றுத்தன 
 31 பூணும் ஆரமு 
 32 துன்று தானவர் 
 33 மாறி லாதசூர் 
 34 மாட மீதமர் 
 35 வன்ன மாடமேல் 
 36 முழங்கு வானதி 
 37 ஈண்டை மாளிகை 
 38 நீடு மாளிகை 
 39 பொங்கு மாமணி 
 40 கண்டு வந்தனை 
 41 அஞ்சி லோதியர் 
 42 பொருளில் மாளி 
 43 மேனி லந்தனின் 
 44 கலதி யாகிய 
 45 ஐந்த வாகிய 
 46 மீது போகிய 
 47 மேதாவி கொண்ட (வேறு) 
 48 தேசுற்ற மாடமுறை 
 49 பால்கொண்ட தெண் 
 50 குழலின் ஓதையும் (வேறு) 
 51 மதனி ழுக்குறு 
 52 அளப்பில் வேட்கை 
 53 குருளை மான்பிணி 
 54 விழைவு மாற்றி 
 55 குழவி வான்மதி 
 56 கங்கை யூண்ப 
 57 வில்லி யற்றுவோர் 
 58 நாடி மேலெழ 
 59 கன்னல் மாண்பயன் 
 60 அட்ட தேறலும் 
 61 திலக வாணுதல் 
 62 கொய்த லர்ந்த 
 63 சுந்த ரங்கெழு 
 64 கழக மீதுமுன் 
 65 கள்ளின் ஆற்றலா 
 66 உரத்தின் முன்ன 
 67 தேவி மார்பலர் 
 68 நெருக்கு பூண்முலை இய 
 69 கந்த மானபல் 
 70 பொன்னின் அன்ன 
 71 பண்டு வேட்டவர் 
 72 தக்க மெல்லடி 
 73 பாட்ட மைந்திடு 
 74 சுற்று விட்டலர் 
 75 அகன்ற கொண்கரை 
 76 மங்கை மார்சிலர் 
 77 மறிகொள் சோரி 
 78 அலங்கல் வேல் 
 79 புரசை வெங்கரி 
 80 கள்ளு றைத்திடு 
 81 அறுகு வெம்புலி 
 82 மஞ்சு லாவரு 
 83 எற்றி முன்செலும் 
 84 மண்ப டைத்திடு 
 85 வரம்பில் கட்புல 
 86 கழியும் இந்நகர் 
 87 வாழ்வின் மேதகு 
 88 ஆயி ரம்பதி னாயிரங் 
 89 பொய்த்தல் இன்றி 
 90 முன்ன வர்க்குமுன் னாகி 
 91 இனைத்த வாகிய 
 92 அம்பு யாசனன் 
 93 என்று முன்னியே 
 94 வனைந்த மாளிகை 
 95 வான மாநெறி 
 96 பாய்ந்து செஞ்சுடர் 
 97 உச்சி யையிரண் 
 98 உரிய மந்திர 
 99 கறைய டித்தொகை  

9. சயந்தன் புலம்புறு படலம்

 1 பரஞ்சுடர் நெடுங்க 
 2 வாலிதாம் அமரர் 
 3 மழைபுரை அவுணர் 
 4 வென்றிவில் லிய 
 5 இயற்படு மானமும் 
 6 அண்டருஞ் சிறை 
 7 தணிப்பரும் வெஞ்சி 
 8 தேவியல் மரகத 
 9 வியலுகம் நூறுடன் 
 10 நெஞ்சழி துன்பிடை 
 11 இலங்கிய மரகத 
 12 சுந்தர மரகத 
 13 முழுதுறு தன்றுயர் 
 14 இந்திரன் சசியொ 
 15 ஐந்தரு நீழலை 
 16 தன்னிணை இல்ல 
 17 ஈண்டையில் அவுணர் 
 18 ஏயின துறக்க 
 19 அண்டர்கள் ஒரு 
 20 சீகரம் மிக்கசூர் 
 21 பொருந்தலர் கண் 
 22 மாண்கிளர் சூரபன் 
 23 அன்புடை யம்மனை 
 24 பொன்னகர் கரிந்த 
 25 பன்னெடு மாயை 
 26 ஆற்றருஞ் செல்ல 
 27 தீங்கதிர்ப் பகை 
 28 பிறப்புறு வைகலை 
 29 தாவறு தொன்ன 
 30 துப்புறழ் சடை 
 31 மட்டறு வெறுக்கை 
 32 மாற்றலன் இவ்வுயிர் 
 33 துறந்ததோ பேர 
 34 கூடலர் வருத்த 
 35 அந்தியின் மறை 
 36 மெய்யுயிர் அகன்றி 
 37 சொல்லுவ தென் 
 38 ஆவியும் உலகமும் 
 39 பெறலருந் திருவெ 
 40 நூறொடர் கேள்வியோர் 
 41 இத்திறம் அளப்பில 
 42 கண்டகன் உதா 
 43 ஆயதோர் காப்பி 
 44 மன்னா நங்கோன் (வேறு) 
 45 என்னுங் காலை 
 46 விண்டோய் மன்னன் 
 47 சொற்றார் இவ்வா 
 48 வென்னஞ் சென்ன 
 49 கண்டந் துண்ட 
 50 இத்தன் மைத்தா 
 51 சீற்றத் துப்போர் 
 52 நெஞ்சினில் வால 
 53 மாடே சூழ்வார் 
 54 அந்தா வாள 
 55 வீவார் பின்னாள் 
 56 இன்னோர் யாரும் 
 57 அத்தகைய காவல் (வேறு) 
 58 வந்திப்பவர் பவ 
 59 கைந்நாகத் துக்கு 
 60 கங்கை முடித்தா 
 61 பாசங்கொண் டாவி 
 62 நாரா யணனும் 
 63 சீற்றம் விளைத்து 
 64 ஏங்கி அமரர் 
 65 ஞாலத் தினைய 
 66 மோடி தரவந்த 
 67 பொற்றைக் கயிலை 
 68 நந்துற்ற கங்கை 
 69 ஈரஞ்சு சென்னி 
 70 பண்டை மகவான் 
 71 சிந்தப் புரங்கொடி 
 72 அன்பான் அவரு 
 73 ஆனாலுந் தீயேன் 
 74 வென்றி அரக்கரால் 
 75 கீற்று மதியுங் கிளர் 
 76 தண்டேன் துளிக்கு 
 77 அல்லற் பிறவி 
 78 ஒன்றாய் இருதி 
 79 பொன்பொலியுங் 
 80 என்று பற்பல இரங்கி (வேறு) 
 81 ஆங்க வன்றனை  

10. சயந்தன் கனவுகாண் படலம்

 1 விண்ணு ளார்களு 
 2 வெஞ்சி றைத்தலை 
 3 இனிய சீறடிக் குமர 
 4 வீறு கேதனம் வச்சி 
 5 தந்தை யில்லதோர் 
 6 தொண்ட னேன் 
 7 என்ற காலையில் அறுமுக 
 8 நுந்தை தன்குறை 
 9 அனைய வன்றனை 
 10 வீர வாகுவாந் தூத 
 11 செல்லும் இப்பகல் 
 12 அட்ட பின்னரே 
 13 ஐயன் ஈங்கிவை 
 14 பற்றி னால்வரும் 
 15 நிகழ்ந்திடு மறவி (வேறு) 
 16 நொய்யசீர் அடியரே 
 17 சயந்தன்மற் றிவ்வகை 
 18 இந்நகர் குறுகயாம் 
 19 படைப்புறா தயர் 
 20 ஏகிய காலையின் 
 21 தந்தி நஞ்சந் தலை (வேறு) 
 22 நனவு தன்னிடை 
 23 கவலை தூங்கி 
 24 அனைய காலை அயர் 
 25 அம்மென் கொன்றை 
 26 சில்லை வெம்மொழி 
 27 அண்டர்கள் மொழி (வேறு) 
 28 அறுமுக முடையதோர் 


 

11. வீரவாகு சயந்தனைத் தேற்று படலம்

 1 இத்திறம் அமர 
 2 மாகண்டம் ஒன்பா (வேறு) 
 3 கண்ணோட லின்றி 
 4 ஓங்கார மூல 
 5 தாமந்தரும் மொய் 
 6 எண்டா னவரிற் 
 7 ஏமாந் தவுணர் 
 8 அன்னார் அமரு 
 9 செறிகின்ற ஞான 
 10 தாவம் பிணித்த 
 11 முறையுணர் கேள்வி (வேறு) 
 12 என்னலும் அமர 
 13 அந்தர முதல்வன் 
 14 பூண்டகு தடந்தோள் 
 15 உலமெலாங் கடந்த 
 16 தேவர்கள் தேவன் வேண்ட 
 17 சீர்செய்த கமல 
 18 சங்கையில் பவங்கள் 
 19 என்றலும் மகிழ்ச்சி 
 20 வீரனங் கதனை 
 21 மேதகு தடந்தோள் 
 22 இறைதரும் அமரர் 
 23 தன்னிகர் இன்றி 
 24 பங்கய முகங்கள் 
 25 சிறுவிதி வேள்வி 
 26 தாட்கொண்ட கமல 
 27 காலுறக் குனித்து 
 28 வாரிதி ஏழும் 
 29 சுறமறி அளக்கர் 
 30 ஆளுடை முதல்வன் 
 31 நீண்டவன் தனக்கு 
 32 ஈரிரண் டிருமூன் 
 33 என்றிவை பலவும் வீரன் 
 34 எண்டகும் ஆசி 
 35 வயந்திகழ் விடலை  

12. அவைபுகு படலம்

 1 மடந்தையொ டிரிந்தி 
 2 அகழியை நீங்கினான் 
 3 கான்கொடி கங்கை 
 4 குரைகடல் உண்டவன் 
 5 தூணம துறழ்புய 
 6 துங்கமொ டிறைபுரி 
 7 அண்டமங் கெவற்றி 
 8 மெய்ச்சுடர் கெழுமிய 
 9 திசைபடு சிகரியி 
 10 விண்ணவர் தாமுறை 
 11 என்பன பலபல இய 
 12 புதவுறு கோபுர 
 13 நோக்கிய திறலவன் 
 14 சூளிகை மீமிசை (வேறு) 
 15 கண்டதொ ரண்ணல் 
 16 அருந்தவ வேள்வி 
 17 ஐயிரு நூறெனும் 
 18 மேனகை யோடு 
 19 சித்திர மாமதி 
 20 வெள்ளடை பாகு 
 21 வெம்மைகொள் பானு 
 22 பாவ முயன்று 
 23 நாடக நூல்முறை நன்று 
 24 ஏகனை ஈசனை 
 25 உள்ளிடும் ஆயிர 
 26 வச்சிர மெய்வயி 
 27 மீயுயர் நீல வியன் 
 28 கறுத்தவ ராத்துணை 
 29 வீறிய மாமணி 
 30 விண்டுமிழ் கின்ற 
 31 பங்கமில் சந்தொடு 
 32 வான்றிகழ் நீனிற 
 33 மெய்த்துணை யாமிரு 
 34 நீலம தாய நெடு 
 35 வீர மடந்தையர் 
 36 அந்தியின் வண்ண 
 37 இருபணி பார்முகம் 
 38 மென்மணி மாழை 
 39 இருந்திடு கின்ற 
 40 மூவரின் முந்திய முக்க 
 41 ஓய்ந்து தவம்புரி 
 42 பாடுறு வேள்வி 
 43 மெய்ச்சோதி தங்கு (வேறு) 
 44 மிகையான வீரம் 
 45 மன்னுந் திறத்தின் 
 46 என்றித் திறங்கள் 
 47 நலஞ்செய் சூளிகை (வேறு) 
 48 எல்லை இல்லதோர் பெரு 
 49 ஒற்றை மேருவில் 
 50 மாயை தந்திடு 
 51 இனைய துன்னியே 
 52 நித்தி லப்படு பந்த 
 53 பன்னி ரண்டெனு 
 54 சிவன் மகன்விடு 
 55 அயிலெ யிற்றுடை 
 56 செக்கர் வானிற மதி 
 57 திசைமு கத்தனு 
 58 அனைய வான்தவி 
 59 பெருந்த னிச்சுடர் 
 60 மின்னி ருந்தவேல் 
 61 வெம்மைக் காலிருள் 
 62 இவற்றி யற்கையால் 
 63 நோற்றல் முற்றுறும் 
 64 வாரிலங் கியகழல் (வேறு) 
 65 முந்திவட் கண்டிலம் 
 66 ஒப்பருஞ் சனங்க 
 67 சீயமெல் லணை 
 68 அறைகழல் ஒருவனை 
 69 ஒட்டலன் ஒருவனை 
 70 விளிவிலாத் திற 
 71 மன்னவன் எதிரு 
 72 யாரிதை அறிகுவர் 
 73 கடுந்தகர் முகத்தவள் 
 74 வாசவன் முதலினோர் 
 75 ஆயதோர் காசிபன் 
 76 விண்டொடு சூளினை 
 77 மூவரு ளாகுமோ 
 78 மாலைதாழ் மார்பு 
 79 காற்றுடன் அங்கி 
 80 குன்றமும் அவுண 
 81 செற்றிய பன்மணி 
 82 இருந்திடும் அவுண 
 83 நென்னலின் இறந்து 
 84 சங்க மேவினர் இனை (வேறு) 
 85 அறிவர் மேலவன் 
 86 சுற்ற நீங்கியே இலை 
 87 துன்று வார்சடை 
 88 சித்த ராயினோர் 
 89 உரைசெய் இந்நகர் 
 90 என்னை எண்ணலை 
 91 ஏணுற் றாரெலாம் 
 92 வாச வன்கரந் தோடி 
 93 தீயன் இத்திறம் 
 94 புரந்த ரன்குறை 
 95 துன்னு தானை 
 96 தாரகப் பெயர் இளவ 
 97 கொடுத்தி டாதவென் 
 98 மருத்து வன்றனை 
 99 இந்தி ராதிபர் அயன் 
 100 தரையின் நண்ணி 
 101 நிறையும் இந்துவை 
 102 தாதை யாகியோன் 
 103 உலத்தின் மாண்ட 
 104 மெய்மை நீங்கியே 
 105 இங்ங னந்திரு 
 106 தீது நல்லன ஆயிரு 
 107 அண்டர் ஆற்றலை 
 108 கெடுதல் இல்லதோர் 
 109 ஆண்ட ளப்பில 
 110 சைய மேற்படு வள 
 111 என்று மற்றிவை யாவை 
 112 மறம கன்றிடா வீர 
 113 மேலை யாயிர 
 114 விறலின் மேதகும் 
 115 நறைகொ டார்முடி 
 116 நெடிய மால்மகன் 
 117 தப்பல் செய்திடு 
 118 மின்னு வச்சிர 
 119 தான மாமுகத் தார 
 120 தூங்கு கையுடை 
 121 அரிகள் எண்ணிலர் 
 122 ஓதி என்பல அமரரை 
 123 அகில மாள்பவன் 
 124 உய்ய லாவதோர் 
 125 மானு டத்தரை 
 126 ஆய புல்லிய புகழ் 
 127 மண்ண ளந்திடு 
 128 முன்ன வர்க்குமுன் னாகு 
 129 ஈச னேயவன் ஆட 
 130 பூதம் ஐந்தினு 
 131 ஏத மில்புவி அண்ட 
 132 ஆதி யாகிய குடிலை 
 133 எங்க ணும்பணி 
 134 தாம ரைக்கணான் 
 135 முக்கண் மூர்த்தியும் 
 136 ஈட்டு மன்னுயிர் 
 137 சிறுவன் போலுறும் 
 138 சிவன தாடலின் 
 139 எல்லை இல்லதோர் பொரு 
 140 வாரி வீழ்தரும் 
 141 தொலைவி லாவு 
 142 ஆவ தாகிய வடிவ 
 143 தண்டல் இல்லதோர் 
 144 அன்று கந்தவேள் 
 145 அளப்ப ருங்குணத் தாதி 
 146 வாழி யானநின் 
 147 ஆகை யாலிவை 
 148 நொய்ய சொற்களால் 
 149 உறுதி இன்னமொன் 
 150 என்றிவை பலப்பல இகப் (வேறு) 
 151 கூரெயி றெழாதகுழ 
 152 கொஞ்சுமொழி கொண்ட 
 153 சேண்புரம தாகியமர் 
 154 கொற்றமிகு சூரனி 
 155 என்னலுமவ் வாயி 
 156 மிடற்றகுவர் சூழ்வர 
 157 மார்புடைய மொய் 
 158 எந்தைநெடு வேலு 
 159 சீயவிறல் அண்ண  

13. சதமுகன் வதைப் படலம்

 1 ஒண்ணில வெயிற்றி 
 2 ஆறுமுகன் ஆளை 
 3 ஒட்டியநம் வீரரை 
 4 சூற்குல முகிற்பொரு 
 5 ஏகுசத மாமுகன் 
 6 காவல்பல நீங்கி 
 7 பட்டிமை உருக்கள் 
 8 கொற்ற வேலுடை (வேறு) 
 9 கருதி இன்னணஞ் சத 
 10 எல்லை யன்னதி 
 11 அணிகள் பட்டவர் 
 12 இலக்க மாகிமுன் 
 13 ஏதி லான்விடு சூளி 
 14 கொடிசெ றிந்திடு 
 15 இலக்கர் தம்மை 
 16 உற்ற காலையின் 
 17 அறுத்து நூறுகோல் 
 18 பிடித்த தானவ 
 19 கந்தெ னப்படு 
 20 மின்னல் வாளெ (வேறு) 
 21 நூறு சென்னியும்  

14. காவலாளர் வதைப் படலம்

 1 சுடரும் வேற்படை 
 2 திசைய ளந்தன 
 3 திருவு லாங்கழ 
 4 கதிரெ றித்திடு 
 5 உலங்கொள் வாகு 
 6 சேண ளாவிய 
 7 சான்ற கேள்வி 
 8 ஆத்தன் ஊன்றும் 
 9 பூழை கொண்டு 
 10 துய்ய பூழை தொறு 
 11 தோட்ட தன்ன 
 12 எம்மை யாளுடை எந்தை 
 13 மாவு லாவரும் 
 14 கூடு கின்ற குணி 
 15 குமரி மாமதி 
 16 மண்டி மற்றவர் 
 17 ஆடும் எல்லை 
 18 அலைக்க வந்த 
 19 பன்மழைக் குலங்க (வேறு) 
 20 ஆனகாலை வீரவாகு 
 21 மிதித்தனன் கொதி 
 22 சிரத்தினை நெரித்த 
 23 எடுத்தனன் சுழற்றி 
 24 பெருத்தனன் சிறுத்த 
 25 மஞ்ஞை அன்னம் 
 26 மானினஞ் செறிந்தி 
 27 முறிந்தனர் உறுப்பி 
 28 இன்னபான்மை வீற்று 
 29 வள்ளல்நின்று சமரி  

15. நகரழி படலம்

 1 ஆசுறும் அவுண 
 2 புறத்திருள் இரிய 
 3 பன்மணி செறிந்த 
 4 வார்த்தரு கழற்கால் 
 5 விற்செறி தூபி 
 6 தடத்தனி வேர 
 7 புலவுகொள் அலகு 
 8 இடிந்தன மிசையின் 
 9 பீடிகை புரைந்த 
 10 நெக்கது பொதி 
 11 ஆயிர நாமத் தண்ணல் 
 12 விழிப்பரு நிவப்பின் 
 13 கோறலே கொற்ற 
 14 அன்னவர் அதனை 
 15 என்றனர் வணக்க 
 16 வேரம தெறிந்தவை (வேறு) 
 17 மறிப்பிணை முதலிய 
 18 வரைவயி றுயிர்த்தி 
 19 முடிவகல் பேழையின் 
 20 மலரயன் மிசையுறு 
 21 மூளுறும் எரிசிகை 
 22 கற்றிடும் விஞ்சை 
 23 கந்துக வியனிரை 
 24 நிலவரை சூழ்தரு 
 25 பூழியம் பொற்புய 
 26 அறந்தலை நின்றிடா 
 27 உளர்ந்திடு வரியளி 
 28 சூரெனும் அவுணர்கோன் 
 29 ஊனிவர் குருதிவேல் 
 30 வெறித்திடு தார்ப்பு 
 31 சோலையின் மண்டப 
 32 செஞ்சுடர்ச் சூளிகை 
 33 வள்ளுறு வசிகெழு 
 34 மீப்படு வியன்முகில் 
 35 பயனுறு பழுமர 
 36 ஐயன தொற்றுவன் 
 37 திருமிகு சூளிகை 
 38 மின்னவிர் சிகரிபொன் 
 39 குன்றொடு சூளிகை 
 40 பொற்றைகள் சிகர 
 41 ஏழுயர் களிறனான் 
 42 ஆரியன் ஓச்சிய 
 43 புந்தியி லான்மகம் 
 44 வெற்புறழ் மொய் 
 45 பொன்னவிர் சிகர 
 46 வழுவுறும் அவுணர் 
 47 ஏசிலா அறிவன் (வேறு) 
 48 படிதனில் திசையின் 
 49 அலைந்தது பரிதி 
 50 தண்படு தொடலை 
 51 முடிந்திடல் அரிய 
 52 மண்டபஞ் சிகரி 
 53 புடையகல் பொன் 
 54 நாக முந்து நறுநிழல் (வேறு) 
 55 கோட ரங்குல வுற்றி 
 56 ஓடும் வாவியின் 
 57 அண்ட ரண்டரும் 
 58 பூவை யன்ன மணி 
 59 மொய்யு டைத்தறி 
 60 ஈடு சான்ற வெருத் 
 61 கார்கொள் சிந்து 
 62 கொடிகள் இற்ற 
 63 பந்தி தோறும் 
 64 சிதவல் கொண்டி 
 65 காள வெங்கரி 
 66 ஆளி மொய்ம்புடை 
 67 பொற்றை யன்ன 
 68 ஊடு மைந்தரும் 
 69 உவமன் இல்லவன் 
 70 விறற்கொள் வாகு 
 71 மாதர் தங்களை 
 72 கருவி வானினு 
 73 கிழிந்த சென்னி 
 74 ஆடல் மொய்ம்பினன் 
 75 திங்கள் சூடி திருமகன் 
 76 மையல் மாதரும் 
 77 அந்தண் மாட 
 78 வரங்கொள் வீர 
 79 மன்றி னிற்கரி 
 80 நீறு பட்ட நெடுநகர் 
 81 மலிந்த சீர்த்தி  

16. சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம்

 1 ஏயின பான்மையின் 
 2 ஓலம் உடைக்கடல் 
 3 தீங்களி றாதிய 
 4 எல்லையில் நேமிகள் 
 5 மைவரு நீல வரை (வேறு) 
 6 மராமர மானவை 
 7 எழுக்கொடு முத்தலை 
 8 எண்டகு நேமிகள் 
 9 விழுமிய பஃறலை 
 10 இருபுயம் ஓர்முகம் 
 11 மாகர வான்முன 
 12 மீளிகை யாலெறி 
 13 எய்யென மெய்யிடை 
 14 நாகர் தமக்கொர் 
 15 ஆர்த்திடும் ஓதை அகன் 
 16 மேனிமிர் மந்தர 
 17 அண்டம் இருண்டி 
 18 மாயிர மருப்புள (வேறு) 
 19 தொடுத்தனர்கள் வார் 
 20 இப்பரிசி னுள்ள 
 21 விட்டபடை யாவை 
 22 ஒட்டியம ராடிய 
 23 செக்கர்புரை குஞ்சி 
 24 வாய்நிரை பகிர்ந்த 
 25 உந்திகள் குடங்க 
 26 வீந்தனர்க ளோர் 
 27 எறிந்திடு படைத்தொ 
 28 ஏரகலும் வீரர் 
 29 அறந்தெ ரிந்துணர் (வேறு) 
 30 அடல்கொள் மொய் 
 31 வள்ளல் மாமர 
 32 வலிந்த வூழ்முறை 
 33 இனைய பற்பல நிகழ்  

17. வச்சிரவாகு வதைப் படலம்

 1 கூடி ஆரமர் இயற்றி 
 2 துன்றும் ஆயிர மொய் 
 3 புகன்ற வேலையின் 
 4 உமைய ளித்திடு 
 5 முச்ச கம்புகழ் 
 6 நொய்ய தூதுவன் 
 7 என்ன லோடும் இற (வேறு) 
 8 விடைபு ரிந்திட 
 9 அட்டல் இன்றி 
 10 ஆணி கொண்ட 
 11 கொற்ற மாரமர் 
 12 மிக்க நம்படை 
 13 ஆங்கு நின்றிடும் 
 14 குமர வேள்விடு 
 15 பாலன் மற்றிவை 
 16 தாறு கொண்டவன் 
 17 தந்தி ரத்துத் தலைவர் 
 18 ஆன வேலை அரசன் 
 19 ஒருங்கு தாம்பல 
 20 கருவி வானங் கட 
 21 கிட்டி நாடு நயன 
 22 ஆடல் வேல்கதை 
 23 இடித்த சொல்லர் 
 24 விசும்பின் மாலை 
 25 தீம டங்கல் திறலி 
 26 ஏகும் வெஞ்சமர் 
 27 ஐந்து நூறெனும் 
 28 இத்தொ கைப்படும் 
 29 துடிவ லம்புரி 
 30 இற்ற எல்லையின் 
 31 வல்லி யக்கடு 
 32 ஊழி மால்படை 
 33 திகந்தம் எட்டு 
 34 ஆகும் எல்லை அவுண 
 35 மடித்த வாயுடை 
 36 அண்ணல் மைந்தன 
 37 உற்ற காலவை 
 38 மொய்கொள் வச்சிர 
 39 வண்டு லாந்தொடை 
 40 இந்திர ஞால வைய (வேறு) 
 41 எறிதிரை அளக்கர் 
 42 எண்டிசை புகழும் 
 43 ஆர்த்திடும் ஓதை கேளா 
 44 வாழிய உலகம் 
 45 செருவலி கொண்ட 
 46 ஈரெழு திறத்த 
 47 தெற்றென உணர்தி 
 48 தூதுவன் ஆர்ப்பி 
 49 என்றிவை உரைத்துப் போதும் 
 50 கைதனில் இருந்த 
 51 தஞ்செனக் கொடுமை (வேறு) 
 52 துய்யன்மேல் வெம்படை 
 53 ஆனதோர் காலையெம் 
 54 ஆயிரம் ஆயிரம் 
 55 எய்யும்வெம் படை 
 56 மத்தமால் கரிகளும் 
 57 கிடைத்திடுஞ் சிலவரை 
 58 மத்தவெங் கரிபரி 
 59 தேரெலாம் இற்றன 
 60 ஆங்கதோர் பொழுதி 
 61 அன்ன காலையில் வீரவா -1 (வேறு) 
 62 செய்ய மத்தகம் 
 63 தட்ட ழிந்தன 
 64 கால்க ளுற்றிடும் 
 65 நெரிந்த சென்னிகள் 
 66 கரந்து ணிந்தனர் 
 67 வாக்கி னாற்சிலர் 
 68 அங்கண் ஓர்சில 
 69 அன்பு லப்புறு கொடு 
 70 ஒருத லைப்படு 
 71 நேர்ந்து போர் 
 72 எண்டி சைப்புற 
 73 ஏந்தல் இன்னபல் 
 74 மற்றிந் நீர்மையைக் 
 75 உரைக்கும் வாசக 
 76 கொடிய வெஞ்சினந் திரு 
 77 நெடிய தாள்புவி 
 78 புரம டங்கலுந் தெறு 
 79 முச்ச கம்புகழ் திற 
 80 வீர நன்றுநின் 
 81 மற்று மோருரை 
 82 நின்னை வென்றி 
 83 என்னு முன்னரே வச்சி 
 84 விடுத்த ஆயிரம் 
 85 விட்ட வாளிகள் பூழி 
 86 அசைவி லானது 
 87 வழுவில் வாளிகள் 
 88 தலையி லாயிர 
 89 கையில் ஏந்திய 
 90 உதைத்த காலை 
 91 பாய்ந்து வச்சிர 
 92 ஆயி ரங்கணை நுதலிடை-2 
 93 விண்ண கத்திடை 
 94 தொலைக்கும் எல்லை 
 95 நிலவ ரைப்புறு 
 96 ஏந்து கார்முகந் தனை 
 97 நடந்து வச்சிர 
 98 செய்ய தோர்கர 
 99 எந்தைதன் தூதுவன் (வேறு) 
 100 ஆடியல் அவுணர் 
 101 துஞ்சினன் வச்சிர  

18. யாளிமுகன் வதைப் படலம்

 1 திண்டிறல் அவுணர் 
 2 எந்தையை எள்ளி 
 3 ஏலவெம் போர்செய 
 4 அறந்தனை நினை 
 5 ஏவரும் வழுத்திய 
 6 தேற்றிய திறலுடை 
 7 திறல்கெழு மொய் 
 8 எஞ்சிய அவுணர்கள் 
 9 புடையகல் மகேந்திர 
 10 ஆங்கது காலையில் (வேறு) 
 11 முடியும் மகேந்திர 
 12 ஆயிர மாமுகன் 
 13 வடவரை ஆயிரம் 
 14 தண்ணளி யோரிறை 
 15 மீளில் சினத்ததி 
 16 பெருந்தகை யாங்கவன் (வேறு) 
 17 சண்டவெங் கதி 
 18 நங்குல நாயக 
 19 போந்திடு கின்ற 
 20 சீறினன் படையொடு 
 21 மின்னவிர் பூணுடை 
 22 புக்கிட அளப்பிலர் 
 23 வெய்தென இவண் 
 24 பூழியம் புயமுடை 
 25 சூருறை திருநகர் 
 26 என்னலும் உருமினும் 
 27 காண்டியென் கடி 
 28 என்றிவை விளம்பியே 
 29 நங்கடன் முறை 
 30 ஒல்லொலி அளக்க 
 31 சொற்றது கேட்ட 
 32 ஒருதலை யுடைய 
 33 தீயவ இம்மொழி 
 34 கருணைகொள் நந்தி 
 35 சுற்றிய தானையர் 
 36 துண்டமும் அகல 
 37 அறுகு மாமுகத் தண் (வேறு) 
 38 அடித்த கைகளை 
 39 ஆயி ரங்கரம் அறலும் 
 40 பறித்த ஆயிரம் 
 41 பொற்றை யாவையும் 
 42 இழைக்கும் எல்லை 
 43 உய்த்த காலையின்  

19. வீரவாகு மீட்சிப் படலம்

 1 இன்ன பான்மையால் 
 2 இந்தி ரத்திரு 
 3 புக்க காலையில் பொரு 
 4 பாரி டத்தொகை 
 5 தழுவு வோர்தமை 
 6 விலக்கில் வன்மை 
 7 அமைவில் பாரிட 
 8 விண்டு வானுளோர் 
 9 உள்ளம் என்புடன் 
 10 அணங்கு சால்வுறும் 
 11 சுரரை வாட்டுறு 
 12 வீரன் கூறுவான் 
 13 கெடல ருஞ்சுரர் 
 14 என்ற காலையின் யாண்டு 
 15 தொடக்க முற்றுவாழ் 
 16 அருந்தி றற்புயன் 
 17 அங்கவ் வெல்லையின் 
 18 தேவ ரைச்செயு 
 19 வீத லேயவன் விதி 
 20 ஆறு மாமுகத் தையன் 
 21 ஆன வத்துணை 
 22 சீரு லாமகேந் திர 


 

20. சூரன் நகர்புரி படலம்

 1 ஊக வான்படை 
 2 ஈரைஞ் சென்னிசேர் 
 3 கண்ணிடை நெடும் (வேறு) 
 4 ஏங்கினன் புலம்பலும் 
 5 பழிதவிர் கற்புடை 
 6 தொல்லியல் இழு 
 7 களமெழு மிசை 
 8 அன்னது போழ்தி 
 9 மெய்ப்புவி அண்ட 
 10 தெண்டிரை நேமிவான் 
 11 ஏவரும் வியத்தகும் 
 12 பூதர்தம் படையல 
 13 தந்தையர் துஞ்சி 
 14 மேதகு பெருந்தி 
 15 வெவ்விய ஒன்னலர் 
 16 வரங்களும் மதுகை 
 17 மேற்றிகழ் அறத்தி 
 18 சேயுயிர் வௌவி 
 19 துப்புடன் இவ்வழி 
 20 அம்மொழி வினவ லோடு (வேறு) 
 21 ஈங்கிது கேட்டி 
 22 தொழுவர்கள் இனை 
 23 கொற்றவன் இனைய 
 24 பரிசனர் பலரும் 
 25 சூரன்மற் றிதனை 
 26 பொன்மதில் மாட 
 27 இவ்வகை நகர 
 28 கொன்பெரு நகரும் 
 29 உற்றன னாகி  

21. சூரன் அமைச்சியற் படலம்

 1 அந்தநல் லமைய 
 2 ஏற்றவெம் பூத 
 3 சரதமீ தவுணர் 
 4 விலங்கிய கதிர்வேல் 
 5 செங்கதிர் அயில் 
 6 ஒற்றர்சொல் வினவி 
 7 ஆங்கவர் யாவரும் (வேறு) 
 8 போற்றல ராகிய 
 9 கண்ணுத லுடைய 
 10 வாய்த்திடு கயிலை 
 11 பாரிடை யுற்றுளான் 
 12 அன்னதோர் அறுமுகன் 
 13 இலங்கையங் காவலும் 
 14 நண்ணினன் எதிரு 
 15 போயவன் இந்நகர் 
 16 அழிந்ததித் திருநகர் 
 17 ஒற்றென வந்தவ 
 18 இம்பரின் இவையெலாம் 
 19 கார்பொரு மிடற்ற 
 20 நெற்றியில் அனிக 
 21 சூரனென் றொரு 
 22 துய்த்திடுந் திருவி 
 23 ஆதலின் வினவி 
 24 மேலுயர் மாயைகள் 
 25 மேதகு தாரக 
 26 மீதெழு திரைக்கடல் 
 27 கற்றையஞ் சிறை 
 28 உன்றனி இளவலும் 
 29 தீயழல் வறியதே 
 30 மாற்றலர் சூழ்ச்சி 
 31 துறந்திடா வளந்த 
 32 முன்னமக் குமரன் 
 33 மொய்யுடை நின்முகன் 
 34 கழிந்திடு பிழை 
 35 ஆயது பிறவிலை 
 36 என்றிவை மேதியன் 
 37 வன்றிறல் உவணன் 
 38 இறுதியில் ஆயுளும் 
 39 மேதகு பசிப்பிணி 
 40 இன்றுநின் பெரும்படை 
 41 கருதிடு துர்க்குண 
 42 குலம்படு நவமணி 
 43 மேலுயர் கண்ணுதல் 
 44 மன்னிளங் குதலை 
 45 நேரலர் தங்களை 
 46 எரிமுகன் இரணியன் 
 47 கீள்கொடு நகங்கொடு 
 48 மாணிமை கூடுறா 
 49 பொற்றையை முடித்த 
 50 ஆறணி செஞ்சடை 
 51 குறுமுனி தொல்லை 
 52 எச்சமொ டழிவுறா 
 53 பலவினி மொழி 
 54 அன்னது செய்கென 
 55 செந்தியின் இருந்தி 
 56 வயந்தன தையனை 
 57 அண்டர்கள் ஒடுங்கி 
 58 பணிக்குதி தமியனை 
 59 கழிபசி நோயட 
 60 கொல்லுவன் பூதரை 
 61 ஏவுதி தமியனை 
 62 எனவிவை சண்ட 
 63 தெம்முனை மரபி 
 64 என்றிது மொழி 
 65 வெந்தொழில் மற 
 66 இருநில அண்டமேல் 
 67 வன்மையை உரை 
 68 இன்னவை போல்வன 
 69 சென்றிடு முனிவரர் 
 70 உள்ளுறு கரவினன் 
 71 இழித்தகு தூதனால் 
 72 பொருளல தொன்றி 
 73 பொற்றையொ டிள 
 74 ஆயிரத் தெட்டெனும் அண்டத் 
 75 ஆண்டெனை விடுத்தி 
 76 இரவியம் பகையவன் 
 77 வள்ளல் தன்மைசேர் (வேறு) 
 78 மைதி கழ்ந்திடு 
 79 பானல் போலொளிர் 
 80 வெற்றிப் பேரமர் 
 81 இணையி லாவண்டம் 
 82 அழிவில் பாகுள 
 83 அண்டம் ஆயிரத் தெட்டை 
 84 இன்ன பான்மைசேர் 
 85 குழந்தை வெண்பிறை 
 86 மூளும் வெஞ்சமர் 
 87 கரந்தை சூடுவான் குமர 
 88 வலிய தோர்சிலை 
 89 என்னு மாற்றங்கள் எரி 
 90 மந்தி ரத்தரு 
 91 பெற்றிடு திருவினில் (வேறு) 
 92 மன்னவர் செவியழல் 
 93 முற்றுற வருவது 
 94 மால்வரு தொடர் 
 95 இந்திர னாதியாம் 
 96 தேவர்கள் யாரை 
 97 அறைகழல் வாசவ 
 98 அத்தகு தேவரால் 
 99 பொன்னகர் அழிந்த 
 100 பேறு தந்திடு பிஞ்ஞ (வேறு) 
 101 எத்தி றத்தரும் 
 102 பேதை வானவர் 
 103 குரவ ரைச்சிறு 
 104 அமரர் தம்பெருஞ் 
 105 சிட்ட ராகியே 
 106 தடுத்து மற்றிவை 
 107 ஏவற் றொண்டு 
 108 எல்லை நாள்வரை 
 109 நூற்றின் மேலுமோ 
 110 ஆதி நாயகன் எம் 
 111 பழுது றாதுநம் 
 112 அண்ட மாயிர 
 113 தவமு யன்றுழல் 
 114 மால யன்முத லாகி 
 115 வேறு பாடுறா வச்சி 
 116 எண்ணி லாததோர் 
 117 என்று மற்றிவை சூரபன் 
 118 வாலி தாமதிச் சடில 
 119 தன்னை நேரிலா 
 120 அப்ப ரன்றனை 
 121 பெறல ருந்திரு 
 122 வரம ளித்தயாம் 
 123 செந்நி றத்திரு 
 124 மானு டத்தரில் 
 125 சீல மில்லவர் 
 126 அருவு மாகுவன் 
 127 வேதக் காட்சிக்கும் 
 128 ஞானந் தானு 
 129 தத்த மாற்றங்கள் 
 130 கருவி மெய்ப்புலன் 
 131 ஞால முள்ளதோர் 
 132 தூய பார்முத லாக 
 133 இன்ன தன்மைசேர் முதல் 
 134 அற்றம் இல்வகை 
 135 குடிலை யீறதா 
 136 அன்ன வாகிய 
 137 வச்சி ரத்தனி 
 138 பெருமை பெற்றிடு 
 139 அழிவில் மெய்வரம் 
 140 அச்சு தன்அயன் 
 141 வான்செய் தேவரை 
 142 கெடுத லில்லதோர் 
 143 இன்ன பான்மையான் 
 144 காற்றிற் றள்ளுண்டு 
 145 பிரம மாகிய ஒரு 
 146 கடந்த கர்ந்துழி 
 147 பிரம மேயிவர் அல்ல 
 148 விறலும் வன்மை 
 149 தொகைமை சான்ற 
 150 மாக ராயுளோர் 
 151 உரைப்ப தென்னி 
 152 பத்துக் கொண்ட 
 153 தானவர் வழிமுறை (வேறு) 
 154 மறந்தனை இழந்த 
 155 மந்திரி யாதியான் 
 156 கிளைத்திடு கள்ளி 
 157 பண்டுணர் வில்ல 
 158 பன்னெடுந் தலை 
 159 பகையென ஒன்று 
 160 பூதரைத் தலைவரை 
 161 என்றிவை அவுணர் 
 162 உறுதியை உரைத்த 
 163 உய்த்தனர் தேன் 
 164 தொலைக்கருந் திரு 
 165 ஆவது விதியெனின் 
 166 நீண்டசெஞ் சடை 
 167 இறப்பது சரதமேல் 
 168 மன்னவர் மன்னவன் 
 169 சிந்தனை செய்திடு 
 170 சிறியவர் ஒருபிழை 
 171 பொறுத்தனை கோடி 
 172 செருவினுக் கேகுவன் 
 173 பையர வளித்திடும் 
 174 நீக்கமில் கேள்வி 
 175 சென்றனர் மாற்றலர் 
 176 இற்றைநாள் நின்ன 
 177 ஒல்லென முருக 
 178 என்றலும் அவுணரு 
 179 ஆனதோர் பொழுதினில் அர 
 180 அந்தமில் வளனுடை 


 

 1. வீரவாகு கந்தமாதனஞ் செல் படலம்   2. கடல்பாய் படலம்   3. வீரசிங்கன் வதைப் படலம் 
 4. இலங்கை வீழ் படலம்   5. அதிவீரன்வதைப் படலம்   6. மகேந்திரஞ் செல் படலம் 
 7. கயமுகன் வதைப் படலம்   8. நகர்புகு படலம்   9. சயந்தன் புலம்புறு படலம் 
 10. சயந்தன் கனவுகாண் படலம்   11. வீரவாகு சயந்தனைத் தேற்று படலம்   12. அவைபுகு படலம் 
 13. சதமுகன் வதைப் படலம்   14. காவலாளர் வதைப் படலம்   15. நகரழி படலம் 
 16. சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம்   17. வச்சிரவாகு வதைப் படலம்   18. யாளிமுகன் வதைப் படலம் 
 19. வீரவாகு மீட்சிப் படலம்   20. சூரன் நகர்புரி படலம்   21. சூரன் அமைச்சியற் படலம் 


 கந்த புராணம் - மகேந்திர காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - MahEndhira kANdam - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]