Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - உற்பத்தி காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - uRpaththi kANdam - Index of verses

 

 1. திருக்கைலாசப் படலம்   2. பார்ப்பதிப் படலம்   3. மேருப்படலம்   4. காமதகனப் படலம் 
 5. மோன நீங்கு படலம்   6. தவங்காண் படலம்   7. மணம் பேசு படலம்   8. வரைபுனை படலம் 
 9. கணங்கள் செல் படலம்   10. திருக்கல்யாணப் படலம்   11. திருவவதாரப் படலம் 
 12. துணைவர்வரு படலம்   13. சரவணப் படலம்   14. திருவிளையாட்டுப் படலம்   15. தகரேறு படலம் 
 16. அயனைச் சிறைபுரி படலம்   17. அயனைச் சிறை நீக்கு படலம்   18. விடைபெறு படலம் 
 19. படையெழு படலம்   20. தாரகன் வதைப்படலம்   21. தேவகிரிப் படலம் 
 22. அசுரேந்திரன் மகேந்திரஞ் செல் படலம்   23. வழிநடைப் படலம்   24. குமாரபுரிப் படலம் 
 25. சுரம்புகு படலம்   26. திருச்செந்திப் படலம் 


 

1. திருக்கைலாசப் படலம்

 1 பாசம் நீக்கித்தன் 
 2 ஆறு சூடிய வாதி 
 3 மோன நன்னிலை 
 4 கான மார்ந்த 
 5 தண்ண றுந்துள 
 6 பொதியு மின்னமு 
 7 நெற்றி மேனிமிர் 
 8 புரந்தரன் முதலாகி 
 9 மின்னரம் பையா 
 10 கீணி லாவுறு (வேறு) 
 11 மாடு சூழ்தரு மேரு 
 12 நலம்வ ருங்கலை 
 13 ஏற்றம் மேருவே 
 14 படியெலா முண்டும் 
 15 அன்னதோர் கயிலை (வேறு) 
 16 திணிகதிர் ஆரந் 
 17 என்று மீறென் பதி 
 18 சோதி சேறுமத் (வேறு) 
 19 பீடுகொண்ட பெரு 
 20 அதிகன் வேணி 
 21 சீலவட்ட முடிப்பி 
 22 ஆதி தன்னருளெய்தி 


 

2. பார்ப்பதிப் படலம்

 1 அன்னுழி உமை 
 2 கற்பனை முதலிய கட-1 
 3 ஆங்கதோர் பெயரை 
 4 மன்னுயிராகிய மரபு 
 5 பத்திமை யெம் வயிற் 
 6 நற்றிற மேயிது 
 7 ஏதவன் பெறத்தவ 
 8 தளர்ந்துடல் மெலி 
 9 அணங்குநீ நோற்று 
 10 கடல்விட முண்டிடு 
 11 அல்லலு முவகை 
 12 வள்ளியன் கடகரி 
 13 எண்டகு மிமையமு 
 14 நீலுறு மழைமுகில் 
 15 கரும்புய லார்த்துறு 
 16 நீடிய மண்மகள் 
 17 பொன்னெடுங் கிரியென 
 18 குடகடல் குணகடல் 
 19 விண்ணவர் ததி 
 20 அன்னதோர் தட 
 21 மெய்த்தவ மியற்றிய 
 22 ஆங்கவட் கண்டு (வேறு) 
 23 கண்ணுறு போத 
 24 பங்கயத் தவிசின் 
 25 கொடுத்தலுந் தொழுது 
 26 சுரந்தன கொங்கை 
 27 பரிபுரந் தண்டையம் 
 28 வனைதரு பவள 
 29 மன்னுயிர் புவன 
 30 இந்தவா றினையர் 
 31 நாற்பெருந் தடந் 
 32 அன்னைகே ளெம் 
 33 ஈசனே கர்ப்பனல் 
 34 மன்னனு மியைந்து 
 35 நீலுறு மணிதோய் 
 36 தங்கிய வைக றோறு 


 

3. மேருப்படலம்

 1 பன்னருஞ் சிறப்பின் 
 2 மற்றது போழ்திற் றொல் 
 3 நோன்மையின் முனி 
 4 மொழியது தவறல் 
 5 மண்ணவ ரமரர் 
 6 இருட்பெருங் கடலு 
 7 நவையறு தவங்க 
 8 என்றிவை யருள 
 9 பூங்கணைக் கிழவ 
 10 நந்திமுற் கடையை 
 11 என்னலும் நகைத்தி 
 12 இருவரு முணரா 
 13 இனையதோர் தன்மை 
 14 தத்தமுள் ளொடு 
 15 தற்பரன் இனைய 
 16 இத்திற ஞானபோத 
 17 காரண முதல்வன் 
 18 ஆரணன் றனது 
 19 பிணைவிழைச் சூழ் 
 20 வன்முலை யணங்கி 
 21 பொற்புருக் குறை 
 22 மாடக வெழாலை 
 23 இருந்திட விரிஞ்ச 
 24 ஏமரு புவன மூன்று 
 25 மண்ணகத் துயிர்கண் 
 26 நாகமார் சடிலத் 
 27 சிலையொடு பகழி 
 28 சாலிகள் வளரு 
 29 முள்ளரை முளரி 
 30 இம்முறை நிகழ 
 31 மேகமூர் கடவுள் 
 32 தமனிய மேரு வெற் 
 33 நொந்தனை யள 
 34 பன்னரும் பழிசேர் 
 35 மெய்ம்மைய தகன்ற 
 36 மறைந்தனன் இறை 
 37 மாசறு காட்சி 
 38 மயர்வொடு துறக்க 
 39 இனையதோர் காலை 
 40 நிற்றலும் மகவான் 
 41 வெய்யதோர் சூரன் 
 42 என்றலும் மலரோன் 
 43 செங்கண்மா றானும் 
 44 படர்மதி மிலைச்சு 
 45 பெற்றிடுங் குரவ 
 46 தெருமரு கின்ற 
 47 ஆதலின் இறைவ 
 48 அன்ன காலை யது (வேறு) 
 49 ஞாலம் யாவையும் 
 50 அங்க வெல்லை யது 
 51 பணில மேந்திய 
 52 பொருவில் மாமுனி 
 53 அன்ன மூர்தி 
 54 தரைய ளந்திடு 
 55 குல்லை மாமுடி 
 56 கனகன் அச்சுற 
 57 அறிவின் மிக்க அனை 
 58 பாச வன்சிறை 
 59 மாத வத்தினை 
 60 என்ற லோடும் இறைய 
 61 முந்தை வேத முழுது 
 62 பின்னும் மைந்தர் 
 63 ஏகல் பெற்றிடு 
 64 கூனன் மாமதி 
 65 அந்த வெல்லை யரன 
 66 வேத நாயகன் மெய் 
 67 அன்னை தன்னை 
 68 நவிறல் என்னினி 
 69 நல்கல் பெற்ற 
 70 நிற்க இங்கிது 
 71 தேசு நீங்குறு 
 72 நிறைபு ரிந்த நில 
 73 நிரந்த பல்லுயிர் 
 74 அரிய தத்துவம் 
 75 ஆவிக ளனைத்து (வேறு) 
 76 ஊழ்வினை நெறியால் 
 77 சூரெனு மவுணற் 
 78 முனிவருக் குணர்வு 
 79 அத்திற முற்று 
 80 பதுமபீ டிகையோ 
 81 என்னலும் மலரோ  

4. காமதகனப் படலம்

 1 இந்திரன் வானவர் 
 2 நினைந்திடு கின்று 
 3 மாமறை யண்ணல் 
 4 கங்கை மிலைச்சிய 
 5 வேதனிவ் வாறு 
 6 கிட்டி யரன்செயல் 
 7 இத்திற மாமல 
 8 ஈட்டுறு பல்பவ 
 9 வன்கண் ணருமா (வேறு) 
 10 வன்னப் புவிமங்கை 
 11 வெள்ளைக் கமலத் 
 12 சீர்பெற் றிடுசெந்தி 
 13 தண்ணின் றகுழ 
 14 விசையுற் றிடுசெங் 
 15 கதனத் தொடுவந்து 
 16 முற்றே தின்மறை 
 17 மறைதே ரும்வசி 
 18 மன்னான் மரபு 
 19 அறைபெற் றிடுமி 
 20 மாலே முதலா கிய 
 21 ஐதா கியசீர் கொட 
 22 கையுந் நகையுங் கதி 
 23 பற்றோ டிகலற்ற 
 24 சூறா வளிவை 
 25 ஆறுற் றிடுசெஞ் சடை 
 26 இந்நா ரணனா 
 27 எந்தாய் அருளென் 
 28 முன்னைப் பகல்ந 
 29 அடன்மே வுசல 
 30 வீடெய் துறுநின் 
 31 அண்டா தவகந்தை 
 32 தரியா வுளமால் 
 33 ஓரார் தனதுண்மை 
 34 இறுகின் றகடை 
 35 இப்பெற் றியனா 
 36 மேனா ளகிலந் தர 
 37 என்னா மதவேள் (வேறு) 
 38 வெண்மை யறிவால் 
 39 அன்ன பரிசே யெனி 
 40 எல்லார் செயலும் 
 41 செம்மாந்து தற்புகழு 
 42 பாடு திகழ்பாவை 
 43 கையம்பு பூட்டி 
 44 ஈங்கிதுவு மன்றி 
 45 என்னானு மோரு 
 46 ஏவ ரெனினும் 
 47 உய்கை பொருளா 
 48 அந்நா ரணனோ 
 49 மேலொன் றுளதோ 
 50 தேக்குஞ் சலதி 
 51 ஆரா யினுமொருவர் 
 52 சூரந் தனில்வலிசேர் 
 53 ஆதலினால் எங்கள் 
 54 பங்க யப்பொ குட்டி (வேறு) 
 55 என்னும் வேலை அமர 
 56 வெய்ய சாப மிடுது 
 57 கேளி தொன்று 
 58 செற்ற நீர்மை கொள் 
 59 பணிந்த சொல்ல 
 60 ஏவு காலை மதனை 
 61 நல்க லுங்க ரங்கள் 
 62 கயக்க ணின்ற பூவின் 
 63 கோகி லங்க ளான 
 64 பொருவில் கிள்ளை 
 65 கயிலை கண்டு தொழு 
 66 கூறு லாவு மதி 
 67 பொருலில் காமனின் 
 68 கொம்மெ னச்சி னம்பு 
 69 நிற்ற லோடு மவ்வி 
 70 விம்மி நந்தி தேவர் 
 71 வேத னாதி யான 
 72 புன்மை யாம்ப சுத்த 
 73 ஆகை யாலி தருள 
 74 நந்தி தேவன் இனை 
 75 இகலு மன்பு மிறை 
 76 என்ற லுங்க ரங்கு 
 77 ஒருதனிச் சிம்புள் (வேறு) 
 78 எழுதரு மதனா 
 79 அஞ்சிவீழ் குற்ற 
 80 முறுவலின் எயின் 
 81 எண்டகு குணத்தின் 
 82 தாக்கினால் வலி 
 83 ஏமுற வுலக மெல்லா 
 84 ஈங்கிவை யமலன் 
 85 இனையன பலவு 
 86 மாரவே ளீண்டு நிற்ப 
 87 சதமகன் இனைய 
 88 எறிதரு கணிச்சி 
 89 விட்டவெம் படழி 
 90 ஆலையஞ் சிலைவேள் 
 91 செறிந்ததீப் புகை 
 92 நுண்ணிய வுணர்வின் 
 93 இன்னினி மகிழ்நன் 
 94 ஐந்தொகை யாற்றி 
 95 வாவலங் கிள்ளை 
 96 கண்ணழல் சுடுத 
 97 பாடுறு கணவன் 
 98 சுரிதரு குடிஞை 
 99 செம்பதுமை திருக்குமரா (வேறு) 
 100 முன்னாளிற் புரமூன்று 
 101 மாறாகப் பரமன் 
 102 உம்பர்கடம் பாலே 
 103 வில்லான்முப் புரமெரி 
 104 என்னபவஞ் செய்தே 
 105 பொன்செய்தார் முடி 
 106 அந்நாளி லழற்கடவுள் 
 107 போவென்று வரவிட்ட 
 108 நேயமொடு மறை 
 109 தண்பனிநீர்ச் சிவிறி 
 110 மருகென்றே அவமதி 


 

5. மோன நீங்கு படலம்

 1 இரதி இன்னணம் 
 2 சிதலை மெய்த்தொகை 
 3 மையு லாவரு கறை 
 4 புத்த ருங்கணை மார 
 5 எகின மூர்பவன் 
 6 நஞ்ச ருந்தியும் நதி 
 7 கோளில் அன்பர்கள் 
 8 தைய லைப்பிரீ 
 9 நோற்று மாயவன் 
 10 எய்த்தி டுஞ்சிறி 
 11 கங்கை வேணியாய் 
 12 ஆர ழற்சின வயப்புலி 
 13 முரற்கொள் வண்டு 
 14 எந்தை நந்தியை 
 15 கணங்கள் காப்புறு 
 16 சீர்த்த நந்திவந் திவ் 
 17 பெரிது நோயுழந் தருள் 
 18 செய்ய லாவதொன் 
 19 வண்டுளர் கமலமேல் (வேறு) 
 20 விண்மதி படர்சடை 
 21 வணங்கிய பண்ணவர் 
 22 பேருக மளப்பில 
 23 ஆயவெஞ் சூரன 
 24 என்றிவை கூறியே யாரு 
 25 புங்கவர் யாவரும் 
 26 முழுதுணர் பரனிது 
 27 அன்னார் விடை (வேறு) 
 28 இனைய கூறினள் (வேறு) 
 29 தன்னை யேதன 
 30 தமியளாய் இரதி (வேறு) 
 31 மனந்தனி லித்திறம் 
 32 நன்னல மைந்தர்காள் 
 33 கட்படும் இமைத்து 
 34 அந்தநல் வேலையில் 
 35 போற்றலு மத்து  

6. தவங்காண் படலம்

 1 தீதறு முனிமைந்தர் 
 2 செறிதுவ ருடையாளன் 
 3 போயினன் இமைய 
 4 தளர்நடை முதியீர் 
 5 என்றலு மினிதென் 
 6 உய்த்தலும் இவரெந்தை 
 7 அப்பொழு துமை 
 8 முடிவி லானிவை (வேறு) 
 9 மன்னு யிர்க்குயி 
 10 புவிய ளித்தருள் 
 11 அல்லல் பெற்றிட 
 12 இந்த வாசகங் 
 13 முடிவிலாதுறை பகவ 
 14 ஈட்டு மாருயிர் 
 15 ஆடை தோல்விடை 
 16 வேய்ந்து கொள்வது 
 17 அன்னை தாதைகேள் 
 18 புரங்கண்மூன் றினை (வேறு) 
 19 கேட்டியால் அந்த 
 20 நேசமி லாது தக்கன் 
 21 முறைபடு சுருதி 
 22 தாதையாய்த் தம்மை 
 23 ஆயினும் மறையோர் 
 24 வேண்டுதல் வேண்டி 
 25 போதனே முதலா 
 26 இம்முறை மறைக 
 27 அறத்தினைப் புரி 
 28 வஞ்சக முதல்வன் 
 29 படர்ந்தனள் போத 
 30 தொலைவறு பகவன் 
 31 நற்றவ மடந்தை 
 32 சிறந்தநின் வதுவை 
 33 அண்ணல்வந் தரு  

7. மணம் பேசு படலம்

 1 பொருடரு மலைக்கொடி 
 2 நினைதலுங் கண்ணு 
 3 பங்கயன் மான்முதற் 
 4 எந்தையெம் பெரும 
 5 ஒருதலை யைந்தொழி 
 6 அமலனம் முனிவர் (வேறு) 
 7 நாயக னருளக் கேளா 
 8 படியறு நுந்தாள் ஈண்டு 
 9 அங்கது வினவு மெல் 
 10 துன்னிய வுயிர்கள் 
 11 மலரயன் புதல்வன் 
 12 என்றலு மவளை 
 13 அடைந்துளோர்க் கருளு 
 14 இயலுறு முனிவோர்கள் (வேறு) 
 15 உண்ணலி வொடு 
 16 பணிவுட னிவைமேனை 
 17 பனிபடு வரையண்ணல் 
 18 வந்தெழு முனிவோரும் 
 19 வரைமிசை யரசாள் 
 20 எங்குறை தீர்ந்ததென் (வேறு) 


 

8. வரைபுனை படலம்

 1 கண்ணுதல் உமை 
 2 கணிதமி லுயிரெ 
 3 உன்னிய போதினி 
 4 என்னையாள் கண்ணு 
 5 அப்பொழு தத்தினில் 
 6 நீடுறு தருநிரை 
 7 மலையுறழ் கோபுர 
 8 நீக்கமில் கதலிகை 
 9 குரகத முகம்புரை 
 10 ஒண்ணிதி இயக்கர் 
 11 ஒருபுறத் தினை 
 12 ஆயிரப் பத்தென 
 13 அங்கதன் நடுவுற 
 14 சாலையின் நில 
 15 வானவில் மணிமுகில் 
 16 கண்ணடி பூந்தொடை 
 17 தேவரு முனிவரு 
 18 பெண்ணிய லாரென 
 19 நெருங்கிய கிளி 
 20 குறைதவிர் நிலை 
 21 குண்டமும் வேதி 
 22 கண்டெறு கதிர் 
 23 காவிகண் மலர்தரு 
 24 பாசடை மரகதம் 
 25 கற்பகஞ் சந்தகில் 
 26 இன்னவா றளப்பில 
 27 சீதரன் அயன்முத 
 28 ஒற்றர்தம் முரை 
 29 வெற்றிகொள் வய 
 30 செந்திரு நாமகள் 
 31 பங்கய மிசைவரு பாவை 
 32 நெறிதரு தவத்து 
 33 மேதகு பொலஞ்சுடர் 
 34 ஈங்கிது காலை (வேறு) 
 35 ஆதியி னுலக மெல் 
 36 அல்லுறழ் கண்டத் தெந் 


 

9. கணங்கள் செல் படலம்

 1 அந்த வேலையிற் கயிலை 
 2 இன்ன லின்பமின் 
 3 உலக முய்ந்திட 
 4 பாலத் தீப்பொழி 
 5 சுழல லுற்றிடு 
 6 நீடு பாதலத் துறை 
 7 கோர மிக்குயர் 
 8 விண்டு தாங்குறு 
 9 முந்தை நான்முகன் 
 10 இத்தி றத்தரா 
 11 தொட்ட தெண்கடல் 
 12 ஏறு கொண்டிடு 
 13 அண்டம் யாவையும் உயிர் 
 14 ஆன னங்களோ 
 15 தங்கள் சீர்த்தியே 
 16 காள கண்டனு 
 17 கூற்றின் மொய்ம் 
 18 எகின மாகிய 
 19 வாலி தாகிய மறை 
 20 இந்த வாற்றினா 
 21 புராரி யித்திறம் 
 22 விடுத்த காலையில் அரி 
 23 நீண்ட சீருருத் 
 24 ஆர ழற்பெயர் அண்ணல்கூர் 
 25 அன்ன காலையில் நான்முக 
 26 ஐய கேளுனக் கில் 
 27 பங்க யாசனன் 
 28 பிரமன் அன்புகண் 
 29 கண்டி யாவரு  

10. திருக்கல்யாணப் படலம்

 1 நாற்ற டம்புய 
 2 சொன்ம றைத் 
 3 விடையின் மீமிசை 
 4 நந்தி மேல்கொண்டு 
 5 கதிருஞ் சோமனுங் 
 6 பேரி கொக்கரை 
 7 அத்தன் ஏவலால் 
 8 தாழ்ந்து தன்பணி 
 9 வார்ப்பெ ரும்பணை 
 10 அனைய தன்மையி லாதி (வேறு) 
 11 போத லோடும் 
 12 மிண்டி நின் றிடும் 
 13 நிறைத்த பூண் 
 14 உய்யு மாறென் 
 15 எழாலை யன்ன 
 16 அல்லி சேர்தரும் 
 17 வாசம் வீழ்தலும் 
 18 மாண்ட சாயன் 
 19 கரும்பு நேர்மொழி 
 20 நெருக்கு பூண்முலை நேரி-2 
 21 திருகு வார்சடை 
 22 வேறு ளார்மெய் 
 23 கட்டு செஞ்சடைக் கான் 
 24 கஞ்ச மேலய 
 25 பின்ன ருள்ள 
 26 சாற்றி யிங்கினி 
 27 தேவர் உய்ய 
 28 மையல் வேழம் 
 29 நங்கள் கொற்ற 
 30 பேதை நீரவர் 
 31 பண்டை வேதன் 
 32 செய்ய தான 
 33 வேந்தன் ஏவலின் 
 34 இருவ கைப்படு 
 35 அறுகு நிம்பம் 
 36 நெருக்கு பூண்முலை நேரி-1 
 37 எங்கள் நாதன் எதிரு 
 38 ஆன காலை அருமண 
 39 விடையி ழிந்து 
 40 நாதன் அவ்வழி 
 41 பல்லிய மியம்ப (வேறு) 
 42 உலாவுறு சுரும்பு 
 43 கண்டலுந் தம் 
 44 நந்தியந் தேவு 
 45 வீற்றிருந் தருளு மெல்லை-1 
 46 அமையப்படும் அப் (வேறு) 
 47 பொன்பா லிமை 
 48 ஓங்குற் றதுதென் 
 49 இன்னோ ரெவரு 
 50 என்றா னதுகாலை 
 51 தாழுந் தவத்தோ 
 52 தெருமந் துழலு 
 53 ஆனான் முனிகேள் 
 54 பிறையொன்று வேணி 
 55 என்னக் குறிய முனி 
 56 வேறுற்றிடு தொன் 
 57 வான்செய்த மேனி 
 58 ஈங்கிப் பணியை 
 59 சிந்தைய தழுங்க (வேறு) 
 60 என்றிவை அமலன் 
 61 கிற்புறு மாயை 
 62 மறைபுகல் வேள் 
 63 முண்டகன் வலி 
 64 பொதியம தென்னும் 
 65 கதுமென மலய 
 66 அங்கது பொழுது 
 67 வந்திடு முலகை 
 68 இருந்திடு மெல்லை 
 69 தருதலு மிமைய 
 70 பூசனை புரிந்த 
 71 எங்குள பொருளு 
 72 ஆனதோ ரமைய 
 73 அல்லியங் கமலந் தன் 
 74 அதுபொழு திமை 
 75 மறைநெறி யினை 
 76 தொன்மைகொ ளரு 
 77 படங்கிளர் சேடன் 
 78 என்னலு முறுவல் 
 79 அந்தணர் கரண 
 80 அரனுடன் உமை 
 81 தமதுமுன் பணிகின் 
 82 ஆய்ந்திடு மறைகள் 
 83 ஆலமா மிடற்றோற் 
 84 அனையதோர் காலை தன் 
 85 தன்னுறு கணவன் 
 86 சீருறு கணவன் 
 87 நினைதரு மெல்லை 
 88 முன்பொடு தோன்று 
 89 எரிபுனை நமது 
 90 செய்வினை முறை 
 91 இரதியும் மதனு 
 92 மன்னுயிர்க் குயிராய் நின் 
 93 அன்னதோர் காலை மாலை 
 94 அடுகன லவன்கூர் 
 95 ஏறெனுங் கடவுள் 
 96 அன்பினர்க் கெளி 


 

11. திருவவதாரப் படலம்

 1 பற்பக லினைய 
 2 உலகினை அவுணர் 
 3 இவறலு மிகலு 
 4 ஆயினு மவன்றாள் 
 5 போதர விசைந்த 
 6 வடவரை யதனில் 
 7 பல்லிதழ் வனச 
 8 கூற்றிது நிகழ்ந்த 
 9 உற்றுழி உதவி 
 10 ஆதலின் எங்கட் 
 11 குன்றதன் புடை 
 12 பொற்பிரம் பொன்று 
 13 ஒல்லென வீழ்வுறும் (வேறு) 
 14 மாலயன் மகபதி 
 15 கறுத்திடு மிடறுடைக் கட-2 
 16 ஆதலின் அடியனேன் 
 17 தானவர் தொழவரு 
 18 அறைதரு கணத்த 
 19 ஆண்டகை நந்தி 
 20 சீரிய நந்திய 
 21 மேவரு காலினான் 
 22 காற்றுரை வினவி 
 23 எந்தைதன் செய்கை 
 24 மன்னிய கயிலை 
 25 இவ்வகை யவரெ 
 26 நந்தியந் தேவுகேள் (வேறு) 
 27 மற்றிவா றுரை 
 28 அண்ணலே உனது 
 29 அருள்புரிந் திடுதலும் ஆதி 
 30 கூவியே அருடலு 
 31 அம்மையோர் பங்கு 
 32 நோக்கினும் நுழைகிலை (வேறு) 
 33 இருமையு மொரு 
 34 உருவொடு தொழில் 
 35 அவ்வுயிர் யாவுநின் 
 36 முன்னதின் முன்னெ 
 37 புல்லிய புரம்பொடி 
 38 எங்களை முன்னரே 
 39 அவ்வகை அமர (வேறு) 
 40 என்றலும் அமரர் 
 41 மும்மையின் உயிர் 
 42 ஆதியும் நடுவு 
 43 வந்திக்கு மலரோ 
 44 நிற்புறும் அமரர் 
 45 ஆவதோர் காலை ஈசன் 
 46 மாதண்டங் குலவு 
 47 மங்கையோர் பங்குடை வள் (வேறு) 
 48 ஆங்கனந் தழலெழ 
 49 பக்கன பாரகம் 
 50 காரண மில்லவன் 
 51 அன்னதன் வெம்மை 
 52 முண்டக னாதியா 
 53 தீங்கனல் அடர்த 
 54 வலைத்தலை மானெ 
 55 தோற்றிய நுதல் 
 56 வெந்திற லவுண 
 57 பங்குறை உமைய 
 58 கற்றையஞ் சுடர்பொழி 
 59 விஞ்சிய பேரழல் 
 60 மலக்குறு மனத்தி 
 61 நிறைமுடிப் பணி 
 62 அஞ்சலி னவர்புகழ் 
 63 பொன்மலை வில்லி 
 64 தன்னருள் நிலை 
 65 அந்தியம் பெருநிற 
 66 ஆதகு காலையில் 
 67 நீங்களிச் சுடர்களை 
 68 கூற்றுயி ருண்ட 
 69 ஒருனொடி யளவை 
 70 ஈற்றினை யுலகினு 
 71 பண்டெழு விடத்தி 
 72 அப்பெருங் கனலி 
 73 ஒன்றொரு நொடி 
 74 மற்றது தெரிதலும் 
 75 ஆங்கனம் அவர் 
 76 இறையவன் இனை 
 77 முன்னுற மாருதன் 
 78 அரனுறு கடிநகர் 
 79 செந்தழல் மேனியன் 
 80 தொன்னிலை யாம் 
 81 போற்றலர் புரமடு 
 82 என்றிவை பற்பல இயம் 
 83 உருப்பம தாகிய 
 84 இறத்தலுங் கன்ன 
 85 சேர்த்தலும் ஒரு 
 86 கூர்சுடர்ப் பண்ண 
 87 அரனருள் முறை 
 88 ஆவயின் காறும் 
 89 ஆரணன் விண்ண 
 90 கங்கையு மொல் (வேறு) 
 91 விண்ணிடை யிழி 
 92 அருவமு முருவு 
 93 தோன்றல்வந் திட 
 94 ஏவர்தம் பாலு 
 95 மல்லலம் புவன 
 96 மறைகளின் முடிவால் 
 97 பாங்குறு தருச்சூழ் 
 98 முடிபொறா தசை 
 99 எண்பெரு நாகர் 
 100 தரணியின் நடுவ 
 101 பெருந்தரை நடுவ 
 102 பாசிலை பரவி 
 103 மாலயன் எழிலி 
 104 சலங்கிளர் தரங்க 
 105 முண்டக மொன் 
 106 அணங்குசெய் தோற்ற 
 107 ஒண்ணகை யுயிர் 
 108 ஆரமும் வனச 
 109 பங்கயச் செம்ம 
 110 காசுறழ் பதும 
 111 அழல்நிவந் தன்ன 
 112 கொன்படை சேவ 
 113 வளஞ்செறி இனை 
 114 தீர்த்திகைக் கங்கை 
 115 சாற்றருஞ் சரவண 
 116 மறுவறும் ஆர 
 117 ஆறுரு வாத லோடு 
 118 உண்டபின் அறுவ 
 119 துயிலவோ ருருவம் 
 120 ஓருருத் தவழ 
 121 ஆடவோ ருருவம் 
 122 இத்திறம் இருமூன் 
 123 சிற்பர னாகி வந்த 
 124 சேயிவன் ஒருவனெ 
 125 கைப்பயில் குழவி 
 126 அழலெனும் மீன 
 127 அம்புயம் உறழு  

12. துணைவர்வரு படலம்

 1 நஞ்ச யின்றவன் 
 2 மாய வன்முதல் 
 3 அன்ன தற்பினர் உமை 
 4 இமைய மாமகள் 
 5 உம்பர் யாவருங் 
 6 கன்னி இங்ஙனம் 
 7 தளிரின் மெல்ல 
 8 எண்ணி லாநவ 
 9 பருப்ப தக்கொடி 
 10 முனம்பு ரிந்துல 
 11 ஆவ தெல்லை 
 12 வடுத்த னைப்பொரு 
 13 அனையர் யாவரும் 
 14 மைந்தர் கேண் 
 15 இன்ப நீருடன் 
 16 மாற்ற ருஞ்சின 
 17 இகலு மாமணி 
 18 அரத னங்களில் 
 19 இருவர் தம்மையும் 
 20 ஏல வார்குழற் 
 21 இறைவன் இங்கிது 
 22 மறத்த லில்லதோ 
 23 பரிபு ரந்தனின் 
 24 நந்தி தன்கண 
 25 பேர ஆகுவை யுடை 
 26 விரள வல்லியார் 
 27 மக்கள் வானவர் 
 28 ஆத வத்தனிக் கட 
 29 தான மாநிலத் தேவர் 
 30 சூர ராக்கமுந் 
 31 கரக தத்தனி மால் 
 32 மையல் மாக்கரி 
 33 கந்து தித்திடும் 
 34 இந்த வீரரொன் 
 35 உதிதருமத் திறல் (வேறு) 
 36 தேவியது கேட்டு 
 37 ஒன்பானாம் இலக்க  

13. சரவணப் படலம்

 1 ஏற்ற மானவர் 
 2 தருப்ப மிக்குளார் 
 3 பொம்ம லுற்றிடு 
 4 செம்புலி யதளினான் (வேறு) 
 5 கொம்மைவெம் முலை 
 6 நந்தியின் எருத்த 
 7 அந்தமில் விடத்தி 
 8 ஆன்முக நந்தியெம் 
 9 சல்லரி வயிர்துடி 
 10 வேத நான்குங் குடி (வேறு) 
 11 வள்ளல் வேணியின் 
 12 சகர ரென்னுந் தலை 
 13 சீறு மால்கரி சீயம் 
 14 இமிலு டைப்பல 
 15 அன்ன காலை அகில 
 16 தன்ன தாலயம் நீங்கி (வேறு) 
 17 பிறையு லாஞ்சடை 
 18 முண்ட கச்சர வண 
 19 அந்த வேலையிற் கவுரி 
 20 சரவ ணந்தனில் 
 21 எந்தை சத்திகள் 
 22 முன்பு புல்லிய குமர 
 23 ஆதி நாயகன் கருணை 
 24 கொங்கை யூறுபால் 
 25 அருத்தி தந்திடு 
 26 ஏல வார்குழல் இறை 
 27 விடையுற்றிடு பரம (வேறு) 
 28 காமாரிதன் விழி 
 29 வாரற்புத முறவீங்கி 
 30 கந்தன்றனை நீர் 
 31 என்னாவருள் புரி 
 32 வானார்சுர நதிபோற் 
 33 கயிலைக்கிறை யவள் 
 34 அன்னாரறு வருமா 
 35 நன்றாலெனத் தொழு 
 36 அடையார்புர மெரி 
 37 சேயோனெ நும்  

14. திருவிளையாட்டுப் படலம்

 1 அனந்தரம தாக 
 2 தட்டைஞெகிழ 
 3 மன்றுதொறு லாவு 
 4 குளத்தினுல வும் 
 5 இந்துமுடி முன்ன 
 6 மண்ணிடை யுலா 
 7 கந்தருவர் சித்தர் 
 8 அங்கமல நான் 
 9 இப்புவியில் அண்ட 
 10 இருமூவகை வதன (வேறு) 
 11 காலிற்செலும் பரி 
 12 பாடின்படு மணியார் 
 13 இன்னேபல வுரு 
 14 கூடுற்றநங் குமரன் 
 15 அல்லார்குழ லவள் 
 16 ஈங்கனம் நமது (வேறு) 
 17 தாயென ஆரல் 
 18 நன்முகம் இருமூன் 
 19 ஆதலின் நமது சத்தி 
 20 மேலினி யனை 
 21 தாரகன் றன்னை 
 22 என்றலும் இளையோன் 
 23 குலகிரி யனைத்து 
 24 இருள்கெழு பிலத்து 
 25 ஆசையங் கரிகள் 
 26 பாதல நிலய 
 27 எண்டிசை புரந்த 
 28 வெய்யவர் மதிகோள் 
 29 வடுத்தவிர் விசும் 
 30 இத்திறம் உலக 
 31 ஆயது காலை ஞாலத் 
 32 சிலபகல் பின்னும் 
 33 ஆயதோர் குமரன் 
 34 புவனியின் மாக்க 
 35 தேருறு மனைய 
 36 வடவரை யும்பர் 
 37 அரிதிரு முன்ன 
 38 வானவர் இறைவன் 
 39 எழுதிரென் றுரைத்த 
 40 வாட்டமொ டமரர் 
 41 தோன்றிய குமரன் 
 42 நொய்தாங் குழவி (வேறு) 
 43 சூழுற்ற வெல்லை 
 44 தந்தங்கள் பெற்று 
 45 வன்னிச் சுடர்கால் 
 46 தண்ணார் கமல 
 47 எட்டே யொரு 
 48 வயிரத் தனிவெம் 
 49 செல்லுங் கரிகண் 
 50 அக்கா லையில்வேள் 
 51 தன்னோர் களிறு 
 52 கோலொன்று விண் 
 53 குந்தப் படையோர் 
 54 தவசந் தனையோர் 
 55 தீங்கா கியவோ 
 56 இவ்வா றமரர் பொரு 
 57 ஒரம் பதனால் 
 58 நின்றார் எவரு 
 59 ஓடுஞ் சுரர்கள் 
 60 ஒல்லா தவரிற் 
 61 சுரர்கள் யாருந் (வேறு) 
 62 நற்ற வம்புரி 
 63 ஆத பன்மதி 
 64 ஆவி யின்றி 
 65 முழுது ணர்ந்திடு 
 66 கரியரி முகத்தினன் (வேறு) 
 67 அன்னவன் நின்னடி 
 68 பற்பகல் அருந்தவம் 
 69 கோடலும் மராத் 
 70 நாரணன் முதலி 
 71 பற்றிய தொடர்பை 
 72 ஆதலால் வானவர் 
 73 மற்றுள தேவரும் 
 74 சின்மய மாகிய 
 75 ஒறுத்திடும் அவுணர் 
 76 பரமுற வணிகரை 
 77 தொழுதகு நின்ன 
 78 பொன்னவன் இன்ன 
 79 அந்தியின் வனப்பு (வேறு) 
 80 கலங்கினர் இரங்கி 
 81 துஞ்சியெழும் அன்ன 
 82 கந்தநம ஐந்துமுகர் 
 83 பொருந்துதலை 
 84 ஆயவமு தத்தி 
 85 பண்டுபர மன்றனை 
 86 ஆதலின் எமக்கடி 
 87 அன்னதெனி னுந் 
 88 எண்டிசையு மீரெழு 
 89 மண்ணளவு பாதல 
 90 ஆனதொரு பேருரு 
 91 சேணலம் வந்த (வேறு) 
 92 கருணைசெய் தொளி 
 93 அடிமுதன் முடியின் 
 94 அம்புவி முதலாம் 
 95 அறிகிலம் இந்நாள் 
 96 முண்டகன் ஒருவன் 
 97 நாரணன் மலரோன் 
 98 அரியொடு கமல 
 99 ஆகையால் எம்பிரான் 
 100 எவ்வுரு வினுக்கும் 
 101 இனையன வழுத்தி 
 102 எல்லையில் ஒளி 
 103 என்றிவை புகன்று வேண்ட 
 104 தொன்னிலை தவாது 
 105 இகமொடு பரமும் 
 106 வானவர் கோனை 
 107 கோடலங் கண்ணி 
 108 அறுமுகத் தேவை 
 109 இன்னதோ ரண்ட 
 110 நிற்கு மெல்லையின் நில (வேறு) 
 111 ஆண்ட கைப்பகவ 
 112 என்ன லுங்குகன் 
 113 குன்றி ருஞ்சிறை 
 114 சூரல் பம்புதுறு 
 115 அந்த வேலையம ரர் 
 116 அருக்கர் தந்தொகை 
 117 குடங்கர் போல்மகு 
 118 ஈந்த வெல்லை 
 119 அன்ன காலையில் அண்டர் (வேறு) 
 120 கூற்ற மன்னது 
 121 ஆன காலை அமரர் 
 122 நொதுமல் பெற்றிடு 
 123 ஐவ கைப்படும் 
 124 புரந்த ரன்முதற் 
 125 வெற்பின் மிக்குயர் 
 126 ஈசன் மைந்தன் 
 127 ஆன கந்த வடுக்க 
 128 உயவல் ஊர்திகொண் 


 

15. தகரேறு படலம்

 1 சூரன்முத லோரு 
 2 மாமுனி வருஞ் 
 3 அங்கிதனில் வந்த 
 4 மாருதமும் ஊழித 
 5 கல்லென மணி 
 6 இரிந்தவர்கள் யாவ 
 7 எட்டுள திசைக்கரி 
 8 இனையவகை யால் 
 9 ஊறுபுக அன்னவர் 
 10 ஈசனிடை நண்ணு 
 11 எங்குறை முடித்திட 
 12 வந்துபுகழ் வானவரும் 
 13 கேட்டிஇளை யோய் 
 14 ஆடெழு கிளர்ச்சி 
 15 நீலவிட மன்றிது 
 16 சீற்றமொ டுயிர் 
 17 எஞ்சுமவர் தம்மை 
 18 மண்டுகனல் வந்தி 
 19 குன்றெழு கதிர்போல் (வேறு) 
 20 மண்டல நேமி 
 21 ஆடலந் தொழில் 
 22 உய்த்தனன் வணங்கி 
 23 ஏர்தரு குமரப் புத்தே 
 24 என்னலுந் தகரை 
 25 நவையில்சீர் முனி  

16. அயனைச் சிறைபுரி படலம்

 1 மேடமூர்தி யாக 
 2 எனாதியா னெனு 
 3 ஒன்பதோடி லக்கமான 
 4 அங்கண்வைகும் 
 5 ஆதிதேவன் அருளு 
 6 முருக வேளது கேட்ட (வேறு) 
 7 ஐய கேளெனை 
 8 என்று நான்முகன் 
 9 தாம ரைத்தலை 
 10 முகத்தி லொன்ற 
 11 ஈசன் மேவரும் 
 12 தெருள தாகிய குடி 
 13 தூம றைக்கெலாம் 
 14 எட்டொ ணாதவ 
 15 மறைபு ரிந்திடு 
 16 அல்லி மாமலர் 
 17 ஒருக ரந்தனில் 
 18 உயிரி னுக்குயி ரா 
 19 தண்ணென் அம்பு  

17. அயனைச் சிறை நீக்கு படலம்

 1 ஆல மாமிடற் றண்ண 
 2 சீத ரத்தனிப் பண்ண 
 3 மதியும் ஏனைய 
 4 இன்ன தன்மையில் அமர 
 5 பொற்றி ருப்பதம் 
 6 இறைவ நின்மகன் (வேறு) 
 7 கந்த வேளென 
 8 ஆக்க மற்ற அயன் 
 9 குடுவைச் செங்கை 
 10 எந்தை யன்ன திசை 
 11 எறுழு டைத்தனி 
 12 கடிகொள் பங்கயன் 
 13 என்னு முன்னம் 
 14 வேற தொன் றும் 
 15 மைதி கழ்ந்த மணி 
 16 கெழுத கைச்சுடர் 
 17 முன்னர் வந்த 
 18 படைகொள் கையினர் 
 19 இனைய காலை 
 20 சாற்ற ருந்திறற் 
 21 அந்தி போலும் 
 22 பெருத்த தன்மணி 
 23 மட்டு லாவு மலர் 
 24 நாட்ட மூன்றுடை 
 25 உறுதி யாகிய ஓரெழு 
 26 அழகி தையநின் 
 27 ஆவி முற்றும் அகில 
 28 நின்னை வந்தனை 
 29 மைந்தநின் செய்கை (வேறு) 
 30 அத்தன தியல்பு 
 31 நன்சிறை எகினம் 
 32 என்றலுஞ் சார 
 33 உய்த்தலுங் கமல 
 34 நாதனித் தன்மை 
 35 அப்பொழு தயனை 
 36 அருளுரு வாகும் 
 37 காமரு குமரன் 
 38 முற்றொருங் குணரு 
 39 என்றலும் நகைத்து 
 40 அன்னதோர் ஐய 
 41 முன்புறும் அயன் 
 42 ஆங்குறு குமர 


 

18. விடைபெறு படலம்

 1 எல்லை அன்னதின் மால 
 2 என்னை யாளுடை 
 3 பொருவில் சீருடை 
 4 மங்கை மார்தொழு 
 5 முந்தும் இன்னமு 
 6 நன்று நீவிர்கள் 
 7 ஏகு மெல்லையில் 
 8 பொன்னின் மேரு 
 9 இந்த மங்கைநந் திரு 
 10 கொவ்வை போலி 
 11 பெருமை கொண்டிடு 
 12 முற்று ணர்ந்திடு 
 13 இந்த வண்ணம்இவ் விரு 
 14 இத்திறஞ் சில (வேறு) 
 15 எள்ளருந் தவிசி 
 16 ஏயென வெள்ளி 
 17 அண்ணலங் குமரவேள் 
 18 அடைதரும் அவர் 
 19 அளவறு பற்பகல் 
 20 தங்குறை நெடும் 
 21 போயினன் நந்தியம் 
 22 அருளுடை யெம் 
 23 விடைமுகன் உரை 
 24 பரிந்துல கருள்புரி 
 25 அந்தமில் அழகுடை 
 26 இழிந்திடும் அவுண 
 27 முன்னுற யான்தவம் 
 28 அப்படிக் குமரனும் 
 29 சூருடை வன்மை 
 30 சீகர மறிகடற் 
 31 ஏற்றெழு வன்னி 
 32 தீதினை யகற்ற 
 33 அப்பொழு தரிய 
 34 இகபரம் உதவுவோன் 
 35 பாரினை யலைத்து (வேறு) 
 36 அருத்திகொள் குமர 
 37 பொன்றிகழ் சடில 
 38 ஆயதற் பின்னர் 
 39 அன்னதற் பின்னர் எம்பி 
 40 நாயகன் அதற்பின் 
 41 ஐம்பெரும் பூத 
 42 இவ்வகை யெல்லாம் 
 43 கொடுத்தலும் வயின் 
 44 அம்மையித் திற 
 45 நின்றிடும் அயன்மால்  

19. படையெழு படலம்

 1 கண்ணுதல் விடை 
 2 மன்புரி திருமால் 
 3 மாருதன் இனைய 
 4 ஓங்கு தேர்மிசை (வேறு) 
 5 இனந்த னோடவர் 
 6 எழுவி யன்கதை 
 7 நெடியர் சிந்தினர் 
 8 நீறு கண்டிகை 
 9 அண்டம் யாவையும் ஆண்டு 
 10 முன்னை வைகலின் இற 
 11 இந்த வண்ணமா 
 12 ஆர்த்த சாரதர் 
 13 ஆன காலையில் அது 
 14 கொள்ளை வெஞ்சின 
 15 எழுத ருந்துகள் 
 16 கழிய டைத்திடு 
 17 பேரி டங்களாந்த 
 18 அவனி வானெலாம் 


 

20. தாரகன் வதைப்படலம்

 1 வெம்மை தீர்ந்திடும் 
 2 விண்டு லாய்நிமிர் 
 3 தூய நான்மறை 
 4 நேரில் இக்கிரி 
 5 இன்ன வன்றனை 
 6 சிறந்திடு முருக (வேறு) 
 7 ஐயர்கள் பெருமகிழ் 
 8 உற்றவக் கிரிகிர 
 9 ஏயநின் துணைவர் 
 10 தடுத்தெதிர் மலை 
 11 நலமிகு குமரவேள் 
 12 ஏந்தலந் துணை 
 13 ஏவலும் அனையவர் 
 14 மேதகு பெருந்திறல் 
 15 அத்திறங் கேட்ட 
 16 அன்ன தேர்த்தொகை (வேறு) 
 17 பாகர் தூண்டிட 
 18 தொழுது வள்ளலை 
 19 பாய பூதர்தம் படை 
 20 அமர்வி ளைக்க 
 21 பிற்பட எம்பிரான் (வேறு) 
 22 அரிநிரை பூண்ட 
 23 இடையல் இரதமோ 
 24 சங்கொடு பணை 
 25 சாற்றுமிவ் வியல் 
 26 சேர்ந்திடு மெல்லை (வேறு) 
 27 எந்தைமற் றிதுகேள் 
 28 என்னிவர் மாற்ற 
 29 என்றலும் வடவை 
 30 எழுந்துதன் மருங்கு 
 31 அன்னபணி முறை (வேறு) 
 32 வீடுவான் போலு 
 33 ஈமத்தே நடம்புரி 
 34 ஒற்றர்கூ வியவே 
 35 மொய்யமர்செய் 
 36 கார்க்குன்றம் அன்ன 
 37 வாகையுள பல்லி 
 38 எல்லோருந் தொழு 
 39 எண்ணுறு படைகள் (வேறு) 
 40 இரிந்திட லின்றி 
 41 தேருடைத் தெறிந்து 
 42 தேர்பரித் தெழுந்து 
 43 வாலுடைக் களிற்றி 
 44 வாருறு புரசை 
 45 கண்ணெதிர் நின்று 
 46 ஆயிர வெள்ள மாகு 
 47 நிணங்கவர் ஞமலி 
 48 தரைத்தடஞ் சிலை 
 49 தத்துறு புரவி 
 50 விழுந்தன படிவம் 
 51 கண்டனன் இனை 
 52 அல்லெனப் பட்ட 
 53 பிடித்திடு வயிர 
 54 தாரிடங் கொண்ட 
 55 அன்றரி விடுத்த 
 56 திண்கண நிரையின் 
 57 சூழ்ந்தனர் துரந்த 
 58 தரைபடப் புகழ்வை 
 59 விடுகணை மாரி 
 60 மற்றது காலை தன்னில் வலி 
 61 துளும்பிய அளக்கர் 
 62 தொற்றவில் உழவன் 
 63 ஆர்த்திடு மோதை 
 64 சென்றொர் மாமுடி (வேறு) 
 65 குறித்தேவிறல் புயன் (வேறு) 
 66 பொழிந்தான்சர மழை 
 67 பொருமூவிலை வேல 
 68 அமர்செய்திடும் எழு 
 69 ஒருகார்முகம் இருகால் 
 70 நாண்கொண்டிடும் 
 71 மேதா வியர்கள் (வேறு) 
 72 பொன்றா வலி 
 73 மாயன் றனைவென் 
 74 சாருங் குறள்வெம் 
 75 என்னுந் துணையில் சர 
 76 எவ்வக் கொடி 
 77 வெங்கன ற்படை (வேறு) 
 78 இரவிதன்படை 
 79 அனிலவெம்படை 
 80 ஆயதன்மைகள் கண்டு 
 81 தொல்லைமாயையின் 
 82 கண்டுமற்றது வானு 
 83 தார கப்பெயர் (வேறு) 
 84 துங்க வுக்கிரச் சிம்பு 
 85 தன்பு ணர்ப்புறு 
 86 தார கன்தொலை 
 87 அற்ற போர்வலி 
 88 வேழ மாமுகற் கிள 
 89 முன்ன மாங்கவன் 
 90 நீளு மாலிருள் 
 91 செற்ற மிக்கவன் 
 92 இயலி சைத்தமிழ் 
 93 அம்ம லைக்கணே 
 94 உடைந்து போயின 
 95 எண்ணி யேயிசை 
 96 ஆய வெற்பினில் 
 97 வெற்றி வீரவாகு 
 98 அண்ட மீமிசை 
 99 மலையின் மீமிசை 
 100 நீடு தன்சிலை 
 101 ஆன காலையின் நாரத 
 102 அரிது மாதவம் 
 103 ஐய நின்படை 
 104 தலைக்க ணாகிய 
 105 உய்த்த காலையில் 
 106 தெரிந்து தாரகன் 
 107 என்ற காலையில் நாரத 
 108 ஆருமிது கேண்மின் (வேறு) 
 109 எந்தையிவை கூறு 
 110 கந்தமுரு கேசனது 
 111 என்னவினி தென்று 
 112 ஆன காலைதனில் (வேறு) 
 113 வாவு கின்றபல 
 114 ஆதி யங்குமரன் அவ் 
 115 போர ழிந்துபுற 
 116 கவன மோடுபடர் 
 117 சகந்து திக்கவரு 
 118 கரங்கொள் நேமி 
 119 முரிந்த தேர்நிரை 
 120 நிறங்கொள் செங்கு 
 121 அனைய வாறிவர் 
 122 தன்ப டைத்தொலை 
 123 நடந்தெ திர்ந்த 
 124 உற்ற காலைதனில் ஒற்ற 
 125 என்ன லுங்குமரன் 
 126 முழுமதி யன்னஆறு (வேறு) 
 127 தற்பம துடைய 
 128 இந்தவா றுன்னி 
 129 நாரணன் றனக்கு 
 130 அறவினை புரிந்தே 
 131 கூரிய வேற்படைக் குமர (வேறு) 
 132 செந்திருத் திகழு 
 133 இன்றுகா றெம் 
 134 முட்டிவெஞ் சமரி 
 135 ஆகையால் எம்முடன் 
 136 தாரணி மறையவன் 
 137 சூற்புயல் மேனியான் 
 138 உங்கள்பே ராற்றல் 
 139 ஈட்டிய மாயைகள் 
 140 என்றலுஞ் சீறியே 
 141 எய்திய காலையில் 
 142 நாரியின் பேரொலி 
 143 துளக்கிய தாரக 
 144 ஆயதோர் காலையில் 
 145 சிந்திய காலையில் 
 146 மீட்டுமத் தாரகன் 
 147 அங்கோர் சிலையை (வேறு) 
 148 சேரார் பரவுந் திறல் 
 149 வெய்யான் அநந்த 
 150 ஒருகோடி வாளி 
 151 வந்தங் கிரண்டு 
 152 மல்லற் கொடியிற் 
 153 வேறங் கொருதேர் 
 154 வென்றோர் புகழு 
 155 வீழுற் றிடலும் 
 156 மன்னா கியதா 
 157 சூலந் திகிரிப் படை 
 158 கறுத்தான் அவர் 
 159 வெய்தாகிய தீங்க 
 160 வில்லோர் பரவு 
 161 மைக்கார் சிவந்த 
 162 செய்ய வார்சடை (வேறு) 
 163 தாவில் வெஞ்சிலை 
 164 அடலரி நான்முக (வேறு) 
 165 செங்கண்மா லயன் 
 166 ஒருவினன் அகந்தை 
 167 பாங்கரின் மாது 
 168 சங்கரன் தொல் 
 169 கலைகுலாம் பிறை 
 170 கந்தவேள் அனை 
 171 நெற்றியில் விழியுடை 
 172 தேவர்கள் தேவனார் 
 173 ஆயினும் அரன்மகன் 
 174 கையனும் இவ்வகை 
 175 செப்பிய இறுவரை (வேறு) 
 176 வேலைக ளுருவினை 
 177 இந்திரன் முதலுள 
 178 வாயுவின் உருவென 
 179 அவ்வகை தாரகன் 
 180 தாரகன் என்பதோர் 
 181 சேயவன் விட்டிடு 
 182 அரண்டரு கழற்கால் (வேறு) 
 183 முடித்திடல் அரிய 
 184 அச்சமொர் சிறிது 
 185 தாரகன் மார்ப மென் 
 186 மீண்டிடு சீற்ற 
 187 தண்டம தியற்று 
 188 வடித்ததை யன்ன 
 189 தடவரை யனை 
 190 தளர்ந்திடல் இல்லா 
 191 தண்ணளி சிறிது 
 192 வெற்றிய தாகுங் 
 193 சிறந்திடு மாய 
 194 யானுற்ற குன்ற 
 195 திறலுடை நெடுவேல் 
 196 தந்தியின் வதன 
 197 விட்டவேல் மீண்டு 
 198 ஆடினர் குமர 
 199 ஆங்கது காலை தன்னில் அள 
 200 வாருறு கழற்கால் 
 201 செய்யவன் இனைய 
 202 என்றலும் வீர மொய் 
 203 தாரகன் போரில்  

21. தேவகிரிப் படலம்

 1 மாகவந் தங்கள் 
 2 அரியயன் மகத்தின் 
 3 ஒப்பறு சூர்பின் 
 4 பானுவென் றுரை 
 5 வம்பவிழ் குமுத 
 6 ஏற்றெதிர் மலைந்து 
 7 கானத்தின் ஏனம் 
 8 அல்லிது போந்த 
 9 வன்கணே யுடைய 
 10 பசைந்திடும் ஆர்வ 
 11 ஒண்ணில வுமிழும் 
 12 புகலுறுஞ் சூழ்ச்சி 
 13 குழங்கல் வேட்டு (வேறு) 
 14 மகர தோரணம் 
 15 அவ்வ ரைக்கண் 
 16 மாற்ற ரும்பொன் 
 17 இனைய தன்மையும் ஏன 
 18 அறுமு கத்தவன் 
 19 இரதம் விட்ட 
 20 ஊறில் வெய்யவர் 
 21 பொழுது மற்றதி 
 22 புங்க வன்விழி 
 23 சோதி மாண்கலன் 
 24 அண்டர் தொல்லை 
 25 அந்த வெல்லை அயன் 
 26 வெய்ய வேற்படை 
 27 வீற்றொர் சீய 
 28 செய்ய சந்தன 
 29 சந்து காரகில் 
 30 இத்தி றத்தவும் 
 31 தேவு கொண்ட 
 32 அமரர் வெற்பில் 


 

22. அசுரேந்திரன் மகேந்திரஞ் செல் படலம்

 1 எந்தை குமரன் 
 2 வாழ்ந்த துணைவியர் 
 3 சங்குற் றிடுசெங் 
 4 உந்துதனி யாழி 
 5 பொன்னகரோர் யாரும் 
 6 புல்லா திருந்தனை 
 7 மையோ டுறழும் 
 8 தன்னோ டிணை 
 9 சந்தார் தடம்புயத்து 
 10 வென்றிமழு வேந்து 
 11 வன்னி விழியுடை 
 12 மற்றைத் துணைவி 
 13 தண்டா விறல்சேரு 
 14 என்றுமுறா இன்ன 
 15 அன்னைமுத லோரை 
 16 வந்த பொழுதுதனில் 
 17 ஈமக் கடன்கள் 
 18 நற்றாய் மொழிந்த 
 19 ஏனையதோர் தாயர் 
 20 புக்கதொரு காலை 
 21 உளந்தளர் வெய்தி (வேறு) 
 22 உரங்கிளர் அவுணர் 
 23 வஞ்சமுங் கொலை 
 24 சீரொடு துறக்கம் 
 25 மாண்கிளர் தார 
 26 பையர வணையில் 
 27 அங்கையை ஒருவன் 
 28 மணிகிளர் எழிலி 
 29 இமையவர் கருடர் 
 30 சேயிவன் அலக்க 
 31 எனைப்பல இனைய 
 32 போந்துதா ரகன்ற 
 33 வீற்றிருந் தரசு 
 34 என்றலும் மைந்தன் 
 35 வெய்யசூர் அதனை 
 36 தாதைகேள் சரதம் 
 37 தோட்டுணைவ னாம் (வேறு) 
 38 நெறித்தபுரு வத்து 
 39 இவ்வகை சினத்தெ 
 40 துப்புநிகர் கண்பு 
 41 பருவர லெனும் 
 42 கூற்றுள நடுங்கிய 
 43 பாங்கருறு தான 
 44 ஆனபொழு தத்தினில் அழு 
 45 மன்னிளவல் ஆரு 
 46 இறையிவை புகன்றி 
 47 ஆயசெயல் காண்ட 
 48 நஞ்சுறை படைகள் (வேறு) 
 49 குலத்தினை வினவி 
 50 வரத்தினில் வலியி 
 51 ஒற்றரைத் தூண்டி 
 52 வினையது விளை 
 53 மூவியல் மரபி னாலு 
 54 நேர்ந்திட வலியி 
 55 ஈதரோ உலகி 
 56 இன்னதோர் மிடல் 
 57 மாற்றலர் வன்மை 
 58 வீரமும் வலியும் 
 59 கலகல மிழற்று 
 60 யாருநே ரன்றி 
 61 அறிதரும் அமைச்ச 
 62 பகனொடு மயூரன் 
 63 சாரணர் இனையர் 
 64 ஒற்றுவர் உணர்ந்த 
 65 ஏதமில் சூர பன்மன்  

23. வழிநடைப் படலம்

 1 குருமணி மகுடம் 
 2 மங்குல் வானமேல் (வேறு) 
 3 தன்னை நீக்கியே 
 4 பைய ராவின்மேற் 
 5 பருப்ப தப்பெயர் 
 6 அண்டம் மன்னுயிர் 
 7 சிலந்தி மாசுணம் 
 8 கொடிய வெஞ்சினக் காளி 
 9 அம்பு ராசிகொள் 
 10 ஏல வார்குழல் 
 11 என்னிகர் எவரு (வேறு) 
 12 மண்ணுல கிறைவன் 
 13 தூசினால் அம்மை 
 14 விரிகனல் வேள்வி 
 15 தண்டளிர்ச் சோலை 
 16 குடமுனி கரத்தில் 


 

24. குமாரபுரிப் படலம்

 1 அளவில் பூதவெம் 
 2 மறைந்த காலை 
 3 மிக்க தாருக 
 4 நிலவு லாவிய 
 5 ஆன காலையில் அறுமுகப் 
 6 வீசு பேரொளி (வேறு) 
 7 ஆண்ட இந்நதி 
 8 பிறைபு னைந்திடு 
 9 வனையும் மேனி 
 10 மெய்வி தித்தொழி 
 11 என்ன லோடும்அவ் 
 12 அப்பு ரத்தையறி 
 13 என்ற லோடும்இர தத் 
 14 செல்லு மாமுகில் 
 15 வீர வேளிது 
 16 ஆய காலையனி 
 17 பன்னிரு புயத்தொ (வேறு) 
 18 தானைகள் தமக்கு 
 19 தாங்கரும் பெருந்தி (வேறு) 
 20 விருந்தியல் அமிர்தி 
 21 முகில்பொதி விண்ண 
 22 முந்துற உய்த்த 
 23 நிற்புறு கின்றுழி 
 24 எரிமணி அணி 
 25 துண்ணெனக் கிழி 
 26 பூட்கையின் முலை 
 27 நெய்ம்மலி தழலென 
 28 பசையற வுலர்வுறு 
 29 முருந்துறழ் எயிற்றி 
 30 மெய்ந்நனி அலசுற 
 31 இக்கிழி யொன்றி 
 32 அன்னதோர் அளவையில் அட 
 33 போந்திடு காலையிற் 
 34 ஒளியிழை உழத்தி 
 35 தீந்தழல் வெங்கதிர் 
 36 சூற்புயல் மாறிய 
 37 திங்களும் வெங்க 
 38 மட்டமர் புரிகுழல் 
 39 எஞ்சலில் அமுதி 
 40 நிற்றலும் வருதிநீ 
 41 பெண்ணிய லாரிடை 
 42 அரியநற் றவம்பல 
 43 அண்டமேல் நின்ற 
 44 யான்முதல் தோன்றி 
 45 பரேருள உனதுமெய் 
 46 வானுழை திரிதரு 
 47 வன்றிறல் கொலை 
 48 வாகுலப் பரியதோர் 
 49 நம்முரு வாயினன் 
 50 தண்டுதல் இன்றி 
 51 கோழிலை மடற்ப 
 52 துன்னல ராகிய 
 53 இவ்வகை யாமினி 
 54 ஆக்கம் இத்திறம் (வேறு) 
 55 வெம்பு தொல்லி 
 56 தொடர்ந்த ஞாயிறு 
 57 விரிந்த பல்கதிர் 
 58 திங்கள் தன்குறை 
 59 வனமெ ழுந்தன 
 60 ஞாயி றுற்றவவ் 
 61 கையி கந்துபோய் 
 62 தீமை யுள்ளன 
 63 என்ப துன்னியே 
 64 தொழுத கையினன் 
 65 கரிய வன்றனை 
 66 உரைத்த வெல்லை 
 67 அவ்வக் காலையில் 
 68 தேவு சால்மணி 
 69 மருந்தி னாற்ற 
 70 கந்தம் வெள்ளிலை 
 71 இருவரும் உணர் (வேறு) 
 72 கார்த்திகை காத 
 73 செயிர்ப்பறு நந்தி 
 74 முண்டகன் முதல் 
 75 ஆயது காலை தன்னில் அரு (வேறு) 
 76 மற்றிது நம்பால் 
 77 கருணைசெய் பரம 
 78 சில்லியந் தேர்மே 
 79 சாரத நீத்த மெல் 
 80 மண்ணியங் கரை 
 81 எழில்வளஞ் சுரக்  

25. சுரம்புகு படலம்

 1 புற்றிடங் கொண்ட 
 2 ஏழு நேமியும் (வேறு) 
 3 அண்டர் நாயகன் உலக 
 4 வண்ண ஒண்சுதை 
 5 உடைய தொல் 
 6 கற்றை யங்கதிர் 
 7 சேனம் வெம்பணி 
 8 எண்ணி னுஞ்சுடும் 
 9 வேக வெய்யவன் 
 10 தங்கள் தொல்பவம் 
 11 கோல வெங்கதிர் 
 12 தொடரும் வானவர் 
 13 ஒள்ளி தாகிய 
 14 இரவி கம்மியன் 
 15 ஆன்ற வான்புவி 
 16 விஞ்சு கானல் 
 17 செய்ய மண்மகள் 
 18 முளையின் அஞ்சொரி 
 19 கள்ளி பட்டன 
 20 இன்ன தாகிய பாலை 
 21 ஆற்ற ருந்திறல் 
 22 காதல் நீங்கலா 
 23 புறநெ றிக்கணே 
 24 நீரறு முரம்பின் (வேறு) 
 25 தத்தனே அனந்தன் 
 26 ஆர்வல ராகும் 
 27 அணிமையிற் சேயோ 
 28 மூவிரு திறத்தி 
 29 என்றிவை இரு 
 30 மறுவறு பராச 
 31 உலைத்தலை உணர் 
 32 அங்கது தெரிந்து 
 33 வள்ளுறை கொண்ட 
 34 அவ்வுரை இறுக்கு 
 35 இத்தடந் தன்னில் 
 36 என்றிவை முனிவன் 
 37 ஐயநீ யனைய 
 38 தொல்லுரு வடைந்த 
 39 தம்மக வுரைக்குங் 
 40 பராசரன் மைந்த 


 

26. திருச்செந்திப் படலம்

 1 சுரமது கடந்து 
 2 அறுமுகன் அங்க 
 3 பொன்னுறும் இரதம் 
 4 பானிமிர் மென்குரற் (வேறு) 
 5 சுருதியெ லாமுணர் 
 6 வாலிய தூயொளி 
 7 ஒண்ணிழல் மாமதி 
 8 கட்டழல் கான்றிடு 
 9 வானுயர் தோள் 
 10 பொருந்தி இன்னவர் (வேறு) 
 11 துறந்து நீதியமர் 
 12 மற்ற வெய்யவர் 
 13 கோக்கு மாரன் 
 14 வச்சி ரங்கொள் 
 15 அறிதி எப்பொருளும் 
 16 எல்லை யில்புவனம் 
 17 வெய்யர் தன்மை 
 18 ஆகையால் அவுணர் 


 

 1. திருக்கைலாசப் படலம்   2. பார்ப்பதிப் படலம்   3. மேருப்படலம்   4. காமதகனப் படலம் 
 5. மோன நீங்கு படலம்   6. தவங்காண் படலம்   7. மணம் பேசு படலம்   8. வரைபுனை படலம் 
 9. கணங்கள் செல் படலம்   10. திருக்கல்யாணப் படலம்   11. திருவவதாரப் படலம் 
 12. துணைவர்வரு படலம்   13. சரவணப் படலம்   14. திருவிளையாட்டுப் படலம்   15. தகரேறு படலம் 
 16. அயனைச் சிறைபுரி படலம்   17. அயனைச் சிறை நீக்கு படலம்   18. விடைபெறு படலம் 
 19. படையெழு படலம்   20. தாரகன் வதைப்படலம்   21. தேவகிரிப் படலம் 
 22. அசுரேந்திரன் மகேந்திரஞ் செல் படலம்   23. வழிநடைப் படலம்   24. குமாரபுரிப் படலம் 
 25. சுரம்புகு படலம்   26. திருச்செந்திப் படலம் 


 கந்த புராணம் - உற்பத்தி காண்டம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - uRpaththi kANdam - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]