Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

காண்டம் - படலம் பட்டியலுக்கு அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு செய்யுள் முதற்குறிப்பு pdf வடிவம்

kANdam - padalam List Tamil alphabetical index verse index pdf version

previous kandam   1 - உற்பத்தி காண்டம்   next kandam1 - uRpaththi kANdam

previous padalam   26 - திருச்செந்திப் படலம்   next padalamthiruchchendhip padalam

Ms Revathi Sankaran (2.31mb)
(சுரமது கடந்து)

சுரமது கடந்து நீங்கிச் சோதிவே லுடைய வள்ளல்
     விரிபுனல் சடிலத் தண்ணல் மேவுசெங் குன்றூர் நோக்கிப்
          பருமணி வயிர முத்தம் பலவளம் பிறவும் ஆழித்
               திரையெறி யலைவா யாகுஞ் செந்திமா நகரம் புக்கான். ......    1

(அறுமுகன் அங்க)

அறுமுகன் அங்க ணேகி அகிலகம் மியனை நோக்கி
     இறையிலோர் சினக ரத்தை இயற்றுதி ஈண்டை என்னத்
          திறனுணர் புனைவர் செம்மல் சிந்தையின் நாடித் தேவர்
               உறைதிரு நகரம் வெஃக ஒருதிருக் கோயில் செய்தான். ......    2

(பொன்னுறும் இரதம்)

பொன்னுறும் இரதம் நீங்கிப் புறனெலாந் தானை நண்ண
     அந்நகர் அதனு ளேகி அரும்பெருந் துணைவர் பூதர்
          மன்னவர் அயன்மா லாதி வானவர் யாரும் போற்ற
               மின்னுபொற் பீடத் தையன் வீற்றிருந் தருளி னானே. ......    3

வேறு

(பானிமிர் மென்குரற்)

பானிமிர் மென்குரற் பாற்படு நல்யாழ்
     கானமி சைத்தனர் கந்தரு வத்தோர்
          ஆனபல் சட்டுவம் அங்கைதொ றேந்தி
               வானமிர் தைச்செவி வாக்குறு மாபோல். ......    4

(சுருதியெ லாமுணர்)

சுருதியெ லாமுணர் தூயவன் வானோர்
     புரவலன் மாமுனி புங்கவர் யாரும்
          மருமலர் மாரி வழுத்தினர் வீசி
               இருபுடை தன்னினும் எய்தினர் ஈண்டி. ......    5

(வாலிய தூயொளி)

வாலிய தூயொளி வானதி யாவும்
     பாலகன் மெய்யணி பார்த்தனர் ஆடி
          ஏலுறு பாங்கரின் ஈண்டிய வாபோல்
               காலினர் சாமரை கைக்கொ டசைத்தார். ......    6

(ஒண்ணிழல் மாமதி)

ஒண்ணிழல் மாமதி யோரிரு வடிவாய்
     அண்ணல் முகத்தெழி லார்ந்திட நண்ணி
          விண்ணிடை நின்றென வெங்கனல் வருணன்
               தண்ணிழல் வெண்குடை தாங்கினர் நின்றார். ......    7

(கட்டழல் கான்றிடு)

கட்டழல் கான்றிடு காமரு நாகம்
     எட்டும லாதன யாவையும் ஈண்டி
          உட்டெளி வாற்பணி உற்றென ஆல
               வட்டம சைத்தனர் வானவர் பல்லோர். ......    8

(வானுயர் தோள்)

வானுயர் தோள்விறல் வாகெனும் அண்ணல்
     தானுடை வாள்கொடு சார்ந்தயல் நிற்ப
          ஏனைய தம்பியர் எண்மர் இலக்கர்
               ஆனவர் போற்றி அகன்கடை நின்றார். ......    9

வேறு

(பொருந்தி இன்னவர்)

பொருந்தி இன்னவர் புறத்துற அங்கண்
     இருந்த ஞானமுதல் எல்லையில் காலம்
          வருந்து கின்றமக வான்முகம் நோக்கித்
               தெரிந்தி டாதவரின் இன்னன செப்பும். ......    10

(துறந்து நீதியமர்)

துறந்து நீதியமர் சூர்முத லானோர்
     பிறந்த வாறுமவர் பேணிய நோன்பும்
          இறந்த செய்யவரம் எய்திய வாறுஞ்
               சிறந்து பின்னரசு செய்திடு மாறும். ......    11

(மற்ற வெய்யவர்)

மற்ற வெய்யவர்தம் மாயமும் முற்கொள்
     வெற்றி யும்வலியும் மேன்மையும் நும்பால்
          இற்றை நாள்வரை இயற்றிய துன்பும்
               முற்று மொன்றற மொழிந்திடு கென்றான். ......    12

(கோக்கு மாரன்)

கோக்கு மாரன்இவை கூற இசைந்தே
     மீக்கொள் பொன்னுலக வேந்தயல் நின்ற
          வாக்கின் வல்லகுர வன்றனை அன்பால்
               நோக்கி நீயிவை நுவன்றருள் கென்றான். ......    13

(வச்சி ரங்கொள்)

வச்சி ரங்கொள்கரன் மற்றது செப்ப
     அச்செ னக்குரவன் அன்ன திசைந்தே
          செச்சை மொய்ம்புடைய சேயிரு பொற்றாள்
               உச்சி கொண்டுதொழு தின்ன துரைப்பான். ......    14

(அறிதி எப்பொருளும்)

அறிதி எப்பொருளும் ஆவிக டோறுஞ்
     செறிதி எங்கள்துயர் சிந்துதல் முன்னிக்
          குறிய சேயுருவு கொண்டனை யார்க்கும்
               இறைவ நின்செயலை யாருணர் கிற்பார். ......    15

(எல்லை யில்புவனம்)

எல்லை யில்புவனம் யாவையும் யாண்டும்
     ஒல்லு மூவரும் உயிர்த்தொகை யாவுந்
          தொல்லை மேனிகொடு தோன்றினை யால்நீ
               வல்ல மாயவியல் மற்றெவர் தேர்வார். ......    16

(வெய்யர் தன்மை)

வெய்யர் தன்மையை வினாவிய தன்மை
     ஐய அன்னதை யறிந்திட அன்றே
          கைய ரேந்துயர் களைந்துள மீதில்
               செய்ய இன்புதவு சீரரு ளாமால். ......    17

(ஆகையால் அவுணர்)

ஆகையால் அவுணர் தன்மைக ளெல்லாம்
     போகு மெல்லைபுகல் கின்றனன் என்னா
          வாகை சேர்குமர வள்ளலை நோக்கி
               ஓகை யோடரசன் ஓதிடு கின்றான். ......    18

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1783
உற்பத்தி காண்டம் முற்றுப்பெற்றது

ஆகக் காண்டம் ஒன்றுக்கு திருவிருத்தம் - 1,783

கச்சியப்ப சிவாசாரியர் திருவடி வாழ்கprevious padalam   26 - திருச்செந்திப் படலம்   next padalamthiruchchendhip padalam

previous kandam   1 - உற்பத்தி காண்டம்   next kandam1 - uRpaththi kANdam

காண்டம் - படலம் பட்டியலுக்கு அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு செய்யுள் முதற்குறிப்பு pdf வடிவம்

kANdam - padalam List Tamil alphabetical index verse index pdf version

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]