Kaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

Kandha Puranam
by
Sri Kachiyappa
Sivachariyar

ஸ்ரீ கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
அருளிய
கந்த புராணம்

Lord MuruganSri Kaumara Chellam

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 
அகர வரிசையில் முதற்குறிப்புக்கு


 கந்த புராணம் - துவக்கம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - Beginning - Index of verses

 

 1. பாயிரம்   2. கடவுள் வாழ்த்து   3. அவையடக்கம் 
 4. ஆற்றுப் படலம்   5. திருநாட்டுப்படலம்   6. திருநகரப்படலம்   7. பாயிரப்படலம் 


 

1. பாயிரம்

 1 திகட சக்கர (விநாயகர் காப்பு) 
 2 உச்சியின் மகுட (விநாயகர் காப்பு) 
 3 இந்திர ராகி (நூற் பயன்) 
 4 மூவிரு முகங்கள் (சுப்பிரமணியர் காப்பு) 
 5 வான்முகில் வழாது (வாழ்த்து)  

2. கடவுள் வாழ்த்து

 1 திருவந்த தொல்லை (சிவபெருமான்) 
 2 ஊனாகி யூனு (சிவபெருமான்) 
 3 பிறப்பது மிறப்பதும் (வேறு) 
 4 பூமலர் மிசைவரு 
 5 பங்கயன் முகுந்தனாம் 
 6 காண்பவன் முதலிய 
 7 செறிதரு முயிர்தொறு (சிவசத்தி) 
 8 மண்ணுலகத்தினிற் (விநாயகக் கடவுள்) 
 9 பரமனை மதித்திடா (வைரவக் கடவுள்) 
 10 வெஞ்சினப் பரியழன் (வைரவக் கடவுள்) 
 11 அடைந்தவி யுண்டிடு (வீரபத்திரக் கடவுள்) 
 12 இருப்பரங்குறை (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 13 சூரலை வாயிடை (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 14 காவினன் குடிலுறு (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 15 நீரகத் தேதனை (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 16 ஒன்றுதொ றாடலை (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 17 எழமுதிரைப் புனத் (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 18 ஈறுசேர் பொழுதினு (சுப்பிரமணியக் கடவுள்) 
 19 ஐயிருபுராண (திருநந்திதேவர்) 
 20 பண்டை வல்வினை (திருஞான சம்பந்தர்) 
 21 பொய்யுரை நூல் (திருநாவுக்கரசர்) 
 22 வறந்திடு பொய்கை (சுந்தரமூர்த்தி சு) 
 23 கந்தமொடுயிர்படு (மாணிக்கவாசகர்) 
 24 அண்டரும் நான்முக (திருத்தொண்டர்கள்) 
 25 தாவறு முலகெலா (சரசுவதி)  

3. அவையடக்கம்

 1 இறைநில மெழுது 
 2 ஆன சொற்றமிழ் (வேறு) 
 3 முன்சொல் கின்ற 
 4 சிந்து மென்பு 
 5 வெற்றெ னத்தொடு 
 6 குற்ற மேதெரிவார் 
 7 குறைபல மாமதி (வேறு) 
 8 நாதனா ரருள்பெறு 
 9 சொல்லிய புராண 
 10 பிறையணி சடை 
 11 புவியின ரேனையர் 
 12 மங்கையோர் பங்குடை வான 
 13 புதுமயி லூர்பரன் 
 14 காந்த மாகிய 
 15 ஏதிலாக் கற்ப (வேறு) 
 16 முன்பு சூதன் 
 17 தோற்ற மீறின்றி 
 18 பகுதி கொண்டிடு பாக்க 
 19 செந்தமிழ்க்கு வரம் 
 20 வெம்பு சூர்முதல் 


 

4. ஆற்றுப் படலம்

 1 செக்கரஞ் சடை 
 2 சுந்தர மாயவன் 
 3 பார்த்தென துலக 
 4 சுந்தர வயிரவ 
 5 வாரை கான்ற (வேறு) 
 6 பூட்டுகார் முகந் 
 7 கல்லென் பேரிசை 
 8 தேக்கு தெண்டி 
 9 கழிந்த பற்றுடை 
 10 சீலமேதகு பகீரதன் 
 11 வாலிதாகிய 
 12 எய்யும் வெஞ்சிலை 
 13 காகபந்தரிற் 
 14 குவட்டு மால்கரி 
 15 காலை வெம்பகல் 
 16 குல்லை மாலதி 
 17 சுளையுடைப்பல 
 18 இலைவி ரித்துவெண் 
 19 கொங்குலா மலர் 
 20 கொலை கொள்வேன் 
 21 தேன் குலாவிய 
 22 மீது போந்திரி 
 23 தெழித்த மால்கரி 
 24 சங்க மார்ந்திடத் 
 25 வேதமே முதல் 
 26 செம்பொன் மால் 
 27 உதிருகின்ற சிற்று 
 28 மாசறத் துளங்கு (வேறு) 
 29 வளவயன் மருத 
 30 திரைகட னீத்த 
 31 பாரிடை யினைய 
 32 கால்கிளர் கின்ற 
 33 பாம்பளை* புகுவதே 
 34 பணையொலி யிரலை 
 35 இயல்புகுங் களிநல் 
 36 எங்கணு நிறைந்து 
 37 மாறடு மள்ள 
 38 வாளெனச் சிலைய 
 39 மாண்டகு பொய்  

5. திருநாட்டுப்படலம்

 1 அவ்வியல் பெற்றிடு 
 2 சேட்டிளந் திமிலு 
 3 காற்றினு மனத்தி 
 4 சால்வளை தரவு 
 5 உலத்தொடு முறழ் 
 6 நாறு செய்குநர் 
 7 குச்செனப் பரிமிசை 
 8 வாக்குறு தேறலை 
 9 வாடுகின் றார்சிலர் மய 
 10 அந்தரப் புள்ளொடு மளி 
 11 விள்ளுறு நாணினர் விரக 
 12 பளிக்கறை யன்ன 
 13 இன்னன பற்பல 
 14 மள்ளர்தம் வினைபுரி 
 15 நட்டதோர் குழு 
 16 ஏயின செயலெலா 
 17 மன்சுடர் கெழுமி 
 18 பச்சிளங் காம்புடை 
 19 சுற்றுறு பஃறலை 
 20 மையுறு கணிகையர் 
 21 மாலுறு பொன்னகர் 
 22 அரிந்திடு சுமை 
 23 ஏற்றொடு பகட்டின 
 24 தொங்கலம் பூமுடி 
 25 களப்படு கைவலோர் 
 26 சொற்குவை வழி 
 27 தலத்திடை வேறிட 
 28 பிறப்பதும் வளர் 
 29 முழவொலி விண்ண 
 30 காலுற நிமிர்ந்திடு 
 31 நெறியிடை யொழு 
 32 ஏறுகாட்டிய திறலி 
 33 மட்டுறு கழையினு 
 34 கூடின தேனிசை 
 35 காசொடு நித்தில 
 36 சித்திரக் கதலிமா 
 37 வீசுகால் பொர 
 38 வாசநீள் பொதும் 
 39 கானுலா நந்தன 
 40 அசும்புறு மகன்புன 
 41 உற்றிட வரிதவ 
 42 கானிமிர் கந்திகள் 
 43 மாகுல வல்லியின் 
 44 ஊச லுற்றவர் (வேறு) 
 45 கூர்ப்புக் கொண்ட 
 46 கடற்பருகிய முகில் (வேறு) 
 47 பாட்டிய லளிமுரல் 
 48 கலனிடைத் தருவது 
 49 யாழ்க்கையர் பொரு 
 50 கஞ்சிதேய்ப் புண்டகில் 
 51 அன்றிலம் பெடை 
 52 ஆடியல் கருங்கணு 
 53 அகனமர் கணிகைய 
 54 வாளைக ளிகல்புரி 
 55 சேவக மணைவன 
 56 ஆடக மாமதிலம் 
 57 தெண்டிரை யுலகி  

6. திருநகரப்படலம்

 1 மாவுல கெங்கு 
 2 பூக்கம லத்துறை 
 3 இன்னிய றேர்தரு 
 4 கின்னரர் சித்தர் 
 5 எண்டிசை காவலர் 
 6 இப்படி யாவரு 
 7 மறை முதலோர் 
 8 மேயதொல் லூழி 
 9 பாழி மால்வரை (வேறு) 
 10 மண்டலப் பொறை 
 11 சென்று மூவெயி 
 12 மேக நாட்டிற்கும் 
 13 முதிரை வண்ணமா 
 14 நிறையும் வார்கடல் 
 15 தடுக்கு மாற்றலர் 
 16 உருக்குஞ் செம்பினை 
 17 பீடு தங்கிய 
 18 சூலம் வீசிடுந் 
 19 திகழும் வெங்கன 
 20 பூணி னேர்தரும் 
 21 ஈர்த்த மாமதி 
 22 காட்சி மேயவ 
 23 புடை பரப்பிய 
 24 என்று மாமதி 
 25 தீபு ரத்திடை 
 26 மாட மாளிகை மண்டபங் 
 27 சிகர மால்வரை 
 28 செம்பொனிற் புரி 
 29 பளிங்கினாற் செய்த 
 30 ஓவியத்தியன் மரகத 
 31 கன்னல் வேளெனும் 
 32 தண்ட மாகியே 
 33 தேனை வென்ற 
 34 தேவர் தானவர் 
 35 தூங்கு குண்டிகை 
 36 பாடு நான்மறை 
 37 நான்மறைக் குல 
 38 ஏவு பல்படை 
 39 அணி யினோங்கலும் 
 40 கங்கை மாமகள் 
 41 கண்டு கேட்டவை 
 42 ஆதி நான்முகன் 
 43 மாவி னோதையுங் 
 44 நாட்டியச் செயல் 
 45 பாலு றுந்ததி 
 46 அளவில் பற்பகல் 
 47 மாட மாளிகை வாயி (வேறு) 
 48 எல்லை தீர்ந்த 
 49 வெள்ளை யாதி 
 50 இகலும் வேழ 
 51 பண்ணி னோசையும் 
 52 அணிகுலாவு மரம் 
 53 கூற்றிற் செல்லுங் 
 54 பண்ணுளர் நரம்பி (வேறு) 
 55 அரிவையர் மைந்தர் 
 56 மாறாய்ச் சிறார் (வேறு) 
 57 தண்டாமரை யேந்திய 
 58 ஏமங் குலவு 
 59 மாகந் திகழு 
 60 வன்மா முலையே 
 61 தாராற் பொலிபொற் 
 62 வானோக்கி நிற்கு 
 63 கோடு நெறியு 
 64 ஏமமே தருவாச் (வேறு) 
 65 சுருதியா னுறங்கு 
 66 கயிலையி லரனை 
 67 விண்ணுறை மகவான் 
 68 கார்த்திரு மேனி 
 69 தரணிகண் முழுதும் 
 70 வீடுறு முத்தி 
 71 சகங்களோர் மூன்றி 
 72 உன்னருங் கயிலை 
 73 அரியதோர்க் கயிலை 
 74 தன்னையே யருச்சி 
 75 அழகிய வயோத்தி 
 76 பங்கமில் வசிட்டன் 
 77 தொல்லையோர் 
 78 சமைய மாறினை 
 79 பாவமோர் கோடி 
 80 கங்கைதன் சிறுவ 
 81 அரிய பல்லிசையும் 
 82 கணமுகில் செக்கர் 
 83 அறு சமயத்திற் 
 84 ஈசன தருளாற் 
 85 ஆருயிர் முழுதும் 
 86 இன்னமு முமையாள் 
 87 கண்ணுதற் பரனுந் 
 88 வேலை சூழுலகி 
 89 கச்சபா லயமே 
 90 கரிகிரி யட்டபுய 
 91 ஒன்றுதீ விளக்க 
 92 சிறந்திடு மதியு 
 93 தோற்றுயிர்க் குண 
 94 மறைகளி னுருவாய் 
 95 உம்பரூண் பகிருஞ் 
 96 குரைபுனல் வேட்டோர் 
 97 முன்னுறு பிணிகள் 
 98 விடந்தனை யகற்று 
 99 துஞ்சினர் தம்மை 
 100 அயன்மனைச் சென்றோர் 
 101 நாகரூ ருய்க்கும் 
 102 ஈங்கிவை யன்றி 
 103 தோட்டலர் வனச 
 104 சொற்படு மினைய (வேறு) 
 105 ஆவதோர் குமர 
 106 மேவருங் கூடல் 
 107 வச்சிர மெடுத்த 
 108 ஈண்டுள தரணி 
 109 கொண்டலை யளக்கு 
 110 ஆயதோர் காஞ்சி 
 111 உற்றிடு கின்ற 
 112 அத்தகே ளிந்நாள் 
 113 என்றலுந் தருப்பை 
 114 திருப்பது மத்துவள் 
 115 தாமரை யண்ணலுய் 
 116 அகனமர் புலனோர் 
 117 முழுதுணர் சூதன் 
 118 திருக்கிளர் பீட 
 119 முந்தொரு ஞான்று தன்னில்-2 
 120 அன்னது சூதன் 
 121 அவ்வழி முனிவர் 
 122 அம்மொழி சூதன் 
 123 மன்னவன் மதலை 
 124 தனைநிகர் பிறரின் 


 

7. பாயிரப்படலம்

 1 முந்தொரு கால 
 2 நெற்றியில் விழிகொண்ட 
 3 ஆனதொர் பொழுதின் 
 4 அவனியி லறமெல் 
 5 இன்ன பான்மையை (வேறு) 
 6 அந்தில் செம்பொ 
 7 தேவ தேவன் 
 8 என்ற காலையின் யாரை 
 9 செம்மை போகிய 
 10 விளித்த காலை 
 11 புடை கடந்திடு 
 12 முன்னரெய்தித் 
 13 ஈர்க்கும் பாசத் 
 14 நேயமுந்த நெடும் 
 15 அண்ண லீசன் 
 16 மேலை வானவர் வேந் 
 17 அம்புயா சனமுடை (வேறு) 
 18 ஒன்றொரு குறை 
 19 ஆதியி லயன்படை 
 20 கருமணி மிடறுடை 
 21 நின்றன துரிமை 
 22 காலமுங் கருமமுங் 
 23 ஆற்றுறு புனல்படி 
 24 காமமோடு வகை 
 25 உரையிசை யாதியா 
 26 பெருமைகொள் 
 27 அறிந்தறிந் துயிர் 
 28 நன்னல மாதரை 
 29 இறந்தன வாம்புல 
 30 அங்கவர் போதமுற் 
 31 இனிதொரு திறமத 
 32 காதலி னருளுமுன் 
 33 போந்தவ ணிருந்த 
 34 அன்னதோர் மறை 
 35 ஏற்றம தாகிய 
 36 என்பெய ரதற்கெனி 
 37 ஆதியில் நந்திபா 
 38 என்னலும் நன்றென 
 39 சார்தலு மயன்றனை 
 40 திருவொடு மருவி 
 41 பங்கயத் தயன்வழி 
 42 மற்றவன் வதரிகா 
 43 மோனக முற்றிய 
 44 கரையறு வேதமா 
 45 விரவிய மறைதெரி 
 46 ஏத்திடு சுருதிக 
 47 மயலறு பயிலரே 
 48 தோல்வரு மறை 
 49 மெய்ம்முனி யனைய 
 50 அன்னதோர் முனிவ 
 51 வேதம துணர்தரு 
 52 காமரு தண்டுழாய் 
 53 நம்பனார் கொரு 
 54 எதிரில் சைவமே (வேறு) 
 55 கருது காருடம் 
 56 இத்தி றத்தவாம் 
 57 பூமிசை யிருந்த 
 58 அவுணர்க ளோடு 
 59 அனையதோர் காலை வெள் 
 60 வீற்றிருந் தருளு மெல்லை-2 
 61 சங்கரன் மோன 
 62 ஓரெழு முனிவர்தம் 
 63 புடைய கலிமை 
 64 மண்புனை கயிலை 
 65 அந்தமில் விளை 
 66 அண்ணலங் குமரப் புத் 
 67 ஆரமர் செய்துளா 
 68 மறைமுதற் குடிலை 
 69 ஆவதோர் காலை யீச 
 70 விராவிய விலக்க 
 71 பூவினன் முதலா 
 72 பரனருள் படையை 
 73 அறத்தினை யுன்னி 
 74 சீயமா முகத்தனெ 
 75 துணிபடு சூரனோர் 
 76 தெய்வத யானை யென் 
 77 சில்பக லங்கண் 
 78 சாரலி னோங்கு 
 79 வள்ளிமால் வரை 
 80 செருத்தணி வரை 
 81 என்றிவை யனைத்து 
 82 என்னவே முனிவரா 


 

 1. பாயிரம்   2. கடவுள் வாழ்த்து   3. அவையடக்கம் 
 4. ஆற்றுப் படலம்   5. திருநாட்டுப்படலம்   6. திருநகரப்படலம்   7. பாயிரப்படலம் 


 கந்த புராணம் - துவக்கம் - செய்யுள் முதற்குறிப்பு பட்டியல்Kandha PurANam - Beginning - Index of verses

 

 கந்த புராணம் - துவக்கம்   1 - உற்பத்தி காண்டம்   2 - அசுரகாண்டம்   3 - மகேந்திர காண்டம் 
 4 - யுத்த காண்டம்   5 - தேவ காண்டம்   6 - தக்ஷ காண்டம் 

Kandha Puranam - The Story of Lord Murugan

Sri Kachchiappa Sivachariyar

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]