Sri AruNagirinAthar - Author of the ThiruppugazhKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அந்தாதி

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar andhAdhi

Sri Kaumara Chellam
கந்தர் அந்தாதி செய்யுள் எண்வரிசை
Kandhar andhAdhi - Numerical List
Kandhar andhAdhi - Numerical List    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை' ஸ்ரீ சு. நடராஜன்,
    சென்னை, தமிழ்நாடு

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh adimai' Sri S. Nadarajan,
   Chennai, Tamil Nadu
'Thiruppugazh adimai' Sri S. Nadarajan
 அட்டவணை  அகரவரிசை   முழுப்பாடலுக்கு   PDF   தேடல் 
contents alphabetical index complete song  PDF  search
previous page next page

 1. திருவாவி னன்குடி 

 2. செப்புங் கவச 

 3. சென்னிய மோக 

 4. தேமொழி யத்தம் 

 5. தித்தவித் தார 

 6. செவ்வந்தி நீல 

 7. திமிரத் திமிர 

 8. சீதனங் கோடு 

 9. சிலைமத னம்படு 

 10. திரளக் கரக்கரை 

 11. திக்கத்திக் கோடு 

 12. சிறைவர வாமை 

 13. தேங்கா வனமும் 

 14. செந்தி லகத்தலர் 

 15. திவாகர கன்ன 

 16. சேவற் கொடியும் 

 17. சேரிக் குவடு 

 18. தினைவேத் தியன்பு 

 19. சீயனம் போதி 

 20. செயதுங்க பத்தி 

 21. சிந்தா குலவ 

 22. செற்றை வரும் 

 23. தினகர ரக்கர 

 24. செகம்புர வார் 

 25. தெளிதரு முத்தமிழ் 

 26. செவிக்குன்ற வாரண 

 27. தேடிக் கொடும்படை 

 28. சிக்குறத் தத்தை 

 29. திகழு மலங்கற் கழல் 

 30. தெய்வ மணம்புணர் 

 31. தீதா வசவனு 

 32. சித்திக்கத் தத்துவ 

 33. சேதனந் தந்துறை 

 34. திரிகையி லாயி 

 35. திருத்துள வாரி 

 36. செச்சைய வாவி 

 37. சீர்க்கை வன 

 38. சிற்றம் பலத்தை 

 39. தீவர கந்தரி 

 40. சேமர விக்கம் 

 41. தெண்டன் புர 

 42. தீனந் தினத்து 

 43. செய்யசெந்தாமரை 

 44. சேதாம் பலதுறை 

 45. தேசம் புகல 

 46. செருக்கும் பராக 

 47. திடம்படு கத்து 

 48. சேயவன் புந்தி 

 49. சேதக மொன்று 

 50. சித்திர மிக்க 


 51. சிகைத்தோகை 

 52. தித்திக்கு 

 53. தீவிலங் கங்கை 

 54. திதத்தத்தத் தி 

 55. தீதோ மரணந்த 

 56. தென்ன வனங்கன 

 57. தீத்தன் பரவை 

 58. சீலங் கனமுற்ற 

 59. சேர்ப்பது மாலய 

 60. செப்பத் தமதிலை 

 61. திக்கர சத்தி தவன 

 62. திலமுந் தயில 

 63. தியங்காப் பொறிய 

 64. சேவக மன்ன மலர் 

 65. திகைப்படங்க 

 66. சீகர சிந்துர 

 67. சிகண்டிதத் தத்த 

 68. சேகரவாரண வேல் 

 69. சீவன சத்துரு 

 70. சிந்துர வித்தக 

 71. திங்களு மாசுண மும் 

 72. தீட்டப் படாவினி 

 73. திசாமுக வேதனை 

 74. சேரப் பொருப்பட 

 75. செய்தவத் தால 

 76. செம்மலை வண்டு 

 77. தேரை விடப்பணி 

 78. திரிபுரத் தப்பு 

 79. செப்பா ரமுதலை 

 80. சீராம ராம சிவ 

 81. சிகாவல வன்பரி 

 82. தென்றலை யம் 

 83. தீரா கமல சலிகித 

 84. சிவசிவ சங்கர 

 85. சேர்ந்த மராத்துடர் 

 86. சேறலைத் தாறலை 

 87. திறம்பா டுவர் 

 88. செயலங்கை வாளை 

 89. சேலையி லாரு 

 90. சித்தத் தரங்க 

 91. திகிரி வலம்புரி 

 92. சேடி வணங்கு 

 93. செல்லலையம் 

 94. சேதிக் கனைத்து 

 95. திறவா வனக புரி 

 96. திருக்கையம் போதி 

 97. சிறுமிக் குமர நிகர் 

 98. சீரங்கராக மறமோது 

 99. தீவினை யற்ற 

 100. செல்வந் திகழு 

கந்தர் அந்தாதி - செய்யுள் எண்வரிசை
Kandhar andhAdhi - Numerical List
 அட்டவணை   அகரவரிசை   முழுப்பாடலுக்கு   PDF   தேடல் 
contents alphabetical index complete song  PDF  search
previous page next page

Sri Arunagirinathar's Kandhar andhAdhi Numerical List

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0508.2021[css]