திருப்புகழ் 940 கத்தூரி யகரு  (பட்டாலியூர்)
Thiruppugazh 940 kaththUriyagaru  (pattAliyUr)
Thiruppugazh - 940 kaththUriyagaru - pattAliyUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்தான தனன தனதன தத்தான தனன தனதன
     தத்தான தனன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

கத்தூரி யகரு ம்ருகமத வித்தார படிர இமசல
     கற்பூர களப மணிவன ...... மணிசேரக்

கட்டார வடமு மடர்வன நிட்டூர கலக மிடுவன
     கச்சோடு பொருது நிமிர்வன ...... தனமாதர்

கொத்தூரு நறவ மெனவத ரத்தூறல் பருகி யவரொடு
     கொற்சேரி யுலையில் மெழுகென ...... வுருகாமே

கொக்காக நரைகள் வருமுன மிக்காய விளமை யுடன்முயல்
     குற்றேவல் அடிமை செயும்வகை ...... யருளாதோ

அத்தூர புவன தரிசன நித்தார கனக நெடுமதி
     லச்சான வயலி நகரியி ...... லுறைவேலா

அச்சோவெ னவச வுவகையி லுட்சோர்த லுடைய பரவையொ
     டக்காகி விரக பரிபவ ...... மறவேபார்

பத்தூரர் பரவ விரைவுசெல் மெய்த்தூதர் விரவ வருடரு
     பற்றாய பரம பவுருஷ ...... குருநாதா

பச்சோலை குலவு பனைவளர் மைச்சோலை மயில்கள் நடமிடு
     பட்டாலி மருவு மமரர்கள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கத்தூரி அகரு ம்ருகமத வித்தார படிர இமசல கற்பூர களபம்
அணிவன
... கஸ்தூரி, அகில், கஸ்தூரி மஞ்சள், நிறையச் சந்தனம்,
பன்னீர், பச்சைக் கற்பூரம், கலவைச் சாந்து இவைகளை அணிவதாய்,

மணி சேர கட்டு ஆர வடமும் அடர்வன நிட்டூர கலகம்
இடுவன கச்சோடு பொருது நிமிர்வன தன மாதர்
...
ரத்தினங்களுடன் சேர்க்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்ட முத்து மாலையும்
நெருங்கியதாய், கொடிய கலகங்களை விளைவிப்பதாய், ரவிக்கையுடன்
முட்டி நிமிர்வதாய் உள்ள மார்பகங்களை உடைய விலைமாதர்களின்

கொத்து ஊரு நறவம் என அதரத்து ஊறல் பருகி அவரொடு
கொல் சேரி உலையில் மெழுகு என உருகாமே
...
பூங்கொத்திலிருந்து வடிகின்ற தேன் என்று சொல்லும்படி உள்ள வாயிதழ்
ஊறலை உண்டு, அந்த மாதர்களுடன் கொல்லன் சேரியில் உள்ள மெழுகு
போல் உருகி அழியாமல்,

கொக்கு ஆ(ம்) நரைகள் வரு முனம் இக்காய இளமை உடன்
முயல் குற்றேவல் அடிமை செயும் வகை அருளாதோ
...
கொக்குப் போல வெண்ணிறமாக முடிகள் நரைக்கும் முன்பு, இந்த
உடலில் இளம் பருவம் இருக்கும் போதே முயற்சி செய்து, உனக்குப்
பணிவிடைகளை அடியேனாகிய நான் செய்யும் வழியை எனக்கு அருள்
செய்யக் கூடாதோ?

அத் தூர புவன தரிசன(ம்) நித்தார கனக நெடு மதில் அச்சான
வயலி நகரியில் உறை வேலா
... அந்தத் தூர பூமியிலிருந்தே
தரிசனத்தை நிச்சயமாகத் தருவதான பொன் நெடு மதிலை
அடையாளமாகக் கொண்ட வயலூர் என்ற திருப்பதியில் வீற்றிருக்கும்
வேலனே,

அச்சோ என வச உவகையில் உள் சோர்தல் உடைய
பரவையொடு அக்காகி விரக பரிபவம் அறவே
... இது என்ன
அதிசயம் என்று உலகோர் சொல்லும்படி, தன் வசம் இழந்த மகிழ்ச்சியில்
விரகத்தால் உள்ளம் சோர்வு அடைந்த பரவை நாச்சியார் மீது கண்ணும்
கருத்துமாய், பரவையை விட்டுப் பிரிந்திருப்பதால் ஏற்பட்ட கவலை நீங்க,

பார் பத்து ஊரர் பரவ விரைவு செல் மெய்த் தூதர் விரவ
அருள் தரு பற்று ஆய பரம பவுருஷ குருநாதா
... இந்தப் பூமியில்
அடியார்க்கு உரிய பத்து இலக்கணங்களும் பொருந்திய சுந்தரர் பரவிப்
போற்ற, வேகமாகப் போய் உண்மையான தூதுவராக, உள்ளம் தழைக்க
அருளைப் பொழிந்தவரும், உற்ற துணையாக இருப்பவருமான
சிவபெருமானுக்கு, புருஷ தத்துவம் மிக நிறைந்த, மேலான குருவே,

பச்சோலை குலவு பனை வளர் மைச் சோலை மயில்கள்
நடமிடு பட்டாலி மருவும் அமரர்கள் பெருமாளே.
... பசுமையான
ஓலைகளைக் கொண்டு விளங்கும் பனை மரங்கள் வளர்ந்துள்ள இருண்ட
சோலைகளில் மயில்கள் நடனம் புரியும் பட்டாலியூர்* என்னும் நகரில்
வீற்றிருக்கும், தேவர்களின் பெருமாளே.


* இது பட்டாலி சிவ மலை என்று வழங்கப்படுகிறது.
ஈரோடு - திருப்பூர் சாலையில் உள்ள காங்கேயத்துக்கு அருகில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1301  pg 2.1302  pg 2.1303  pg 2.1304  pg 2.1305  pg 2.1306 
 WIKI_urai Song number: 944 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 940 - kaththUri yagaru (pattAliyUr)

kaththUri yakaru mrukamatha viththAra padira imasala
     kaRpUra kaLapa maNivana ...... maNisErak

kattAra vadamu madarvana nittUra kalaka miduvana
     kacchOdu poruthu nimirvana ...... thanamAthar

koththUru naRava menavatha raththURal paruki yavarodu
     koRchEri yulaiyil mezhukena ...... vurukAmE

kokkAka naraikaL varumuna mikkAya viLamai yudanmuyal
     kutREval adimai seyumvakai ...... yaruLAthO

aththUra puvana tharisana niththAra kanaka nedumathi
     lacchAna vayali nakariyi ...... luRaivElA

acchOve navasa vuvakaiyi lutchOrtha ludaiya paravaiyo
     dakkAki viraka paripava ...... maRavEpAr

paththUrar parava viraivusel meyththUthar virava varudaru
     patRAya parama pavurusha ...... gurunAthA

pacchOlai kulavu panaivaLar maicchOlai mayilkaL nadamidu
     pattAli maruvu mamararkaL ...... perumALE.

......... Meaning .........

kaththUri akaru mrukamatha viththAra padira imasala kaRpUra kaLapam aNivana: (On their breasts) they smear musk, incence, turmeric, plenty of sandalwood paste, rose water, camphor powder and a mixture of vermillions;

maNi sEra kattu Ara vadamum adarvana nittUra kalakam iduvana kacchOdu poruthu nimirvana thana mAthar: their bosom is covered with strings of pearls, combined with closely embedded precious gems; their seditious breasts are highly provocative, bulging out of the tight blouse of the whores almost ripping it open;

koththu Uru naRavam ena atharaththu URal paruki avarodu kol chEri ulaiyil mezhuku ena urukAmE: I do not wish to be in the company of such whores, imbibing their saliva that tastes like honey dripping from a fresh flower-bunch, to face destruction, melting like wax in a blacksmith's shop;

kokku A(m) naraikaL varu munam ikkAya iLamai udan muyal kutREval adimai seyum vakai aruLAthO: before my hair becomes white like the crane, and while I am still having a youthful body, I would like to attempt rendering services to You; why can You not bless this slave showing the way to serve You?

ath thUra puvana tharisana(m) niththAra kanaka nedu mathil acchAna vayali nakariyil uRai vElA: This holy place, VayalUr, which can be recognised by the tall fortress walls made of gold, is sure to offer a view of the shrine even from a distance, and You are seated in this place, Oh Lord with the spear!

acchO ena vasa uvakaiyil uL sOrthal udaiya paravaiyodu akkAki viraka paripavam aRavE: People of the world became awestruck with wonder when He showed compassion and concern for Paravai NAcchiyAr who was in a state of bliss and with a suffering the agony of separation; in order to remove the distress due to living apart from Paravai,

pAr paththu Urar parava viraivu sel meyth thUthar virava aruL tharu patRu Aya parama pavurusha gurunAthA: and at the worshipful request of Sundarar, who met all the ten definitions of a true devotee in this world, He went speedily as a faithful messenger (to Paravai) and showered His grace on her by remaining a loyal friend (of Sundarar); He is Lord SivA, and You are the supreme master to Him, filled with all traits of manliness, Oh Lord!

pacchOlai kulavu panai vaLar maic chOlai mayilkaL nadamidu pattAli maruvum amararkaL perumALE.: The thatches of the palm trees in this place are green and fresh; in the dark groves of this town PattAliyUr*, where You are seated, peacocks dance around! You are the Lord of the celestials, Oh Great One!


* This is now known as PattAli Sivamalai, situated near KangkEyam, on the road between Erode and ThiruppUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 940 kaththUri yagaru - pattAliyUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]