திருப்புகழ் 931 வண்டுபோற் சார  (திருவெஞ்சமாக்கூடல்)
Thiruppugazh 931 vaNdupORsAra  (thiruvenjamAkkUdal)
Thiruppugazh - 931 vaNdupORsAra - thiruvenjamAkkUdalSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தந்தனாத் தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

வண்டுபோற் சாரத் ...... தருள்தேடி

மந்திபோற் காலப் ...... பிணிசாடிச்

செண்டுபோற் பாசத் ...... துடனாடிச்

சிந்தைமாய்த் தேசித் ...... தருள்வாயே

தொண்டராற் காணப் ...... பெறுவோனே

துங்கவேற் கானத் ...... துறைவோனே

மிண்டராற் காணக் ...... கிடையானே

வெஞ்சமாக் கூடற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வண்டுபோற் சாரத்து அருள்தேடி ... வண்டு எவ்வாறு மலர்களின்
தேனைத் தேடிக் களிக்கிறதோ அவ்வாறு உனது அருளை நான் தேடிக்
களிக்குமாறும்,

மந்திபோற் காலப் பிணிசாடி ... குரங்கு எவ்வாறு மரக்கிளைகளைத்
தாண்ட வல்லதோ அவ்வாறே நானும் காலனின் பாசக் கயிற்றின்
பிணிப்பைத் தாவும் வல்லமை பெறுமாறும்,

செண்டுபோற் பாசத்துடனாடி ... செண்டாயுதத்தை* எறிந்தால்
எவ்வாறு பகை மாய்க்கப்படுகிறதோ அவ்வாறு நான் பாசங்களுடன்
போராடி வெல்லுமாறும்,

சிந்தை மாய்த்தே சித்து அருள்வாயே ... அலைந்து திரியும் என்
மனத்தை மாய்த்து சும்மா இருக்கச் செய்து மெய்யறிவைத் தந்தருள்வாயாக.

தொண்டராற் காணப் பெறுவோனே ... உன் அடியார்களால்
காணப்பெறும் தன்மை உடையவனே,

துங்க வேற் கானத்து உறைவோனே ... தூய்மையான தலமாம்
திருவேற்காட்டில் வாழ்பவனே,

மிண்டராற் காணக் கிடையானே ... ஆணவம் மிக்கவர்களால்
காணக் கூடாதவனே,

வெஞ்சமாக் கூடற் பெருமாளே. ... திருவெஞ்சமாக்கூடல்** என்ற
திருத்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* திருவெஞ்சமாக்கூடல் திருத்தலம் கரூர் ரயில் நிலையத்துக்குத் தெற்கே
12 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1281  pg 2.1282  pg 2.1283  pg 2.1284 
 WIKI_urai Song number: 935 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 931 - vaNdupOR sAra (thiruvenjamAkkUdal)

vaNdupOR sArath ...... tharuLthEdi

manthipOR kAlap ...... piNisAdic

seNdupOR pAsath ...... thudanAdic

sinthaimAyth thEsith ...... tharuLvAyE

thoNdarAR kANap ...... peRuvOnE

thungavER kAnath ...... thuRaivOnE

miNdarAAR kANak ...... kidaiyAnE

venjamAk kUdaR ...... perumALE.

......... Meaning .........

vaNdupOR sAraththu aruLthEdi: Just like the beetles gather honey from flowers, I should also be able to seek Your Grace;

manthipOR kAlap piNisAdi: just like the monkey easily jumps from branch to branch, I should also be able to jump over the tightening rope of Yaman (Death-God);

seNdupOR pAsaththudanAdi: just like the weapon called cheNdu* destroys all enemies, I should also be able to destroy all desires and attachments;

sinthai mAyththE siththu aruLvAyE: and then You must kill my wavering mind after making it still and grant me the True Knowledge.

thoNdarAR kANap peRuvOnE: You make Yourself visible only to Your devotees!

thunga vER kAnaththu uRaivOnE: You reside at the pure centre called ThiruvERkAdu!

miNdarAR kANak kidaiynE: You make Yourself impossible to be seen by arrogant ones!

venjamAk kUdaR perumALE.: ThiruvenjamAkkUdal** is Your favourite abode, Oh Great One!


* cheNdu is a golden weapon shaped like a cane with a sharp end.


** ThiruvenjamAkkUdal is situated 12 miles south of KarUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 931 vaNdupOR sAra - thiruvenjamAkkUdal

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]