திருப்புகழ் 932 இருவினைப் பிறவி  (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)
Thiruppugazh 932 iruvinaippiRavi  (thiruppANdikkodumudi)
Thiruppugazh - 932 iruvinaippiRavi - thiruppANdikkodumudiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனத் தனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

இருவினைப் பிறவிக் ...... கடல்மூழ்கி
     இடர்கள்பட் டலையப் ...... புகுதாதே

திருவருட் கருணைப் ...... ப்ரபையாலே
     திரமெனக் கதியைப் ...... பெறுவேனோ

அரியயற் கறிதற் ...... கரியானே
     அடியவர்க் கெளியற் ...... புதநேயா

குருவெனச் சிவனுக் ...... கருள்போதா
     கொடுமுடிக் குமரப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இருவினைப் பிறவிக் கடல்மூழ்கி ... நல்வினை, தீவினை
இரண்டின் காரணமாக ஏற்படும் பிறவி என்ற கடலில் மூழ்கி,

இடர்கள்பட்டு அலையப் புகுதாதே ... துயரங்கள் ஏற்பட்டு
அலைந்து திரியப் புகாமல்,

திருவருட் கருணைப் ப்ரபையாலே ... உனது திருவருளாம்
கருணையென்னும் ஒளியாலே

திரமெனக் கதியைப் பெறுவேனோ ... உறுதியான வகையில்
நான் நற்கதியைப் பெறமாட்டேனோ?

அரியயற்கு அறிதற்கு அரியானே ... திருமாலும் பிரம்மாவும்
அறிவதற்கு அரியவனே,

அடியவர்க்கு எளிய அற்புதநேயா ... உன் அடியவர்க்கு எளிதாகக்
கிட்டும் அற்புதமான நண்பனே,

குருவெனச் சிவனுக்கு அருள்போதா ... குருமூர்த்தியாக
சிவபிரானுக்கு அருளிய ஞானாசிரியனே,

கொடுமுடிக் குமரப் பெருமாளே. ... கொடுமுடித் தலத்தில்*
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* கொடுமுடி ஈரோட்டிலிருந்து தென்கிழக்கே 23 மைலில் உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1283  pg 2.1284 
 WIKI_urai Song number: 936 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Kodumudi Thiru S. Thiyagaraja DhEsigar
'கொடுமுடி' திரு தியாகராஜ தேசிகர்

Kodumudi S. Thiyagaraja DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 932 - iruvinai piRavi (thiruppANdikkodumudi)

iru vinai piRavik ...... kadal mUzhgi
     idargaL pattalaiyap ...... pugudhAdhE

thiruvarut karuNaip ...... prabaiyAlE
     thira menak gathiyaip ...... peRuvEnO

ari ayaRk aRidhaRk ...... ariyAnE
     adiyavark keLi ...... aRbutha nEyA

guruvena sivanuk ...... aruL bOdhA
     kodumudik kumarap ...... perumALE.

......... Meaning .........

iru vinai piRavik kadal mUzhgi: Birth is a deep sea in which I am immersed as a result of my good deeds and bad deeds in my previous birth!

idargaL pattalaiyap pugudhAdhE: Having born, I cannot face sufferings, roaming around,

thiruvarut karuNaip prabaiyAlE: for which Your Graceful light rays of mercy only can

thira menak gathiyaip peRuvEnO: guide me steadily in the right path; will I ever reach there?

ari ayaRk aRidhaRk ariyAnE: You were beyond the comprehension of BrahmA and Vishnu!

adiyavark keLi aRbutha nEyA: But You are easily accessible to Your devotees because You are their wonderful friend!

guruvena sivanuk aruL bOdhA: As the Master, You guided Lord SivA kindly, Oh Wise One!

kodumudik kumarap perumALE.: KumarA, You chose Kodumudi* as Your abode, Oh Great One!


* Kodumudi is 23 miles Southeast of EerOde (Erode) towards KarUr.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 932 iruvinaip piRavi - thiruppANdikkodumudi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]