திருப்புகழ் 791 குவளை பொருதிரு  (பாகை)
Thiruppugazh 791 kuvaLaiporudhiru  (pAgai)
Thiruppugazh - 791 kuvaLaiporudhiru - pAgaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதன தனன தனதன
     தான தானன ...... தனதான

......... பாடல் .........

குவளை பொருதிரு குழையை முடுகிய
     கோல வேல்விழி ...... மடவார்தங்

கொடிய ம்ருகமத புளக தனகிரி
     கூடி நாடொறு ...... மயலாகித்

துவள வுருகிய சரச விதமது
     சோர வாரிதி ...... யலையூடே

சுழலு மெனதுயிர் மவுன பரமசு
     கோம கோததி ...... படியாதோ

கவள கரதல கரட விகடக
     போல பூதர ...... முகமான

கடவுள் கணபதி பிறகு வருமொரு
     கார ணாகதிர் ...... வடிவேலா

பவள மரகத கநக வயிரக
     பாட கோபுர ...... அரிதேரின்

பரியு மிடறிய புரிசை தழுவிய
     பாகை மேவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குவளை பொருது இரு குழையை முடுகிய ... குவளை மலரை விட
அழகானது என்று அதனுடன் போர் செய்வதாகி, இரு காதுகளிலும்
உள்ள குண்டலங்களை விரட்டக் கூடியதாகி,

கோல வேல் விழி மடவார் தம் ... அழகிய வேல் போன்றதாகிய கூரிய
கண்களை உடைய விலைமாதர்களின்

கொடிய ம்ருகமத புளக தன கிரி கூடி நாடொறு(ம்) மயல்
ஆகி
... பொல்லாதனவும், கஸ்தூரி அணிந்தனவும், புளகம்
கொண்டனவுமான மலை போன்ற மார்பகங்களை அணைந்து ஒவ்வொரு
நாளும் மோகம் கொண்டவனாய்,

துவள உருகிய சரச விதம் அது சோர வாரிதி அலையூடே ...
துவளும்படி உருகிய சரச லீலை விதங்களில் தளர்ச்சியுற, காமக்
கடல்களின் அலைகளுக்கு உள்ளே

சுழலும் எனது உயிர் மவுன பரம சுகம் மகா உததி படியாதோ ...
சுழல்கின்ற என்னுடைய உயிர் மவுன நிலை என்கின்ற பரம சுகம் ஆகிய
பெரிய கடலில் மூழ்கித் திளைக்காதோ?

கவள கர தல கரட விகட கபோல பூதர முகமான ... வாயளவு
கொண்ட உணவை உட்கொள்ளும் துதிக்கையையும், மதம் பாயும் சுவடு
கொண்ட அழகிய கன்னத்தையும், யானையின் முகத்தையும் கொண்ட

கடவுள் கணபதி பிறகு வரும் ஒரு காரணா கதிர் வடிவேலா ...
கடவுளாகிய கணபதிக்குப் பின்னால் தோன்றிய ஒப்பற்ற மூலப்
பொருளே, ஒளி வீசும் வடி வேலனே,

பவள மரகத கநக வயிர கபாட கோபுர அரி தேரின் பரியும்
இடறிய புரிசை தழுவிய பாகை மேவிய பெருமாளே.
...
பவளத்தின் செந்நிறத்தையும், மரகதத்தின் பச்சை நிறத்தையும்,
பொன்னின் மஞ்சள் நிறத்தையும், வைரத்தின் வெண்மை நிறத்தையும்
கொண்ட கதவுகளையும், கோபுரத்தையும் கொண்டு, சூரியனது தேரின்
குதிரைகளும் இடறும்படி உயர்ந்துள்ள மதில்கள் சூழ்ந்துள்ள பாகை*
என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* பாகை மாயூரத்திற்கு அருகே கடற்கரையை ஒட்டி உள்ள பாகசாலை என்னும் தலம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.913  pg 2.914  pg 2.915  pg 2.916 
 WIKI_urai Song number: 795 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 791 - kuvaLai porudhiru (pAgai)

kuvaLai poruthiru kuzhaiyai mudukiya
     kOla vElvizhi ...... madavArtham

kodiya mrukamatha puLaka thanakiri
     kUdi nAdoRu ...... mayalAkith

thuvaLa vurukiya sarasa vithamathu
     sOra vArithi ...... yalaiyUdE

suzhalu menathuyir mavuna paramasu
     kOma kOthathi ...... padiyAthO

kavaLa karathala karada vikadaka
     pOla pUthara ...... mukamAna

kadavuL gaNapathi piRaku varumoru
     kAra NAkathir ...... vadivElA

pavaLa marakatha kanaka vayiraka
     pAda kOpura ...... arithErin

pariyu midaRiya purisai thazhuviya
     pAkai mEviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

kuvaLai poruthu iru kuzhaiyai mudukiya: They fight with lily claiming that they are more beautiful; they reach up to, and chase, the ear-studs;

kOla vEl vizhi madavAr tham: they are the pretty, spear-like, and sharp eyes of the whores;

kodiya mrukamatha puLaka thana kiri kUdi nAdoRu(m) mayal Aki: hugging everyday their evil, mountain-like and stimulating bosom, splashed with musk,

thuvaLa urukiya sarasa vitham athu sOra vArithi alaiyUdE: growing weaker due to many caressing acts and being swayed by waves in the sea of passion,

suzhalum enathu uyir mavuna parama sukam makA uthathi padiyAthO: my life has been tossed about; will it ever drown in the great ocean of Eternal Bliss in a state of tranquility?

kavaLa kara thala karada vikada kapOla pUthara mukamAna: He has an elephant's face along with a trunk that feeds a mouthful; He has a face with a stain of saliva oozing when He is enraged;

kadavuL gaNapathi piRaku varum oru kAraNA kathir vadivElA: He is Lord GaNapathi; and You are His younger brother; You are the unique Causal and Primordial One, Oh Lord with the bright spear!

pavaLa marakatha kanaka vayira kapAda kOpura ari thErin pariyum idaRiya purisai thazhuviya pAkai mEviya perumALE.: The doors and towers of this town are multi-coloured; red like coral, green like emerald, yellow like gold and white like diamond; the fortress walls around this place PAgai* are so tall that the horses driven by the sun trip up on them; and You have Your abode here, Oh Great One!


* PAgai is now known as PAgasAlai, a coastal town near MayilAduthuRai - MAyUram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 791 kuvaLai porudhiru - pAgai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]