திருப்புகழ் 965 நீதத்துவமாகி  (மதுரை)
Thiruppugazh 965 neethaththuvamAgi  (madhurai)
Thiruppugazh - 965 neethaththuvamAgi - madhuraiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானத் தனதான தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

நீதத் துவமாகி .. நேமத் ...... துணையாகிப்

பூதத் தயவான .. போதைத் ...... தருவாயே

நாதத் தொனியோனே .. ஞானக் ...... கடலோனே

கோதற் றமுதானே .. கூடற் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நீதத் துவமாகி ... நீதித்தன்மை கொண்டதாய்,

நேமத் துணையாகி ... சீரிய ஒழுக்கத்தில் ஒழுகுவதற்குத் துணை
செய்வதாய்,

பூதத் தயவான ... உயிர்வர்க்கங்களின் மேல் கருணைசெய்வதாய்
விளங்கும்

போதைத் தருவாயே ... நல்லறிவைத் தந்தருள்வாயாக.

நாதத் தொனியோனே ... ஒலியும் ஓசையுமாய் விளங்குபவனே,

ஞானக் கடலோனே ... ஞான சமுத்திரமே,

கோதற்ற அமுதானே ... குற்றமில்லாத அமிர்தத்தைப் போன்றவனே,

கூடற் பெருமாளே. ... நான்மாடக்கூடல் என்னும் மதுரைப்பதியில்
உள்ள பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1365  pg 2.1366 
 WIKI_urai Song number: 969 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 965 - neethaththuvamAgi (madhurai)

nee thath thuvamAgi nEmath ...... thuNaiyAgi

bUthath dhayavAna bOdhaith ...... tharuvAyE

nAdhath dhoniyOnE nyAnak ...... kadalOnE

kOdhatr amudhAnE kUdaR ...... perumALE.

......... Meaning .........

neethath thuvamAgi: It should be based on moralistic values;

nEmath thuNaiyAgi: It should be conducive to a strictly disciplined life;

bUthath dhayavAna: It should be compassionate to all living entities;

bOdhaith tharuvAyE: It is that true knowledge which I seek from You.

nAdhath dhoniyOnE: You manifest in all sounds and notes!

nyAnak kadalOnE: You are the Ocean of Wisdom!

kOdhatr amudhAnE: You are the unblemished Nectar!

kUdaR perumALE.: You reside in NAnmAdak KUdal (Madhurai), Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 965 neethaththuvamAgi - madhurai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]