திருப்புகழ் 961 புருவச் செஞ்சிலை  (மதுரை)
Thiruppugazh 961 puruvachsenjilai  (madhurai)
Thiruppugazh - 961 puruvachsenjilai - madhuraiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தந்தன தந்தன தனதன
     தனனத் தந்தன தந்தன தனதன
          தனனத் தந்தன தந்தன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

புருவச் செஞ்சிலை கொண்டிரு கணைவிழி
     யெறியக் கொங்கையி ரண்டெனு மதகரி
          பொரமுத் தந்தரு மிங்கித நயவித ...... மதனாலே

புகலச் சங்கிசை கண்டம தனிலெழ
     உருவச் செந்துவர் தந்தத ரமுமருள்
          புதுமைத் தம்பல முஞ்சில தரவரு ...... மனதாலே

பருகித் தின்றிட லஞ்சுக மெனமன
     துருகிக் குங்கும சந்தன மதிவியர்
          படியச் சம்ப்ரம ரஞ்சித மருள்கல ...... வியினாலே

பலருக் குங்கடை யென்றெனை யிகழவு
     மயலைத் தந்தரு மங்கையர் தமைவெகு
          பலமிற் கொண்டிடு வண்டனு முனதடி ...... பணிவேனோ

திருவைக் கொண்டொரு தண்டக வனமிசை
     வரவச் சங்கொடு வந்திடு முழையுடல்
          சிதறக் கண்டக வெங்கர னொடுதிரி ...... சிரனோடு

திரமிற் றங்கிய கும்பக னொருபது
     தலைபெற் றும்பரை வென்றிடு மவனொடு
          சிலையிற் கொன்றமு குந்தன லகமகிழ் ...... மருகோனே

மருவைத் துன்றிய பைங்குழ லுமையவள்
     சிவனுக் கன்பரு ளம்பிகை கவுரிகை
          மலையத் தன்தரு சங்கரி கருணைசெய் ...... முருகோனே

வடவெற் பங்கய லன்றணி குசசர
     வணையிற் றங்கிய பங்கய முகதமிழ்
          மதுரைச் சங்கிலி மண்டப இமையவர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

புருவச் செம் சிலை கொண்டு இரு கணை விழி எறியக்
கொங்கை இரண்டு எனும் மத கரி பொர முத்தம் தரும்
இங்கித நய விதம் அதனாலே
... புருவமாகிய வில்லை ஏந்தி இரண்டு
கண்களாகிய அம்புகளைத் தொடுத்தெறிய, மார்பகங்கள் ஆகிய இரண்டு
மத யானைகள் சண்டை செய்ய, முத்தத்தைத் தருகின்ற இனிமை
வாய்ந்த உபசார வழிகளாலே,

புகலச் சங்கு இசை கண்டம் அதனில் எழ உருவச் செம் துவர்
தந்த அதரமும் அருள் புதுமைத் தம்பலமும் சில தர வரு(ம்)
மனதாலே
... பேசும்போது சங்கின் ஒலி போன்ற சப்தம் கழுத்தில் (புட்
குரலாக) உண்டாக, நிறம் செம்மை வாய்ந்த பவளம் போன்ற வாயிதழ்
தருகின்ற எழில் வாய்ந்த தாம்பூல எச்சில் சிலவற்றைக் கொடுக்க
(உணர்ச்சி) எழும் மனதால்,

பருகித் தின்றிடல் அம் சுகம் என மனது உருகிக் குங்கும
சந்தனம் அதி வியர் படியச் சம்ப்ரம ரஞ்சிதம் அருள்
கலவியினாலே பலருக்கும் கடை என்று எனை இகழவும்
...
(அந்த எச்சிலைக்) குடித்து உண்ணுதல் நல்ல சுகமாம் என்று மனம் உருகி,
குங்குமமும் சந்தனமும் அதிக வேர்வையினால் கலந்து படிய, களிப்பையும்
இன்பத்தையும் தருகின்ற புணர்ச்சித் தொழிலாலே, நான் பலருக்கும்
கீழானவன் என்று என்னை இவ்வுலகம் இகழும்படியாக,

மயலைத் தந்து அரு மங்கையர் தமை வெகு பலமில்
கொண்டிடு வண்டனும் உனது அடி பணிவேனோ
... காம
மயக்கத்தைத் தருகின்ற அரிய (விலை) மாதர்களை மிக்க பலமாக நம்பிப்
பிடித்துக் கொண்டுள்ள தீயோனாகிய நானும் உனது திருவடியைப்
பணிய மாட்டேனோ?

திருவைக் கொண்டு ஒரு தண்டக வன(ம்) மிசை வர அச்சம்
கொடு வந்திடும் உழை உடல் சிதற
... லக்ஷ்மியாகிய சீதையை
அழைத்துக் கொண்டு ஒப்பற்ற தண்டகாரணியம் என்னும் காட்டில் வந்த
பொழுது, பயத்தோடு வந்து உலவிய (மாரீசனாகிய) பொன்மானின் உடல்
பாணத்தால் சிதறி அழியவும்,

கண்டக வெம் கரனொடு திரி சிரனோடு திரம் இல் தங்கிய
கும்பகன் ஒரு ப(த்)து தலை பெற்று உம்பரை வென்றிடும்
அவனொடு சிலையில் கொன்ற முகுந்தன் நல் அகம் மகிழ்
மருகோனே
... துஷ்டர்களான கொடிய கரன், திரிசிரன்* என்னும்
அசுரர்களையும், வலிமை கொண்டிருந்த கும்பகர்ணனையும், பத்துத்
தலைகளைப் பெற்று தேவர்களை வென்றவனுமான ராவணனையும்,
(கோதண்டம் என்னும்) வில்லால் கொன்ற திருமாலின் நல்ல உள்ளம்
மகிழ்கின்ற மருகனே,

மருவைத் துன்றிய பைம் குழல் உமையவள் சிவனுக்கு அன்பு
அருள் அம்பிகை கவுரிகை மலை அத்தன் தரு சங்கரி
கருணை செய் முருகோனே
... (வாசனை கொண்ட) மருக்
கொழுந்தைச் சூடியுள்ள அழகிய கூந்தலை உடைய உமா தேவி,
சிவபெருமானுக்குத் தனது அன்பைத் தருகின்ற அம்பிகை, கெளரி, இமய
மலை அரசன் பெற்ற சங்கரி தனது கருணையைக் காட்டும் முருகோனே,

வட வெற்பு அங்கு அயல் அன்று அணி குசம் சரவணையில்
தங்கிய பங்கய முக
... வடக்கே உள்ள இமய மலைக்கு அங்கே
சமீபத்தில் உள்ள அழகிய தர்ப்பைகள் வளர்ந்துள்ள சரவணப்
பொய்கையில் முன்பு வளர்ந்த தாமரை போன்ற திரு முகத்தை
உடையவனே,

தமிழ் மதுரைச் சங்கிலி மண்டப இமையவர் பெருமாளே. ...
தமிழ் வளர்ந்த மதுரையில் சங்கிலி** என்னும் மண்டபத்தில்
வீற்றிருப்பவனே, தேவர்களின் பெருமாளே.


* சூர்ப்பனகையின் சகோதரர்களான கரன், தூஷணன், திரிசிரன் என்ற மூவரும்
தண்டகாரண்யத்தில் அவளது காதும், மூக்கும் லக்ஷ்மணனால் வெட்டப்பட்டபோது
உதவிக்கு வந்தனர். அவர்களில் இருவரைக் கொன்றது ராமபாணம்.


** இது இப்போது கிளி மண்டபம் என வழங்கும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.1355  pg 2.1356  pg 2.1357  pg 2.1358 
 WIKI_urai Song number: 965 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 961 - puruvach senjilai (madhurai)

puruvac chenjilai koNdiru kaNaivizhi
     yeRiyak kongaiyi raNdenu mathakari
          poramuth thantharu mingitha nayavitha ...... mathanAlE

pukalac changisai kaNdama thanilezha
     uruvac chenthuvar thanthatha ramumaruL
          puthumaith thampala munjila tharavaru ...... manathAlE

parukith thinRida lanjuka menamana
     thurukik kunguma santhana mathiviyar
          padiyac champrama ranjitha maruLkala ...... viyinAlE

palaruk kumkadai yenRenai yikazhavu
     mayalaith thantharu mangaiyar thamaiveku
          palamiR koNdidu vaNdanu munathadi ...... paNivEnO

thiruvaik koNdoru thaNdaka vanamisai
     varavac changodu vanthidu muzhaiyudal
          sithaRak kaNdaka vengara noduthiri ...... siranOdu

thiramit Rangiya kumpaka norupathu
     thalaipet Rumparai venRidu mavanodu
          silaiyiR konRamu kunthana lakamakizh ...... marukOnE

maruvaith thunRiya painguzha lumaiyavaL
     sivanuk kanparu Lampikai kavurikai
          malaiyath thantharu sangari karuNaisey ...... murukOnE

vadaveR pangaya lanRaNi kusasara
     vaNaiyit Rangiya pangaya mukathamizh
          mathuraic changili maNdapa imaiyavar ...... perumALE.

......... Meaning .........

puruvac chem chilai koNdu iru kaNai vizhi eRiyak kongai iraNdu enum matha kari pora muththam tharum ingitha naya vitham athanAlE: From the bow of their eye-brows, the arrow-like eyes are wielded; their two breasts looking like wild elephants are combative; with their sweet gesture of welcome showering kisses,

pukalac changu isai kaNdam athanil ezha uruvac chem thuvar thantha atharamum aruL puthumaith thampalamum sila thara varu(m) manathAlE: with their speech sounding like the conch and the cooing of the bird emanating from their throat and with their proffering of a few bites from the elegant betel leaf mixed with their saliva oozing from the reddish coral-like lips, my mind leaps with excitement;

parukith thinRidal am sukam ena manathu urukik kunguma santhanam athi viyar padiyac champrama ranjitham aruL kalaviyinAlE palarukkum kadai enRu enai ikazhavum: my heart melts with the conviction that imbibing that saliva is the greatest bliss; with the vermillion and sandalwood paste from their bosom mingling with excessive perspiration, I have been indulging in the act of love-making that gives me delight and thrill simultaneously; because of this, I have been branded a debauchee and ridiculed by this world;

mayalaith thanthu aru mangaiyar thamai veku palamil koNdidu vaNdanum unathu adi paNivEnO: I have been firmly believing in, and holding on strongly to, these unique whores who give me this passionate delusion; will this wicked person in me ever get to prostrate at Your hallowed feet, Oh Lord?

thiruvaik koNdu oru thaNdaka vana(m) misai vara accham kodu vanthidum uzhai udal sithaRa: When He came along with Seethai, the incarnation of Goddess Lakshmi, walking through the unique forest of DhaNdakAraNyam, a terrified golden deer (in whose disguise was the demon MAreechan) roamed about and, eventually, its body was shattered to pieces;

kaNdaka vem karanodu thiri siranOdu thiram il thangiya kumpakan oru pa(th)thu thalai petRu umparai venRidum avanodu silaiyil konRa mukunthan nal aham makizh marukOnE: the evil demons Karan and Thirisiran*, the mighty demon, KumbakarNan, and the ten-headed demon, RAvaNan, who had conquered the celestials, were all killed by His bow (called KOthaNdam); He is RAmA, the good-hearted Lord VishNu, who is elated by You, His nephew, Oh Lord!

maruvaith thunRiya paim kuzhal umaiyavaL sivanukku anpu aruL ampikai kavurikai malai aththan tharu sangari karuNai sey murukOnE: She is UmA DEvi with beautiful hair wearing the fragrant and tender shoot of maru; She is the Mother who showers Her love on Lord SivA; She is Gowri, the daughter of King HimavAn; She is Sankari showing all Her compassion to You, Lord MurugA!

vada veRpu angu ayal anRu aNi kusam saravaNaiyil thangiya pangaya muka: Near the Northern HimAlayan mountainous region, there is this pond of SaravaNa where the lovely kusa grass (Dharppai) grows abundantly; You were once reared in that pond with a hallowed face like the fully-blossomed lotus, Oh MurugA!

thamizh mathuraic changili maNdapa imaiyavar perumALE.: In the famous city of Madhurai where Tamil language flourished, You are seated in the Hall of Chains**; You are the Lord of the celestials, Oh Great One!


* SUrpanakai's three brothers Karan, DhUshaNan and Thirisiran came to her rescue in DhaNdakAraNyam when she was maimed by LakshmaNan. Of these, Karan and Thirisiran were killed by the arrow of RAmA.


** This hall is now known as kiLi (Parrot) maNdapam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 961 puruvach senjilai - madhurai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]