திருப்புகழ் 816 கூசாதே பார்  (திருவாரூர்)
Thiruppugazh 816 kUsAdhEpAr  (thiruvArUr)
Thiruppugazh - 816 kUsAdhEpAr - thiruvArUrSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானா தானா தானா தானா
     தானா தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கூசா தேபா ரேசா தேமால்
     கூறா நூல்கற் ...... றுளம்வேறு

கோடா தேவேல் பாடா தேமால்
     கூர்கூ தாளத் ...... தொடைதோளில்

வீசா தேபேர் பேசா தேசீர்
     வேதா தீதக் ...... கழல்மீதே

வீழா தேபோய் நாயேன் வாணாள்
     வீணே போகத் ...... தகுமோதான்

நேசா வானோ ரீசா வாமா
     நீபா கானப் ...... புனமானை

நேர்வா யார்வாய் சூர்வாய் சார்வாய்
     நீள்கார் சூழ்கற் ...... பகசாலத்

தேசா தீனா தீனா ரீசா
     சீரா ரூரிற் ...... பெருவாழ்வே

சேயே வேளே பூவே கோவே
     தேவே தேவப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கூசாதே பார் ஏசாதே ... நான் நாணம் கொள்ளாமல், உலகத்தோர்
என்னைப் பழிக்காமல்,

மால் கூறா நூல்கற்று ... உன் பெருமையைக் கூறாத அசட்டு
நூல்களைக் கற்று

உளம்வேறு கோடாதே ... என் உள்ளம் மாறுபட்டு கோணல் வழியைப்
பின்பற்றாமல்,

வேல் பாடாதே ... உன் வேலாயுதத்தை நான் பாடாமலும்,

மால் கூர் கூதாளத் தொடைதோளில் வீசாதே ... ஆசை மிகுந்து
கூதாள மலர்மாலையை உன் தோள்களில் வீசாமலும்,

பேர் பேசாதே ... உன் புகழைப் பற்றி நான் பேசாமலும்,

சீர் வேத அதீதக் கழல்மீதே வீழாதே ... சிறப்பான
வேதங்களுக்கும் எட்டாத உன் திருவடிகளில் வீழாமலும்,

போய் நாயேன் வாணாள் வீணே போகத் தகுமோதான் ...
அலைந்து போய், நாயைவிடக் கீழோனான அடியேனுடைய வாழ்நாள்
வீணாகப் போவது நீதியாகுமோ?

நேசா வானோர் ஈசா வாமா ... அன்பனே, தேவர்களின் தெய்வமே,
அழகனே,

நீபா கானப் புனமானை நேர்வாய் ஆர்வாய் ... கடப்பமாலையை
அணிந்தவனே, காட்டில் தினைப்புனத்தில் உள்ள மான்போன்ற
வள்ளியைச் சந்தித்தவனே, உள்ளம் குளிர்ந்தவனே,

சூர்வாய் சார்வாய் ... சூரன் இருக்கும் மகேந்திரபுரியைச்
சென்றடைந்து போர்செய்தவனே,

நீள்கார் சூழ்கற்பகசாலத் தேச ஆதீனா ... பெரிய மேகங்கள்
சூழ்ந்த கற்பகத் தருக்கள் நிறைந்துள்ள தேசமாகிய தேவலோகத்துக்கு
உரிமையாளனே,

தீனார் ஈசா ... அனாதைகளின் ரட்சகக் கடவுளே,

சீர் ஆரூரிற் பெருவாழ்வே ... சிறப்பு வாய்ந்த திருவாரூரில்*
வீற்றிருக்கும் பெரும் செல்வமே,

சேயே வேளே பூவே கோவே ... சிவப்பு நிறத்தோனே, முருகவேளே,
மிக்க பொலிவுள்ளவனே, தலைவனே, தேவே தேவப் பெருமாளே.


* திருவாரூர் நாகப்பட்டினத்துக்கு மேற்கே 14 மைலில் உள்ளது. மூவரின்
தேவாரமும் போற்றும் முதுநகர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.975  pg 2.976  pg 2.977  pg 2.978 
 WIKI_urai Song number: 820 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 816 - kUsAdhE pAr (thiruvArUr)

kUsA thEpA rEsA thEmAl
     kURA nUlkaR ...... RuLamvERu

kOdA thEvEl pAdA thEmAl
     kUrkU thALath ...... thodaithOLil

veesA thEpEr pEsA thEseer
     vEthA theethak ...... kazhalmeethE

veezhA thEpOy nAyEn vANAL
     veeNE pOkath ...... thakumOthAn

nEsA vAnO reesA vAmA
     neepA kAnap ...... punamAnai

nErvA yArvAy sUrvAy sArvAy
     neeLkAr sUzhkaR ...... pakasAlath

thEsA theenA theenA reesA
     seerA rUriR ...... peruvAzhvE

sEyE vELE pUvE kOvE
     thEvE thEvap ...... perumALE.

......... Meaning .........

kUsAthE pAr EsAthE: Without any embarrassment, and not being subjected to the ridicule of the world,

mAl kURA nUlkatRu: I have been learning shallow treatises that do not mention Your greatness.

uLamvERu kOdAthE: My mind digressed and left the righteous path.

vEl pAdAthE: I did not sing about the prowess of Your Spear.

mAl kUr kUthALath thodaithOLil veesAthE: I never lovingly threw the garland of kUthaLa flowers around Your shoulders.

pEr pEsAthE: I did not speak of Your glory at all.

seer vEtha atheethak kazhalmeethE veezhAthE: I did not bow down prostrating at Your feet which are beyond the reach of even the celebrated VEdAs.

pOy nAyEn vANAL veeNE pOkath thakumOthAn: I went astray; is it fair that the life of mine, worse than a dog's life, is wasted in this way?

nEsA vAnO reesA vAmA: Oh my friend, the Leader of all the celestials, and Handsome One!

neepA kAnap punamAnai nErvAy ArvAy: You wear the garland of kadappa flowers; You went to the millet-field in the forest and met with the deer-like damsel VaLLi; and You are full of contentment.

sUrvAy sArvAy: You went to SUran's place (Mahendrapuri) and fought with him over there.

neeLkAr chUzhkaRpakasAlath thEsa AtheenA: You are the proprietor of the land of the celestials with abundant KaRpaga trees (wish-yielding trees) around which large clouds hover.

theenAr eesA: You are the protecting Lord of the destitutes!

seer ArUriR peruvAzhvE: You are the Treasure of Your famous abode, ThiruvArUr.*

sEyE vELE pUvE kOvE: Oh red complexioned one, Lord MurugA, You are stunningly handsome, Oh Leader!

thEvE thEvap perumALE.: Oh my God, You are the lord of the celestials, Oh Great One!


* ThiruvArUr is 14 miles west of NAgappattinam. It is the unique ancient place praised by the Trinity of Saivite poets.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 816 kUsAdhE pAr - thiruvArUr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]