திருப்புகழ் 804 மகரக் குழைக்குளுந்து  (திலதைப்பதி)
Thiruppugazh 804 magarakkuzhaikkuLundhu  (thiladhaippadhi)
Thiruppugazh - 804 magarakkuzhaikkuLundhu - thiladhaippadhiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனத்த தந்த தனனத் தனத்த தந்த
     தனனத் தனத்த தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

மகரக் குழைக்கு ளுந்து நயனக் கடைக்கி லங்கு
     வசியச் சரத்தி யைந்த ...... குறியாலே

வடவெற் பதைத்து ரந்து களபக் குடத்தை வென்று
     மதர்விற் பணைத்தெ ழுந்த ...... முலைமீதே

உகமெய்ப் பதைத்து நெஞ்சும் விரகக் கடற்பொ திந்த
     வுலைபட் டலர்ச்ச ரங்கள் ...... நலியாமல்

உலகப் புகழ்ப்பு லம்பு கலியற் றுணர்ச்சி கொண்டு
     னுரிமைப் புகழ்ப்ப கர்ந்து ...... திரிவேனோ

புகர்கைக் கரிப்பொ திந்த முளரிக் குளத்தி ழிந்த
     பொழுதிற் கரத்தொ டர்ந்து ...... பிடிநாளிற்

பொருமித் திகைத்து நின்று வரதற் கடைக்க லங்கள்
     புகுதக் கணத்து வந்து ...... கையிலாருந்

திகிரிப் படைத்து ரந்த வரதற் குடற்பி றந்த
     சிவைதற் பரைக்கி சைந்த ...... புதல்வோனே

சிவபத் தர்முத்த ரும்பர் தவசித் தர்சித்த மொன்று
     திலதைப் பதிக்கு கந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மகரக் குழைக்குள் உந்து நயனக் கடைக்கு இலங்கு வசி அச்
சரத்து இயைந்த குறியாலே
... மீன் போல் அமைந்த குண்டலங்கள்
மீது தாவிப் பாயும் கடைக்கண்களில் விளங்கும் கூர்மை வாய்ந்த அந்த
அம்பால் ஏற்பட்ட வடுவாலும்,

வட வெற்பு அதைத் துரந்து களபக் குடத்தை வென்று
மதர்வில் பணைத்து எழுந்த முலை மீதே
... மேரு மலையை
வடக்கே (வெட்கப்பட்டு) ஓட வைத்து, சந்தனக் கலவை அணிந்த
குடத்தை வெற்றி கொண்டு, செழிப்புடன் பெருத்து எழுந்த மார்பின் மேலும்,

மெய் உகப் பதைத்து நெஞ்சும் விரகக் கடல் பொதிந்த உலை
பட்டு அலர்ச் சரங்கள் நலியாமல்
... உடல் நடுங்கிப் பதைப்புற என்
மனம் காம மோகக் கடலில் ஏற்பட்ட (விரகாக்கினி) உலையில்
அவதிப்பட்டு, (மன்மதனின்) மலர்ப் பாணங்கள் என்னை வேதனைப்
படுத்தாமல்,

உலகப் புகழ் புலம்பு கலி அற்று உணர்ச்சி கொண்டு உன்
உரிமைப் புகழ் பகர்ந்து திரிவேனோ
... உலகத்தோரின் புகழ்க்
கூச்சல் என்னும் செருக்கு நீங்க, ஞான உணர்ச்சி கொண்டு உனக்கு
உரித்தான திருப்புகழைச் சொல்லி நான் திரிய மாட்டேனோ?

புகர் கைக் கரிப் பொதிந்த முளரிக் குளத்தி(ல்) இழிந்த
பொழுதில் கரத் தொடர்ந்து பிடி நாளில்
... புள்ளியை உடைய
துதிக்கையைக் கொண்ட யானையாகிய கஜேந்திரன் தாமரை
நிறைந்திருந்த குளத்தில் இறங்கிய போது முதலை தொடர்ந்து பிடித்த
அந்த நாளில்,

பொருமித் திகைத்து நின்று வரதற்கு அடைக்கலங்கள் புகுதக்
கணத்து வந்து கையில் ஆரும் திகிரிப் படைத்துரந்த வரதற்கு
உடன் பிறந்த சிவை தற்பரைக்கு இசைந்த புதல்வோனே
...
துன்புற்று திகைத்து நின்று வரதராகிய திருமாலுக்கு அடைக்கல
முறையீடுகள் செய்ய, ஒரு நொடிப் பொழுதில் வந்து அவருடைய
திருக் கையில் விளங்கும் சக்கரப் படையை ஏவிய திருமாலுக்கு உடன்
பிறந்தவளாகிய சிவை, பராசக்திக்கு இனிய மகனே,

சிவ பத்தர் முத்தர் உம்பர் தவ சித்தர் சித்தம் ஒன்று(ம்)
திலதைப் பதிக்கு கந்த பெருமாளே.
... சிவனடியார்கள், முக்தி
நிலை பெற்றவர்கள், தேவர்கள், தவம் நிறை சித்தர்கள் இவர்களுடைய
மனம் பொருந்தி வணங்கும் திலதைப்பதி* என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும்
கந்தப் பெருமாளே.


* திலதைப்பதிக்கு தற்போதைய பெயர் கோயிற்பத்து. தஞ்சை மாவட்டத்தில்
பேரளம் என்ற ஊரின் தென்மேற்கே 3 மைலில் இருக்கிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.939  pg 2.940  pg 2.941  pg 2.942 
 WIKI_urai Song number: 808 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 804 - magarak kuzhaikkuLundhu (thiladhaippadhi)

makarak kuzhaikku Lunthu nayanak kadaikki langu
     vasiyac charaththi yaintha ...... kuRiyAlE

vadaveR pathaiththu ranthu kaLapak kudaththai venRu
     matharviR paNaiththe zhuntha ...... mulaimeethE

ukameyp pathaiththu nenjum virakak kadaRpo thintha
     vulaipat talarccha rangaL ...... naliyAmal

ulakap pukazhppu lampu kaliyat RuNarcchi koNdu
     nurimaip pukazhppa karnthu ...... thirivEnO

pukarkaik karippo thintha muLarik kuLaththi zhintha
     pozhuthiR karaththo darnthu ...... pidinALiR

porumith thikaiththu ninRu varathaR kadaikka langaL
     pukuthak kaNaththu vanthu ...... kaiyilArun

thikirip padaiththu rantha varathaR kudaRpi Rantha
     sivaithaR paraikki saintha ...... puthalvOnE

sivapath tharmuththa rumpar thavasith tharsiththa monRu
     thilathaip pathikku kantha ...... perumALE.

......... Meaning .........

makarak kuzhaikkuL unthu nayanak kadaikku ilangu vasi ac charaththu iyaintha kuRiyAlE: Because of the scar caused by the sharp arrow-like corner of their eyes that leap towards their swinging ear-studs, shaped like the makara fish,

vada veRpu athaith thuranthu kaLapak kudaththai venRu matharvil paNaiththu ezhuntha mulai meethE: and because of their huge, robust and pot-like bosom, smeared with sandalwood paste, that has driven away (the abashed) Mount MEru to the north,

mey ukap pathaiththu nenjum virakak kadal pothintha ulai pattu alarc charangaL naliyAmal: my body has been awestruck and trembling while my mind is immersed in the sea of passion burning in an inferno (of separation); lest the flowery arrows of Manmathan (God of Love) torment me,

ulakap pukazh pulampu kali atRu uNarcchi koNdu un urimaip pukazh pakarnthu thirivEnO: and to get rid of my arrogance arising from the cacophony of flattery by the people around me in this world, will I ever experience True Knowledge and roam about singing the praise of Your glory, Oh Lord!

pukar kaik karip pothintha muLarik kuLaththi(l) izhintha pozhuthil karath thodarnthu pidi nALil: On that day when the elephant GajEndran, with a spotted trunk, entered the pond full of lotus and was grabbed by an unrelenting crocodile,

porumith thikaiththu ninRu varathaRku adaikkalangaL pukuthak kaNaththu vanthu kaiyil Arum thikirip padaiththurantha varathaRku udan piRantha sivai thaRparaikku isaintha puthalvOnE: he stood stunned, throbbing in pain, and appealed to Lord VishNu, the Protector, in total surrender; in the fraction of a second, He came to the elephant's rescue by wielding His weapon, disc, on the crocodile; He is Lord VishNu, and You are the dear son of His sister, Sivai, the Goddess ParAsakthi, Oh Lord!

siva paththar muththar umpar thava siththar siththam onRu(m) thilathaip pathikku kantha perumALE.: The devotees of Lord SivA, evolved souls who have been liberated, the celestials and the siddhAs who have acquired mystic powers through penance assemble in unison at Thiladhaippadhi* to worship You, and that town is Your abode, KandhA, Oh Great One!


* Thiladhaippadhi is now known as KOyiRpaththu, situated in ThanjavUr district, 3 miles southwest of PEraLam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 804 magarak kuzhaikkuLundhu - thiladhaippadhi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]