திருப்புகழ் 800 சூழ்ந்து ஏன்ற துக்க  (தான் தோன்றி)
Thiruppugazh 800 sUzhndhuEndRathukka  (thAn thOndRi)
Thiruppugazh - 800 sUzhndhuEndRathukka - thAnthOndRiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தாந்தாந்த தத்ததன தாந்தாந்த தத்ததன
     தாந்தாந்த தத்ததன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சூழ்ந்தேன்ற துக்கவினை சேர்ந்தூன்று மப்பில்வளர்
     தூண்போன்ற இக்குடிலு ...... முலகூடே

சோர்ந் தூய்ந்து மக்கினியில் நூண்சாம்பல் பட்டுவிடு
     தோம்பாங்கை யுட்பெரிது ...... முணராமே

வீழ்ந்தீண்டி நற்கலைகள் தான்தோண்டி மிக்கபொருள்
     வேண்டீங்கை யிட்டுவர ...... குழுவார்போல்

வேம்பாங்கு மற்றுவினை யாம்பாங்கு மற்றுவிளை
     வாம்பாங்கில் நற்கழல்கள் ...... தொழஆளாய்

வாழ்ந்தான்ற கற்புடைமை வாய்ந்தாய்ந்த நற்றவர்கள்
     வான்தோன்று மற்றவரு ...... மடிபேண

மான்போன்ற பொற்றொடிகள் தாந்தோய்ந்த நற்புயமும்
     வான்தீண்ட வுற்றமயில் ...... மிசையேறித்

தாழ்ந்தாழ்ந்த மிக்ககடல் வீழ்ந்தீண்டு வெற்பசுரர்
     சாய்ந்தேங்க வுற்றமர்செய் ...... வடிவேலா

தான்தோன்றி யப்பர்குடி வாழ்ந்தீன்ற நற்புதல்வ
     தான்தோன்றி நிற்கவல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சூழ்ந்து ஏன்ற துக்க வினை சேர்ந்து ஊன்றும் ... சூழ்ந்து நிகழும்
துன்பம் தரும் வினைகள் ஒன்று கூடி நிலை பெறுவதற்கு இடமானதும்,

அப்பில் வளர் தூண் போன்ற இக்குடிலும் உலகு ஊடே
சோர்ந்து
... நீரால் வளருவதுமான தூணை ஒத்த இந்த உடலும்
உலகிடையே தளர்ச்சி உற்று,

ஊய்ந்தும் அக்கினியில் நூண் சாம்பல் பட்டுவிடு தோம்
பாங்கை உள் பெரிதும் உணராமே
... கட்டு குலைந்து, நெருப்பில்
நுண்ணிய சாம்பற் பொடியாகிவிடும் குற்றம் வாய்ந்த தன்மையை
மனத்தினுள் நன்கு ஆய்ந்து உணராமல்,

வீழ்ந்து ஈண்டி நல் கலைகள் தான் தோண்டி மிக்க பொருள்
வேண்டி
... விரும்பி விரைவுடன் சென்று நல்ல கல்வி நூல்களில்
ஆழ்ந்து ஆய்ந்து அறிந்து நிரம்பப் பொருள் தேடவேண்டி,

ஈங்கை இட்டு வரகு உழுவார் போல் ... பொற் கலப்பையைக்
கொண்டு வயலை உழுபவர்கள் போல,

வே(கு)ம் பாங்கும் அற்று வினையா(கு)ம் பாங்கும் அற்று
விளைவா(கு)ம் பாங்கில் நல் கழல்கள் தொழ ஆளாய்
... மனம்
வேகும் தன்மையும் ஒழிந்து, வினை பெருகும் நிலைமையும் நீங்கி,
(நற்கதி) விளையும்படியான தகைமையில், உனது நல்ல திருவடிகளைத்
தொழ ஆண்டருள்க.

வாழ்ந்து ஆன்ற கற்புடைமை வாய்ந்து ஆய்ந்த நல் தவர்கள் ...
வாழ்வுற்று மேலான செந்நெறி வாய்க்கப் பெற்று, ஆய்ந்த ஒழுக்கத்தில்
உள்ள நல்ல தவசிகளும்,

வான் தோன்று மற்றவரும் அடிபேண ... விண்ணுலகத்தில் வாழும்
பிறரும் உன் திருவடியைப் போற்ற,

மான் போன்ற பொன் தொடிகள் தாம் தோய்ந்த நல் புயமும் ...
பொன் வளையல்களை அணிந்த மாதர்கள் (வள்ளி, தேவயானை) தாம்
இருவரும் அணைந்துள்ள நல்ல புயமும் தோன்ற,

வான் தீண்ட உற்ற மயில் மிசை ஏறி ... ஆகாயத்தை அளாவும்படி
மயிலின் மீது ஏறி,

தாழ்ந்து ஆழ்ந்த மிக்க கடல் வீழ்ந்து ஈண்டு வெற்பு அசுரர்
சாய்ந்து ஏங்க உற்று அமர் செய் வடிவேலா
... கீழே மிக
ஆழ்ந்துள்ள கடலில் விழுந்து நெருங்கியிருந்த (எழு) கிரியில் வாழ்ந்த
அசுரர்கள் தளர்வுற்று வருந்தும்படி போர் செய்த கூரிய வேலனே.

தான் தோன்றியப்பர் குடி வாழ்ந்து ஈன்ற நல் புதல்வ ... தான்
தோன்றி* அப்பர் என்னும் திருநாமத்தை உடைய சிவபெருமான்
(தேவியுடன்) குடி கொண்டிருந்து பெற்ற நல்ல குமரனே,

தான் தோன்றி நிற்க வ(ல்)ல பெருமாளே. ... தானே தோன்றி
(சுயம்பு மூர்த்தியாய்) நிற்க வல்ல பெருமாளே.


* தான்தோன்றி இப்போது 'ஆக்கூர்' என வழங்கப்படுகிறது. மயிலாடுதுறைக்கு
அருகே உள்ளது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.931  pg 2.932  pg 2.933  pg 2.934 
 WIKI_urai Song number: 804 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 800 - sUzhndhu EndRa thukka (thAnthOndRi)

sUzhnthEnRa thukkavinai sErnthUnRu mappilvaLar
     thUNpOnRa ikkudilu ...... mulakUdE

sOrnthUynthu makkiniyil nUNsAmpal pattuvidu
     thOmpAngai yutperithu ...... muNarAmE

veezhntheeNdi naRkalaikaL thAnthONdi mikkaporuL
     vENdeengai yittuvara ...... kuzhuvArpOl

vEmpAngu matRuvinai yAmpAngu matRuviLai
     vAmpAngil naRkazhalkaL ...... thozhaALAy

vAzhnthAnRa kaRpudaimai vAynthAyntha natRavarkaL
     vAnthOnRu matRavaru ...... madipENa

mAnpOnRa potRodikaL thAnthOyntha naRpuyamum
     vAntheeNda vutRamayil ...... misaiyERith

thAzhnthAzhntha mikkadal veezhntheeNdu veRpasurar
     sAynthEnga vutRamarsey ...... vadivElA

thAnthOnRi yapparkudi vAzhntheenRa naRputhalva
     thAnthOnRi niRkavala ...... perumALE.

......... Meaning .........

sUzhnthu EnRa thukka vinai sErnthu UnRum: This body is the ground where miserable deeds happening all around take root together;

appil vaLar thUN pOnRa ikkudilum ulaku UdE sOrnthu: this pillar-like body that is nurtured by water loses its firmness in this world;

Uynthum akkiniyil nUN sAmpal pattuvidu thOm pAngai uL perithum uNarAmE: not realising and contemplating upon the flawed aspect of deterioration of this body and its eventual consumption by fire to become minute particles of ash,

veeznthu eeNdi nal kalaikaL thAn thONdi mikka poruL vENdi: one goes about rushing eagerly to learn worthy texts books and doing research in many subjects for the sake amassing wealth;

eengai ittu varaku uzhuvAr pOl: this is like tilling the field with golden plough!

vE(ku)m pAngum atRu vinaiyA(ku)m pAngum atRu viLaivA(ku)m pAngil nal kazhalkaL thozha ALAy: Not letting my mind boil over, removing the plight where my deeds multiply and enabling my realisation of liberation, kindly bless me to prostrate at Your hallowed feet!

vAzhnthu AnRa kaRpudaimai vAynthu Ayntha nal thavarkaL: As the great virtuous people who have done penance and attained the glorious path of life

vAn thOnRu matRavarum adipENa: and other celestials worship Your holy feet,

mAn pOnRa pon thodikaL thAm thOyntha nal puyamum: and as You come into view with Your handsome shoulders hugged by VaLLi and DEvayAnai, Your consorts wearing the golden bangles,

vAn theeNda utRa mayil misai ERi: You mount the peacock that soars right up to the sky

thAzhnthu Azhntha mikka kadal veezhnthu eeNdu veRpu asurar sAynthu Enga utRu amar sey vadivElA: and engage in a battle wielding the sharp spear and inflicting pain to the demons who live in the seven hills, bunched together and hidden deeply under the sea, Oh Lord!

thAn thOnRiyappar kudi vAzhnthu eenRa nal puthalva: You are the good son of Lord SivA, who is known as ThAnthOndRiyappar, residing in this place (with DEvi PArvathi)!

thAn thOnRi niRka va(l)la perumALE.: You have the ability of self-emergence (ThanthOndRi*), Oh Great One!


* ThAnthOndRi is now known as AakkUr, situated near MayilAduthuRai - MAyUram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 800 sUzhndhu EndRa thukka - thAn thOndRi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]