திருப்புகழ் 799 முலை குலுக்கிகள்  (திருவிடைக்கழி)
Thiruppugazh 799 mulaikulukkigaL  (thiruvidaikkazhi)
Thiruppugazh - 799 mulaikulukkigaL - thiruvidaikkazhiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தத்தன தனதன தனன தத்தன தனதன
     தனன தத்தன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

முலைகு லுக்கிகள் கபடிகள் வடிபு ழுக்கைக ளசடிகள்
     முறைம சக்கிகள் திருடிகள் ...... மதவேணூல்

மொழிப சப்பிகள் விகடிகள் அழும னத்திகள் தகுநகை
     முகமி னுக்கிகள் கசடிகள் ...... இடையேசூழ்

கலைநெ கிழ்த்திக ளிளைஞர்கள் பொருள்ப றித்தம ளியின்மிசை
     கனியி தழ்ச்சுருள் பிளவிலை ...... யொருபாதி

கலவி யிற்றரும் வசவிகள் விழிம யக்கினில் வசமழி
     கவலை யற்றிட நினதருள் ...... புரிவாயே

அலைநெ ருப்பெழ வடவரை பொடிப டச்சம ணர்கள்குலம்
     அணிக ழுப்பெற நடவிய ...... மயில்வீரா

அரன ரிப்பிர மர்கள்முதல் வழிப டப்பிரி யமும்வர
     அவர வர்க்கொரு பொருள்புகல் ...... பெரியோனே

சிலைமொ ளுக்கென முறிபட மிதிலை யிற்சந கமனருள்
     திருவி னைப்புண ரரிதிரு ...... மருகோனே

திரள்வ ருக்கைகள் கமுகுகள் சொரிம துக்கத லிகள்வளர்
     திருவி டைக்கழி மருவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

முலை குலுக்கிகள் கபடிகள் வடி புழுக்கைகள் அசடிகள்
முறை மசக்கிகள் திருடிகள்
... எப்போதும் தங்கள் மார்பகத்தைக்
குலுக்குபவர்கள். வஞ்சனை மனம் உடையவர். வடித்து எடுக்கப்பட்ட
இழிந்தவர்கள். முட்டாள்கள். உறவு முறை கூறி மயங்கச் செய்பவர்கள்.
திருடிகள்.

மதவேள் நூல் மொழி பசப்பிகள் விகடிகள் அழு மனத்திகள்
தகு நகை முக மினுக்கிகள் கசடிகள் இடையே சூழ் கலை
நெகிழ்த்திகள்
... மன்மதனுடைய காம நூலில் கூறியவாறு பேச்சினால்
ஏய்ப்பவர்கள். செருக்கு உடையவர். சிணுங்கி அழுகின்ற மனத்தை
உடையவர்கள். தக்க சிரிப்புடன் முகத்தை மினுக்குபவர்கள். குற்றம்
உடையவர்கள். இடுப்பில் சூழ்ந்துள்ள ஆடையைத் தளர்த்தி விடுபவர்கள்.

இளைஞர்கள் பொருள் பறித்து அமளியின் மிசை கனி இதழ்ச்
சுருள் பிளவு இலை ஒரு பாதி கலவியில் தரும் வசவிகள் விழி
மயக்கினில் வசம் அழி கவலை அற்றிட நினது அருள்
புரிவாயே
... இளைஞர்களின் பொருளை அபகரித்து, படுக்கையில் கனி
போன்ற தங்கள் வாயிதழில் உள்ள சுருள் பாக்கு வெற்றிலையில் ஒரு
பாதியை புணர்ச்சி நேரத்தில் கொடுக்கும் கெட்ட நடத்தை உடையவர்கள்
(ஆகிய விலைமாதர்களின்) கண் மயக்கில் நான் வசம் அழியும் கவலை
என்னை விட்டு ஒழிய உன் திருவருளைப் புரிவாயாக.

அலை நெருப்பு எழ வட வரை பொடிபட சமணர்கள் குலம்
அணி கழுப் பெற நடவிய மயில் வீரா
... கடல் தீப்பிடிக்க,
வடக்கிலுள்ள (கிரவுஞ்ச) மலை பொடியாக, சமணர்களின் கூட்டம்
வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட கழுமரங்களில் ஏற (திருஞான சம்பந்தராக
வந்து) நடத்திய மயில் வீரனே,

அரன் அரிப் பிரமர்கள் முதல் வழிபடப் பிரியமும் வர அவர்
அவர்க்கு ஒரு பொருள் புகல் பெரியோனே
... அரன், திருமால்,
பிரமன் மூவரும் முன்பு வழிபட்டுப் போற்ற, அவர்கள் மேல் மிக்க அன்பு
பூண்டு அவரவர்க்கு ஒப்பற்ற ஒரு பிரணவப் பொருளை உபதேசித்த
பெரியவனே,

சிலை மொளுக்கு என முறி பட மிதிலையில் சநக மன் அருள்
திருவினைப் புணர் அரி திரு மருகோனே
... (சிவதனுசு ஆகிய)
வில் மொளுக்கென்று முறிந்து விழ, மிதிலை நகரில் ஜனகன் ஆகிய
அரசன் அருளிய லக்ஷ்மி போன்ற சீதையை மணந்த (ராமன்)
திருமாலின் அழகிய மருகனே,

திரள் வருக்கைகள் கமுகுகள் சொரி மது கதலிகள் வளர்
திருவிடைக்கழி மருவிய பெருமாளே.
... திரண்டுள்ள பலா, கமுகு
மரங்கள் சொரிகின்ற தேன், வாழை இவை எல்லாம் வளர்கின்ற
திருவிடைக்கழி* என்னும் தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


* திருவிடைக்கழி மாயூரத்திற்கு (மயிலாடுதுறைக்கு) 17 மைல் தென்கிழக்கே
திருக்கடையூருக்கு அருகில் உள்ளது. இங்கு முருகன் குராமரத்தடியில் கொலு
வீற்றிருக்கிறான்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.929  pg 2.930  pg 2.931  pg 2.932 
 WIKI_urai Song number: 803 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 799 - mulaikulukkigaL (thiruvidaikkazhi)

mulaiku lukkikaL kapadikaL vadipu zhukkaika LasadikaL
     muRaima sakkikaL thirudikaL ...... mathavENUl

mozhipa sappikaL vikadikaL azhuma naththikaL thakunakai
     mukami nukkikaL kasadikaL ...... idaiyEcUzh

kalaine kizhththika LiLainjarkaL poruLpa Riththama Liyinmisai
     kaniyi thazhcchuruL piLavilai ...... yorupAthi

kalavi yitRarum vasavikaL vizhima yakkinil vasamazhi
     kavalai yatRida ninatharuL ...... purivAyE

alaine ruppezha vadavarai podipa dacchama NarkaLkulam
     aNika zhuppeRa nadaviya ...... mayilveerA

arana rippira markaLmuthal vazhipa dappiri yamumvara
     avara varkkoru poruLpukal ...... periyOnE

silaimo Lukkena muRipada mithilai yiRchana kamanaruL
     thiruvi naippuNa rarithiru ...... marukOnE

thiraLva rukkaikaL kamukukaL sorima thukkatha likaLvaLar
     thiruvi daikkazhi maruviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

mulai kulukkikaL kapadikaL vadi puzhukkaikaL asadikaLmuRai masakkikaL thirudikaL: They constantly shake their breasts; they have a treacherous mind; they are so debased as though their wickedness has been selectively sifted through a filter; they are foolish; they delude people claiming all kinds of relationship; they resort to thievery;

mathavEL nUl mozhi pasappikaL vikadikaL azhu manaththikaL thaku nakai muka minukkikaL kasadikaL idaiyE cUzh kalai nekizhththikaL: they use deceptive speech as defined in the text of the erotic work written by Manmathan (God of Love); they are arrogant, with an ever-whining mind; at the moment of need, they feign a smile on their flaunted face; they are full of blemishes; they provocatively loosen the attire wrapped around their waistline;

iLainjarkaL poruL paRiththu amaLiyin misai kani ithazhc churuL piLavu ilai oru pAthi kalaviyil tharum vasavikaL vizhi mayakkinil vasam azhi kavalai atRida ninathu aruL purivAyE: grabbing the belongings of young men, they offer them on the bed the half-chewed betel and nut mixture from their fruit-like lips during love-making; they have such a vicious character; and to remove the misery of my destruction at the delusory eyes of these whores, kindly bless me, Oh Lord!

alai neruppu ezha vada varai podipada samaNarkaL kulam aNi kazhup peRa nadaviya mayil veerA: Setting fire to the sea, shattering the mountain (Krouncha) in the north and sending the entire crowd of SamaNAs to the rows of gallows (coming as ThirugnAna Sambandhar), You drove Your peacock, Oh valorous One!

aran arip piramarkaL muthal vazhipadap piriyamum vara avar avarkku oru poruL pukal periyOnE: Once when Lords SivA, VishNu and Brahma came together to worship, You preached to them individually, with an abundant love for them, the meaning of the PraNava ManthRA, Oh Wise One!

silai moLukku ena muRi pada mithilaiyil chanaka man aruL thiruvinaip puNar ari thiru marukOnE: When the bow (Sivadhanush) was broken with a snap and fell down, Janakar, the King of Mithilai, offered his daughter, Seethai, looking like Lakshmi, and He married her; You are the handsome nephew of that RAmA (Lord VishNu)!

thiraL varukkaikaL kamukukaL sori mathu kathalikaL vaLar thiruvidaikkazhi maruviya perumALE.: Rich trees of jack fruit and the betelnuts shower honey, and the plantain trees grow abundantly in this place Thiruvidaikkazhi* where You are seated, Oh Great One!


* Thiruvidaikkazhi is 17 miles southeast of MayilAduthurrai (MAyUram) - near Thirukkadaiyur.
Murugan is cosily seated under a KurA tree in this place.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 799 mulai kulukkigaL - thiruvidaikkazhi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]