திருப்புகழ் 689 அயில் ஒத்து எழும்  (திருமயிலை)
Thiruppugazh 689 ayiloththuezhum  (thirumayilai)
Thiruppugazh - 689 ayiloththuezhum - thirumayilaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனத் தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

அயிலொத் தெழுமிரு ...... விழியாலே

அமுதொத் திடுமரு ...... மொழியாலே

சயிலத் தெழுதுணை ...... முலையாலே

தடையுற் றடியனு ...... மடிவேனோ

கயிலைப் பதியரன் ...... முருகோனே

கடலக் கரைதிரை ...... யருகேசூழ்

மயிலைப் பதிதனி ...... லுறைவோனே

மகிமைக் கடியவர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அயில் ஒத்து எழும் இரு விழியாலே ... வேலை நிகர்த்து எழுந்துள்ள
இரண்டு கண்களாலும்,

அமுது ஒத்திடும் அரு மொழியாலே ... அமுதத்துக்கு ஒப்பான
அருமையான பேச்சினாலும்,

சயிலத்து எழு துணை முலையாலே ... மலைக்கு இணையாக
எழுந்துள்ள இரு மார்பகங்களாலும்,

தடையுற்று அடியனு(ம்) மடிவேனோ ... வாழ்க்கை தடைப்பட்டு,
அடியேனும் இறந்து படுவேனோ?

கயிலைப் பதி அரன் முருகோனே ... கயிலைப்பதியில் வீற்றிருக்கும்
சிவபிரானின் குழந்தை முருகனே,

கடல் அக் கரை திரையருகே சூழ் ... கடலின் கரையும், அலையும்
அருகிலே சூழ்ந்திருக்கும்

மயிலைப் பதிதனில் உறைவோனே ... திருமயிலைப்பதியில்*
வீற்றிருப்பவனே,

மகிமைக்கு அடியவர் பெருமாளே. ... பெருமை பொருந்திய
அடியவர்களின் பெருமாளே.


* திருமயிலை (மயிலாப்பூர்) தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையின்
மையத்தில் இருக்கிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.657  pg 2.658 
 WIKI_urai Song number: 693 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 689 - ayil oththu ezhum (thirumayilai)

ayiloth thezhumiru ...... vizhiyAlE

amuthoth thidumaru ...... mozhiyAlE

sayilath thezhuthuNai ...... mulaiyAlE

thadaiyut Radiyanu ...... madivEnO

kayilaip pathiyaran ...... murukOnE

kadalak karaithirai ...... yarukEsUzh

mayilaip pathithani ...... luRaivOnE

makimaik kadiyavar ...... perumALE.

......... Meaning .........

ayil oththu ezhum iru vizhiyAlE: Because of the two eyes that rise like spear,

amuthu oththidum aru mozhiyAlE: because of the sweet talk like nectar,

sayilaththu ezhu thuNai mulaiyAlE: and because of the twin bosom that swell like mounts,

thadaiyutRu adiyanu(m) madivEnO: is my life to be cut short, and am I destined to die?

kayilaip pathi aran murukOnE: Oh MurugA! You are the child of Lord SivA who has His abode in Mount KailAsh!

kadal ak karai thiraiyarukE sUzh mayilaip pathithanil uRaivOnE: You have Your seat in Thirumayilai* adjacent to the sea shore and the waves!

makimaikku adiyavar perumALE.: You are the Lord of all illustrious devotees, Oh Great One!


* Thirumayilai is Mylapore, in the heart of the city of Chennai.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 689 ayil oththu ezhum - thirumayilai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]