திருப்புகழ் 683 சோதி மாமதி  (வடதிருமுல்லைவாயில்)
Thiruppugazh 683 sOdhimAmadhi  (vadathirumullaivAyil)
Thiruppugazh - 683 sOdhimAmadhi - vadathirumullaivAyilSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தானன தானன தந்தன
     தான தானன தானன தந்தன
          தான தானன தானன தந்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சோதி மாமதி போல்முக முங்கிளர்
     மேரு லாவிய மாமுலை யுங்கொடு
          தூர வேவரு மாடவர் தங்கள்மு ...... னெதிராயே

சோலி பேசிமு னாளிலி ணங்கிய
     மாதர் போலிரு தோளில்வி ழுந்தொரு
          சூதி னால்வர வேமனை கொண்டவ ...... ருடன்மேவி

மோதி யேகனி வாயத ரந்தரு
     நாளி லேபொருள் சூறைகள் கொண்டுபின்
          மோன மாயவ மேசில சண்டைக ...... ளுடனேசி

மோச மேதரு தோதக வம்பியர்
     மீதி லேமய லாகிம னந்தளர்
          மோட னாகிய பாதக னுங்கதி ...... பெறுவேனோ

ஆதி யேயெனும் வானவர் தம்பகை
     யான சூரனை மோதிய ரும்பொடி
          யாக வேமயி லேறிமு னிந்திடு ...... நெடுவேலா

ஆயர் வாழ்பதி தோறுமு கந்துர
     லேறி யேயுறி மீதளை யுங்கள
          வாக வேகொடு போதநு கர்ந்தவன் ...... மருகோனே

வாதி னால்வரு காளியை வென்றிடு
     மாதி நாயகர் வீறுத யங்குகை
          வாரி ராசனு மேபணி யுந்திரு ...... நடபாதர்

வாச மாமல ரோனொடு செந்திரு
     மார்பில் வீறிய மாயவ னும்பணி
          மாசி லாமணி யீசர்ம கிழ்ந்தருள் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சோதி மா மதி போல் முகமும் கிளர் மேரு உலாவிய மா
முலையும் கொ(ண்)டு
... ஒளி பொருந்திய சிறந்த நிலவைப் போல
முகமும், விளங்கும் மேரு மலை போன்ற பெரிய மார்பையும் கொண்டு,

தூரவே வரும் ஆடவர் தங்கள் முன் எதிர் ஆயே சோலி பேசி
முன் நாளில் இணங்கிய மாதர் போல்
... தூரத்தில் வருகின்ற
ஆண்களின் முன் எதிர்ப்பட்டு (தங்கள்) வியாபாரப் பேச்சைப் பேசி,
நீண்ட நாட்கள் பழகிய பெண்களைப் போல,

இரு தோளில் விழுந்து ஒரு சூதினால் வரவே மனை
கொண்டு அவருடன் மேவி
... அவர்களுடைய இரண்டு
தோள்களிலும் விழுந்து அணைத்து, ஒரு வஞ்சனைப் பேச்சினால்
வரும்படி செய்து, (அவர்களைத் தங்கள்) வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டு
போய் அவர்களுடன் பொருந்தி இருந்து,

மோதியே கனி வாய் அதரம் தரு நாளிலே பொருள்
சூறைகள் கொண்டு பின் மோனமாய் அவமே சில
சண்டைகளுடன் ஏசி
... வலிய அணைத்து கொவ்வைக் கனி போன்ற
வாய் இதழைத் தருகின்ற நாட்களில் வந்தவர்களுடைய பொருளை
எல்லாம் கொள்ளை அடித்து, பின்பு (அவருடைய பொருளைக்
கைப்பற்றிய பின்) மெளனமாக இருந்தும், வீணாகச் சில சண்டைகள்
போட்டு இகழ்ந்து பேசியும்,

மோசமே தரு தோதக வம்பியர் மீதிலே மயலாகி மனம் தளர்
மோடனாகிய பாதகனும் கதி பெறுவேனோ
... மோசமே
செய்கின்ற வஞ்சனை மிக்க துஷ்டர்கள் மேல் காம இச்சை கொண்டு மனம்
தளர்கின்ற மூடனும் பாதகனுமாகிய நான் நற்கதியைப் பெறுவேனோ?

ஆதியே எனும் வானவர் தம் பகை ஆன சூரனை மோதி அரும்
பொடி ஆகவே மயில் ஏறி முனிந்திடு நெடு வேலா
... ஆதி
மூர்த்தியே என்று போற்றிய தேவர்களுடைய பகைவனாகிய சூரனைத்
தாக்கி அவனை நன்கு பொடியாகும்படிச் செய்து, மயிலில் ஏறி கோபித்த
நெடிய வேலாயுதனே,

ஆயர் வாழ் பதி தோறும் உகந்து உரல் ஏறியே உறி மீது
அளையும் களவாகவே கொடு போத(ம்) நுகர்ந்தவன்
மருகோனே
... இடையர்கள் வாழ்ந்திருந்த ஊர்கள் தோறும் மகிழ்ந்து
சென்று, உரலில் ஏறி உறி மேல் உள்ள வெண்ணெயை திருட்டுத்தனமாகக்
கொண்டு போய் வேண்டிய அளவு உண்டவனாகிய (கண்ணனுடைய)
மருகோனே,

வாதினால் வரு காளியை வென்றிடும் ஆதி நாயகர் வீறு
தயங்கு(ம்) கை வாரி ராசனுமே பணியும் திரு நட பாதர்
...
வாது செய்ய வந்த காளியை வென்ற ஆதி நாயகர், மேலிட்டு விளங்கி
கும்பிட்டு வீழும் கைகள் போல் வருகின்ற பெரும் அலைகளை உடைய
கடல் அரசனாகிய வருணனும் வணங்கும் அழகிய பாதங்களை உடைய
சிவபெருமான்,

வாச மா மலரோனோடு செம் திரு மார்பில் வீறிய மாயவனும்
பணி மாசிலா மணி ஈசர் மகிழ்ந்து அருள் பெருமாளே.
... நறு
மணமுள்ள சிறந்த தாமரையில் வீற்றிருக்கும் பிரமனோடு, அழகிய லக்ஷ்மி
மார்பில் விளங்கும் திருமாலும் வணங்கும் (வடதிருமுல்லைவாயில்
இறைவராகிய) மாசிலாமணி* ஈசர் மகிழ்ந்து அருளிய பெருமாளே.


* வடதிருமுல்லைவாயிலில் இருக்கும் சிவபிரான் மாசிலாமணி என்ற நாமம்
படைத்தவர்.

இத்தலம் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள ஆவடிக்குப் பக்கத்தில் இருக்கிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.643  pg 2.644  pg 2.645  pg 2.646 
 WIKI_urai Song number: 687 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 683 - sOthimAmathi (vada thirumullaivAyil)

sOthi mAmathi pOlmuka mungkiLar
     mEru lAviya mAmulai yungkodu
          thUra vEvaru mAdavar thangaLmu ...... nethirAyE

sOli pEsimu nALili Nangiya
     mAthar pOliru thOLilvi zhunthoru
          cUthi nAlvara vEmanai koNdava ...... rudanmEvi

mOthi yEkani vAyatha rantharu
     nALi lEporuL cURaikaL koNdupin
          mOna mAyava mEsila saNdaika ...... LudanEsi

mOsa mEtharu thOthaka vampiyar
     meethi lEmaya lAkima nanthaLar
          mOda nAkiya pAthaka nungathi ...... peRuvEnO

Athi yEyenum vAnavar thampakai
     yAna cUranai mOthiya rumpodi
          yAka vEmayi lERimu ninthidu ...... neduvElA

Ayar vAzhpathi thORumu kanthura
     lERi yEyuRi meethaLai yungkaLa
          vAka vEkodu pOthanu karnthavan ...... marukOnE

vAthi nAlvaru kALiyai venRidu
     mAthi nAyakar veeRutha yangukai
          vAri rAsanu mEpaNi yunthiru ...... nadapAthar

vAsa mAmala rOnodu senthiru
     mArpil veeRiya mAyava numpaNi
          mAsi lAmaNi yeesarma kizhntharuL ...... perumALE.

......... Meaning .........

sOthi mA mathi pOl mukamum kiLar mEru ulAviya mA mulaiyum ko(N)du: With their face looking like the bright moon and their big bosom like Mount MEru,

thUravE varum Adavar thangaL mun ethir AyE sOli pEsi mun nALil iNangiya mAthar pOl: they accost men coming at a distance and conclude their terms of negotiation as though they have been very old and close friends;

iru thOLil vizhunthu oru cUthinAl varavE manai koNdu avarudan mEvi: they fall all over them and hug both their shoulders; talking deviously, they coax them to visit their home and remain united with them;

mOthiyE kani vAy atharam tharu nALilE poruL cURaikaL koNdu pin mOnamAy avamE sila saNdaikaLudan Esi: they forcibly embrace their suitors and offer their lips that are like reddish kovvai fruit; on those days, once these women grab all their belongings, they either remain tight-lipped or resort to unnecessary squabbles and rebuke them;

mOsamE tharu thOthaka vampiyar meethilE mayalAki manam thaLar mOdanAkiya pAthakanum kathi peRuvEnO: I fell passionately for these wicked whores who were out to deceive me; I have been a foolish sinner having lost my peace of mind; will I ever reach the righteous path?

AthiyE enum vAnavar tham pakai Ana cUranai mOthi arum podi AkavE mayil ERi muninthidu nedu vElA: When the celestials praised You in worship, addressing You as "Oh the Primordial Lord!", You attacked their enemy, namely the demon SUran, and totally smashed him to pieces by angrily mounting the peacock and wielding Your long spear, Oh Lord!

Ayar vAzh pathi thORum ukanthu ural ERiyE uRi meethu aLaiyum kaLavAkavE kodu pOtha(m) nukarnthavan marukOnE: He happily went to every town where the shepherds resided, climbed on top of the stone-barrel and reached for the butter kept in the 'uRi' (hanging holder of containers); stealthily picking up that butter, He ate it to His heart's content; and You are the nephew of that KrishNa (Lord VishNu), Oh Lord!

vAthinAl varu kALiyai venRidum Athi nAyakar veeRu thayangu(m) kai vAri rAsanumE paNiyum thiru nada pAthar: He is the Primordial Lord who conquered KALi who challenged Him in a debate; He has the hallowed feet that were worshipped by VaruNan, Lord of the Oceans, with a lot of prostrating waves serving as his arms; He is Lord SivA;

vAsa mA malarOnOdu sem thiru mArpil veeRiya mAyavanum paNi mAsilA maNi eesar makizhnthu aruL perumALE.: He is known as Lord MAsilAmaNi* (in the town of Vada ThirumullaivAyil) worshipped by Lord BrahmA, seated on a great fragrant lotus, along with Lord VishNu in whose heart Lakshmi resides; You are the son delivered happily by that Lord, Oh Great One!


* The deity -SivA- in the town of Vada ThirumullaivAyil is named MAsilAmaNi.
This town is near Avadi, one of the suburbs of Chennai.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 683 sOdhi mAmadhi - vadathirumullaivAyil

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]