திருப்புகழ் 671 பரவி உனது  (விரிஞ்சிபுரம்*)
Thiruppugazh 671 paraviunadhu  (virinjipuram)
Thiruppugazh - 671 paraviunadhu - virinjipuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதனத் தனன தனதனத்
     தனன தனதனத் தனன தனதனத்
          தனன தனதனத் தனன தனதனத் ...... தனதானா

......... பாடல் .........

பரவி யுனதுபொற் கரமு முகமுமுத்
     தணியு முரமுமெய்ப் ப்ரபையு மருமலர்ப்
          பதமும் விரவுகுக் குடமு மயிலுமுட் ...... பரிவாலே

படிய மனதில்வைத் துறுதி சிவமிகுத்
     தெவரு மகிழ்வுறத் தரும நெறியின்மெய்ப்
          பசியில் வருமவர்க் கசன மொருபிடிப் ...... படையாதே

சருவி யினியநட் புறவு சொலிமுதற்
     பழகு மவரெனப் பதறி யருகினிற்
          சரச விதமளித் துரிய பொருள்பறித் ...... திடுமானார்

தமது ம்ருகமதக் களப புளகிதச்
     சயில நிகர்தனத் திணையின் மகிழ்வுறத்
          தழுவி யவசமுற் றுருகி மருளெனத் ...... திரிவேனோ

கரிய நிறமுடைக் கொடிய அசுரரைக்
     கெருவ மதமொழித் துடல்கள் துணிபடக்
          கழுகு பசிகெடக் கடுகி அயில்விடுத் ...... திடுதீரா

கமல அயனுமச் சுதனும் வருணனக்
     கினியு நமனுமக் கரியு லுறையுமெய்க்
          கணனு மமரரத் தனையு நிலைபெறப் ...... புரிவோனே

இரையு முததியிற் கடுவை மிடறமைத்
     துழுவை யதளுடுத் தரவு பணிதரித்
          திலகு பெறநடிப் பவர்மு னருளுமுத் ...... தமவேளே

இசையு மருமறைப் பொருள்கள் தினமுரைத்
     தவனி தனிலெழிற் கரும முனிவருக்
          கினிய கரபுரப் பதியி லறுமுகப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பரவி உனது பொன் கரமும் முகமும் முத்து அணியும் உரமும்
மெய்ப் ப்ரபையும் மரு மலர்ப் பதமும் விரவு குக்குடமும்
மயிலும்
... உன்னைப் போற்றி உனது அழகிய கைகளையும்,
திருமுகத்தையும், முத்து மாலை அணிந்த திருமார்பையும், உடல்
ஒளியையும், நறு மணம் வீசும் திருவடிகளையும், உன்னிடம் உள்ள
சேவலையும், மயிலையும்

உள் பரிவாலே படிய மனதில் வைத்து உறுதி சிவம் மிகுத்து ...
இதயத்துள் அன்புடன் அழுந்திப் படிய என் மனத்தில் நிறுத்தி,
திடமான சிவ பக்தி மிகப் பெற்று,

எவரும் மகிழ் உற தரும நெறியின் மெய்ப் பசியில் வரும்
அவர்க்கு அசனம் ஒரு பிடிப் படையாதே
... யாவரும் மகிழ்ச்சி
அடையும்படி அற நெறியில் நின்று, உண்மையான பசியுடன்
வருகின்றவர்களுக்கு ஒரு பிடி அளவேனும் உணவு இடாமல்,

சருவி இனிய நட்பு உறவு சொ(ல்)லி முதல் பழகும் அவர்
எனப் பதறி
... கொஞ்சிக் குலாவி, இனிமையான உறவு காட்டும்
வார்த்தைகளைச் சொல்லி, முதலிலேயே பழகியவர்கள் போல
மாய்மாலம் செய்து,

அருகினில் சரச விதம் அளித்து உரிய பொருள் பறித்திடும்
மானார்
... அருகில் இருந்து, காம லீலைகள் புரிந்து, அதற்குத்
தக்கதான பொருளை அபகரிக்கும் பொது மகளிருடைய

தமது ம்ருகமதக் களப புளகிதச் சயிலம் நிகர் தனத்து
இணையில் மகிழ் உறத் தழுவி
... கஸ்தூரியும் சந்தனமும் சேர்ந்த
கலவை கொண்ட, புளகாங்கிதம் தருவதுமான, மலையைப் போன்ற
மார்பகங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் தழுவி,

அவசம் உற்று உருகி மருள் எனத் திரிவேனோ ... தன் வசம்
இழந்து மனம் உருகி அந்த மோக மயக்கத்துடன் திரிவேனோ?

கரிய நிறம் உடை கொடிய அசுரரை கெருவ(ம்) மதம் ஒழித்து
உடல்கள் துணி பட
... கறுத்த நிறமுள்ள கொடுமை வாய்ந்த
அசுரர்களின் கர்வத்தையும் ஆணவத்தையும் ஒழித்து அவர்களின்
உடல்கள் துண்டுபடவும்,

கழுகு பசி கெடக் கடுகி அயில் விடுத்திடு தீரா ... (அந்தப்
பிணங்களைத் தின்று) கழுகுகள் பசி நீங்கவும், வேகமாக வேலைச்
செலுத்திய தீரனே,

கமல அயனும் அச்சுதனும் வருணன் அக்கினியும் நமனும் அக்
கரியில் உறையும் மெய்க் க(ண்)ணனும் அமரர் அத்தனையும்
நிலை பெறப் புரிவோனே
... தாமரையில் உள்ள பிரமனும்,
திருமாலும், வருணனும், அக்கினி தேவனும், யமனும், அந்த வெள்ளை
யானையாகிய ஐராவதத்தில் ஏறி வரும் உடல் எல்லாம் கண் கொண்ட
இந்திரனும், மற்ற எல்லா தேவர்களும் தத்தம் பதவிகள் நிலைக்கப்
பெற்று விளங்கச் செய்தவனே,

இரையும் உததியில் கடுவை மிடறு அமைத்து ... ஒலிக்கின்ற
பாற்கடலில் எழுந்த ஆலகால விஷத்தைக் கழுத்தில் நிறுத்தி வைத்து,

உழுவை அதள் உடுத்து அரவு பணி தரித்து இலகு பெற
நடிப்பவர் முன் அருளும் உத்தம வேளே
... புலியின் தோலை
உடுத்து, பாம்பாகிய ஆபரணத்தைத் தரித்து, விளக்கம் உற ஊழிக் கூத்து
நடனம் செய்யும் சிவ பெருமான் முன்பு ஈன்றருளிய உத்தம வேளே,

இசையும் அரு மறைப் பொருள்கள் தினம் உரைத்து ...
பொருந்திய அரிய வேதங்களின் பொருள்களை நாள் தோறும் ஆய்ந்து
உரைத்து,

அவனி தனில் எழில் கரும முனிவருக்கு இனிய ... இப்பூமியில்
தமது கடமைகளை அழகாகச் செய்யும் முனிவர்களுக்கு உகந்த தலமாகிய

கர புரப் பதியில் அறு முகப் பெருமாளே. ... விரிஞ்சிபுரத்தில்*
வீற்றிருக்கும் ஆறுமுகப் பெருமாளே.


* கரபுரம் என்ற திருவிரிஞ்சைத் தலம் (விரிஞ்சிபுரம்) வேலூருக்கு மேற்கே
காட்பாடியிலிருந்து 8 மைல் தொலைவில் உள்ளது.

பிரமன் பூஜித்ததால் விரிஞ்சன்புரம் ஆகி, விரிஞ்சிபுரம் என்று பெயர் மருவிற்று.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.611  pg 2.612  pg 2.613  pg 2.614 
 WIKI_urai Song number: 675 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 671 - paravi unadhu (karapuram - virinjipuram)

paravi yunathupoR karamu mukamumuth
     thaNiyu muramumeyp prapaiyu marumalarp
          pathamum viravukuk kudamu mayilumut ...... parivAlE

padiya manathilvaith thuRuthi sivamikuth
     thevaru makizhvuRath tharuma neRiyinmeyp
          pasiyil varumavark kasana morupidip ...... padaiyAthE

saruvi yiniyanat puRavu solimuthaR
     pazhaku mavarenap pathaRi yarukiniR
          sarasa vithamaLith thuriya poruLpaRith ...... thidumAnAr

thamathu mrukamathak kaLapa puLakithac
     cayila nikarthanath thiNaiyin makizhvuRath
          thazhuvi yavasamut Ruruki maruLenath ...... thirivEnO

kariya niRamudaik kodiya asuraraik
     keruva mathamozhith thudalkaL thuNipadak
          kazhuku pasikedak kaduki ayilviduth ...... thidutheerA

kamala ayanumac chuthanum varuNanak
     kiniyu namanumak kariyu luRaiyumeyk
          kaNanu mamararath thanaiyu nilaipeRap ...... purivOnE

iraiyu muthathiyiR kaduvai midaRamaith
     thuzhuvai yathaLuduth tharavu paNitharith
          thilaku peRanadip pavarmu naruLumuth ...... thamavELE

isaiyu marumaRaip poruLkaL thinamuraith
     thavani thanilezhiR karuma munivaruk
          kiniya karapurap pathiyi laRumukap ...... perumALE.

......... Meaning .........

paravi unathu pon karamum mukamum muththu aNiyum uramum meyp prapaiyum maru malarp pathamum viravu kukkudamum mayilum: Praising Your glory, Your lovely hands, the hallowed faces, the broad chest wearing pearl chains, the radiant glow from Your body, fragrant lotus feet, the rooster on Your staff and the peacock

uL parivAlE padiya manathil vaiththu uRuthi sivam mikuththu: and keeping them all in my heart firmly with love, acquiring an unswerving and profuse devotion for Lord SivA,

evarum makizh uRa tharuma neRiyin meyp pasiyil varum avarkku asanam oru pidip padaiyAthE: treading the righteous path making everyone happy and offering at least a morsel of food to the truly hungry ones - not doing any of the above (I have been in the company of whores)

saruvi iniya nadpu uRavu so(l)li muthal pazhakum avar enap pathaRi: who flirt with me, saying sweet things describing our relationship and making a big fuss as if they knew me from the beginning;

arukinil sarasa vitham aLiththu uriya poruL paRiththidum mAnAr: staying close to me, they engage in many erotic acts and grab whatever money I have deeming it a price for their acts;

thamathu mrukamathak kaLapa puLakithac chayilam nikar thanaththu iNaiyil makizh uRath thazhuvi: hugging their mountain-like and provocative bosom, smeared with musk and sandal paste,

avasam utRu uruki maruL enath thirivEnO: I have lost my sense of balance; am I to roam about like this in such delusory passion?

kariya niRam udai kodiya asurarai keruva(m) matham ozhiththu udalkaL thuNi pada kazhuku pasi kedak kaduki ayil viduththidu theerA: Destroying the arrogance and conceit of the dark and cruel demons, You wielded the spear swiftly shattering their bodies into pieces of food for the eagles satiating their hunger, Oh valorous One!

kamala ayanum assuthanum varuNan akkiniyum namanum ak kariyil uRaiyum meyk ka(N)Nanum amarar aththanaiyum nilai peRap purivOnE: Lord BrahmA on the lotus, Lord VishNu, VaruNan, Agni, Yaman, Lord IndrA who mounts the white elephant, AirAvadham, and who has eyes all over his body, and all other celestials were able to reestablish their position by Your grace, Oh Lord!

iraiyum uthathiyil kaduvai midaRu amaiththu: He held in His neck the AlakAla poison that arose from the roaring milky ocean;

uzhuvai athaL uduththu aravu paNi thariththu ilaku peRa nadippavar mun aruLum uththama vELE: He wrapped around His body the skin of the tiger; He wore the snake on His tress as an ornament; He performed grandly the cosmic dance; You are the virtuous son, born to that Lord SivA!

isaiyum aru maRaip poruLkaL thinam uraiththu: These sages do daily research into the rare VEdAs and interpret their meaning;

avani thanil ezhil karuma munivarukku iniya: they carry out their duties neatly on this earth; the favourite place of those sages is

kara purap pathiyil aRu mukap perumALE.: Virinjipuram*, which is also Your abode, Oh Six-faced Lord, You are the Great One!


* Karapuram, now known as Virinjipuram (Thiruvirinjai) is 8 miles west of Katpadi Junction near Vellore. As Virinjan (BrahmA) worshipped Lord SivA here, the place is called Virinjipuram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 671 paravi unadhu - virinjipuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]