திருப்புகழ் 566 சுற்ற கபடோடு  (இரத்னகிரி)
Thiruppugazh 566 sutRakabadOdu  (rathnagiri)
Thiruppugazh - 566 sutRakabadOdu - rathnagiriSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்ததன தானதன தானதன தானதன
     தத்ததன தானதன தானதன தானதன
          தத்ததன தானதன தானதன தானதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

சுற்றகப டோடுபல சூதுவினை யானபல
     கற்றகள வோடுபழி காரர் கொலை காரர்சலி
          சுற்றவிழ லானபவி ஷோடுகடல் மூழ்கிவரு ...... துயர்மேவித்

துக்கசமு சாரவலை மீனதென கூழில்விழு
     செத்தையென மூளுமொரு தீயில்மெழு கானவுடல்
          சுத்தமறி யாதபறி காயமதில் மேவிவரு ...... பொறியாலே

சற்றுமதி யாதகலி காலன்வரு நேரமதில்
     தத்துஅறி யாமலொடி யாடிவரு சூதரைவர்
          சத்தபரி சானமண ரூபரச மானபொய்மை ...... விளையாடித்

தக்கமட வார்மனையை நாடியவ ரோடுபல
     சித்துவிளை யாடுவினை சீசியிது நாறவுடல்
          தத்திமுடி வாகிவிடு வேனொமுடி யாதபத ...... மருள்வாயே

தித்திமித தீதிமித தீதிமித தீமிதத
     தத்ததன தானதன தானனன தானனன
          திக்குடுடு டூடமட டாடமட டூடுடுடு ...... எனதாளம்

திக்குமுகி லாடஅரி யாடஅய னாடசிவ
     னொத்துவிளை யாடபரை யாடவர ராடபல
          திக்கசுரர் வாடசுரர் பாடமறை பாடஎதிர் ...... களமீதே

எத்திசையு நாடியம னார்நிணமொ டாடபெல
     மிக்கநரி யாடகழு தாடகொடி யாடசமர்
          எற்றிவரு பூதகண மாடவொளி யாடவிடு ...... வடிவேலா

எத்தியொரு மானைதினை காவல்வல பூவைதனை
     சித்தமலை காமுககு காநமசி வாயனொடு
          ரத்நகிரி வாழ்முருக னேயிளைய வாவமரர் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

சுற்ற கபடோடு பல சூது வினையான பல ... சூழ்ந்துள்ள
வஞ்சனைகள் பலவும் சூது நிறைந்த தொழில்கள் பலவும் கொண்டு,

கற்ற களவோடு பழிகாரர் கொலைகாரர் சலி ... கற்ற கள்ளத்
தொழிலொடு பழிக்கு இடம் தருபவர்கள், கொலை செய்பவர்கள்
இவர்களுடன் கூடிச் சலிப்புற்று,

சுற்ற விழலான பவிஷோடு கடல் மூழ்கி வரு துயர் மேவி ...
அலைந்து, வீணான பெருமையோடு வாழ்க்கைக் கடலில் மூழ்கி, அதில்
உண்டான துன்பங்களை அடைந்து,

துக்க சமுசார வலை மீன் அது என கூழில் விழு செத்தை
என
... துக்கம் தரும் சம்சாரம் என்னும் கடலில் வீசப்பட்ட வலையில்
சிக்கிய மீன் போல, கூழில் விழுந்த குப்பை போலக் கிடந்து,

மூளும் ஒரு தீயில் மெழுகான உடல் ... மூண்டு எரியும் பெரிய
நெருப்பில் பட்ட மெழுகுபோல் உருகும் உடல்,

சுத்தம் அறியாத பறி காயம் அதில் மேவி வரு பொறியாலே ...
சுத்தம் என்பதையே அறியாத பாரம் வாய்ந்த உடலில் பொருந்தி வேலை
செய்யும் ஐந்து இந்திரியங்களின் காரணமாக,

சற்று மதியாத கலி காலன் வரு நேரம் அதில் ... சிறிதேனும்
இரக்கமில்லாமல் வருகின்ற, வலியும் செருக்கும் கொண்ட யமன்
நெருங்கும் சமயத்தில்,

தத்து அறியாமல் ஓடி ஆடி வரு சூதர் ஐவர் ... ஆபத்து (சாவின்
உருவில்) வருகின்றதே என்பதை அறியாமல் ஓடியும் ஆடியும் வருகின்ற
சூதாடிகளான ஐவர்,

சத்த பரிசான மண ரூப ரசமான பொய்மை விளையாடி ...
சப்தம், தொடுகை, வாசனை, வடிவம், ரசம் எனப்படும் ஐம்புலன்களின்
பொய் இன்பங்களில் திளைத்து விளையாடி,

தக்க மடவார் மனையை நாடி அவரோடு ... இந்த உடலுக்குத்
தகுந்த மாதர்களையும், அவர்கள் வீடுகளையும் தேடிச் சென்று,
அம்மாதர்களோடு

பல சித்து விளையாடு வினை சீசி இது நாற உடல் ... பல (காம)
மாய வித்தைகளை விளையாடும் தொழில், சீசீ இது என்று பலரும்
வெறுப்புடன் கூறத்தக்கதாய்த் தோன்ற, (என்னுடைய) உடல்

தத்தி முடிவாகி விடுவேனோ முடியாத பதம் அருள்வாயே ...
நைந்துபோய் இறுதியில் நான் இறந்து படுவேனோ? அதற்குள் உனது
அழிவில்லாத திருவடியைத் தந்து அருளுக.

தித்திமித தீதிமித தீதிமித தீமிதத
தத்ததன தானதன தானனன தானனன
திக்குடுடு டூடமட டாடமட டூடுடுடு எனதாளம்
... (இதே
ஒலியில்) தாளம்

திக்கு முகிலாட அரி ஆட அயன் ஆட ... எல்லா திசைகளிலும்
இடியென ஒலிக்க, திருமால் ஆட, பிரமன் ஆட,

சிவன் ஒத்து விளையாட பரை ஆட வரர் ஆட ... சிவனும்
மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆட, தேவியும் உடன் ஆட, சிறந்த முனிவர்கள்
ஆட,

பல திக்கு அசுரர் வாட சுரர் பாட மறை பாட ... பல திக்குகளில்
இருந்த அசுரர்கள் வாடி மயங்க, தேவர்கள் பாட, வேதங்கள் பாடித்
துதிக்கப்பட,

எதிர் களம் மீதே எத்திசையும் நாடி யமனார் நிணமொடு
ஆட
... எதிர்த்து வந்த போர்க்களத்தில் எல்லாத் திசைகளையும் தேடிச்
சென்று, கால தூதுவர்கள் போர்க் களத்தில் கிடந்த மாமிசக் கொழுப்பில்
நடை செய்ய,

பெல மிக்க நரி ஆட கழுது ஆட கொடி ஆட ... பலம் மிக உள்ள
நரி உணவு கிடைக்கின்றது என்று கூத்தாட, பேய்கள் ஆட, காக்கைகள்
ஆட,

சமர் எற்றி வரு பூத கணம் ஆட ஒளி ஆட விடு வடிவேலா ...
போரில் மோதி வருகின்ற பூத கணங்கள் ஆட, ஒளியை வீசும்படி
செலுத்திய கூர்மையான வேலனே,

எத்தி ஒரு மானை தினை காவல் வல பூவை தனை ... (வேலன்,
வேங்கை, செட்டி, விருத்தன் ஆகிய வேடங்களைக் காட்டி) ஏமாற்றி,
ஒப்பற்ற மான் போன்றவளும் தினைப் புனம் காப்பதில் வல்லவளும்
நாகண வாய்ப்புள் போன்றவளுமாகிய வள்ளியின்

சித்தம் அலை காமுக குகா ... உள்ளத்தை அலைபாயச் செய்த
காதலனே, குகனே,

நம சிவாயனொடு ரத்ன கிரி வாழ் முருகனே ...
சிவபெருமானோடு ரத்தின கிரி* எனப்படும் வாட்போக்கித் தலத்தில்
வாழும் முருகனே,

இளையவா அமரர் பெருமாளே. ... என்றும் இளையவனே,
தேவர்கள் பெருமாளே.


* ரத்னாசலம், சிவாயம், மணிக்கிரி என்பன வாட்போக்கித் தலமாகிய
ரத்தினகிரியின் பிற பெயர்கள். தேவாரம் பெற்ற திருத்தலம். திருச்சி மாவட்டம்
குளித்தலை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து 8 மைல் தொலைவில் இருக்கிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.851  pg 1.852  pg 1.853  pg 1.854  pg 1.855  pg 1.856 
 WIKI_urai Song number: 348 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 566 - sutRa kabadOdu (rathnagiri)

sutrakaba dOdupala sUdhuvinai yAnapala
     katrakaLa vOdupazhi kArarkolai kArarsali
          sutravizha lAnabavi shOdukadal mUzhgivaru ...... thuyarmEvith

dhukkasamu sAravalai meenadhena kUzhilvizhu
     seththaiyena mULumoru theeyilmezhu gAna udal
          suddhamaRi yAdhapaRi kAyamadhil mEvivaru ...... poRiyAlE

satrumadhi yAdhakali kAlanvaru nEramadhil
     thaththu aRi yAmal odi yAdivaru sUdharaivar
          saththapari sAnamaNa rUparasa mAnapoymai ...... viLaiyAdith

thakkamada vArmanaiyai nAdiyava rOdupala
     siththuviLai yAduvinai cheechiyidhu nARavudal
          thaththimudi vAgividu vEnomudi yAdhapadham ...... aruLvAyE

dhiththimidha theedhimidha theedhimidha dheemithatha
     thaththathana thAnathana thAnanana thAnanana
          dhikkududu dUdamada dAdamada dUdududu ...... enathALam

dhikkumugi lAda ariyAda ayanAda siva
     noththuviLai yAdaparai yAdavara rAda pala
          dhikkasurar vAdasurar pAdamaRai pAda edhir ...... kaLameedhE

ethdhisaiyu nAdiyama nArniNamo dAdabela
     mikkanari yAdakazhu dhAdakodi yAdasamar
          etrivaru bUthagaNa mAdavoLi yAdavidu ...... vadivElA

eththiyoru mAnaithinai kAvalvala pUvaithanai
     siththamalai kAmugagu hAnamasi vAyanodu
          rathnagiri vAzhmuruga nEyiLaiya vA amarar ...... perumALE.

......... Meaning .........

sutrakaba dOdupala sUdhuvinai yAnapala: I acquired all the malice around me and practised many treacherous activities.

katrakaLa vOdupazhi kArarkolai kArarsali: Mastering the skill of thievery, I mingled with disreputable people and murderers until I got tired of them.

sutravizha lAnabavi shOdukadal mUzhgivaru thuyarmEvi: I roamed around, gloating about vainly and drowned in the sea of life, suffering all its harassment.

dhukkasamu sAravalai meenadhena kUzhilvizhu seththaiyena: I was like the fish caught in the net strewn over the miserable ocean of life and the rubbish found in the soup.

mULumoru theeyilmezhu gAna udal: My body felt like the wax thrown into the burning fire;

suddhamaRi yAdhapaRi kAyamadhil mEvivaru poRiyAlE: in this unclean and obese body, the five sensory organs play so much havoc that

satrumadhi yAdhakali kAlanvaru nEramadhil: the God of Death (Yaman), the strong and arrogant one, comes without even the slightest compassion. At that time,

thaththu aRi yAmal odi yAdivaru sUdharaivar: not realising the imminent danger (of death), the five gamblers (called the sensory organs) make merry and run around carefree,

saththapari sAnamaNa rUparasa mAnapoymai viLaiyAdith: indulging in the myth of sensory pleasures of sound, touch, smell, sight and taste;

thakkamada vArmanaiyai nAdi: seeking physically suitable women, pursuing them to their houses,

yava rOdupala siththuviLai yAduvinai cheechiyidhu nARavudal: and messing around with them in carnal pleasure, this body becomes the stinking subject of ridicule of one and all.

thaththimudi vAgividu vEnomudi yAdhapadham aruLvAyE: Will my body ultimately degenerate to such a dismal position leading to death? Kindly bless me before that with Your immortal hallowed feet!

dhiththimidha theedhimidha theedhimidha dheemithatha
thaththathana thAnathana thAnanana thAnanana
dhikkududu dUdamada dAdamada dUdududu enathALam:
(To this meter), beats were sounding

dhikkumugi lAda ariyAda ayanAda: like thunder all over; VishNu and BrahmA were dancing around;

sivanoththuviLai yAdaparai yAdavara rAda: Lord SivA danced; so also did Mother ParAsakthi and the learned sages;

pala dhikkasurar vAda surar pAdamaRai pAda: the demons in all the directions faded and became depressed; the celestials began to sing and the VEdAs were chanted;

edhir kaLameedhE ethdhisaiyu nAdiyama nArniNamo dAda: in the battlefield of confrontation, the messengers of Yaman wandered everywhere in search of the carnage and walked all over the corpses;

bela mikkanari yAdakazhu dhAda kodi yAda: the strong foxes danced with joy having found plenty of food; the fiends and crows danced;

samar etrivaru bUthagaNa mAdavoLi yAdavidu vadivElA: the devils, hit in the conflict on the battleground, danced; when You wielded the powerfully bright and sharp spear, Oh Lord!

eththiyoru mAnaithinai kAvalvala pUvaithanai: Assuming several disguises (like hunter, neem tree, bangle merchant and old man), You tricked the deer-like belle VaLLi, an expert guard of the millet field, looking like a pretty pUvai bird,

siththamalai kAmugaguhA: and simply stirred her heart with passion, Oh GuhA!

namasi vAyanodu rathnagiri vAzhmuruganE: Along with Lord SivA, You are seated in the town of Rathnagiri* (also known as VAtpOkki), Oh MurugA!

yiLaiyavA amarar perumALE.: You are for ever youthful; and You are the Lord of the celestials, Oh Great One!


* Rathnagiri, also known as Manikkiri and VATpOkki, is a famous place sung in ThEvArams.
It is located in Tiruchi District, 8 miles away from KuLiththalai Railway Station.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 566 sutRa kabadOdu - rathnagiri

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]