திருப்புகழ் 555 குவளை பூசல்  (திருசிராப்பள்ளி)
Thiruppugazh 555 kuvaLaipUsal  (thiruchirAppaLLi)
Thiruppugazh - 555 kuvaLaipUsal - thiruchirAppaLLiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தானன தத்தன தந்தன
     தனன தானன தத்தன தந்தன
          தனன தானன தத்தன தந்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

குவளை பூசல்வி ளைத்திடு மங்கயல்
     கடுவ தாமெனு மைக்கண்ம டந்தையர்
          குமுத வாயமு தத்தைநு கர்ந்திசை ...... பொருகாடை

குயில்பு றாமயில் குக்கில்சு ரும்பினம்
     வனப தாயுத மொக்குமெ னும்படி
          குரல்வி டாஇரு பொற்குட மும்புள ...... கிதமாகப்

பவள ரேகைப டைத்தத ரங்குறி
     யுறவி யாளப டத்தைய ணைந்துகை
          பரிச தாடன மெய்க்கர ணங்களின் ...... மதனூலின்

படியி லேசெய்து ருக்கிமு யங்கியெ
     அவச மாய்வட பத்ரநெ டுஞ்சுழி
          படியு மோகச முத்ரம ழுந்துத ...... லொழிவேனோ

தவள ரூபச ரச்சுதி யிந்திரை
     ரதிபு லோமசை க்ருத்திகை ரம்பையர்
          சமுக சேவித துர்க்கைப யங்கரி ...... புவநேசை

சகல காரணி சத்திப ரம்பரி
     யிமய பார்வதி ருத்ரிநி ரஞ்சனி
          சமய நாயகி நிஷ்களி குண்டலி ...... யெமதாயி

சிவைம நோமணி சிற்சுக சுந்தரி
     கவுரி வேதவி தக்ஷணி யம்பிகை
          த்ரிபுரை யாமளை யற்பொடு தந்தருள் ...... முருகோனே

சிகர கோபுர சித்திர மண்டப
     மகர தோரண ரத்நஅ லங்க்ருத
          திரிசி ராமலை அப்பர்வ ணங்கிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

குவளை பூசல் விளைத்திடும் அம் கயல் கடுவது ஆம் எனும்
மை கண் மடந்தையர்
... குவளை மலர் போன்றும், போர் புரியும்
அழகிய கயல் மீன் போன்றும், விஷம் போன்றும் உள்ள மை தீட்டிய
கண்களை உடைய (விலை) மாதர்களின்

குமுத வாய் அமுதத்தை நுகர்ந்து இசை பொரு காடை குயில்
புறா மயில் குக்கில் சுரும்பு அ(ன்)னம் வன பதாயுதம் ஒக்கும்
எனும்படி குரல் விடா
... குமுதம் போன்ற வாயிதழ் அமுதத்தைப்
பருகி, ஒலி பொருந்தும் காடை, குயில், புறா, மயில், செம்போத்து, வண்டு,
அன்னப்பறவை, அழகிய கோழி இவைகளின் குரலை நிகர்க்கும் என்று
சொல்லும்படியான தங்கள் குரலைக் காட்ட,

இரு பொன் குடமும் புளகிதமாக பவள ரேகை படைத்த
அதரம் குறி உற
... இரண்டு அழகிய மார்பகங்களும் இன்பத்தில்
சிலிர்க்க, பவள ரேகை போன்ற வாயிதழ் குறி (உடலெங்கும்) உண்டாக,

வியாள படத்தை அணைந்து கை பரிசம் தாடனம் மெய்
கரணங்களின் மதன் நூலின் படியிலே செய்து
... பாம்பின் படம்
போன்ற பெண்குறியை அணைந்து, கைகளால் தொட்டும் தட்டியும்,
உடலால் செய்யும் தொழிலை காம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட
முறைப்படி செய்து,

உருக்கி முயங்கியெ அவசமாய் வட பத்ர நெடும் சுழி படியும்
மோக சமுத்ரம் அழுந்துதல் ஒழிவேனோ
... உருக்கிக் கூடி
தன்வசம் இழந்து, ஆலின் இலை போன்ற வயிற்றின் தொப்புள் சுழலிலே
முழுகுகின்ற காமக் கடலில் அழுந்துதலைத் தவிரேனோ?

தவள ரூப சரச்சுதி இந்திரை ரதி புலோமசை க்ருத்திகை
ரம்பையர் சமுக சேவித துர்க்கை பயங்கரி
... வெண்ணிறம்
கொண்ட சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, ரதி, இந்திராணி, கிருத்திகை மாதர் அறுவர்,
அரம்பையர்கள் ஆகியோரால் வணங்கப்படும் துர்க்கா தேவி, பயங்கரி,

புவநேசை சகல காரணி சத்தி பரம்பரி இமய பார்வதி ருத்ரி
நிரஞ்சனி சமய நாயகி நிஷ்களி குண்டலி எமது ஆயி
...
புவனேஸ்வரி, எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவள், சக்தி,
முழு முதலாகிய தேவி, இமய மலை அரசனின் மகளான பார்வதி, ருத்ரி,
மாசற்றவள், சமயங்களுக்குத் தலைவி, உருவம் இல்லாதவள், கிரியா
சக்தியானவள், எம் தாய்,

சிவை மநோமணி சிற்சுக சுந்தரி கவுரி வேத விதக்ஷணி
அம்பிகை த்ரிபுரை யாமளை அற்பொடு தந்து அருள்
முருகோனே
... சிவனின் தேவி, மனத்தை ஞான நிலைக்கு
எழுப்புபவள், அறிவு ரூப ஆனந்த அழகி, கெளரி, வேதத்தில் சிறப்பாக
எடுத்து ஓதப்பட்டவள், அம்பிகை, திரிபுரங்களை எரித்தவள், சியாமள
நிறம் கொண்டவள் (ஆகிய பார்வதி) அன்புடன் ஈன்றருளிய முருகனே,

சிகர கோபுர சித்திர மண்டப மகர தோரண ரத்ந அலங்க்ருத
திரிசிரா மலை அப்பர் வணங்கிய பெருமாளே.
... மலை
உச்சியும், அழகிய மண்டபங்களும், மகர மீனின் வடிவமைந்த அலங்காரத்
தோரணங்களும், ரத்ன சிங்காரங்களும் நிரம்பிய திரிசிரா மலையில்
எழுந்தருளியுள்ள தந்தை சிவபெருமான் வணங்கிய பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.825  pg 1.826  pg 1.827  pg 1.828 
 WIKI_urai Song number: 337 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 555 - kuvaLai pUsal (thiruchirAppaLLi)

kuvaLai pUsalvi Laiththidu mangayal
     kaduva thAmenu maikkaNma danthaiyar
          kumutha vAyamu thaththainu karnthisai ...... porukAdai

kuyilpu RAmayil kukkilsu rumpanam
     vanapa thAyutha mokkume numpadi
          kuralvi dariru poRkuda mumpuLa ...... kithamAkap

pavaLa rEkaipa daiththatha ranguRi
     yuRavi yALapa daththaiya Nainthukai
          parisa thAdana meykkara NangaLin ...... mathanUlin

padiyi lEseythu rukkimu yangiye
     avasa mAyvada pathrane dunjuzhi
          padiyu mOkasa muthrama zhunthutha ...... lozhivEnO

thavaLa rUpasa racchuthi yinthirai
     rathipu lOmasai kruththikai rampaiyar
          samuka sEvitha thurkkaipa yangari ...... puvanEsai

sakala kAraNi saththipa rampari
     yimaya pArvathi ruthrini ranjani
          samaya nAyaki nishkaLi kuNdali ...... yemathAyi

sivaima nOmaNi siRchuka sunthari
     kavuri vEthavi thakshaNi yampikai
          thripurai yAmaLai yaRpodu thantharuL ...... murukOnE

sikara kOpura siththira maNdapa
     makara thOraNa rathnaa langrutha
          thirisi rAmalai apparva Nangiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

kuvaLai pUsal viLaiththidum am kayal kaduvathu Am enum mai kaN madanthaiyar: These whores have black-painted eyes that are comparable to black lily, the ever-fighting beautiful kayal fish and poison;

kumutha vAy amuthaththai nukarththu isai poru kAdai kuyil puRA mayil kukkil surumpu a(n)nam vana pathAyutham okkum enumpadi kural vidA: I imbibed the nectar-like saliva oozing in their lily-like mouth; their throat made several crooning sounds like the resonating birds, the crane, pigeon, cuckoo, peacock, turkey, beetle, swan and hen;

iru pon kudamum puLakithamAka pavaLa rEkai padaiththa atharam kuRi uRa: their twin breasts had goose-bumps from the enthralling pleasure; there were red marks (all over my body) of their lips looking like coral-lines;

viyALa padaththai aNainthu kai parisam thAdanam mey karaNangaLin mathan nUlin padiyilE seythu: hugging their genital looking like the hood of the serpent, touching, patting and carrying out ritually all the deeds by the body as enunciated in the text of erotica,

urukki muyangiye avasamAy vada pathra nedum suzhi padiyum mOka samuthram azhunthuthal ozhivEnO: I melted in that union, losing my balance, and sank into the whirlpool of their navel shaped like the banyan leaf; will I not be able to avoid drowning in that sea of passion?

thavaLa rUpa saracchuthi inthirai rathi pulOmasai kruththikai rampaiyar samuka sEvitha thurkkai payangari: She is DurgA DEvi worshipped by Saraswathi, whose complexion is white, Lakshmi, Rathi, IndirANi, the six maids of Kriththigai and all the celestial women; She is terrifying;

puvanEsai sakala kAraNi saththi parampari imaya pArvathi ruthri niranjani samaya nAyaki nishkaLi kuNdali emathu Ayi: She is the Goddess of the entire universe; She is the Causal One for all actions; She is Power; She is the Primordial Deity; She is PArvathi, the daughter of King HimavAn who rules Mount HimAlayAs; She is the feminine form of Rudran; She is pure; She is the Head of all religions; She is formless; She is the embodiment of creative energy; She is our Mother;

sivai manOmaNi siRchuka sunthari kavuri vEtha vithaxaNi ampikai thripurai yAmaLai aRpodu thanthu aruL murukOnE: She is the Consort of Lord SivA; She is the One who uplifts the mind to the stage of Realisation; Her beauty is blissful and based on Knowledge; She is Gowri; She has been extolled by the VEdAs; She is the Mother of all Mothers; She burnt down Thiripuram; She has a greenish-emerald complexion; and that PArvathi delivered You with love, Oh MurugA!

sikara kOpura siththira maNdapa makara thOraNa rathna alangrutha thirisirA malai appar vaNangiya perumALE.: The mountain-cliff, grand palatial halls, ornamental festoons shaped like makara fish and decorations of precious gems adorn this town, ThirisirApaLLi, whose primary deity is Your Father, Lord SivA, and He worships You, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 555 kuvaLai pUsal - thiruchirAppaLLi

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]