திருப்புகழ் 521 புமி அதனில்  (கயிலைமலை)
Thiruppugazh 521 bumiadhanil  (kayilaimalai)
Thiruppugazh - 521 bumiadhanil - kayilaimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனனத் ...... தனதான
     தனதனனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

புமியதனிற் ......ப்ரபுவான
     புகலியில்வித் ...... தகர்போல

அமிர்தகவித் ...... தொடைபாட
     அடிமைதனக் ...... கருள்வாயே

சமரிலெதிர்த் ...... தசுர்மாளத்
     தனியயில்விட் ...... டருள்வோனே

நமசிவயப் ...... பொருளானே
     ரசதகிரிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

புமியதனிற் ப்ரபுவான ... இந்தப் பூமண்டலத்தின் தனிப் பெரும்
தலைவரும்,

புகலியில்* வித்தகர்போல ... சீர்காழிப்பதியில் அவதரித்தவருமான
திருஞான சம்பந்த மூர்த்தியைப் போல

அமிர்தகவித் தொடைபாட ... இறப்பை நீக்கி மரணமிலா வாழ்வைத்
தரவல்ல தேவாரப் பாடல்களைப் போன்று பாடுதற்கு

அடிமைதனக்கு அருள்வாயே ... இந்த அடிமைக்கும் திருவருள்
புரிவாயாக.

சமரிலெதிர்த்த சுர் மாள ... போரில் எதிர்த்து வந்த சூரன்
மாண்டொழிய

தனியயில்விட்டு அருள்வோனே ... ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை ஏவி
அருளியவனே,

நமசிவயப் பொருளானே ... நமசிவய என்ற ஐந்தெழுத்தின்
தத்துவமாகியவனே,

ரசதகிரிப் பெருமாளே. ... வெள்ளியங்கிரியில் (கயிலைமலை) உள்ள
பெருமாளே.


* புகலி = சீர்காழி:

உலகமே அழியினும் அழியாத தலமாகிய சீர்காழிதான் தேவர்களுக்கும் புகலிடம் என்பதால்
புகலி என்ற பெயர் பெற்றது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.579  pg 1.580 
 WIKI_urai Song number: 242 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 521 - bumi adhanil (kayilaimalai)

bumiyadhaniR prabuvAna
     pugaliyil vith ...... thagar pOla

amirtha kavith thodaipAda
     adimai thanak ...... aruLvAyE

samariledhirth thasurmALath
     thani ayil vit ...... aruLvOnE

namasivayap poruLAnE
     rajatha girip ...... perumALE.

......... Meaning .........

bumiyadhaniR prabuvAna: One, who was the greatest (Saivite) leader in this world

pugaliyil vith thagar pOla: and who was born in SirkAzhi (Pugali*) as the most scholarly person, namely ThirugnAna SambandhAr,

amirtha kavith thodaipAda: composed several Divine Hymns (ThEvAram) which are capable of conquering death; such immortal songs must be composed also

adimai thanak aruLvAyE: by me, Your humble servant, by Your Grace.

samariledhirth thasurmALath: SUran, who opposed You in the battlefield, was destroyed

thani ayil vit aruLvOnE: by the unique spear which You flung at him.

namasivayap poruLAnE: You are the Essence of PanchAkshara, the five letters denoting SivA, namely "namasivAya"!

rajatha girip perumALE.: Your abode is the Silvery Mount (KailAs), Oh Great One!


* Pugali means Last Haven; when the entire world was about to be destroyed, SirkAzhi was the only resort for even the DEvAs to take refuge; hence this name.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 521 bumi adhanil - kayilaimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]