திருப்புகழ் 510 மச்ச மெச்சு  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 510 machchamechchu  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 510 machchamechchu - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தத்த தத்த தாத்த தத்த தத்த தாத்த
     தத்த தத்த தாத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

மச்ச மெச்சு சூத்ரம் ரத்த பித்த மூத்ரம்
     வைச்சி றைச்ச பாத்ர ...... மநுபோகம்

மட்க விட்ட சேக்கை உட்பு ழுத்த வாழ்க்கை
     மட்டு லப்ப தார்த்த ...... மிடிபாறை

எய்ச்சி ளைச்ச பேய்க்கு மெய்ச்சி ளைச்ச நாய்க்கு
     மெய்ச்சி ளைச்ச ஈக்கு ...... மிரையாகும்

இக்க டத்தை நீக்கி அக்க டத்து ளாக்கி
     இப்படிக்கு மோக்ஷ ...... மருள்வாயே

பொய்ச்சி னத்தை மாற்றி மெய்ச்சி னத்தை யேற்றி
     பொற்ப தத்து ளாக்கு ...... புலியூரா

பொக்க ணத்து நீற்றை யிட்டொ ருத்த னார்க்கு
     புத்தி மெத்த காட்டு ...... புனவேடன்

பச்சி லைக்கும் வாய்க்கு ளெச்சி லுக்கும் வீக்கு
     பைச்சி லைக்கு மாட்கொ ...... ளரன்வாழ்வே

பத்தி சித்தி காட்டி அத்தர் சித்த மீட்ட
     பத்த ருக்கு வாய்த்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மச்சம் மெச்சு(ம்) சூத்ரம் ரத்த பித்த மூத்(தி)ரம் வைச்சு
இறைச்ச பாத்திரம்
... (இந்த உடலானது) அலங்கரித்த கட்டில்.
மெச்சத் தக்க ஓர் இயந்திரம். பித்தம், மூத்திரம் (இவைகள்) வைத்து
பாய்ச்சப்பட்ட ஒரு பாத்திரம்.

அநுபோகம் மட்க விட்ட சேக்கை உள் புழுத்த வாழ்க்கை ...
வலிவு குன்றி அழியும் ஒரு கூடு. உட்புறத்தில் புழுத்துப் போயுள்ள
வாழ்க்கை.

மண் குல பதார்த்தம் இடி பாறை ... மண் இனத்தால் ஆக்கப்பட்ட
ஒரு பொருள். இடிந்து விழுகின்ற பாறை.

எய்ச்சு இளைச்ச பேய்க்கும் மெய்ச்சு இளைச்ச நாய்க்கும்
மெய்ச்சு இளைச்ச ஈக்கும் இரையாகும்
... இளைத்து மெலிந்த
பேய்க்கும், மெலிந்து இளைத்த நாய்க்கும், இளைத்து மெலிந்த
ஈக்களுக்கும் இறுதியில் உணவாகின்ற ஒரு பொருள்.

இக் கடத்தை நீக்கி அக் கடத்துள் ஆக்கி இப்படிக்கு
மோக்ஷம் அருள்வாயே
... இத்தகைய உடம்பை ஒழித்து, அந்த சுத்த,
அழியாத தேகத்தில் என்னைப் புகுத்தி, இவ்வாறு வீட்டின்பத்தைத்
தந்து அருள்வாயாக.

பொய்ச் சி(ன்)னத்தை மாற்றி மெய்ச் சி(ன்)னத்தை ஏற்றி ...
(உன் மீது அன்பு வைத்தவர்களுக்கு) பொய்யாகிய அடையாளங்களை
ஒழித்து, மெய்யான அடையாளங்களைத் தந்து,

பொன் பதத்துள் ஆக்கு(ம்) புலியூரா ... உனது அழகிய
பாதங்களில் ஏற்றுக் கொள்ளும் புலியூரானே (சிதம்பரநாதனே),

பொக்கணத்து நீற்றை இட்டு ஒருத்தனார்க்கு ... விபூதிப்
பையிலிருக்கும் திரு நீற்றை (நெற்றியில்) இட்டு விளங்கிய ஒப்பற்ற
(சிவகோசரியார் என்னும்) அந்தணனுக்கு

புத்தி மெத்த காட்டு(ம்) புன வேடன் ... உண்மை அறிவை நன்கு
காட்டிய மலைக் கொல்லைக் காட்டு வேடன் (கண்ணப்பன்) தந்த

பச்சிலைக்கும் வாய்க்குள் எச்சிலுக்கும் ... பச்சிலைப் பூஜைக்கும்,
அவன் வாயில் இருந்து உமிழ்ந்த எச்சிலாகிய அபிஷேகத்துக்கும்,

வீக்கு பைச் சிலைக்கும் ஆட்கொள் அரன் வாழ்வே ... (அவன்)
தோளில் கட்டியிருந்த வலிய வில்லுக்கும் வெகுவாக உகந்து அவனை
ஆட்கொண்டருளிய சிவபெருமானுடைய செல்வக் குமரனே,

பத்தி சித்தி காட்டி அத்தர் சித்தம் மீட்ட ... முறைமையுடன்
வீட்டின்பத்தை உபதேசித்து தந்தையாகிய சிவபெருமானுடைய
உள்ளத்தை வசப்படுத்தியவனே,

பத்தருக்கு வாய்த்த பெருமாளே. ... பக்தர்களுக்கு அருமையாகக்
கிட்டியுள்ள பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.529  pg 2.530  pg 2.531  pg 2.532  pg 2.533 
 WIKI_urai Song number: 651 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 510 - machcha mechchu (chidhambaram)

maccha mecchu chUthram raththa piththa mUthram
     vaicchi Raiccha pAthra ...... manupOkam

matka vitta sEkkai utpu zhuththa vAzhkkai
     matku lappa thArththa ...... midipARai

eycchi Laiccha pEykku meycchi Laiccha nAykku
     meycchi Laiccha eekku ...... miraiyAkum

ikka daththai neekki akka daththu LAkki
     ippadikku mOksha ...... maruLvAyE

poycchi naththai mAtRi meycchi naththai yEtRi
     poRpa thaththu LAkku ...... puliyUrA

pokka Naththu neetRai yitto ruththa nArkku
     puththi meththa kAttu ...... punavEdan

pacchi laikkum vAykku Lecchi lukkum veekku
     paicchi laikku mAtko ...... LaranvAzhvE

paththi siththi kAtti aththar siththa meetta
     paththa rukku vAyththa ...... perumALE.

......... Meaning .........

maccha mecchu chUthram raththa piththa mUthram vaicchi Raiccha pAthram: This body is a decorated bed; a remarkably engineered machine; a receptacle into which bilious juice and urine have been pumped;

anupOkam matka vitta sEkkai utpu zhuththa vAzhkkai: a nest that loses its strength and deteriorates; the life in this body is a rotten one;

matku lap pathArththam idipARai: it is an artefact manufactured from earthen clay; it is a rock about to slide and crash;

eycchiLaiccha pEykkum eycchiLaiccha nAykkum eycchiLaiccha eekkum iraiyAkum: it is eventually meant to be a prey for the lean and hungry devil or the hungry and lean dog or the lean and hungry flea;

ikka daththai neekki akka daththu LAkki ippadikku mOksham aruLvAyE: will you kindly eradicate this miserable body and transfer me into that pure and immortal body so that I may obtain the bliss of liberation?

poycchi(n)naththai mAtRi meycchi(n)naththai yEtRi: You remove the false signs and marks from the bodies of Your devotees and imprint on them Your genuine symbols as identification;

poRpa thaththu LAkku puliyUrA: then You offer them refuge at Your golden feet, Oh Lord of PuliyUr (Chidhambaram)!

pokka Naththu neetRai yitto ruththa nArkku: The unique brahmin (SivakOchariyAr) who was conspicuous for his display of holy ash (on his forehead) taken from his bag of ash

puththi meththa kAttu punavEdan: was lucidly taught what true knowledge was by the hunter (KaNNappan) belonging to the jungle in the mountainside;

pacchi laikkum vAykku Lecchi lukkum: his offering of green leaves in worship, the shower of saliva from his mouth, that was equivalent to holy anointment, and

veekku paicchi laikku mAtkoL aranvAzhvE: the bow tied to his shoulders, the Lord was enamoured of all these; that SivA happily took hold of him (KaNNappan); and You are the treasure of that SivA!

paththi siththi kAtti aththar siththa meetta: You methodically taught Your father the significance of blissful liberation and captivated Lord SivA's heart!

paththa rukku vAyththa perumALE.: You are the rare treasure found by Your devotees, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 510 machcha mechchu - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]