திருப்புகழ் 495 இரசபா கொத்தமொழி  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 495 irasabAkoththamozhi  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 495 irasabAkoththamozhi - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதனா தத்ததன தனதனா தத்ததன
  தனதனா தத்ததன தானனந் தனன
    தனதனா தத்ததன தனதனா தத்ததன
      தனதனா தத்ததன தானனந் தனன
        தனதனா தத்ததன தனதனா தத்ததன
          தனதனா தத்ததன தானனந் தனன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

இரசபா கொத்தமொழி யமுர்தமா ணிக்கநகை
   யிணையிலா சத்திவிழி யார்பசும் பொனிரர்
      எழிலிநே ரொத்தஇரு ளளகபா ரச்செயல்க
         ளெழுதொணா தப்பிறையி னாரரும் புருவர்
            எழுதுதோ டிட்டசெவி பவளநீ லக்கொடிக
               ளிகலியா டப்படிக மோடடும் பொனுரு ...... திங்கள்மேவும்

இலவுதா வித்தஇதழ் குமிழைநே ரொத்தஎழி
   லிலகுநா சிக்கமுகு மாலசங் கினொளி
      யிணைசொல்க்ரீ வத்தரள வினவொள்தா லப்பனையி
         னியல்கலா புத்தகமொ டேர்சிறந் தவடி
            யிணையிலா னைக்குவடெ னொளிநிலா துத்திபட
               ரிகலியா ரத்தொடையு மாருமின் பரச ...... தங்கமார்பின்

வரிகள்தா பித்தமுலை யிசையஆ லிற்றளிரின்
   வயிறுநா பிக்கமல மாமெனுஞ் சுழிய
      மடுவுரோ மக்கொடியென் அளிகள்சூழ் வுற்றநிரை
         மருவுநூ லொத்தஇடை யாரசம் பையல்குல்
            மணமெலா முற்றநறை கமலபோ துத்தொடையென்
               வளமையார் புக்கதலி சேருசெம் பொனுடை ...... ரம்பைமாதர்

மயலதா லிற்றடியெ னவர்கள்பா லுற்றுவெகு
   மதனபா ணத்தினுடன் மேவிமஞ் சமிசை
      வதனம்வேர் வுற்றவிர முலைகள்பூ ரிக்கமிடர்
         மயில்புறா தத்தைகுயில் போலிலங் கமளி
            வசனமாய் பொத்தியிடை துவளமோ கத்துளமிழ்
               வசமெலாம் விட்டுமற வேறுசிந் தனையை ...... தந்துஆள்வாய்

முரசுபே ரித்திமிலை துடிகள்பூ ரித்தவில்கள்
   முருடுகா ளப்பறைகள் தாரைகொம் புவளை
      முகடுபேர் வுற்றவொலி யிடிகள்போ லொத்தமறை
         முதுவர்பா டிக்குமுற வேயிறந் தசுரர்
            முடிகளோ டெற்றியரி யிரதமா னைப்பிணமொ
               டிவுளிவே லைக்குருதி நீர்மிதந் துதிசை ...... யெங்குமோட

முடுகிவேல் விட்டுவட குவடுவாய் விட்டமரர்
   முநிவரா டிப்புகழ வேதவிஞ் சையர்கள்
      முழவுவீ ணைக்கினரி யமுர்தகீ தத்தொனிகள்
         முறையதா கப்பறைய வோதிரம் பையர்கள்
            முலைகள்பா ரிக்கவுட னடனமா டிற்றுவர
               முடிபதா கைப்பொலிய வேநடங் குலவு ...... கந்தவேளே

அரசுமா கற்பகமொ டகில்பலா இர்ப்பைமகி
   ழழகுவே யத்திகமு கோடரம் பையுடன்
      அளவிமே கத்திலொளிர் வனமொடா டக்குயில்க
         ளளிகள்தோ கைக்கிளிகள் கோவெனம் பெரிய
            அமுர்தவா விக்கழனி வயலில்வா ளைக்கயல்க
               ளடையுமே ரக்கனக நாடெனும் புலியுர் ...... சந்தவேலா

அழகுமோ கக்குமரி விபுதையே னற்புனவி
   யளிகுலா வுற்றகுழல் சேர்கடம் புதொடை
      அரசிவே தச்சொருபி கமலபா தக்கரவி
         யரியவே டச்சிறுமி யாளணைந் தபுகழ்
            அருணரூ பப்பதமொ டிவுளிதோ கைச்செயல்கொ
               டணைதெய்வா னைத்தனமு மேமகிழ்ந் துபுணர் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

இரச பாகு ஒத்த மொழி அமுர்த மாணிக்க நகை இணையிலா
சத்தி விழியார் பசும் பொன் நீரார்*
... சுவை நிறைந்த சர்க்கரை
போன்ற சொற்கள், அமுத மாணிக்கம் போன்ற பற்கள், நிகரில்லாத வேல்
போன்ற கண்களை உடையவர்கள். பசும் பொன் போன்ற தன்மை
உடையவர்கள்.

எழிலி நேர் ஒத்த இருள் அளக பாரச் செயல்கள் எழுத
ஒணாதப் பிறையினார் அரும் புருவர்
... மேகத்துக்கு ஒப்பான
கருத்த கூந்தல் பாரத்தை உடைய செயலினர். எழுதற்கு முடியாத பிறை
போன்ற அரிய புருவத்தினர்.

எழுது தோடிட்ட செவி பவள நீலக் கொடிகள் இகலி ஆடப்
படிகமோடு அடும் பொன் உரு திங்கள் மேவும் இலவு
தாவித்த இதழ்
... எழுதினது போல் அமைந்துள்ள தோடு இட்ட காது.
பவளக் கொடியும் நீலக் கொடியும் ஒன்றோடு ஒன்று மாறுபட்டு ஆடுவது
போல் படிகத்தை வென்ற தெளிவும், பொன்னின் உருவமும்
கொண்டதுமான மதி போன்ற முகத்தில் உள்ள இலவம் பூப் போல
அமைந்துள்ள வாயிதழ்.

குமிழை நேர் ஒத்த எழில் இலகு நாசிக் கமுகு மால சங்கின்
ஒளி இணை சொல் க்ரீவத் தரள இன
... குமிழம் பூவுக்கு ஒப்பான
அழகு பெற்று விளங்கும் மூக்கு. கமுகு போன்றும் திருமாலின் ஒளிவீசும்
சங்குக்கு இணை சொல்லக் கூடியதுமான கழுத்தில் முத்து
மாலைக் கூட்டம்.

ஒள் தாலப் பனையின் இயல் கலா புத்தகம் ஒடு ஏர் சிறந்த
அடி
... ஒளி வீசும் பனை ஓலையால் அமைந்துள்ள பெருமை வாய்ந்த
நூல் எழுதப்பட்ட ஓலைப் புத்தகம் போல அழகிய சிறந்த பாதம்.

இணை இலா ஆனைக் குவடு எனா ஒளி நிலா துத்தி படர்
இகலி ஆரத் தொடையும் ஆரும் இன்ப ரச தங்க மார்பில்
வரிகள் தாபித்த முலை
... ஒப்பு இல்லாத யானை, மலை என்று
சொல்லும்படியானதும், ஒளி நிலவுகின்றதும், தேமல் படர்ந்ததும்,
பிணைந்துள்ள முத்து மாலை அணிந்துள்ளதும், நிறைந்த இன்ப
ரசத்தைக் கொண்டுள்ளதுமான தங்க வடிவான மார்பில் ரேகைகள்
கொண்டதுமான மார்பகங்கள்.

இசைய ஆலின் தளிரின் வயிறு நாபிக் கமலம் ஆம் எனும்
சுழிய மடு உரோமக் கொடி என் அளிகள் சூழ்வுற்ற நிரை
மருவு நூல் ஒத்த இடை ஆர சம்பை
... சொல்லத்தக்க ஆலின்
தளிர் இலை போன்ற வயிறு. கொப்பூழ் என்பது தாமரை மொட்டுப்
போன்றது. நீர்ச்சுழி, மடு, மயிர்க் கொடி என்கின்ற வண்டுகள் சூழ்ந்த
வரிசை. பொருந்திய நூல் போன்று நுண்ணியதான இடுப்பு நிறைந்த
செழிப்புள்ள மின்னல்.

அல்குல் மணம் எலாம் உற்ற நறை கமல போதுத் தொடை
என் வளமை ஆர்புக் கதலி சேரு செம் பொன் உடை ரம்பை
மாதர் மயல் அதால் இற்று அடியென் அவர்கள் பால் உற்று
...
பெண்குறி நறுமணம் எல்லாம் உள்ள தேன் நிறை தாமரைப் பூ.
தொடை என்பது செழிப்பு நிறைந்த வாழைத் தண்டு. இங்ஙனம்
சேர்ந்துள்ள செம்பொன் ஆடை அணிந்துள்ள, தெய்வப் பெண்ணாகிய
ரம்பை போன்ற விலைமாதர்களின் காம மயக்கத்தால் அடியேனாகிய
நான் மனம் ஒடிந்து அவர்களிடமே பொருந்தி இருந்து,

வெகு மதன பாணத்தினுடன் மேவி மஞ்ச மிசை வதனம்
வேர்வுற்று அவிர முலைகள் பூரிக்க மிடர் மயில் புறா தத்தை
குயில் போல் இலங்க
... நிரம்ப மன்மதனுடைய பாணங்களால்
தாக்கப்பட்டு, கட்டிலின் மேல் முகம் வேர்வை அடைந்து விளங்க,
மார்பகங்கள் புளகித்துப் பூரிக்க, கழுத்தினின்றும் மயில், புறா, கிளி,
குயில் முதலியனவற்றைப் போல (புட்குரல்கள்) விளங்கி ஒலிக்க,

அமளி வசனமாய் பொத்தி இடை துவள மோகத்து உள்
அமிழ் வசம் எலாம் விட்டும் அற வேறு சிந்தனையை தந்து
ஆள்வாய்
... படுக்கைப் பேச்சாய் நிறைந்து, இடை துவள, அந்த
மாதர்களுடைய மோகத்துள் அமிழ்கின்ற குண நிலைமை எல்லாம் விட்டு
ஒழிவதற்காக, (நல்ல) சிந்தனைகளை எனக்குத் தந்து அருளுக.

முரசு பேரித் திமிலை துடிகள் பூரித் தவில்கள் முருடு காளப்
பறைகள் தாரை கொம்பு வளை முகடு பேர் உற்ற ஒலி
இடிகள் போல் ஒத்த
... முரசு, பேரிகை, திமிலை முதலிய பறை
வகைகள், உடுக்கைகள், ஊதுங் கருவி வகை, தவில் முதலிய மேள
வகைகள், மத்தள வகைகள், எக்காளம், நீண்ட ஊது குழல், ஊதுங்
கொம்பு, சங்கு ஆகியவை ஆகாச முகட்டையும் அசைக்கும்படி ஒலியாய்
இடிகள் இடிப்பது போல முழங்க,

மறை முதுவர் பாடிக் குமுறவே இறந்த அசுரர் முடிகளோடு
எற்றி அரி இரதம் யானைப் பிணம் ஒடு இவுளி வேலைக்
குருதி நீர் மிதந்து திசை எங்கும் ஓட
... வேதம் வல்ல
பெரியோர்கள் பாடி ஒலி எழுப்ப, இறந்து போன அசுரர்களின்
தலைகளை அடித்துத் தள்ளி, சிங்கம், தேர், யானைப் பிணங்களோடு,
குதிரை ஆகியவை ரத்தக் கடலில் மிதந்து பல திக்குகளிலும் ஓட,

முடுகி வேல் விட்டு வட குவடு வாய் விட்டு அமரர் முநிவர்
ஆடிப் புகழ வேத விஞ்சையர்கள் முழுவு வீணைக் கி(ன்)னரி
அமுர்த கீதத் தொனிகள் முறையதாகப் பறைய ஓதி
...
வேகமாக வேலாயுதத்தைச் செலுத்தி வடக்கே உள்ள மேரு மலை
கலங்கிக் குலுங்க, தேவர்களும் முனிவர்களும் ஆடிப் புகழ, வேதம் வல்ல
புலவர்கள் குட முழா என்ற பறை, வீணை, கி(ன்)னரியாழ் (இவைகளின்)
அமுத கீதம் போன்ற ஒலிகளுடன் முறை முறையாக ஒலியை
எழுப்பி ஓதிட,

ரம்பையர்கள் முலைகள் பாரிக்க உடன் நடனம் ஆடிற்று வர
முடி பதாகைப் பொலியவே நடம் குலவு கந்த வேளே
... ரம்பை
முதலான தேவமாதர்களின் மார்பகங்கள் கனக்க, ஒன்று கூடி நடனம்
ஆடினவராய் வர, மகுடமும் கொடியும் விளங்கவே முருகன் ஆடலான
குடைக்கூத்தும் துடைக்கூத்தும் ஆடி விளங்கிய கந்த வேளே,

அரசு மா கற்பகம் ஒடு அகில் பலா இர்ப்பை மகிழ் அழகு
வேய் அத்தி கமுகோடு அரம்பை உடன் அளவி மேகத்தில்
ஒளிர் வனமொடு ஆட குயில்கள் அளிகள் தோகைக் கிளிகள்
கோ என
... அரச மரம், மாமரம், தென்னை இவற்றுடன் அகில், பலா
மரம், இலுப்பை மரம், மகிழ மரம், அழகான மூங்கில், அத்தி மரம்,
கமுக மரம், இவற்றுடன் வாழை மரம் (கலந்து) மேக மண்டலம் வரை
உயர்ந்த செழித்த சோலைகளில் உலவும் குயில்கள், வண்டுகள்,
மயில்கள், கிளிகள் கோ என்று ஒலி செய்ய,

பெரிய அமுர்த வாவிக் கழனி வயலில் வாளைக் கயல்கள்
அடையும் ஏர் அக் கனக நாடெனும் புலியுர் சந்த வேலா
...
பெரிதான அமுத நீரைக் கொண்ட குளங்களிலும், கழனிகளிலும்,
வயல்களிலும் வாளை மீன்களுடன் கயல் மீன்களும் அடைகின்ற
அழகினிலே, அந்தப் பொன்னுலகம் என்று சொல்லும்படியான
சிதம்பரத்தில் வீற்றிருக்கும் அழகிய வேலனே,

அழகு மோகக் குமரி விபுதை ஏனல் புனவி அளி குலா உற்ற
குழல் சேர் படம்பு தொடை அரசி வேதச் சொருபி கமல
பாதக் கரவி அரிய வேடச் சிறுமியாள் அணைந்த புகழ்
...
அழகும் ஆசையும் கொண்ட குமரி, தேவதை போன்றவள், தினைப்
புனத்தில் இருப்பவள், வண்டுகள் குலவும் கூந்தலில் சேர்ந்துள்ள
கடப்ப மாலையை உடைய அரசி, வேத உருவம் கொண்டவள், தாமரை
போன்ற சிவந்த பாதங்களை உடைய அருமை வாய்ந்த வேடப்
பெண்ணாகிய வள்ளி நாயகி அணைந்த புகழையும் கொண்டு,

அருண ரூபப் பதம் ஒடு இவுளி தோகைச் செயல் கொடு
அணை தெய்வானைத் தனமுமே மகிழ்ந்து புணர்
தம்பிரானே
... சிவந்த உருவம் கொண்ட பதங்களுடன், கலாபம்
கொண்ட குதிரையாம் மயில் மீது ஏறின நீ அணைந்த தேவயானையின்
மார்பகங்களையும் மகிழ்ந்து அவளையும் சேர்ந்த தம்பிரானே.


* சந்தம் பற்றி நீரார் என்பது நிரர் என வந்தது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.485  pg 2.486  pg 2.487  pg 2.488  pg 2.489 
 WIKI_urai Song number: 636 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 495 - irasabA koththamozhi (chidhambaram)

irasapA koththamozhi yamurthamA Nikkanakai
  yiNaiyilA saththivizhi yArpasum ponirar
    ezhilinE roththairu LaLakapA raccheyalka
      LezhuthoNA thappiRaiyi nArarum puruvar
        ezhuthuthO dittasevi pavaLanee lakkodika
          LikaliyA dappadika mOdadum ponuru ...... thingaLmEvum

ilavuthA viththaithazh kumizhainE roththaezhi
  lilakunA sikkamuku mAlasang kinoLi
    yiNaisolkree vaththaraLa vinavoLthA lappanaiyi
      niyalkalA puththakamo dErsiRan thavadi
        yiNaiyilA naikkuvade noLinilA thuththipada
          rikaliyA raththodaiyu mArumin parasa ...... thangamArpin

varikaLthA piththamulai yisaiyaA litRaLirin
  vayiRunA pikkamala mAmenunj chuzhiya
    maduvurO makkodiyen aLikaLcUzh vutRanirai
      maruvunU loththaidai yArasam paiyalkul
        maNamelA mutRanaRai kamalapO thuththodaiyen
          vaLamaiyAr pukkathali sErusem ponudai ...... rampaimAthar

mayalathA litRadiye navarkaLpA lutRuveku
  mathanapA Naththinudan mEviman jamisai
    vathanamvEr vutRavira mulaikaLpU rikkamidar
      mayilpuRA thaththaikuyil pOlilang kamaLi
        vasanamAy poththiyidai thuvaLamO kaththuLamizh
          vasamelAm vittumaRa vERusin thanaiyai ...... thanthuALvAy

murasupE riththimilai thudikaLpU riththavilkaL
  murudukA LappaRaikaL thAraikom puvaLai
    mukadupEr vutRavoli yidikaLpO loththamaRai
      muthuvarpA dikkumuRa vEyiRan thasurar
        mudikaLO detRiyari yirathamA naippiNamo
          divuLivE laikkuruthi neermithan thuthisai ...... yengumOda

mudukivEl vittuvada kuvaduvAy vittamarar
  munivarA dippukazha vEthavin jaiyarkaL
    muzhavuvee Naikkinari yamurthakee thaththonikaL
      muRaiyathA kappaRaiya vOthiram paiyarkaL
        mulaikaLpA rikkavuda nadanamA ditRuvara
          mudipathA kaippoliya vEnadang kulavu ...... kanthavELE

arasumA kaRpakamo dakilpalA irppaimaki
  zhazhakuvE yaththikamu kOdaram paiyudan
    aLavimE kaththiloLir vanamodA dakkuyilka
      LaLikaLthO kaikkiLikaL kOvenam periya
        amurthavA vikkazhani vayalilvA Laikkayalka
          LadaiyumE rakkanaka nAdenum puliyur ...... santhavElA

azhakumO kakkumari viputhaiyE naRpunavi
  yaLikulA vutRakuzhal sErkadam puthodai
    arasivE thacchorupi kamalapA thakkaravi
      yariyavE dacchiRumi yALaNain thapukazh
        aruNarU pappathamo divuLithO kaiccheyalko
          daNaitheyvA naiththanamu mEmakizhn thupuNar ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

irasa pAku oththa mozhi amurtha mANikka nakai iNaiyilA saththi vizhiyAr pasum pon neerAr*: Their words are sweet like sugar. Their teeth are like nectar-filled gemstones. Their eyes are like matchless spear. Their complexion is of a golden yellow hue.

ezhili nEr oththa iruL aLaka pArac cheyalkaL ezhutha oNAthap piRaiyinAr arum puruvar: The black and weighty hair of these lively women is like the dark cloud. Their eyebrow is like the crescent moon whose beauty is indescribable.

ezhuthu thOditta sevi pavaLa neelak kodikaL ikali Adap padikamOdu adum pon uru thingaL mEvum ilavu thAviththa ithazh: Their ears wear studs which look as though they have been painted on the lobes. Their moon-like face looks like the stage where the coral and blue creepers dance in contrasting ways, and the clarity of the face is superior to crystal, with a golden complexion. On that face, the lips appear like the ilavam (silk-cotton) flower.

kumizhai nEr oththa ezhil ilaku nAsik kamuku mAla sangkin oLi iNai sol kreevath tharaLa ina: Their nose is beautiful looking like the kumizham flower. Bunches of strings made of pearls adorn their neck that is comparable to the betelnut tree and the bright conch held by Lord VishNu.

oL thAlap panaiyin iyal kalA puththakam odu Er siRantha adi: Their petite and pretty feet look like a tome of palm leaves on whose bright ferns great texts are inscribed.

iNai ilA Anaik kuvadu enA oLi nilA thuththi padar ikali Arath thodaiyum Arum inpa rasa thanga mArpil varikaL thApiththa mulai: On their golden chest, the breasts, filled with blissful nectar, stand firm with blood vessels criss-crossing them; these bright breasts are comparable to matchless elephant and mountain, are stained with decolorisation and are adorned with strings of pearls.

isaiya Alin thaLirin vayiRu nApik kamalam Am enum chuzhiya madu urOmak kodi en aLikaL cUzhvutRa nirai maruvu nUl oththa idai Ara sampai: Their belly is like the noteworthy and tender leaf-bud of the banyan tree.Their navel is like the lotus bud and also like the deep pool in a river with an eddy leading into a row of pubic hair resembling beetles. Their thread-like slender waist resembles the rich lightning.

alkul maNam elAm utRa naRai kamala pOthuth thodai en vaLamai Arpuk kathali sEru sem pon udai rampai mAthar mayal athAl itRu adiyen avarkaL pAl utRu: Their genital is like the fragrant lotus filled with honey. Their thighs are well-developed stems of plantain tree. Being in a delusory and passionate obsession with such whores, who have all the above attributes and are gorgeously dressed in golden brocade looking like the celestial maid, Rambai, my heart was simply blown away and I remained in close company with them.

veku mathana pANaththinudan mEvi manja misai vathanam vErvutRu avira mulaikaL pUrikka midar mayil puRA thaththai kuyil pOl ilanga: These women were deluged by a stream of arrows wielded by Manmathan (God of Love), their face filled with perspiration while lying on the cot, their bosom swelling up with exhilaration, from their throat many cooing sounds of birds, like peacock, pigeon, parrot and cuckoo, emanating,

amaLi vasanamAy poththi idai thuvaLa mOkaththu uL amizh vasam elAm vittum aRa vERu sinthanaiyai thanthu ALvAy: the bed ringing with their speech and their waist caving in, I have been immersed in deep love-making with them. To get rid of that mind-set of mine, kindly bless me to think only good thoughts, Oh Lord!

murasu pErith thimilai thudikaL pUrith thavilkaL murudu kALap paRaikaL thArai kompu vaLai mukadu pEr utRa oli idikaL pOloththa: Drums, bErikai (another kind of large drum), thimilai (a leather instrument for percussion) and a variety of such items, along with hand-drums, blow-pipes, many mELAs of thavil type, trumpets and conches made such a thunderous noise that the zenith in the sky shook;

maRai muthuvar pAdik kumuRavE iRantha asurar mudikaLOdu etRi ari iratham yAnaip piNam odu ivuLi vElaik kuruthi neer mithanthu thisai engum Oda: Elderly men well-versed in the VEdAs sang the hymns; the gushing blood in the battlefield blew away the heads of the dead demons along with lions, chariots and corpses of the elephants and the horses all of which floated on the sea of blood and were scattered in many directions;

muduki vEl vittu vada kuvadu vAy vittu amarar munivar Adip pukazha vEtha vinjaiyarkaL muzhuvu veeNaik ki(n)nari amurtha keethath thonikaL muRaiyathAkap paRaiya Othi: as You swiftly wielded the spear shaking Mount MEru thoroughly; the DEvAs and the sages extolled You; the poets who are experts in the scriptures chanted the vedAs in an orderly way against the background music of the earthern drum (kuda muzha) shaped like a pot, veeNa and kinnariyAzh (string instruments), all of which showered divine music, sweet like nectar;

rampaiyarkaL mulaikaL pArikka udan nadanam AditRu vara mudi pathAkaip poliyavE nadam kulavu kantha vELE: a group ofcelestial dancers including Rambai came dancing together with their huge bosoms shaking; and You too performed thekudaikkUththu and thudaikkUththu dances (two types of victory dances), with Your crown and staff prominently displayed, Oh Lord KandhA!

arasu mA kaRpakam odu akil palA irppai makizh azhaku vEy aththi kamukOdu arampai udan aLavi mEkaththil oLir vanamodu AdakuyilkaL aLikaL thOkaik kiLikaL kO ena: In the groves of this town, rich trees of the variety of pipal, mango, coconut, incence, jack tree, mahua (iluppai), makizham, beautiful bamboos, fig, betelnut and plantains have grown tall reaching up to the clouds; here, the cuckoos, beetles, peacocks and parrots make a din of noise;

periya amurtha vAvik kazhani vayalil vALaik kayalkaL adaiyum Er ak kanaka nAdenum puliyur santha vElA: in the large pondshaving nectar-like water, farm-lands and paddy-fields, fish of the variety of vALai and kayal swim about beautifully, making this place, Chidhambaram, look like the celestial town, and You are seated here, Oh Lord with the spear!

azhaku mOkak kumari viputhai Enal punavi aLi kulA utRa kuzhal sEr padampu thodai arasi vEthac chorupi kamala pAthak karaviariya vEdac chiRumiyAL aNaintha pukazh: She is a beautiful lass filled with love, looking like a fairy, and living in the fields of millet; She is the queen wearing kadappa garland on her hair, swarmed about by the beetles; She is of the form of the VEdAs themselves; She has petite and reddish feet looking like lotus; She is the dear daughter of the hunters; You have the singular honour of being hugged by that Goddess VaLLi;

aruNa rUpap patham odu ivuLi thOkaic cheyal kodu aNai theyvAnaith thanamumE makizhnthu puNar thambirAnE.: with Yourreddish feet mounting the horse with a plume, namely Your peacock, You hug the bosom of DEvayAnai with delight and also unite with her, Oh Great One!


* For the sake of the meter, the word "neerAr" was altered to "nirar".

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 495 irasabA koththamozhi - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]