திருப்புகழ் 494 தறுகணன் மறலி  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 494 thaRugaNanmaRali  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 494 thaRugaNanmaRali - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனன தனதன தனன
     தனதன தனனாத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

தறுகணன் மறலி முறுகிய கயிறு
     தலைகொடு விசிறீக் ...... கொடுபோகுஞ்

சளமது தவிர அளவிடு சுருதி
     தலைகொடு பலசாத் ...... திரமோதி

அறுவகை சமய முறைமுறை சருவி
     யலைபடு தலைமூச் ...... சினையாகும்

அருவரு வொழிய வடிவுள பொருளை
     அலம்வர அடியேற் ...... கருள்வாயே

நறுமல ரிறைவி யரிதிரு மருக
     நகமுத வியபார்ப் ...... பதிவாழ்வே

நதிமதி யிதழி பணியணி கடவுள்
     நடமிடு புலியூர்க் ...... குமரேசா

கறுவிய நிருதர் எறிதிரை பரவு
     கடலிடை பொடியாப் ...... பொருதோனே

கழலிணை பணியு மவருடன் முனிவு
     கனவிலு மறியாப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

தறுகணன் மறலி ... இரக்கமற்ற யமன்

முறுகிய கயிறு ... திண்ணிய பாசக்கயிற்றை

தலைகொடு விசிறீ ... அதன் நுனியைப் பிடித்து வீசி எறிந்து

கொடுபோகுஞ் சளமது தவிர ... உயிரைக் கொண்டுபோகும்
துன்பம் எனக்கு நேராமல் தவிர்க்க,

அளவிடு சுருதி தலைகொடு ... நன்றாகத் தொகுக்கப்பட்ட
வேதம் முதலிய

பலசாத்திரமோதி ... பல சாஸ்திரங்களையும் ஓதி,

அறுவகை சமய முறைமுறை சருவி ... ஆறு சமயங்களும்*
ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டு

அலைபடு தலைமூச்சினையாகும் ... மோதித் தலை வேதனைதரப்
போராடும்

அருவரு வொழிய ... வெறுப்பேற்றும் செயல்கள் ஒழிந்து,

வடிவுள பொருளை ... பேரின்ப வடிவம் உள்ள சற்குணப் பொருளை

அலம்வர ... அமைதியோடு அறியும்படி

அடியேற்கு அருள்வாயே ... எந்தனுக்கு நீ அருள்செய்ய வேண்டும்.

நறுமல ரிறைவி யரிதிரு மருக ... மணமுள்ள தாமரையில் அமர்ந்த
லக்ஷ்மிக்கும் திருமாலுக்கும் மருமகனே,

நகமுதவிய பார்ப்பதி வாழ்வே ... (இமய) மலை பெற்ற பார்வதியின்
செல்வக் குமரா,

நதிமதி யிதழி பணியணி கடவுள் ... கங்கை, சந்திரன், கொன்றை,
பாம்பு இவற்றை அணிந்த இறைவன்

நடமிடு புலியூர்க் குமரேசா ... நடனமாடும் புலியூரின்
(சிதம்பரத்தின்) குமரேசனே,

கறுவிய நிருதர் ... கோபத்தோடு வந்த அசுரர்களை,

எறிதிரை பரவு ... வீசுகின்ற அலைகள் நிறைந்த

கடலிடை பொடியாப் பொருதோனே ... கடலிடத்தில் தூளாக்கிப்
போர் செய்தவனே,

கழலிணை பணியு மவருடன் ... திருவடிகளின் வீரக் கழல்களை
வணங்குவோரிடம்

முனிவு கனவிலு மறியாப் பெருமாளே. ... கோபம் காட்டுவதைக்
கனவிலும் அறியாத கருணாமூர்த்திப் பெருமாளே.


* ஆறு வகைச் சமயம்:

காணாபத்யம், செளரம், கெளமாரம், சைவம், வைணவம், சாக்தம்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.483  pg 2.484  pg 2.485  pg 2.486 
 WIKI_urai Song number: 635 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem) பாடல் ரா - 1    song R1 


 பாடல் ரா - 2    song R2 

Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 494 - thaRugaNan maRali (chidhambaram)

thaRukaNan maRali muRukiya kayiRu
     thalaikodu viciReek ...... kodupOkum

chaLamathu thavira aLavidu suruthi
     talaikodu palsAth ...... thiramOthi

aRuvakai samaya muRaimuRai charuvi
     yalaipadu thalaimUch ...... chinaiyAkum

aruvaru vozhiya vadivuLa poruLai
     alamvara adiyER ...... karuLvAyE

naRumala riRaivi yarithiru maruka
     nakamutha viyapArp ...... pathivAzvE

nathimathi yithazhi paNiyaNi kadavuL
     nadamidu puliyUrk ...... KumarEsA

kaRuviya niruthar eRithirai paravu
     kadlidai podiyAp ...... poruthOnE

kazhaliNai paNiyu mavarudan munivu
     kanavilu maRiyAp ...... perumALE.

......... Meaning .........

thaRukaNan maRali muRukiya kayiRu: Merciless Yaman (Death-God) will pick a thick rope

thalaikodu viciRee: and throw it holding its tip

kodupOkum chaLamathu thavira: to take my life away; to avoid that misery,

aLavidu suruthi talaikodu palsAth thiramOthi: I must chant all scriptures and VEdAs which have been very well compiled.

aRuvakai samaya muRaimuRai charuvi: The six subsects* of the religion are fighting among themselves

alaipadu thalaimUch chinaiyAkum: to the extent of causing headache

aruvaru vozhiya: and utter disgust; to get rid of that frustration,

vadivuLa poruLai alamvara adiyER karuLvAyE: You have to show to Your devotees the embodiment of supreme bliss and tranquility in order that peace prevails.

naRumala riRaivi yarithiru maruka: You are the nephew of Hari and Lakshmi, who sits on a fragrant lotus.

nakamutha viyapArp pathivAzvE: You are the Treasure of PArvathi, daughter of Mount HimavAn.

nathimathi yithazhi paNiyaNi kadavuL: Lord SivA, who adorns His tresses with a river (Ganga), a crescent moon, kondRai (Indian laburnum) flower, and a serpent,

nadamidu puliyUrk KumarEsA: dances in PuliyUr (Chidhambaram), and You belong there, KumarEsA.

kaRuviya niruthar: When angry demons (asuras) came to fight You,

eRithirai paravu kadlidai podiyAp poruthOnE: they were decimated and scattered around the wavy seas by Your might.

kazhaliNai paNiyu mavarudan munivu: Anger towards Your devotees who worship Your two feet adorned by anklets of bravery

kanavilu maRiyAp perumALE.: is unknown even in Your dreams, Oh Great One!


* The six sects of Religion are:

GANApathyam, Sauram, Saivam, Vaishnavam, SAktham and KaumAram.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 494 thaRugaNan maRali - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]