திருப்புகழ் 470 அவகுண விரகனை  (சிதம்பரம்)
Thiruppugazh 470 avaguNaviraganai  (chidhambaram)
Thiruppugazh - 470 avaguNaviraganai - chidhambaramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனதன தானான தானன
     தனதன தனதன தானான தானன
          தனதன தனதன தானான தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

அவகுண விரகனை வேதாள ரூபனை
     அசடனை மசடனை ஆசார ஈனனை
          அகதியை மறவனை ஆதாளி வாயனை ...... அஞ்சுபூதம்

அடைசிய சவடனை மோடாதி மோடனை
     அழிகரு வழிவரு வீணாதி வீணனை
          அழுகலை யவிசலை ஆறான வூணனை ...... அன்பிலாத

கவடனை விகடனை நானாவி காரனை
     வெகுளியை வெகுவித மூதேவி மூடிய
          கலியனை அலியனை ஆதேச வாழ்வனை ...... வெம்பிவீழுங்

களியனை யறிவுரை பேணாத மாநுட
     கசனியை யசனியை மாபாத னாகிய
          கதியிலி தனையடி நாயேனை யாளுவ ...... தெந்தநாளோ

மவுலியி லழகிய பாதாள லோகனு
     மரகத முழுகிய காகோத ராஜனு
          மநுநெறி யுடன்வளர் சோணாடர் கோனுட ...... னும்பர்சேரும்

மகபதி புகழ்புலி யூர்வாழு நாயகர்
     மடமயில் மகிழ்வுற வானாடர் கோவென
          மலைமக ளுமைதரு வாழ்வேம னோகர ...... மன்றுளாடும்

சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோநம
     தெரிசன பரகதி யானாய் நமோநம
          திசையினு மிசையினும் வாழ்வே நமோநம ...... செஞ்சொல்சேருந்

திருதரு கலவி மணாளா நமோநம
     திரிபுர மெரிசெய்த கோவே நமோநம
          ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுராதிபர் ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அவகுண விரகனை ... துர்க்குணம் படைத்த தந்திரசாலியான
என்னை,

வேதாள ரூபனை ... வேதாளமே உருவெடுத்தது போன்ற
உருவத்தினனான என்னை,

அசடனை மசடனை ... முட்டாளும் குணம் கெட்டவனுமான என்னை,

ஆசார ஈனனை ... ஆசாரக் குறைவுபட்டவனான என்னை,

அகதியை மறவனை ... கதியற்றவனை, மலை வேடனைப் போன்ற
என்னை,

ஆதாளி வாயனை ... வீம்பு பேசும் வாயையுடைய என்னை,

அஞ்சுபூதம் அடைசிய சவடனை ... ஐம்பூதங்களின் சேர்க்கையான
பயனற்ற உடலை உடைய என்னை,

மோடாதி மோடனை ... மூடர்களுக்குள் தலைமையான மூடனாகிய
என்னை,

அழிகரு வழிவரு வீணாதி வீணனை ... அழிந்து போகும் கருவில்
வந்த வீணருள் தலையான வீணனை,

அழுகலை யவிசலை ... அழுகிப் போனஅவிந்து போன பண்டமாகிய
என்னை,

ஆறான வூணனை ... அறுசுவை உணவை விரும்பி உண்ணும்
என்னை,

அன்பிலாத கவடனை ... அன்பில்லாமல் கபடமே குடிகொண்ட
நெஞ்சினனான என்னை,

விகடனை நானாவி காரனை ... உன்மத்தம் கொண்ட என்னை,
பலவித மனவிகாரங்களுள்ள என்னை,

வெகுளியை வெகுவித மூதேவி மூடிய கலியனை ... கோபியை,
மிகுந்த மூதேவித்தனம் உடைய சனியனை,

அலியனை ஆதேச வாழ்வனை ... ஆண்மையற்றவனாகிய என்னை,
நிலையற்ற வாழ்வு வாழும் என்னை,

வெம்பிவீழுங் களியனை ... வீணாகி விழும் பெருங்குடியனாகிய
என்னை,

அறிவுரை பேணாத மாநுட கசனியை ... நல்ல நெறி உரைகளை
விரும்பாத மனிதப்பதர் போன்ற என்னை,

அசனியை மாபாதனாகிய கதியிலி தனை ... இடிபோன்ற
குரலனை, மகா பாதகனை, கதியேதும் அற்ற என்னை,

அடி நாயேனைஆளுவது எந்தநாளோ ... இத்தகைய நாயினும்
கீழான என்னை நீ ஆண்டருளும் நாள் உண்டோ?

மவுலியில் அழகிய பாதாள லோகனு ... மணிமுடிகள் அழகாக
உள்ள பாதாளலோகனாகிய ஆதிசேஷனும்,

மரகத முழுகிய காகோத ராஜனு ... பச்சை நிறம் உடல் முழுதும்
உள்ள சர்ப்பராஜன் பதஞ்சலியும்,

மநுநெறியுடன்வளர் சோணாடர் கோனுடன் ... மநு நீதியுடன்
ஆளும் சோழநாட்டரசர் தலைவன்அநபாயனுடன்

உம்பர்சேரும் மகபதி ... தேவர்கள் புடைசூழ வரும் இந்திரனும்,

புகழ்புலி யூர்வாழு நாயகர் ... புகழ்கின்ற புலியூர் சிதம்பரத்தில்
வாழ்கின்ற சபாநாயகர் நடராஜரும்

மடமயில் மகிழ்வுற ... அவர் அருகில் இளமயில் போல நிற்கின்ற
சிவகாமசுந்தரியும் மகிழ்ச்சி அடைய

வானாடர் கோவென ... வானில் உள்ள தேவர்களுக்கெல்லாம்
தலைவனாக விளங்கும்,

மலைமகள் உமைதரு வாழ்வே மனோகர ... மலைமகள் பார்வதி
பெற்ற செல்வமே, மனத்துக்கு இனியவனே,

மன்றுளாடும் ... பொன்னம்பலத்தில் நடனமாடும்

சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோநம ... சிவசிவ ஹரஹர தேவா*,
போற்றி, போற்றி,

தெரிசன பரகதி யானாய் நமோநம ... கண்டு களிக்க வேண்டிய
மேலான கதிப் பொருளானாய், போற்றி, போற்றி,

திசையினும் இசையினும் வாழ்வே நமோநம ... எல்லாத்
திசைகளிலும், இசைகளிலும் வாழ்பவனே, போற்றி, போற்றி,

செஞ்சொல்சேரும் ... இனிய சொற்களையே பேசுகின்ற

திருதரு கலவி மணாளா நமோநம ... வள்ளிநாயகியின்
இன்ப மணவாளனே, போற்றி, போற்றி,

திரிபுரம் எரிசெய்த கோவே நமோநம ... திரிபுரத்தை எரித்த
தலைவனே*, போற்றி, போற்றி,

ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா ... ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா,

சுராதிபர் தம்பிரானே. ... தேவர் தலைவர்களுக்குத் தம்பிரானே.


* நடராஜனும் முருகனும் ஒருவரே என்னும் கருத்துப்பட அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.417  pg 2.418  pg 2.419  pg 2.420  pg 2.421  pg 2.422 
 WIKI_urai Song number: 611 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss

Song 470 - avaguNa viraganai (chidhambaram)

avaguNa viraganai vEthALa rUpanai
     asadanai masadanai AchAra eenanai
          agadhiyai maRavanai AdhALi vAyanai ...... anjubUtham

adaisiya savadanai mOdAthi mOdanai
     azhikaru vazhi varu veeNAdhi veeNanai
          azhukalai avisalai ARAna UNanai ...... anbilAdha

kavadanai vikatanai nAnA vikAranai
     veguLiyai veguvidha mUdhEvi mUdiya
          kaliyanai aliyanai AdhEsa vAzhvanai ...... vembiveezhum

kaLiyanai aRivurai pENAdha mAnuda
     kasaniyai asaniyai mA pAthan Agiya
          gathiyili thanai adinAyEnai ALuvadhu ...... endha nALO

mavuliyil azhagiya pAthALa lOkanu
     marakatha muzhugiya kAkOdha rAjanu
          manuneRi udan vaLar sONAdar kOnudan ...... umbarsErum

magapathi pugazh puliyUr vAzhu nAyakar
     madamayil magizhvuRa vAnAdar kO ena
          malai magaL umai tharu vAzhvE manOhara ...... mandruLAdum

siva siva hara hara dhEvA namO nama
     dherisana paragathi AnAy namO nama
          dhisaiyinum isaiyinum vAzhvE namOnama ...... sencholsErun

thiru tharu kalavi maNALA namO nama
     thiripuram eriseydha kOvE namO nama
          jeya jeya hara hara dhEvA surAdhipar ...... thambirAnE.

......... Meaning .........

avaguNa viraganai: I am a scheming scoundrel;

vEthALa rUpanai: I look and behave like a devil;

asadanai masadanai: I am a stupid wicked fellow;

AchAra eenanai: I am bereft of discipline;

agadhiyai: I have absolutely no place to go and seek refuge;

maRavanai: I have a hunter's killing instinct;

AdhALi vAyanai: I am a loud mouth;

anjubUtham adaisiya savadanai: I have a useless body composed of the wasteful combination of the five elements;

mOdAthi mOdanai: I am the most stupid of all stupid persons;

azhikaru vazhi varu veeNAdhi veeNanai: I have my origin from a doomed egg and am an idler of idlers;

azhukalai avisalai: I am a rotten stale foodstuff;

ARAna UNanai: I devour all kinds of food, a real glutton;

anbilAdha kavadanai: I am a cunning fellow devoid of love;

vikatanai nAnA vikAranai: I am a sadist with a crooked mentality;

veguLiyai: I have a foul temper;

veguvidha mUdhEvi mUdiya kaliyanai: I am a wretched harbinger of disasters;

aliyanai AdhEsa vAzhvanai: I lack the manliness and lead a fickle life;

vembiveezhum kaLiyanai: I collapse after indulging in a heavy bout of drinking;

aRivurai pENAdha mAnuda kasaniyai: I am a human scum never heeding good advice;

asaniyai: I roar vainly like a thunder;

mA pAthan Agiya gathiyili thanai: and I am the worst sinner with no hope for salvation.

adinAyEnai ALuvadhu endha nALO: Despite all my shortcomings, will I be protected by You one of these days?

mavuliyil azhagiya pAthALa lOkanu: AdhisEshan, the Cobra King of PAthaLa, with his lovely crowns,

marakatha muzhugiya kAkOdha rAjanu: Pathanjali, the King of Snakes, of emerald green body

manuneRi udan vaLar sONAdar kOnudan: AnabhAyan, the ChOzha Emperor, renowned for his just rule,

umbarsErum magapathi pugazh: along with the DEvAs and IndrA praise the famous place

puliyUr vAzhu nAyakar: PuliyUr (Chidhambaram) whose presiding deity is NadarAjar; He

madamayil magizhvuRa: along with His consort, PArvathi, who stands by His side like a young peahen, are elated

vAnAdar kO ena: as DEvAs cheer You as their King!

malai magaL umai tharu vAzhvE: You are the treasure delivered to us by UmAdEvi, Daughter of Mount HimavAn!

manOhara: You are the most soothing one to our hearts!

mandruLAdum siva siva hara hara dhEvA namO nama: You are SivA, the SivA who dances at the golden shrine at Chidhambaram*, Hara Hara DEvA,
     I bow to You, I bow to You!

dherisana paragathi AnAy namO nama: Your vision is the Ultimate Refuge for us,
     I bow to You, I bow to You!

dhisaiyinum isaiyinum vAzhvE namOnama: You dwell in all directions and in all forms of music,
     I bow to You, I bow to You!

sencholsErun thiru tharu kalavi maNALA namO nama: You are the consort of VaLLi, with sweet words,
     I bow to You, I bow to You!

thiripuram eriseydha kOvE namO nama: You are the Lord who burnt down Thiripuram*,
     I bow to You, I bow to You!

jeya jeya hara hara dhEvA: Oh Lord, Victory to You, hara hara DhevA!

surAdhipar thambirAnE.: You are the Leader of all DEvAs, Oh Great One!


* AruNagirinAthar cannot distinguish between NadarAjar and Murugan.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 470 avaguNa viraganai - chidhambaram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]