திருப்புகழ் 414 கீத விநோத மெச்சு  (திருவருணை)
Thiruppugazh 414 geedhavinOdhamechchu  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 414 geedhavinOdhamechchu - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தனான தத்த ...... தனதான
     தான தனான தத்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

கீத விநோத மெச்சு ...... குரலாலே
     கீறு மையார் முடித்த ...... குழலாலே

நீதி யிலாத ழித்து ...... முழலாதே
     நீமயி லேறி யுற்று ...... வரவேணும்

சூதமர் சூர ருட்க ...... பொருசூரா
     சோண கிரீயி லுற்ற ...... குமரேசா

ஆதியர் காதொ ருச்சொ ...... லருள்வோனே
     ஆனை முகார்க னிட்ட ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கீத விநோத மெச்சு குரலாலே ... (மாதரின்) ராக ஜாலங்கள்
காட்டக்கூடிய மெச்சத்தக்க குரலின் இனிமையிலும்,

கீறு மையார் முடித்த குழலாலே ... வகிடு எடுத்த, கரிய நிறமுள்ள,
வாரி முடிக்கப்பட்ட கூந்தலினாலும்,

நீதி யிலாதழித்தும் உழலாதே ... மயங்கி நீதியற்ற அக்ரமங்களைச்
செய்து நான் திரியாதிருக்க,

நீமயி லேறி யுற்று வரவேணும் ... நீ மயில் மீது ஏறி மனது வைத்து
வரவேண்டுகிறேன்.

சூதமர் சூரர் உட்க பொருசூரா ... சூதான எண்ணங்கள் நிறைந்த
சூரர்கள் பயப்படும்படி போர் செய்த சூரனே,

சோண கிரீயி லுற்ற குமரேசா ... (சோணகிரி)
திருவண்ணாமலையில் வாழும் குமரேசனே,

ஆதியர்காது ஒருச்சொல் அருள்வோனே ... ஆதிதேவர் சிவனது
காதில் ஒப்பற்ற பிரணவச்சொல்லை ஓதியவனே,

ஆனைமுகார் கனிட்ட பெருமாளே. ... யானைமுகக் கணபதிக்கு
கனிஷ்ட (தம்பியான) பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.273  pg 2.274 
 WIKI_urai Song number: 556 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 414 - geedha vinOdha (thiruvaNNAmalai)

geetha vinOdha mechchu ...... kuralAlE
     keeRumaiyAr mudiththa ...... kuzhalAlE

needhiyilAdh azhiththum ...... uzhalAdhE
     neemayil Eri yutru ...... varavENum

sUdhamar sUrar utka ...... porusUrA
     sONagireeyil utra ...... kumarEsA

Adhiyar kAdho ruchchol ...... aruLvOnE
     Anai mukAr kanishta ...... perumALE.

......... Meaning .........

geetha vinOdha mechchu kuralAlE: Enchanted by the versatile voices of women displaying musical wonders,

keeRumaiyAr mudiththa kuzhalAlE: and attracted by their beautiful dark hair, neatly parted, with a braided tuft,

needhiyilAdh azhiththum uzhalAdhE: I have been doing immoral things, and before I degenerate roaming around like this,

neemayil Eri yutru varavENum: You have to come to my rescue mounted on Your peacock!

sUdhamar sUrar utka porusUrA: The demons (asuras) full of evil thoughts were afraid when You fought and won over them!

sONagireeyil utra kumarEsA: You have Your abode at SoNagiri (thiruvaNNAmalai)!

Adhiyar kAdho ruchchol aruLvOnE: Into the ears of the Foremost DEvA (Lord SivA) You preached the unique ManthrA (OM)!

Anai mukAr kanishta perumALE.: You are the younger brother of elephant-faced GaNapathi, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 414 geedha vinOdha mechchu - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]