திருப்புகழ் 371 மகர மெறிகடல்  (திருவருணை)
Thiruppugazh 371 magarameRikadal  (thiruvaruNai)
Thiruppugazh - 371 magarameRikadal - thiruvaruNaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தனதன தனதன தனதன
     தனன தனதன தனதன தனதன
          தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

மகர மெறிகடல் விழியினு மொழியினு
     மதுப முரல்குழல் வகையினு நகையினும்
          வளமை யினுமுக நிலவினு மிலவினு ...... நிறமூசும்

மதுர இதழினு மிடையினு நடையினு
     மகளிர் முகுளித முலையினு நிலையினும்
          வனச பரிபுர மலரினு முலரினு ...... மவர்நாமம்

பகரு கினுமவர் பணிவிடை திரிகினு
     முருகி நெறிமுறை தவறினு மவரொடு
          பகடி யிடுகினு மமளியி லவர்தரு ...... மநுராகப்

பரவை படியினும் வசமழி யினுமுத
     லருணை நகர்மிசை கருணையொ டருளிய
          பரம வொருவச னமுமிரு சரணமு ...... மறவேனே

ககன சுரபதி வழிபட எழுகிரி
     கடக கிரியொடு மிதிபட வடகுல
          கனக கனகுவ டடியொடு முறிபட ...... முதுசூதங்

கதறு சுழிகட லிடைகிழி படமிகு
     கலக நிசிசரர் பொடிபட நடவிய
          கலப மதகத துரகத ந்ருபகிரி ...... மயில்வாழ்வே

தகன கரதல சிவசுத கணபதி
     சகச சரவண பரிமள சததள
          சயன வனசரர் கதிபெற முனிபெறு ...... புனமானின்

தரள முகபட நெறிபட நிமிர்வன
     தருண புளகித ம்ருகமத தனகிரி
          தழுவ மயல்கொடு தனிமட லெழுதிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

மகரம் எறி கடல் விழியினு(ம்) மொழியினு(ம்) மதுப(ம்) முரல்
குழல் வகையினு(ம்) நகையினும் வளமையினு(ம்) முக
நிலவினும் இலவினு(ம்) நிறம் மூசும் மதுர இதழினும்
... மகர
மீன்களை வீசி எறியும் கடல் போன்ற கண்ணிலும், அவர்களது பேச்சிலும்,
வண்டுகள் ஒலி செய்யும் கூந்தல் வகைகளிலும், சிரிப்பிலும், வளப்பத்திலும்,
சந்திரன் போன்ற முகத்திலும், இலவ மலரைக் காட்டிலும் செந்நிற ஒளி
விளங்கும் இனிமை தரும் வாயிதழிலும்,

இடையினு(ம்) நடையினு(ம்) மகளிர் முகுளித முலையினு(ம்)
நிலையினும் வனச பரிபுர மலரினும் உலரினும் அவர் நாமம்
பகருகினும் அவர் பணிவிடை திரிகினும்
... இடையிலும்
நடையிலும், மாதர்களின் அரும்பிய மார்பிலும், (அவர்கள்) நிற்கும்
நிலையிலும், தாமரை போன்றதும், சிலம்பு அணிந்ததுமான மலர் போன்ற
அடிகளிலும், அந்த மாதர்களின் பெயர்களைச் சொல்லிச் செபித்தாலும்,
அவர்கள் இட்ட வேலைகளைச் செய்வதிலேயே ஈடுபட்டுத் திரிந்தாலும்,

உருகி நெறி முறை தவறினும் அவரோடு பகடி இடுகினும்
அமளியில் அவர் தரும் அநுராகப் பரவை படியினும் வசம்
அழியினும்
... (அவர் பொருட்டு) மனம் உருகி நீதி முறை தவறி
நடந்தாலும், அவர்களோடு விகட மொழிகள் பேசினாலும், படுக்கையில்
அவர்கள் கொடுக்கும் காமப் பற்றாகிய கடலில் முழுகினாலும், என்
வசம் அழிந்தாலும்,

முதல் அருணை நகர் மிசை கருணையொடு அருளிய பரம
ஒரு வசனமும் இரு சரணமும் மறவேனே
... முதன் முதலில்,
திருவண்ணாமலைப் பதியில் நீ கருணையோடு அளித்து அருளிய
மேலான ஒப்பற்ற உபதேச மொழியையும், உனது இரண்டு
திருவடிகளையும் மறக்க மாட்டேன்.

ககன சுரபதி வழிபட எழு கிரி கடக கிரியோடு மிதி பட வட
குல கனக கன குவடு அடியொடு முறிபட
... விண்ணுலகத்துத்
தேவர் தலைவனாகிய இந்திரன் துதிக்க, (சூரனுக்குத் துணையாயிருந்த)
ஏழு மலைகளும் வட்டமான சக்ரவாள கிரியுடன் மிதிபட, வடக்கே உள்ள
சிறந்த பொன்மயமான பருத்த (மேரு) மலை அடியோடு பொடிபட,

முது சூதம் கதறு சுழி கடல் இடை கிழி பட மிகு கலக நிசிசரர்
பொடிபட நடவிய கலப மரகத துரகத ந்ருப கிரி மயில்
வாழ்வே
... பழைய மாமரத்து உருவில் இருந்த சூரன் அலறி, சுழி எறியும்
கடலில் கிழிந்து அறுபட, மிக்க கலக்கத்தைச் செய்து வந்த அசுரர்கள்
பொடிபட நடத்திய, தோகை நிரம்பிய பச்சை நிறமான குதிரையாகிய மயில்
ஏறும் அரசனே, இமய மலை மயிலாகிய பார்வதியின் செல்வக் குமரனே,

தகன கரதல சிவ சுத கணபதி சகச சரவண பரிமள சத தள
சயன
... நெருப்பை ஏந்திய திருக் கரத்தனாகிய சிவபெருமானுடைய
மகனே, கணபதியின் சகோதரனே, சரவணனே, நறு மணம் கொண்ட
நூற்றிதழ்த் தாமரையில் பள்ளி கொண்டவனே,

வனசரர் கதி பெற முனி பெறு புன மானின் தரள முகபட(ம்)
நெறி பட நிமிர்வன தருண புளகித ம்ருகமத தன கிரி தழுவ
மயல் கொடு தனி மடல் எழுதிய பெருமாளே.
... வேடர்கள் நற்
கதி அடைய, சிவ முனிவர் பெற்ற, தினைப் புனம் காத்த மான் போன்ற
வள்ளி நாயகியின் முத்தாலாகிய மேலாடை வளைவுபட நிமிர்ந்து
எழுவனவும், இளமை வாய்ந்தனவும், புளகாங்கிதம் கொண்டனவும்,
கஸ்தூரி அணிந்துள்ளனவுமான மார்பகங்களாகிய மலைகளைத் தழுவ
மோகம் கொண்டு ஒப்பற்ற மடல்* எழுதிய பெருமாளே.


* மடல் எழுதுதல்:

தலைவன் தலைவியின் அழகை வர்ணித்து ஓர் ஏட்டில்
மடலாக எழுதி அவளது ஊருக்குச் சென்று நாற்சந்தியில் ஒன்றும் பேசாமல்
ஒருவரது வசைக்கும் கூசாமல் படத்தில் எழுதிய உருவத்தைப் பார்த்தவாறு
பகலும் இரவுமாக நிற்பான். அவனது உறுதிகண்டு தலைவியின் வீட்டார்
தலைவனுக்கு அவளை மணம் செய்து வைப்பர். முருகன் வள்ளியை ஊரறிய
மடல் எழுதி மணம் செய்துகொண்ட காட்சி கந்த புராணத்தில் வருகிறது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.179  pg 2.180  pg 2.181  pg 2.182 
 WIKI_urai Song number: 513 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
மன்னிக்கவும், இப்பாடலுக்கு ஒலிப்பதிவுகள் இல்லை

Sorry, no audio recordings for this song


Song 371 - magara meRikadal (thiruvaNNAmalai)

makara meRikadal vizhiyinu mozhiyinu
     mathupa muralkuzhal vakaiyinu nakaiyinum
          vaLamai yinumuka nilavinu milavinu ...... niRamUsum

mathura ithazhinu midaiyinu nadaiyinu
     makaLir mukuLitha mulaiyinu nilaiyinum
          vanasa paripura malarinu mularinu ...... mavarnAmam

pakaru kinumavar paNividai thirikinu
     muruki neRimuRai thavaRinu mavarodu
          pakadi yidukinu mamaLiyi lavartharu ...... manurAkap

paravai padiyinum vasamazhi yinumutha
     laruNai nakarmisai karuNaiyo daruLiya
          parama voruvasa namumiru charaNamu ...... maRavEnE

kakana surapathi vazhipada ezhukiri
     kadaka kiriyodu mithipada vadakula
          kanaka kanakuva dadiyodu muRipada ...... muthucUthang

kathaRu chuzhikada lidaikizhi padamiku
     kalaka nisisarar podipada nadaviya
          kalapa mathakatha thurakatha nrupakiri ...... mayilvAzhvE

thakana karathala sivasutha gaNapathi
     sakasa saravaNa parimaLa sathathaLa
          sayana vanasarar kathipeRa munipeRu ...... punamAnin

tharaLa mukapada neRipada nimirvana
     tharuNa puLakitha mrukamatha thanakiri
          thazhuva mayalkodu thanimada lezhuthiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

makaram eRi kadal vizhiyinu(m) mozhiyinu(m) mathupa(m) mural kuzhal vakaiyinu(m) nakaiyinum vaLamaiyinu(m) muka nilavinum ilavinu(m) niRam mUsum mathura ithazhinum: In their eyes that look like the sea where makara fish jump about, in their speech, in the various coiffures of their hair swarmed by the humming beetles, in their smile and youthful healthy appearance, in their moon-like face, in their bright and sweet lips that are more reddish than the ilavam (silk-cotton) flower,

idaiyinu(m) nadaiyinu(m) makaLir mukuLitha mulaiyinu(m) nilaiyinum vanasa paripura malarinum ularinum avar nAmam pakarukinum avar paNividai thirikinum: in their waistline and gait, in the bud-like bosom of these whores, in the way they stand, in the lotus-like feet wearing anklets and in chanting the names of the women, in the constant running of errands for them,

uruki neRi muRai thavaRinum avarOdu pakadi idukinum amaLiyil avar tharum anurAkap paravai padiyinum vasam azhiyinum: in treading the unrighteous path with a melting heart for their sake, in witty conversations with them, in sinking into the sea of passion enjoying union with them on their bed and in losing my control in all these,

muthal aruNai nakar misai karuNaiyodu aruLiya parama oru vasanamum iru saraNamum maRavEnE: I shall never forget the matchless word of preaching You first compassionately uttered to me in ThiruvaNNAmalai; nor will I ever forget Your two hallowed feet, Oh Lord!

kakana surapathi vazhipada ezhu kiri kadaka kiriyOdu mithi pada vada kula kanaka kana kuvadu adiyodu muRipada: Indra, the leader of the DEvAs of the celestial world, praised You; the seven hills (that were like a fortress around the demon SUran) along with Mount ChakravALa were trampled; the famous golden mountain MEru in the north was completely shattered;

muthu cUtham kathaRu chuzhi kadal idai kizhi pada miku kalaka nisisarar podipada nadaviya kalapa marakatha thurakatha nrupa kiri mayil vAzhvE: SUran, in the disguise of an old mango tree, screamed uncontrollably and was torn to pieces amidst the whirls in the sea; the demons who created much menace were shattered to pieces as You mounted the greenish horse, namely, Your Peacock, Oh Lord! You are the favourite child of Goddess PArvathi, the peacock of Mount HimAlayAs, Oh KumarA!

thakana karathala siva sutha gaNapathi sakasa saravaNa parimaLa satha thaLa sayana: In His hallowed hand, He holds the fire-pot; and You are the son of that Lord SivA! You are the younger brother of GaNapathi, Oh SaravaNA! You slumber on the bed of lotus with a hundred petals (in the Pond of SaravaNa).

vanasarar kathi peRa muni peRu puna mAnin tharaLa mukapada(m) neRi pada nimirvana tharuNa puLakitha mrukamatha thana kiri thazhuva mayal kodu thani madal ezhuthiya perumALE.: To enable the hunters to attain salvation, You became obsessed with love for VaLLi, the deer-like damsel born to a Saivite sage; She stood guard to the millet crop in the field, and Your passion to hug that VaLLi's mountain-like, youthful and exhilarated breasts that bulge out bending the upper attire, studded with pearls, into a curve, was so uncontrollable that You dared to write the madal*, Oh Great One!


* madal - is a type of palm leaf used as a canvas on which Murugan drew the descriptive picture of VaLLi and went alone to VaLLimalai. There, He chose a junction of four streets and stood staring at the picture day in and day out, oblivious of other peoples' comments and jeers. Ultimately, VaLLi's people were so moved by Murugan's devotion that they decided to formally give VaLLi in marriage to Murugan - according to Kandha PurANam.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 371 magara meRikadal - thiruvaruNai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]