திருப்புகழ் 345 படிறொழுக்கமும்  (காஞ்சீபுரம்)
Thiruppugazh 345 padiRozhukkamum  (kAnjeepuram)
Thiruppugazh - 345 padiRozhukkamum - kAnjeepuramSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனன தத்தன தனன தத்தன
     தனன தத்தன ...... தனதான

......... பாடல் .........

படிறொ ழுக்கமு மடம னத்துள
     படிப ரித்துட ...... னொடிபேசும்

பகடி கட்குள மகிழ மெய்ப்பொருள்
     பலகொ டுத்தற ...... உயிர்வாடா

மிடியெ னப்பெரு வடவை சுட்டிட
     விதன முற்றிட ...... மிகவாழும்

விரகு கெட்டரு நரகு விட்டிரு
     வினைய றப்பத ...... மருள்வாயே

கொடியி டைக்குற வடிவி யைப்புணர்
     குமர கச்சியி ...... லமர்வோனே

குரவு செச்சைவெண் முளரி புத்தலர்
     குவளை முற்றணி ...... திருமார்பா

பொடிப டப்பட நெடிய விற்கொடு
     புரமெ ரித்தவர் ...... குருநாதா

பொருதி ரைக்கடல் நிருத ரைப்படை
     பொருது ழக்கிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

படிறொழுக்கமும் மடம னத்து ... வஞ்சனையுடன் கூடிய நடையை
மூட மனத்துள்

உளபடி பரித்து உடன் நொடிபேசும் ... உள்ளபடியே
வைத்துக்கொண்டு, உடனுக்கு உடன் தந்திரமாகப் பேசும்

பகடிகட்கு உள மகிழ மெய்ப்பொருள் ... பகட்டுப் பொது
மகளிருக்கு, அவர்கள் மனம் மகிழ்வதற்காக, எனது உடம்பையும்
பொருட்கள்

பலகொடுத்து அற உயிர்வாடா ... பலவற்றையும் கொடுத்து,
மிகவும் உயிர் வாடி நின்று,

மிடியெ னப்பெரு வடவை சுட்டிட ... தரித்திரம் என்ற பெரிய
வடவாக்கினி* என்னைச் சுட்டுப் பொசுக்க,

விதன முற்றிட மிகவாழும் ... பெருந்துன்பம் ஏற்பட்டு,
அதனால் மிகத் துயரத்தோடு வாழும்

விரகு கெட்டு அரு நரகு விட்டு ... அந்தக் கேவலமான
வாழ்வு நீங்கி, அரிய நரகத்தில் நான் விழுவது விலகி,

இருவினையறப் பதம் அருள்வாயே ... நல்வினை, தீவினை
என்ற என் இருவினைகளும் ஒழிய, உனது திருவடிகளைத்
தந்தருள்வாயாக.

கொடியிடைக்குற வடிவியைப்புணர் குமர ... கொடி போன்ற
இடையை உடைய குறமகள், அழகிய வள்ளியை மருவிக் கலந்த
குமரனே,

கச்சியில் அமர்வோனே ... கச்சிப்பதியாகிய காஞ்சீபுரத்தில்
வீற்றிருப்பவனே,

குரவு செச்சைவெண் முளரி புத்தலர் குவளை ... குராமலர்,
வெட்சி மலர், வெண்தாமரை, புதிதாக மலர்ந்த குவளைப்பூ

முற்றணி திருமார்பா ... இவை எல்லாம் நிரம்ப அணிந்து
கொள்ளும் அழகிய மார்பினனே,

பொடிபடப்பட நெடிய விற்கொடு ... தூளாகி அழியும்படி,
மேருமலையாகிய நீண்ட வில்லினைக் கொண்டு

புரமெ ரித்தவர் குருநாதா ... திரிபுரத்தை (சிரித்தே) எரித்தவரான
சிவபிரானின் குருநாதனே,

பொருதிரைக்கடல் நிருதரைப்படை ... மாறுபட்டு எழுகின்ற
அலைகளை உடைய கடலையும், அசுரர்களையும், அவர்களது
சேனையையும்

பொருது உழக்கிய பெருமாளே. ... போர் செய்து கலக்கி
அதிரவைத்த பெருமாளே.


* வடவாக்கினி என்பது பிரளய காலத்தில் உலகை எரித்தே அழிப்பதற்காக
வட திசையிலிருந்து வரும் ஒரு நெருப்புக் கோளம் என்று சொல்வர்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 2.109  pg 2.110  pg 2.111  pg 2.112 
 WIKI_urai Song number: 487 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 345 - padiRozhukkamum (kAnjeepuram)

padiRo zhukkamu madama naththuLa
     padipa riththuda ...... nodipEsum

pagadi gatkuLa magizha meypporuL
     palako duththaRa ...... uyirvAdA

midi enapperu vadavai suttida
     vidhana mutrida ...... migavAzhum

viragu kett aru naragu vittiru
     vinai aRappadham ...... aruLvAyE

kodiyi daikkuRa vadivi yaippuNar
     kumara kachchiyil ...... amarvOnE

kuravu chechchaiveN muLari puththalar
     kuvaLai mutraNi ...... thirumArbA

podipa dappada nediya viRkodu
     puram eriththavar ...... gurunAthA

poru thiraikkadal nirudha raippadai
     porudhu zhakkiya ...... perumALE.

......... Meaning .........

padiRo zhukkamu madama naththuLa padipariththu: Deceitful behaviour was already well entrenched in their stupid mind;

uda nodipEsum pagadigatku: and every other second, they spoke words of insincerity. To such vain harlots,

uLa magizha meypporuL palako duththu: I gave my body and many a valuable thing, just to please them;

aRa uyirvAdA: my life became very miserable;

midi enapperu vadavai suttida: indigence burnt me like the big fire of vadavai*; and

vidhana mutrida migavAzhum viragu kettu: I was tormented by extreme distress. To end that anguish,

aru naragu vittu iru vinai aRa: to get me out of that singular hell, and to do away with deeds (both good and bad),

padham aruLvAyE: kindly bless me with Your hallowed feet!

kodiyidaik kuRa vadiviyaip puNar kumara: Oh KumarA, You unite with VaLLi, with a waist slim like a creeper, the beautiful damsel of the KuRavAs!

kachchiyil amarvOnE: You reside in Kachchi (kAnjeepuram).

kuravu chechchaiveN muLari puththalar kuvaLai mutra: Plenty of flowers like kurA, vetchi, white lotus and fresh blue lilies

aNi thirumArbA: adorn Your broad chest!

podipa dappada nediya viRkodu puram eriththavar gurunAthA: Holding the Mount MEru as the large bow, He burnt down Thiripuram (by His mere smile), turning it into powder; and You are the master of that SivA!

poru thiraikkadal nirudharai padai: The seas with unevenly rising waves, the strong demons and their armies

porudhu zhakkiya perumALE.: were all churned and shaken by You in the war, Oh Great One!


* vadavai is supposed to be one huge fireball coming from the northern direction to destroy the universe.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 345 padiRozhukkamum - kAnjeepuram

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]